Tuổi trẻ quận 10 xóa tường bẩn, biến thành khu phố tranh 3D nghệ thuật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9336.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chỉ trong 3 ng&agrave;y, hơn 150m tường trong c&aacute;c con hẻm ở phường 10, quận 10 từng bị b&ocirc;i bẩn đ&atilde; biến th&agrave;nh một &ldquo;bảo t&agrave;ng tranh 3D&rdquo; đẹp mắt. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&agrave;o mừng 62 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n VN của tuổi trẻ quận 10</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều con hẻm tr&ecirc;n đường 3/2, L&ecirc; Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh từng bị v&ocirc; số biển quảng c&aacute;o, tờ rơi d&aacute;n chi ch&iacute;t, b&ocirc;i bẩn những bức tường nh&agrave; của người d&acirc;n rất mất vệ sinh, khiến mỹ quan khu phố xuống cấp. Trong ba ng&agrave;y 11, 12 v&agrave; 13/10, c&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u hội họa v&agrave; họa sĩ chuy&ecirc;n nghiệp l&agrave; hội vi&ecirc;n của Hội LHTNVN phường 10, quận 10 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thay &aacute;o mới cho hơn 150m tường bẩn, biến c&aacute;c khu phố th&agrave;nh một &ldquo;bảo t&agrave;ng tranh 3D&rdquo; với những bức tranh đẹp như thật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động n&agrave;y do Hội LHTNVN phường 10 vận động c&aacute;c đơn vị doanh nghiệp ng&agrave;nh kiến tr&uacute;c, mỹ thuật v&agrave; c&aacute;c nh&oacute;m bạn trẻ chuy&ecirc;n vẽ tranh tường 3D l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội c&ugrave;ng tham gia, tổ chức th&agrave;nh một cuộc thi vẽ tranh tường nghệ thuật để c&aacute;c đơn vị tranh t&agrave;i với chủ đề &ldquo;Kh&aacute;t vọng th&agrave;nh phố&rdquo;. Đặc biệt c&oacute; nhiều nh&oacute;m bạn trẻ từ thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, Gia Lai đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia vẽ với c&aacute;c bạn trẻ quận 10.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9325.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9331.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn trẻ đang ho&agrave;n thiện bức tranh 3D thể hiện sự hiện đại của th&agrave;nh phố soi b&oacute;ng xuống d&ograve;ng&nbsp;s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những bức tường từng chi ch&iacute;t những tờ rơi, biển quảng c&aacute;o chồng lấn l&ecirc;n nhau rất mất thẩm mỹ v&agrave; k&eacute;m vệ sinh đ&atilde; được thay thế bằng những bức tranh đầy m&agrave;u sắc. Được vẽ theo phương ph&aacute;p 3D, những cảnh đẹp của th&agrave;nh phố được hội tụ về tr&ecirc;n những bức tường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; nhiều cảnh sắc tươi đẹp được c&aacute;c bạn phối m&agrave;u tạo n&ecirc;n những bức tranh tươi s&aacute;ng hoặc mang phong c&aacute;ch cổ điển, ho&agrave;i niệm về những n&eacute;t cổ k&iacute;nh của th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những bạn trẻ tham gia hoạt động cho biết rất th&iacute;ch vẽ những bức tranh tường sao cho sống động nhất, kh&ocirc;ng cần viết qu&aacute; nhiều chữ l&ecirc;n vẫn c&oacute; thể truyền tải những th&ocirc;ng điệp về bảo vệ m&ocirc;i trường, kh&aacute;t vọng th&agrave;nh phố đến những người d&acirc;n sống trong khu phố v&agrave; cả những bạn trẻ t&igrave;m đến để chụp ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9349.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những t&aacute;c phẩm mang th&ocirc;ng điệp bảo vệ m&ocirc;i trường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31474/572A9365.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Vẻ y&ecirc;n b&igrave;nh v&agrave; cổ điển của th&agrave;nh phố tr&ecirc;n bức tường nh&agrave; một người d&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội LHTNVN phường 10 cho biết hoạt động n&agrave;y cũng nhằm tạo th&ecirc;m cảnh quan du lịch cho địa phương giống những con &ldquo;khu phố tranh 3D&rdquo; kh&aacute;c của th&agrave;nh phố, do đ&oacute; sẽ vận động người d&acirc;n c&ugrave;ng tham gia bảo quản vẻ đẹp của những bức tranh tường.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">ĐỨC DUY</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;