Khí thế tuổi trẻ cùng những bản hùng ca cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 27/10, tại Khu di t&iacute;ch D&acirc;n c&ocirc;ng hỏa tuyến Mậu Th&acirc;n 1968, x&atilde; Vĩnh Lộc A, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; diễn ra đ&ecirc;m Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng năm 2018. Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n đến tham gia.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/4.jpg" style="height:287px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồng Ph&uacute;c &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM c&ugrave;ng Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; 18 đội thi tại cụm số 3.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm thi số 3 với sự g&oacute;p mặt của 18 đội đến từ nhiều đơn vị kh&aacute;c nhau, qua những tiết mục, phần tr&igrave;nh diễn h&agrave;o h&ugrave;ng, c&aacute;c đội đ&atilde; cống hiến cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n nơi đ&acirc;y một đ&ecirc;m li&ecirc;n hoan mang nhiều m&agrave;u sắc v&agrave; kh&iacute; thế về truyền thống c&aacute;ch mạng. C&oacute; thể kể đến một số tiết mục như: tốp ca &ldquo;tiến l&ecirc;n chiến sĩ đồng b&agrave;o&rdquo; qua phần thể hiện của Quận Đo&agrave;n 8, Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ với li&ecirc;n kh&uacute;c ca m&uacute;a &ldquo;đất nước&rdquo;, ca kh&uacute;c &ldquo;Củ Chi đất lửa hoa hồng&rdquo; qua phần tr&igrave;nh b&agrave;y của Huyện Đo&agrave;n Củ Chi hay đơn ca, m&uacute;a &ldquo;c&ugrave;ng h&agrave;nh qu&acirc;n giữa m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; đến từ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua phần biểu diễn của c&aacute;c đội, c&oacute; thể thấy rằng, c&aacute;c đơn vị kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute; trọng v&agrave;o nội dung, &yacute; nghĩa truyền tải của c&aacute;c ca kh&uacute;c tuy&ecirc;n truyền c&aacute;ch mạng. M&agrave; từ c&aacute;ch d&agrave;n dựng đến h&igrave;nh thức thể hiện đều được đầu tư rất c&ocirc;ng phu, đ&oacute; l&agrave; sự s&aacute;ng tạo, tỉ mỉ trong c&aacute;c tiết mục biểu diễn. Đặc biệt, một số đội c&ograve;n t&aacute;i dựng lại khung cảnh oai h&ugrave;ng của những năm th&aacute;ng đấu tranh ki&ecirc;n cường của qu&acirc;n d&acirc;n ta ng&agrave;y ấy v&agrave; sử dụng s&acirc;n khấu h&oacute;a để tạo điểm nhấn trong phần thi&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Nguyễn Cao Kỳ Duy&ecirc;n &ndash; Cao đẳng Kinh tế TP.HCM chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i tham gia li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n tuyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng, cảm x&uacute;c thật đặc biệt v&agrave; linh thi&ecirc;ng lắm. T&ocirc;i thấy d&ograve;ng nhạc c&aacute;ch mạng c&oacute; sự h&ugrave;ng hồn, kh&iacute; thế v&agrave; kh&aacute;c hẳn với c&aacute;c d&ograve;ng nhạc trẻ hay trữ t&igrave;nh. Khi đứng thể hiện ca kh&uacute;c, t&ocirc;i cảm nhận được nhịp đập vang l&ecirc;n từ tr&aacute;i tim v&agrave; truyền tải đến tất cả mọi người xung quanh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Xem c&aacute;c đội biểu diễn, t&ocirc;i cảm thấy rất h&atilde;nh diện về những chiến t&iacute;ch lịch sử m&agrave; &ocirc;ng cha ta đ&atilde; gầy dựng n&ecirc;n. T&ocirc;i cảm nhận, d&ograve;ng nhạc về truyền thống c&aacute;ch mạng kh&ocirc;ng chỉ đi s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng người một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, m&agrave; c&ograve;n mang đến nhiều cảm x&uacute;c đặc biệt kh&aacute;c&rdquo;, chị Huỳnh Thị Yến Linh, ngụ huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 320 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1698 &ndash; 2018). Qua đ&oacute; nhằm t&igrave;m kiếm c&aacute;c đội, nh&oacute;m, giọng ca thể hiện xuất sắc những ca kh&uacute;c truyền thống c&aacute;ch mạng, nổi bật được kh&iacute; thế tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh v&ograve;ng sơ khảo cụm th&igrave; số 3:</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/1.jpg" style="height:319px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/5.jpg" style="height:315px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/2.jpg" style="height:248px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31558/3.jpg" style="height:288px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;