Quận 10: Tổng kết công tác Đội năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/9/2018, tại trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng, Hội đồng Đội Quận 10 đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 - 2018 v&agrave; trao thưởng cho c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31394/HINH%20CROP%20DE%20SU%20DUNG%20TRONG%20TIN.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư trường trực Quận Đo&agrave;n,</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF">Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 10 trao cờ thi đua cho c&aacute;c đơn vị đứng đầu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư trường trực Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 10 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện được trong năm học 2017 &ndash; 2018, chỉ ra những mặt c&ocirc;ng t&aacute;c t&iacute;ch cực cũng như c&aacute;ch khắc phục những hạn chế c&ograve;n thiếu s&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 10 năm học 2017 &ndash; 2018 v&agrave; th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh dự thảo năm học 2018-2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 6 tập thể; trao giấy khen Quận Đo&agrave;n cho 17 tập thể v&agrave; 21 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017- 2018.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;