“Trái tim hồng” của công chức, viên chức trẻ thành phố giúp bà con Bến Tre bớt khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0360.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 - 15/10/2018), Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh Đảng phối hợp nhiều cơ sở Đo&agrave;n tổ chức chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; tại tỉnh Bến Tre với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong hai ng&agrave;y 6 v&agrave; 7/10, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, cựu c&aacute;n bộ đo&agrave;n đang l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ của th&agrave;nh phố đ&atilde; về với b&agrave; con tỉnh Bến Tre để thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho người d&acirc;n kh&oacute; khăn. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố,&nbsp;Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao,&nbsp;Đo&agrave;n Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố,&nbsp;Viện Y dược học Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Khối, cựu c&aacute;n bộTh&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng tổ chức thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n c&aacute;c b&aacute;c sĩ trẻ của Viện Y dược học d&acirc;n tộc đ&atilde; tổ chức kh&aacute;m sức khỏe v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho hơn 1000 người gi&agrave; yếu v&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn. Nhiều hoạt động chăm lo&nbsp;thiết thực cho đời sống người d&acirc;n được tổ chức tại huyện B&igrave;nh Đại v&agrave; , huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, với chương tr&igrave;nh &ldquo;Thắp s&aacute;ng ước mơ&rdquo; trao tặng 40 suất học bổng trị gi&aacute; 40.000.000 đồng v&agrave; 290 phần qu&agrave; bao gồm dụng cụ học tập, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cho c&aacute;c em thiếu nhi vượt kh&oacute; học giỏi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0312.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0294.JPG" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; đ&atilde; huy động nhiều nguồn lực x&atilde; hội chăm lo c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c em học sinh ngh&egrave;o vượt kh&oacute; trong học tập, g&oacute;p phần v&agrave;o nhiệm vụ ch&iacute;nh trị x&acirc;y dựng N&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại địa phương.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31464/DSC_0534.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cũng trong tối ng&agrave;y 6/10/2018 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện &ldquo;Tr&aacute;i tim hồng&rdquo; trao tặng một c&acirc;y cầu giao th&ocirc;ng trị gi&aacute; 55.000.000 đồng cho x&atilde; Thạnh Ph&uacute; Đ&ocirc;ng, Huyện Giồng Tr&ocirc;m.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Uacute;Y NHI</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;