Y Nhật Quang đắc cử tân chủ tịch Hội Sinh viên Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928140757%20-%20Copy.jpg" style="height:352px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n t</strong><strong>rường Cao đẳng Kinh tế Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HCE)</strong><strong>&nbsp;nhiệm kỳ V</strong><strong>&nbsp;đ&atilde; diễn ra</strong><strong>&nbsp;v&agrave;o s&aacute;ng 28/9 </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội c&oacute; sự tham dự của thầy Trần Nguy&ecirc;n H&ugrave;ng &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch thanh ni&ecirc;n, đồng ch&iacute; T&ocirc; Minh Hiếu &ndash; c&aacute;n bộ văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n VN&nbsp;th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Hồ Nguyễn Quốc Bảo &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&ugrave;ng qu&yacute; thầy c&ocirc; đại diện c&aacute;c ph&ograve;ng ban,&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu&nbsp;c&aacute;n bộ Hội c&ugrave;ng 108 đồng ch&iacute; đại diện cho hơn 4000 sinh vi&ecirc;n HCE .</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hai&nbsp;phi&ecirc;n l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, kh&ocirc;ng k&eacute;m phần trẻ trung, nhiệt huyết, đại hội đ&atilde; nghe đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ IV, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm BCH HSV nhiệm kỳ IV. Tại đại hội, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;thảo luận s&ocirc;i nổi&nbsp;về chủ đề, kế hoạch v&agrave; phương hướng hoạt động&nbsp;của&nbsp;nhiệm kỳ V.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31425/IMG20180928141241%20-%20Copy.jpg" style="height:377px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; tiếp thu&nbsp;&yacute; kiến chỉ đạo từ Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Đảng ủy Nh&agrave; trường.&nbsp;Đại hội cũng đ&atilde; hiệp thương Ban chấp h&agrave;nh, Ban Thư k&yacute;&nbsp;Hội sinh vi&ecirc;n Trường nhiệm kỳ V c&ugrave;ng c&aacute;c chức danh chủ chốt.&nbsp;Đồng ch&iacute; Y Nhật Quang được t&iacute;n nhiệm&nbsp;giữ chức Chủ tịch Hội SV trường. Đại hội cũng nhất tr&iacute; để đồng ch&iacute; Kh&aacute;nh To&agrave;n - Chủ tịch Hội SV trường nhiệm kỳ IV th&ocirc;i giữ chức chủ tịch. Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, đồng ch&iacute; Y Nhật Quang cho biết sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;n bộ Hội c&aacute;c khoa&nbsp;để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của m&igrave;nh, ph&aacute;t huy&nbsp;th&agrave;nh quả của nhiệm kỳ trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;