Lớp Bồi dưỡng công tác Dân vận cho cán bộ Đoàn năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 26-10, tại Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận năm 2018&nbsp;cho hơn 100 c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở&nbsp;trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31565/image2.jpeg" style="height:319px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Lễ Khai giảng c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn - Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;thầy Trần Anh Tuấn &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ v&agrave; ngoại ngữ Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai giảng lớp học, đồng ch&iacute; Trần Anh Tuấn chia sẻ: &ldquo;Khi tham gia lớp học n&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ được bổ sung một số nghiệp vụ, kỹ năng như xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống n&oacute;ng về an ninh ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, kỹ năng gi&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội, kỹ năng tiếp d&acirc;n, &hellip; Ngo&agrave;i những nội dung c&aacute;c bạn được b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trao đổi, th&igrave; c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ c&oacute; sự tương t&aacute;c qua lại, chia sẻ, giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong th&ocirc;ng qua lớp học n&agrave;y c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ đạt nhiều kết quả v&agrave; ứng dụng ngay v&agrave;o c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y tại đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n sẽ tham dự hợp học xuy&ecirc;n suốt trong 03 ng&agrave;y 26, 27, 28/10/2018 với những nội dung: Qu&aacute;n triệt, triển khai Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 10-CTrHĐ/TU ng&agrave;y 17/8/2016 của Th&agrave;nh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X về c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận; kỹ năng xử l&yacute; điểm n&oacute;ng; kỹ năng gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện x&atilde; hội; kỹ năng tiếp d&acirc;n, đối thoại với d&acirc;n;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;