Quận 9: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học: 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Chiều ng&agrave;y 08/9/2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n 9 đ&atilde; tổ chức Hội nghị Tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm học&nbsp;2017 &ndash; 2018.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/1.JPG" style="height:267px; width:400px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm mục đ&iacute;ch đánh giá kết quả c&ocirc;ng tác Đo&agrave;n và phong trào thanh ni&ecirc;n khu vực trường học Quận 9 năm học 2017 &ndash; 2018, kịp thời ph&aacute;t huy những kết quả đ&atilde; đạt được, khắc phục những mặt c&ograve;n hạn chế v&agrave; triển khai chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học Quận 9 năm học 2018 &ndash; 2019 đồng thời tuy&ecirc;n dương khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/2.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự Hội nghị c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Trưởng ban Mặt trận &ndash; An ninh Quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; trưởng ban d&acirc;n vận Quận ủy.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/3.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Trần Th&uacute;y Hằng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 9 l&ecirc;n ph&aacute;t biểu nhận định kết quả v&agrave; triển khai phương hướng hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm học 2018 &ndash; 2019)</em></p> <p style="text-align: justify;">Tại Hội nghị đ&atilde; nghe 3 b&agrave;i b&aacute;o c&aacute;o tham luận về m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p ti&ecirc;u biểu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học trong năm học vừa qua.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/4.JPG" style="height:267px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Tuấn Anh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường TiH - THCS - THPT Ng&ocirc; Thời Nhiệm b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m vang sử ca&rdquo; )</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/5.JPG" style="height:267px; width:400px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị TH&ugrave;y Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm s&aacute;t ph&acirc;n hiệu tại TP.HCM&nbsp; b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật &ldquo;V&ograve;ng xoay ph&aacute;p luật&rdquo;​)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/6.JPG" style="height:267px; width:400px" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>(Đồng ch&iacute; Trịnh L&ecirc; Minh Vy - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Nguyễn Huệ b&aacute;o c&aacute;o về&nbsp;giải ph&aacute;p gi&aacute;o dục kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội X &ndash; Change &ldquo;Change your mind &ndash; Change your life&rdquo;)</em></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm tuy&ecirc;n dương khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2017 &ndash; 2018, Ban Thường vụ Quận đo&agrave;n đ&atilde; khen thưởng 18 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n cấp Quận, 5 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n nhận Bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n v&agrave; tặng hoa ch&uacute;c mừng cho 3 tập thể, c&aacute; nh&acirc;n được đề xuất khen thưởng Trung ương Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31381/7.jpg" style="height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>(H&igrave;nh ảnh tại hội nghị)</em></p> <p style="text-align: right;"><strong>TRƯỜNG DUY</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Từ ngày 01/12 đến ngày 15/12, mời các bạn hội viên, thanh niên thành phố tham dự các hoạt động của Hội thi quản trò "Tôi và đồng đội" lần V - 2018 diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên

Agile Việt Nam
;