TP. Hồ Chí Minh giành 01 giải Nhất và 02 giải Nhì Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H2.jpeg" style="height:445px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ to&agrave;n quốc do Trung ương Đo&agrave;n phối hợp với Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Bộ Nội vụ v&agrave; Hội Tin học Việt Nam tổ chức đến nay l&agrave; lần thứ VI, diễn ra từ ng&agrave;y 5/10 đến ng&agrave;y 7/10/2018 tại Th&agrave;nh phố Tuy H&ograve;a, Tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay c&oacute; 169 th&iacute; sinh dự thi đến từ 36 tỉnh, th&agrave;nh phố v&agrave; 07 bộ, ban, ng&agrave;nh Trung ương. C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i trong 3 phần thi: Kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n, Kỹ năng tập thể v&agrave; thi Sản phẩm s&aacute;ng tạo. Trong đ&oacute;, khối cấp x&atilde; c&oacute; 39 th&iacute; sinh, khối cấp huyện c&oacute; 43 th&iacute; sinh, khối cấp tỉnh v&agrave; bộ, ng&agrave;nh Trung ương c&oacute; 66 th&iacute; sinh, khối tập thể c&oacute; 148 th&iacute; sinh v&agrave; khối S&aacute;ng tạo c&oacute; 29 th&iacute; sinh dự thi. Với 19 sản phẩm, khối &nbsp;S&aacute;ng tạo đ&atilde; xuất sắc được lựa chọn tham dự chung khảo Hội thi to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh gồm 06 th&iacute; sinh dự thi cả 3 phần thi. Sau 2 ng&agrave;y tranh t&agrave;i, đội tuyển TP. HCM đ&atilde; xuất sắc &ldquo;rinh&rdquo; về nhiều giải thưởng. Giải Nhất &ldquo;Kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; thuộc về đồng ch&iacute; Lương Tuấn Th&agrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận 10 với điểm số gần tuyệt đối 96/100.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H1.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Lương Tuấn Th&agrave;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n phường 4, Quận 10</span></em></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải Sản phẩm s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng c&oacute; đội tuyển n&agrave;o đạt giải Nhất. Giải Nh&igrave; Sản phẩm s&aacute;ng tạo được trao cho 3 nh&oacute;m t&aacute;c giả, trong đ&oacute; c&oacute; nh&oacute;m t&aacute;c giả Phan Nguyễn Tr&uacute;c Phương, Đặng L&ecirc; Tiến Hưng v&agrave; Bạch Văn Lắm &ndash; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM với sản phẩm &ldquo;Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; x&acirc;y dựng giải ph&aacute;p quản l&yacute; dữ liệu v&agrave; truy xuất th&ocirc;ng tin c&aacute;c căn cứ Th&agrave;nh đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31462/H3.jpeg" style="height:450px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển TP.HCM tham gia tranh t&agrave;i tại Hội thi&nbsp;Tin học khối c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ to&agrave;n quốc năm 2018</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, 02 th&iacute; sinh Ng&ocirc; Quốc Anh - Ph&ograve;ng Kinh tế UBND Quận B&igrave;nh Thạnh v&agrave; Trần Duy Long - Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải TP.HCM thi kỹ năng c&aacute; nh&acirc;n cũng được trao giấy chứng nhận tham gia tốt Hội thi. Tổng kết hội thi, đội tuyển TP.HCM tiếp tục về Nh&igrave; giải Đồng đội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay tiếp tục đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; r&egrave;n luyện kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ. Ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng đề &aacute;n, đề xuất giải ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh trong hoạt động của cơ quan nh&agrave; nước, tiến tới x&acirc;y dựng Ch&iacute;nh phủ v&agrave; ch&iacute;nh quyền điện tử, tạo sự minh bạch nhằm phục vụ người d&acirc;n tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HUỲNH VĂN GOUL</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;