Y Nhật Quang đắc cử tân chủ tịch Hội Sinh viên Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928140757%20-%20Copy.jpg" style="height:352px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n t</strong><strong>rường Cao đẳng Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HCE)</strong><strong>&nbsp;nhiệm kỳ V</strong><strong>&nbsp;đ&atilde; diễn ra</strong><strong>&nbsp;v&agrave;o s&aacute;ng 28/9 </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội c&oacute; sự tham dự của thầy Trần Nguy&ecirc;n H&ugrave;ng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; c&aacute;n bộ văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n VN&nbsp;th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Hồ Nguyễn Quốc Bảo &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban,&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu&nbsp;c&aacute;n bộ Hội c&ugrave;ng 108 đồng ch&iacute; đại diện cho hơn 4000 sinh vi&ecirc;n HCE .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai&nbsp;phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng k&eacute;m phần trẻ trung, nhiệt huyết, đại hội đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ IV, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH HSV nhiệm kỳ IV. Tại đại hội, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;về chủ đề, kế hoạch v&agrave; phương hướng hoạt động&nbsp;của&nbsp;nhiệm kỳ V.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928141241%20-%20Copy.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiếp thu&nbsp;&yacute; kiến chỉ đạo từ Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Đảng ủy Nh&agrave; trường.&nbsp;Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;&nbsp;Hội sinh vi&ecirc;n Trường nhiệm kỳ V c&ugrave;ng c&aacute;c chức danh chủ chốt.&nbsp;Đồng ch&iacute; Y Nhật Quang được t&iacute;n nhiệm&nbsp;giữ chức Chủ tịch Hội SV trường. Đại hội cũng nhất tr&iacute; để đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - Chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV th&ocirc;i giữ chức chủ tịch. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, đồng ch&iacute; Y Nhật Quang cho biết sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa&nbsp;để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh, ph&aacute;t huy&nbsp;th&agrave;nh quả của nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;