Bình Chánh: Liên hoan “Nét đẹp khu phố, ấp” và Hội thi tuyên truyền viên Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 28/10/2018, tại Trụ sở Huyện đo&agrave;n &ndash; Nh&agrave; Thiếu nhi huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Huyện đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức Li&ecirc;n hoan &ldquo;N&eacute;t đẹp khu phố, ấp&rdquo; v&agrave; Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31576/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham gia Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c nội dung như: Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử, Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; tổng kết trao giải Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Hội thi tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2017 &ndash; 2022 với&nbsp; sự tham gia của 18 th&iacute; sinh vượt qua v&ograve;ng sơ khảo. Tại Li&ecirc;n hoan,&nbsp;mỗi th&iacute; sinh dự thi&nbsp;tham gia 02 nội dung: tr&igrave;nh b&agrave;y về nội dung của Nghị quyết đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp do th&iacute; sinh đăng k&yacute; trước trong thời gian từ 5 đến 7 ph&uacute;t với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ phần mềm hỗ trợ thuyết tr&igrave;nh: powerpoint, prezi,&hellip;, sau đ&oacute; c&aacute;c th&iacute; sinh trả lời c&acirc;u hỏi phụ về giải ph&aacute;p thực hiện c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Tiếp theo, Li&ecirc;n hoan Đờn ca t&agrave;i tử năm 2018 diễn ra đ&atilde; thu h&uacute;t sự tham gia của 14 tiết mục đến từ c&aacute;c x&atilde; &ndash; thị trấn của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch bộ m&ocirc;n nghệ thuật cải lương, đờn ca t&agrave;i tử. Sau Li&ecirc;n hoan, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; được Ban Gi&aacute;m khảo chuy&ecirc;n m&ocirc;n g&oacute;p &yacute; c&aacute;c kỹ thuật ca diễn v&agrave; c&aacute;c kỹ năng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Th&ocirc;ng qua Li&ecirc;n hoan đ&atilde; g&oacute;p phần ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o đờn ca t&agrave;i tử trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Song song đ&oacute;, c&aacute;c nội dung Triển l&atilde;m ảnh tuy&ecirc;n truyền về phong tr&agrave;o ở ấp, khu phố v&agrave; Hội thi thiết kế Videoclip về khoảnh khắc đẹp của thanh ni&ecirc;n cũng thu h&uacute;t sự tham gia của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Kết th&uacute;c Li&ecirc;n hoan, Ban Tổ chức đ&atilde; trao 15 giải cho c&aacute;c đơn vị xuất sắc nhất tại c&aacute;c nội dung.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">H.Đ.B.C</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 19/10, vòng chung kết và trao giải liên hoan các nhóm văn nghệ tuyên truyền năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Agile Việt Nam
;