Sinh viên Sư phạm Kỹ thuật chế tạo Robot phục vụ Đại hội Hội Sinh viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/6.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều sản phẩm khoa học kĩ thuật do sinh vi&ecirc;n chế tạo đ&atilde; được ứng dụng v&agrave;o phục vụ Đại hội Đại biểu Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ IX (2018 &ndash; 20120) </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đ&atilde; diễn ra trong hai ng&agrave;y 29 &ndash; 30/9. Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Ph&oacute; Chủ tịch TW Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, TS. Trương Thị Hiền &ndash; Thường vụ Đảng Ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường, đồng ch&iacute; Phạm Hữu Th&aacute;i &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học v&agrave; 163 đại biểu c&ugrave;ng tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay từ trước khi bắt đầu phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; được điểm danh bằng c&ocirc;ng nghệ qu&eacute;t m&atilde; ID code tr&ecirc;n thẻ đại biểu. To&agrave;n bộ hệ thống do sinh vi&ecirc;n trường thiết kế, đảm bảo ch&iacute;nh x&aacute;c th&ocirc;ng tin đại biểu v&agrave; an ninh cho đại hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng nh&igrave;n lại chặng đường Hội sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; trải qua trong nhiệm kỳ VIII, những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục. Hội sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật được Hội SVVN Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; đơn vị t&iacute;ch cực trong c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của cấp th&agrave;nh đưa ra như: cuộc thi t&igrave;m hiểu tư tưởng Chủ nghĩa M&aacute;c L&ecirc;- nin, Thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n giỏi,&hellip; Ngo&agrave;i ra, nhiều hoạt động cấp trường trong c&aacute;c lĩnh vực kỹ thuật, cuộc thi s&aacute;ng tạo, học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học cũng được đẩy mạnh. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&oacute; một m&ocirc;i trường r&egrave;n luyện học tập tốt, kh&ocirc;ng chỉ về kiến thức m&agrave; c&ograve;n cả kỹ năng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội cũng th&ocirc;ng qua hai b&aacute;o c&aacute;o tham luận của đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thanh Hiếu về m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Th&agrave;nh lập CLB Nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; ph&aacute;t triển s&acirc;n chơi học thuật cho học sinh THPT&rdquo; v&agrave; b&agrave;i tham luận về chủ đề &ldquo;Chuy&ecirc;n m&ocirc;n h&oacute;a hoạt động c&aacute;c Ban CLB Đội nh&oacute;m, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của sinh vi&ecirc;n&rdquo; đến từ khoa Đ&agrave;o tạo Chất lượng cao. Đ&acirc;y l&agrave; hai nh&oacute;m m&ocirc; h&igrave;nh giải ph&aacute;p rất hiệu quả, nhất l&agrave; trong c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện của sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/a2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh hiệp thương&nbsp;5 đại biểu ch&iacute;nh thức v&agrave; 1 đại biểu dự khuyết sẽ tham dự v&agrave;o Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a V (2015 &ndash; 2020). Đồng thời, ra mắt Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ IX. Trong đ&oacute; c&oacute; 7 đồng ch&iacute; được bầu v&agrave;o Ban thứ k&yacute;, 3 đồng ch&iacute; giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch. Đồng ch&iacute; Phan C&ocirc;ng Đức tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, tất cả kh&aacute;ch mời v&agrave; đại biểu rất bất ngờ khi xuất hiện một Robot l&agrave;m nhiệm vụ bưng hoa tặng c&aacute;c vị kh&aacute;ch mời v&agrave; tặng hoa cho ban chấp h&agrave;nh mới. Được biết đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng Robot thế hệ mới nhất, điều khiển bằng wifi v&agrave; t&iacute;ch hợp hệ thống cảm ứng do c&aacute;c sinh vi&ecirc;n v&agrave; giảng vi&ecirc;n của trường thiết kế chế tạo. Trước đ&acirc;y, ĐH SP-KT cũng rất nổi tiếng khi cho ra mắt nhiều m&ocirc; h&igrave;nh Robot thử nghiệm cho mục đ&iacute;ch phục vụ đời sống rất độc đ&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/6.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố chỉ đạo: &ldquo;ĐH Sư phạm Kỹ thuật đang đổi mới chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao, v&igrave; vậy, cần xem x&eacute;t lại c&aacute;c hoạt động của Hội đ&atilde; thực sự ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u ch&iacute; của nh&agrave; trường chưa, l&agrave;m thế n&agrave;o để hoạt động Hội kh&ocirc;ng trở th&agrave;nh g&aacute;nh nặng, tạo &aacute;p lực v&agrave; chiếm thời gian học h&agrave;nh của sinh vi&ecirc;n. Đồng thời, kế hoạch hoạt động của Hội sinh vi&ecirc;n trường cần c&oacute; tầm nh&igrave;n xa hơn, nội dung cụ thể v&agrave; thiết thực hơn để c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng nắm bắt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng nhắn gửi Ban chấp h&agrave;nh Hội cần quan t&acirc;m, chăm lo đến đời sống sinh vi&ecirc;n trong trường v&agrave; ch&uacute; &yacute; đến t&iacute;nh thủ lĩnh của c&aacute;n bộ Hội. Cần lựa chọn kỹ c&agrave;ng, l&agrave;m thế n&agrave;o để mỗi c&aacute;n bộ đều trở th&agrave;nh một tấm gương tốt, năng động, nhiệt t&igrave;nh trong từng hoạt động của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31431/4.JPG" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;