Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên tái đắc cử nhiệm kỳ mới 2018 - 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0092.JPG" style="height:369px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 29/9, Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra</strong><strong>, </strong><strong>ghi nhận nhiều th&agrave;nh quả đạt được của nhiệm kỳ IX v&agrave; đặt ra mục ti&ecirc;u thiết thực trong nhiệm kỳ mới.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự đại hội c&oacute; PGS.TS&nbsp;Nguyễn Văn Hiếu - Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy&nbsp;trường, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải &ndash; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội SVVN&nbsp;Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Tịnh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, Trung t&aacute; Phạm Th&agrave;nh Sự - Ph&oacute; Ch&iacute;nh ủy Trung đo&agrave;n 1, Sư đo&agrave;n bộ binh 9, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4,&nbsp;đơn vị kết nghĩa với Hội Sinh vi&ecirc;n trường, đại diện&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH&nbsp;Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG H&agrave; Nội, Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường khối Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 200 đại biểu đại diện cho tr&iacute; tuệ, nhiệt huyết v&agrave; niềm tin của hơn&nbsp;12 ngh&igrave;n sinh vi&ecirc;n to&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n thứ nhất v&agrave;o s&aacute;ng 28/9, Ban Thư k&yacute; Hội SV trường đ&atilde;&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ IX&nbsp;v&agrave; th&ocirc;ng qua phương hướng, nhiệm vụ v&agrave; kế hoạch cho nhiệm kỳ X. 200 đại biểu được chia th&agrave;nh 4 tổ đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận&nbsp;c&aacute;c vấn đề của nhiệm kỳ sắp tới. Đ&atilde; c&oacute;&nbsp;hơn 100 lượt &yacute; kiến tham gia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong phi&ecirc;n thứ nhất, đại hội đ&atilde; hiệp thương 23 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n&nbsp;trường, Ban Kiểm tra Hội sinh vi&ecirc;n trường gồm 5 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0147.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu h&agrave;o hứng chụp ảnh với biểu trưng đại hội&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0123.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> 200 đại biểu được triệu tập tham dự đại hội</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ IX 2015 &ndash; 2018</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt nhiều th&agrave;nh quả to lớn&nbsp;v&agrave;&nbsp;quan trọng. N</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hiều giải ph&aacute;p s&aacute;ng tạo, hiệu quả trong hoạt động tại trường đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn cho hiệu quả chung của Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụ thể: hơn 1000 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia trong c&aacute;c hoạt động cấp trường v&agrave; cơ sở như&nbsp;&ldquo;Thanh ni&ecirc;n khỏe&rdquo;, đ&agrave;o tạo kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, ng&agrave;y hội &ldquo;Chuyển động ASEAN&rdquo;, &ldquo;Sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo&rdquo;. Vận dụng c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave;o c&aacute;c cuộc thi&nbsp;t&igrave;m hiểu lịch sử truyền thống như:&nbsp;&ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i t&ecirc;n Người&rdquo;, &ldquo;Tuổi trẻ với c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 14.324 lượt sinh vi&ecirc;n tham gia. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cuộc thi &ldquo;PROUD OF US&rdquo; cũng đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 100 th&iacute; sinh tham gia v&agrave; tạo sự th&uacute; h&uacute;t, quan t&acirc;m của h&agrave;ng ngh&igrave;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n học tập s&aacute;ng tạo, sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đ&atilde; c&oacute; 257 đề t&agrave;i tham dự từ c&aacute;c khoa v&agrave; c&oacute; 199 đề t&agrave;i được giới thiệu tham gia c&aacute;c giải thưởng nghi&ecirc;n cứu khoa học cấp th&agrave;nh phố, đạt nhiều giải cao.&nbsp;Đặc biệt, C&acirc;u lạc bộ Ong nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đại hội tập trung lắng nghe c&aacute;c tham luận về x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hoạt động r&egrave;n luyện thể chất, chăm lo đời sống văn h&oacute;a tinh thần, Hội Sinh vi&ecirc;n trường cũng đ&atilde; c&oacute; nhiều chương tr&igrave;nh thực tế như Festival&nbsp;Ca &ndash; M&uacute;a &ndash; Nhạc &ndash; Kịch, Sinh vi&ecirc;n với &Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, hơn 40 ng&agrave;y hội Thanh ni&ecirc;n khỏe đ&atilde; được tổ chức đ&aacute;p ứng được nhu cầu của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Sinh vi&ecirc;n trường tiếp tục l&agrave; đơn vị t&iacute;ch cực trong hoạt động t&igrave;nh nguyện. Đ&atilde; c&oacute; nhiều đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; được th&agrave;nh lập trong c&aacute;c chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh, Tiếp sức m&ugrave;a thi&nbsp;như:&nbsp;đội h&igrave;nh Xung k&iacute;ch ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu, đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n H&oacute;a học, đội h&igrave;nh Ong nghi&ecirc;n cứu,&hellip; Tất cả đều thể hiện tinh thần lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm nhấn của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trong nhiệm kỳ vừa qua l&agrave; nhiều sinh vi&ecirc;n của trường đ&atilde; chủ động hội nhập quốc tế. Nhiều chương tr&igrave;nh, hội thảo, trại h&egrave; giao lưu quốc tế đ&atilde; được tổ chức gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n trườgg tăng cường giao lưu với sinh vi&ecirc;n quốc tế, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c trường đại học&nbsp;trong khu vực&nbsp;Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;&nbsp;v&agrave; thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hoạt động của Hội Sinh vi&ecirc;n gắn với hoạt động của nh&agrave; trường</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại đại hội, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy&nbsp;trường gửi lời khen: &ldquo;L&atilde;nh đạo&nbsp;nh&agrave; trường đ&aacute;nh gi&aacute; cao vai tr&ograve; của Hội sinh vi&ecirc;n trong hệ thống, tổ chức ch&iacute;nh trị của nh&agrave; trường,&nbsp;g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo&nbsp;n&ecirc;n nhiều sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo, tự tin, tr&aacute;ch nhiệm, học tốt, c&oacute; &yacute; ch&iacute; vượt kh&oacute;. Nhiều bạn bước ra từ phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&nbsp;đ&atilde; ngay lập tức gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng. H&igrave;nh ảnh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; chất lượng, g&oacute;p phần rất lớn trong th&agrave;nh t&iacute;ch hoạt động của nh&agrave; trường.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong nội dung chỉ đạo của nh&agrave; trường với Hội Sinh vi&ecirc;n, PGS.TS đề nghị: &ldquo;Ban Thư k&yacute; Hội&nbsp;phải t&iacute;nh to&aacute;n đưa mục ti&ecirc;u n&agrave;o l&agrave;m&nbsp;nhiệm vụ xuy&ecirc;n suốt, mục ti&ecirc;u n&agrave;o l&agrave; nhiệm vụ thường xuy&ecirc;n. Tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống&nbsp;phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n của trường, đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t triển việc&nbsp;nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n.&nbsp;Hoạt động Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cần c&oacute; bước đột ph&aacute; để th&iacute;ch hợp với điều kiện, đ&ograve;i hỏi của x&atilde; hội, l&agrave;m thế n&agrave;o để doanh nghiệp biết nhiều hơn về danh hiệu sinh vi&ecirc;n 5 tốt.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; gi&aacute;o sư cũng nhấn mạnh hoạt động Hội&nbsp;phải gắn với hoạt động của nh&agrave; trường, nhằm x&acirc;y dựng &yacute; thức của sinh vi&ecirc;n&nbsp;trong c&aacute;c vấn đề như&nbsp;văn h&oacute;a xếp h&agrave;ng,&nbsp;giữ g&igrave;n vệ sinh cảnh quan &hellip;&nbsp;Hội phải t&iacute;ch cực&nbsp;tham gia v&agrave; hướng sinh vi&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến&nbsp;cho&nbsp;chất lượng giảng dạy, chương tr&igrave;nh giảng dạy của nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp h&agrave;nh Hội sinh vi&ecirc;n Trường&nbsp;nhiệm kỳ X&nbsp;đ&atilde; hiệp thương Ban Thư k&yacute; gồm 7 đồng ch&iacute;. Trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương t&aacute;i đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ X. Ph&oacute; chủ tịch l&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Minh T&acirc;m v&agrave; Nguyễn Ngọc Thanh Tr&uacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31437/IMG_0097.JPG" style="height:394px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH KHTN - đồng ch&iacute; Huỳnh Tuấn Khương ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ sau khi được&nbsp;t&iacute;n nhiệm t&aacute;i đắc cử</span></span></em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH TUẤN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;