Y Nhật Quang đắc cử tân chủ tịch Hội Sinh viên Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928140757%20-%20Copy.jpg" style="height:352px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n t</strong><strong>rường Cao đẳng Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HCE)</strong><strong>&nbsp;nhiệm kỳ V</strong><strong>&nbsp;đ&atilde; diễn ra</strong><strong>&nbsp;v&agrave;o s&aacute;ng 28/9 </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội c&oacute; sự tham dự của thầy Trần Nguy&ecirc;n H&ugrave;ng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; c&aacute;n bộ văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n VN&nbsp;th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Hồ Nguyễn Quốc Bảo &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban,&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu&nbsp;c&aacute;n bộ Hội c&ugrave;ng 108 đồng ch&iacute; đại diện cho hơn 4000 sinh vi&ecirc;n HCE .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai&nbsp;phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng k&eacute;m phần trẻ trung, nhiệt huyết, đại hội đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ IV, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH HSV nhiệm kỳ IV. Tại đại hội, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;về chủ đề, kế hoạch v&agrave; phương hướng hoạt động&nbsp;của&nbsp;nhiệm kỳ V.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928141241%20-%20Copy.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiếp thu&nbsp;&yacute; kiến chỉ đạo từ Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Đảng ủy Nh&agrave; trường.&nbsp;Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;&nbsp;Hội sinh vi&ecirc;n Trường nhiệm kỳ V c&ugrave;ng c&aacute;c chức danh chủ chốt.&nbsp;Đồng ch&iacute; Y Nhật Quang được t&iacute;n nhiệm&nbsp;giữ chức Chủ tịch Hội SV trường. Đại hội cũng nhất tr&iacute; để đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - Chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV th&ocirc;i giữ chức chủ tịch. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, đồng ch&iacute; Y Nhật Quang cho biết sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa&nbsp;để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh, ph&aacute;t huy&nbsp;th&agrave;nh quả của nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 được triển khai từ ngày 12/7/2020 đến ngày 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch Mùa Hè Xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch Hành Quân Xanh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Agile Việt Nam
;