Cụm thi đua số 1 (Quận 1,3,5,10,11, Tân Bình): Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm ph&aacute;t huy khả năng tư duy, s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi v&agrave; tạo s&acirc;n chơi giao lưu học tập v&agrave; trao dồi n&acirc;ng cao kiến thức v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng s&aacute;ng tạo cho thanh thiếu nhi của c&aacute;c quận trong cụm thi đua số 1. Ng&agrave;y 16/9/2018, Cụm thi đua số 1 (gồm c&aacute;c Quận 1,3,5,10,11, T&acirc;n B&igrave;nh) tổ chức ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo do Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh đăng cai tổ chức tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đồng ch&iacute; Mai Đ&igrave;nh Phượng &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh-Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư, Ph&oacute; B&iacute; thư c&aacute;c Quận trong cụm thi đua số 1.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo đ&atilde; thu h&uacute;t được hơn 300 c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi đến tham gia c&aacute;c gian h&agrave;ng do c&aacute;c Quận trong Cụm thi đua số 1 chuẩn bị như: triển l&atilde;m c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, s&acirc;n chơi STem, hội thi bắn t&ecirc;n lửa nước, toạ đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; v&agrave; giao lưu c&aacute;c gương đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Ng&agrave;y hội Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo; l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực, g&oacute;p phần cổ vũ v&agrave; ph&aacute;t huy sức s&aacute;ng tạo trẻ, động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch thanh thiếu nhi trao đổi kiến thức kinh nghiệm, tạo ra những điều tốt đẹp, đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một v&agrave;i h&igrave;nh ảnh chương tr&igrave;nh:</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/1.jpg" style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); cursor:default; font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms; font-size:13px; height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c Mai Đ&igrave;nh Phượng ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Văn nghệ khai mạc trương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/3-1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/4.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Triển l&atilde;m m&ocirc; h&igrave;nh &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tọa đ&agrave;m tuổi trẻ s&aacute;ng tạo.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Giao lưu c&aacute;c gương Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31399/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Tham gia tr&ograve; chơi t&ecirc;n lửa nước.</em></p> <p style="text-align:right"><strong><em>MINH VƯƠNG</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;