Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên tái đắc cử nhiệm kỳ mới 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0092.JPG" style="height:369px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 29/9, Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra</strong><strong>, </strong><strong>ghi nhận nhiều th&agrave;nh quả đạt được của nhiệm kỳ IX v&agrave; đặt ra mục ti&ecirc;u thiết thực trong nhiệm kỳ mới.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự đại hội c&oacute; PGS.TS&nbsp;Nguyễn Văn Hiếu - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy&nbsp;trường, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Tịnh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Trung t&aacute; Phạm Th&agrave;nh Sự - Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Trung đo&agrave;n 1, Sư đo&agrave;n bộ binh 9, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4,&nbsp;đơn vị kết nghĩa với Hội Sinh vi&ecirc;n trường, đại diện&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG H&agrave; Nội, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường khối Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 200 đại biểu đại diện cho tr&iacute; tuệ, nhiệt huyết v&agrave; niềm tin của hơn&nbsp;12 ngh&igrave;n sinh vi&ecirc;n to&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n thứ nhất v&agrave;o s&aacute;ng 28/9, Ban Thư k&yacute; Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IX&nbsp;v&agrave; th&ocirc;ng qua phương hướng, nhiệm vụ v&agrave; kế hoạch cho nhiệm kỳ X. 200 đại biểu được chia th&agrave;nh 4 tổ đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận&nbsp;c&aacute;c vấn đề của nhiệm kỳ sắp tới. Đ&atilde; c&oacute;&nbsp;hơn 100 lượt &yacute; kiến tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong phi&ecirc;n thứ nhất, đại hội đ&atilde; hiệp thương 23 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường, Ban Kiểm tra Hội sinh vi&ecirc;n trường gồm 5 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0147.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu h&agrave;o hứng chụp ảnh với biểu trưng đại hội&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0123.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> 200 đại biểu được triệu tập tham dự đại hội</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ IX 2015 &ndash; 2018</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh quả to lớn&nbsp;v&agrave;&nbsp;quan trọng. N</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hiều giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, hiệu quả trong hoạt động tại trường đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn cho hiệu quả chung của Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể: hơn 1000 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia trong c&aacute;c hoạt động cấp trường v&agrave; cơ sở như&nbsp;&ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo;, đ&agrave;o tạo kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, ng&agrave;y hội &ldquo;Chuyển động ASEAN&rdquo;, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;. Vận dụng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave;o c&aacute;c cuộc thi&nbsp;t&igrave;m hiểu lịch sử truyền thống như:&nbsp;&ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i t&ecirc;n Người&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 14.324 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cuộc thi &ldquo;PROUD OF US&rdquo; cũng đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 100 th&iacute; sinh tham gia v&agrave; tạo sự th&uacute; h&uacute;t, quan t&acirc;m của h&agrave;ng ngh&igrave;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n học tập s&aacute;ng tạo, sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đ&atilde; c&oacute; 257 đề t&agrave;i tham dự từ c&aacute;c khoa v&agrave; c&oacute; 199 đề t&agrave;i được giới thiệu tham gia c&aacute;c giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp th&agrave;nh phố, đạt nhiều giải cao.&nbsp;Đặc biệt, C&acirc;u lạc bộ Ong nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đại hội tập trung lắng nghe c&aacute;c tham luận về x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hoạt động r&egrave;n luyện thể chất, chăm lo đời sống văn h&oacute;a tinh thần, Hội Sinh vi&ecirc;n trường cũng đ&atilde; c&oacute; nhiều chương tr&igrave;nh thực tế như Festival&nbsp;Ca &ndash; M&uacute;a &ndash; Nhạc &ndash; Kịch, Sinh vi&ecirc;n với &Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, hơn 40 ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n khỏe đ&atilde; được tổ chức đ&aacute;p ứng được nhu cầu của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n trường tiếp tục l&agrave; đơn vị t&iacute;ch cực trong hoạt động t&igrave;nh nguyện. Đ&atilde; c&oacute; nhiều đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; được th&agrave;nh lập trong c&aacute;c chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, Tiếp sức m&ugrave;a thi&nbsp;như:&nbsp;đội h&igrave;nh Xung k&iacute;ch ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n H&oacute;a học, đội h&igrave;nh Ong nghi&ecirc;n cứu,&hellip; Tất cả đều thể hiện tinh thần lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm nhấn của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong nhiệm kỳ vừa qua l&agrave; nhiều sinh vi&ecirc;n của trường đ&atilde; chủ động hội nhập quốc tế. Nhiều chương tr&igrave;nh, hội thảo, trại h&egrave; giao lưu quốc tế đ&atilde; được tổ chức gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n trườgg tăng cường giao lưu với sinh vi&ecirc;n quốc tế, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c trường đại học&nbsp;trong khu vực&nbsp;Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;&nbsp;v&agrave; thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hoạt động của Hội Sinh vi&ecirc;n gắn với hoạt động của nh&agrave; trường</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy&nbsp;trường gửi lời khen: &ldquo;L&atilde;nh đạo&nbsp;nh&agrave; trường đ&aacute;nh gi&aacute; cao vai tr&ograve; của Hội sinh vi&ecirc;n trong hệ thống, tổ chức ch&iacute;nh trị của nh&agrave; trường,&nbsp;g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo&nbsp;n&ecirc;n nhiều sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo, tự tin, tr&aacute;ch nhiệm, học tốt, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;. Nhiều bạn bước ra từ phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&nbsp;đ&atilde; ngay lập tức gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng. H&igrave;nh ảnh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; chất lượng, g&oacute;p phần rất lớn trong th&agrave;nh t&iacute;ch hoạt động của nh&agrave; trường.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nội dung chỉ đạo của nh&agrave; trường với Hội Sinh vi&ecirc;n, PGS.TS đề nghị: &ldquo;Ban Thư k&yacute; Hội&nbsp;phải t&iacute;nh to&aacute;n đưa mục ti&ecirc;u n&agrave;o l&agrave;m&nbsp;nhiệm vụ xuy&ecirc;n suốt, mục ti&ecirc;u n&agrave;o l&agrave; nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n. Tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống&nbsp;phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của trường, đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t triển việc&nbsp;nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n.&nbsp;Hoạt động Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cần c&oacute; bước đột ph&aacute; để th&iacute;ch hợp với điều kiện, đ&ograve;i hỏi của x&atilde; hội, l&agrave;m thế n&agrave;o để doanh nghiệp biết nhiều hơn về danh hiệu sinh vi&ecirc;n 5 tốt.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; gi&aacute;o sư cũng nhấn mạnh hoạt động Hội&nbsp;phải gắn với hoạt động của nh&agrave; trường, nhằm x&acirc;y dựng &yacute; thức của sinh vi&ecirc;n&nbsp;trong c&aacute;c vấn đề như&nbsp;văn h&oacute;a xếp h&agrave;ng,&nbsp;giữ g&igrave;n vệ sinh cảnh quan &hellip;&nbsp;Hội phải t&iacute;ch cực&nbsp;tham gia v&agrave; hướng sinh vi&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến&nbsp;cho&nbsp;chất lượng giảng dạy, chương tr&igrave;nh giảng dạy của nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n Trường&nbsp;nhiệm kỳ X&nbsp;đ&atilde; hiệp thương Ban Thư k&yacute; gồm 7 đồng ch&iacute;. Trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương t&aacute;i đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ X. Ph&oacute; chủ tịch l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Minh T&acirc;m v&agrave; Nguyễn Ngọc Thanh Tr&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0097.JPG" style="height:394px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH KHTN - đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ sau khi được&nbsp;t&iacute;n nhiệm t&aacute;i đắc cử</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;