Xưởng giấy mới, nơi lưu giữ thanh xuân trên từng trang viết

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Tại trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n (Q.3)&nbsp;<em>Xưởng giấy mới&nbsp;</em>của CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n được c&aacute;c teen đ&oacute;n nhận nồng nhiệt bởi c&aacute;c ấn phẩm chất ph&aacute;t ngất của m&igrave;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>Nơi l&iacute; tưởng để teen trải nghiệm c&ocirc;ng việc l&agrave;m b&aacute;o</strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi chắp c&aacute;nh cho những bạn trẻ c&oacute; niềm say m&ecirc; với c&ocirc;ng việc ph&aacute;t thanh v&agrave; viết b&aacute;o. Trải qua nhiều năm hoạt động với 5 bạn thường trực: Ban Nội dung, Ban Truyền th&ocirc;ng, Ban thiết kế, Ban H&igrave;nh ảnh, Ban Ph&aacute;t thanh đều do c&aacute;c bạn học sinh đảm nhiệm vai tr&ograve; trưởng ban, CLB dần khẳng định m&igrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c ấn phẩm chất lượng, thu h&uacute;t rất nhiều sự quan t&acirc;m của teen.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Xưởng giấy mới l&agrave; một ấn phẩm ti&ecirc;u biểu do CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; ph&aacute;t h&agrave;nh được đ&ocirc;ng đảo học sinh trường đ&oacute;n nhận nồng nhiệt sau mỗi lần ra mắt. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c ấn phẩm của m&igrave;nh CLB đ&atilde; bật m&iacute; về những điều th&uacute; vị dưới m&aacute;i trường m&agrave; c&aacute;c bạn đang theo học. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một mảnh đất để c&aacute;c teen thỏa sức thực hiện c&aacute;c chuy&ecirc;n mục như:&nbsp;<em>Nắng s&acirc;n trường</em>,<em>&nbsp;Cảm hứng sống</em>&nbsp;hay&nbsp;<em>Việc tử tế</em>,&hellip;</span></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538984392_clb-ph-t-thanh---b-o-ch-.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>CLB Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i về cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, c&ocirc; n&agrave;ng Ng&ocirc; Hồng H&acirc;n (lớp 11A1, trưởng ban nội dung của CLB) chia sẻ: &ldquo;Nội san l&agrave; sản phẩm t&acirc;m đắc nhất của ch&uacute;ng m&igrave;nh, khi nội san được xuất bản l&agrave; l&uacute;c tụi m&igrave;nh cảm thấy hạnh ph&uacute;c v&igrave; đ&atilde; l&agrave;m được một ấn phẩm đặc biệt của thời học sinh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Dấu ấn&nbsp;<em>Xưởng giấy mới</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vừa qua, CLB đ&atilde; tr&igrave;nh l&agrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng ấn phẩm nội san đầu ti&ecirc;n trong năm học n&agrave;y của m&igrave;nh. Bật m&iacute; về &yacute; tưởng cho tập nội san lần n&agrave;y, bạn Trương Quỳnh Anh (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ: &ldquo;Ch&uacute;ng m&igrave;nh lấy &yacute; tưởng từ chủ đề lưu giữ thanh xu&acirc;n, CLB muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của c&aacute;c bạn học sinh để g&oacute;p phần t&ocirc; điểm th&ecirc;m những ng&agrave;y th&aacute;ng tuổi trẻ rực rỡ của c&aacute;c bạn&quot;. Sự trở lại lần n&agrave;y&nbsp;<em>Xưởng giấy mới</em>&nbsp;mang một diện mạo ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần cổ điển của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i việc cập nhật những sự kiện của trường, CLB c&ograve;n ghi lại những trải nghiệm của teen trong trường khi tham gia c&aacute;c hoạt động h&egrave; cho đến nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538984742_-n-ph-m-m-i-nh-t-c-a-x--ng-gi-y-m-i.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:16px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/10/08/1538985598_th-nh-vi-n-c-ng-ch--nhi-m-clb-ch-p-h-nh-c-ng--n-ph-m.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:16px; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB b&ecirc;n ấn phẩm Xưởng giấy mới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mỗi lần CLB sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh 50 bản trong nh&agrave; trường v&agrave; mỗi lớp sẽ được tặng một ấn phẩm. Kinh ph&iacute; để l&agrave;m ra nội san được nh&agrave; trường t&agrave;i trợ nhưng CLB sẽ li&ecirc;n hệ t&igrave;m xưởng in. Quỳnh Anh t&acirc;m sự: &ldquo;V&igrave; tụi m&igrave;nh chỉ in với số lượng nhỏ n&ecirc;n gặp kh&oacute; khăn về mặt gi&aacute; cả cũng như chất lượng in&quot;. Để n&acirc;ng cao kĩ năng, CLB thường xuy&ecirc;n mở c&aacute;c lớp tập huấn hay mời những anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n của b&aacute;o Mực T&iacute;m đến để chia sẻ kinh nghiệm l&agrave;m b&aacute;o với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; độc giả của<em>&nbsp;Xưởng giấy mới</em>, bạn Đo&agrave;n Vy Tr&uacute;c Giang (lớp 11D3) chia sẻ: &ldquo; Qua từng năm học, m&igrave;nh nhận thấy nội san c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng mới lạ về mặt nội dung v&agrave; sự đầu tư kĩ lưỡng. Nhờ&nbsp;<em>Xưởng giấy mới&nbsp;</em>của Ph&aacute;t thanh - B&aacute;o ch&iacute; m&agrave; m&igrave;nh biết th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin th&uacute; vị về trường học. Hi vọng CLB sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều ấn phẩm đặc sắc như thế trong tương lai&quot;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TUYẾT KIM</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Theo B&aacute;o Mực T&iacute;m</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;