Quận 10: Tổng kết công tác Đội năm học 2017- 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 14/9/2018, tại trường tiểu học L&ecirc; Thị Ri&ecirc;ng, Hội đồng Đội Quận 10 đ&atilde; tiến h&agrave;nh tổ chức hội nghị tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017 - 2018 v&agrave; trao thưởng cho c&aacute; nh&acirc;n, tập thể đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trong năm học.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31394/HINH%20CROP%20DE%20SU%20DUNG%20TRONG%20TIN.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư trường trực Quận Đo&agrave;n,</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF">Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 10 trao cờ thi đua cho c&aacute;c đơn vị đứng đầu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hội nghị, Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Hồng Hoa &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư trường trực Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Quận 10 đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện được trong năm học 2017 &ndash; 2018, chỉ ra những mặt c&ocirc;ng t&aacute;c t&iacute;ch cực cũng như c&aacute;ch khắc phục những hạn chế c&ograve;n thiếu s&oacute;t trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi quận 10 năm học 2017 &ndash; 2018 v&agrave; th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh dự thảo năm học 2018-2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức đ&atilde; trao bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 6 tập thể; trao giấy khen Quận Đo&agrave;n cho 17 tập thể v&agrave; 21 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2017- 2018.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>QUỐC BẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;