Quận 2: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Ng&agrave;y 15/9/2018, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tổ chức sinh hoạt qu&yacute; III với chủ đề: &quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot; với sự tham gia của hơn 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 c&aacute;c cấp.</strong></p> <p style="text-align:justify">Với mong muốn n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ l&yacute; luận, nhận thức về ch&iacute;nh trị, tư tưởng đ&uacute;ng đắn, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của tổ chức Đo&agrave;n, g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề mang t&iacute;nh l&yacute; luận đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thanh thiếu nhi Quận 2, cũng như tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được b&agrave;y tỏ quan điểm, nhận thức của bản th&acirc;n đối với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội đang được quan t&acirc;m, thể hiện g&oacute;c nh&igrave;n đa chiều của người trẻ với t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước,&nbsp;Ng&agrave;y 15/9/2018, Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tổ chức sinh hoạt qu&yacute; III với chủ đề: &quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot; với sự tham gia của hơn 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2 c&aacute;c cấp.</p> <p style="text-align:justify">Tham dự buổi sinh hoạt, c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Quỳnh - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy, đồng ch&iacute; Trần Ho&agrave;i Thảo - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận Đo&agrave;n 2. Ph&aacute;t biểu tại buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute; Nguyễn Duy Quỳnh b&agrave;y tỏ sự kỳ vọng về những hoạt động n&acirc;ng cao l&yacute; luận cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của C&acirc;u lạc bộ, đồng thời định hướng nội dung, phương thức sinh hoạt cho c&acirc;u lạc bộ trong thời gian tới. Tại buổi sinh hoạt, Ban chủ nhiệm cũng c&ocirc;ng bố Quyết định kiện to&agrave;n ban Chủ nhiệm CLB gồm 05 đồng ch&iacute;, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh hoạt động qu&yacute; III, IV.2018.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31397/IMG_20180917_145236.jpg" style="height:583px; width:1200px" /><em>(Kiện to&agrave;n Ban Chủ nhiệm CLB)</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31397/20180915_090851.jpg" style="height:900px; width:1200px" />(C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB thảo luận chủ đề v&agrave; chuẩn bị phần tr&igrave;nh b&agrave;y)</em></p> <p style="text-align:justify">Với chuy&ecirc;n đề&nbsp;&quot;Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;ch tiếp cận v&agrave; b&agrave;y tỏ quan điểm tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&quot;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ đ&atilde; tham gia thảo luận s&ocirc;i nổi, l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c vấn đề của truyền th&ocirc;ng, dư luận đối với c&aacute;c sự kiện được quan t&acirc;m gần đ&acirc;y tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận, diễn đạt trước tập thể của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Quận 2. Đồng ch&iacute; Nguyễn Trường Kha - Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Thạnh Mỹ Lợi, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB chia sẻ: &quot;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ với c&aacute;c hoạt động thiết thực, hiệu quả thật sự mang lại m&ocirc;i trường bổ &iacute;ch cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được b&agrave;y tỏ quan điểm của m&igrave;nh cũng như n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục&quot;.</p> <p style="text-align:justify"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận 2 được th&agrave;nh lập năm 2014, đến năm 2018, C&acirc;u lạc bộ c&oacute; 78 th&agrave;nh vi&ecirc;n, hoạt động định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng v&agrave; h&agrave;ng qu&yacute;.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;