Quận 2: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 15/9/2018, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tổ chức sinh hoạt qu&yacute; III với chủ đề: &quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot; với sự tham gia của hơn 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 c&aacute;c cấp.</strong></p> <p style="text-align:justify">Với mong muốn n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, nhận thức về ch&iacute;nh trị, tư tưởng đ&uacute;ng đắn, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề mang t&iacute;nh l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thanh thiếu nhi Quận 2, cũng như tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được b&agrave;y tỏ quan điểm, nhận thức của bản th&acirc;n đối với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội đang được quan t&acirc;m, thể hiện g&oacute;c nh&igrave;n đa chiều của người trẻ với t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước,&nbsp;Ng&agrave;y 15/9/2018, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tổ chức sinh hoạt qu&yacute; III với chủ đề: &quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot; với sự tham gia của hơn 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 c&aacute;c cấp.</p> <p style="text-align:justify">Tham dự buổi sinh hoạt, c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Quỳnh - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận Đo&agrave;n 2. Ph&aacute;t biểu tại buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Quỳnh b&agrave;y tỏ sự kỳ vọng về những hoạt động n&acirc;ng cao l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của C&acirc;u lạc bộ, đồng thời định hướng nội dung, phương thức sinh hoạt cho c&acirc;u lạc bộ trong thời gian tới. Tại buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm cũng c&ocirc;ng bố Quyết định kiện to&agrave;n ban Chủ nhiệm CLB gồm 05 đồng ch&iacute;, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh hoạt động qu&yacute; III, IV.2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31397/IMG_20180917_145236.jpg" style="height:583px; width:1200px" /><em>(Kiện to&agrave;n Ban Chủ nhiệm CLB)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31397/20180915_090851.jpg" style="height:900px; width:1200px" />(C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB thảo luận chủ đề v&agrave; chuẩn bị phần tr&igrave;nh b&agrave;y)</em></p> <p style="text-align:justify">Với chuy&ecirc;n đề&nbsp;&quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ đ&atilde; tham gia thảo luận s&ocirc;i nổi, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vấn đề của truyền th&ocirc;ng, dư luận đối với c&aacute;c sự kiện được quan t&acirc;m gần đ&acirc;y tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận, diễn đạt trước tập thể của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2. Đồng ch&iacute; Nguyễn Trường Kha - Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Thạnh Mỹ Lợi, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB chia sẻ: &quot;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ với c&aacute;c hoạt động thiết thực, hiệu quả thật sự mang lại m&ocirc;i trường bổ &iacute;ch cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được b&agrave;y tỏ quan điểm của m&igrave;nh cũng như n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục&quot;.</p> <p style="text-align:justify"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận 2 được th&agrave;nh lập năm 2014, đến năm 2018, C&acirc;u lạc bộ c&oacute; 78 th&agrave;nh vi&ecirc;n, hoạt động định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng v&agrave; h&agrave;ng qu&yacute;.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;