Cụm thi đua số 1 (Quận 1,3,5,10,11, Tân Bình): Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t huy khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi v&agrave; tạo s&acirc;n chơi giao lưu học tập v&agrave; trao dồi n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng s&aacute;ng tạo cho thanh thiếu nhi của c&aacute;c quận trong cụm thi đua số 1. Ng&agrave;y 16/9/2018, Cụm thi đua số 1 (gồm c&aacute;c Quận 1,3,5,10,11, T&acirc;n B&igrave;nh) tổ chức ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo do Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh đăng cai tổ chức tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đồng ch&iacute; Mai Đ&igrave;nh Phượng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh-Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c Quận trong cụm thi đua số 1.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 300 c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi đến tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng do c&aacute;c Quận trong Cụm thi đua số 1 chuẩn bị như: triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, s&acirc;n chơi STem, hội thi bắn t&ecirc;n lửa nước, toạ đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; giao lưu c&aacute;c gương đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực, g&oacute;p phần cổ vũ v&agrave; ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo trẻ, động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch thanh thiếu nhi trao đổi kiến thức kinh nghiệm, tạo ra những điều tốt đẹp, đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một v&agrave;i h&igrave;nh ảnh chương tr&igrave;nh:</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/1.jpg" style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); cursor:default; font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Văn nghệ khai mạc trương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/3-1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/4.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Triển l&atilde;m m&ocirc; h&igrave;nh &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tọa đ&agrave;m tuổi trẻ s&aacute;ng tạo.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Giao lưu c&aacute;c gương Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tham gia tr&ograve; chơi t&ecirc;n lửa nước.</em></p> <p style="text-align:right"><strong><em>MINH VƯƠNG</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;