Lớp Bồi dưỡng công tác Dân vận cho cán bộ Đoàn năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 26-10, tại Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận năm 2018&nbsp;cho hơn 100 c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Quận &ndash; Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở&nbsp;trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31565/image2.jpeg" style="height:319px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Lễ Khai giảng c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; Trần Ngọc Tuấn - Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;thầy Trần Anh Tuấn &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ v&agrave; ngoại ngữ Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai giảng lớp học, đồng ch&iacute; Trần Anh Tuấn chia sẻ: &ldquo;Khi tham gia lớp học n&agrave;y, c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ được bổ sung một số nghiệp vụ, kỹ năng như xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống n&oacute;ng về an ninh ch&iacute;nh trị x&atilde; hội, kỹ năng gi&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội, kỹ năng tiếp d&acirc;n, &hellip; Ngo&agrave;i những nội dung c&aacute;c bạn được b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trao đổi, th&igrave; c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ c&oacute; sự tương t&aacute;c qua lại, chia sẻ, giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong th&ocirc;ng qua lớp học n&agrave;y c&aacute;c học vi&ecirc;n sẽ đạt nhiều kết quả v&agrave; ứng dụng ngay v&agrave;o c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y tại đơn vị c&ocirc;ng t&aacute;c&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n sẽ tham dự hợp học xuy&ecirc;n suốt trong 03 ng&agrave;y 26, 27, 28/10/2018 với những nội dung: Qu&aacute;n triệt, triển khai Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 10-CTrHĐ/TU ng&agrave;y 17/8/2016 của Th&agrave;nh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X về c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận; kỹ năng xử l&yacute; điểm n&oacute;ng; kỹ năng gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; phản biện x&atilde; hội; kỹ năng tiếp d&acirc;n, đối thoại với d&acirc;n;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YẾN THANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;