Nhà Bè: Sôi động chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/9df09aea48d1a88ff1c0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Huyện; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n thuộc Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n, c&ugrave;ng hơn hơn 90 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối v&agrave; thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/934b6e4bbc705c2e0561.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau Lễ khai mạc, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối đ&atilde; bước v&agrave;o Ng&agrave;y cao điểm với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: tặng <strong>10 </strong>phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, <strong>10</strong> phần qu&agrave; cho thiếu nhi chăm ngoan vượt kh&oacute;; tổ chức sơn, sửa <strong>04</strong> căn nh&agrave; trọ cho thanh ni&ecirc;n tại Khu lưu tr&uacute;, tổng kinh ph&iacute; 15 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/fe426efbb3c0539e0ad1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/2286529c80a760f939b6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Trần Ho&agrave;ng Anh - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch huyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; đại diện Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n cho biết với đặc th&ugrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong Khối phần đ&ocirc;ng l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trẻ tại c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, do đ&oacute; b&ecirc;n cạnh việc đề ra c&aacute;c phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo ph&aacute;t huy được năng lực, tinh thần cống hiến, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Từng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Khối, t&ugrave;y vai tr&ograve;, nhiệm vụ của m&igrave;nh m&agrave; c&oacute; s&aacute;ng kiến, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; trong tham gia x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; anh em c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;