NXB Trẻ và Nguyễn Nhật Ánh ra mắt phần 2 của truyện "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0028.jpg" style="height:403px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Truyện ngắn mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; đ&atilde; được nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh v&agrave; Nh&agrave; xuất bản Trẻ ra mắt v&agrave;o s&aacute;ng 7/11, đưa độc giả gặp lại những nh&acirc;n vật vừa quen vừa lạ trong &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot;.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">L&agrave; nh&agrave; văn c&oacute; nhiều truyện ngắn được c&aacute;c bạn trẻ h&acirc;m mộ nhất nh&igrave; Việt Nam, buổi ra mắt t&aacute;c phẩm mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; của t&aacute;c giả Nguyễn Nhật &Aacute;nh đ&atilde; thu h&uacute;t rất đ&ocirc;ng độc giả trẻ đến giao lưu.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0086.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em>Truyện ngắn mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; l&agrave; phần tiếp nối của t&aacute;c phẩm xuất sắc &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; xuất bản 10 năm trước</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại buổi ra mắt, nh&agrave; văn bật m&iacute; t&aacute;c phẩm mới l&agrave; một &aacute;ng văn l&atilde;ng m&atilde;n trong giọng h&agrave;i hước đặc biệt: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; một truyện ngắn d&agrave;nh cho trẻ em v&agrave; cả những ai từng l&agrave; trẻ em&quot;. Những ai đ&atilde; tr&oacute;t m&ecirc; những nh&acirc;n vật như M&ugrave;i, Tủn, T&iacute; s&uacute;n, Hải c&ograve; với những c&acirc;u chuyện tuổi thơ hồn nhi&ecirc;n, trong veo nhưng cũng rất &quot;vẻ vang&quot; trong Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ, th&igrave; sẽ được đồng cảm c&ugrave;ng những nh&acirc;n vật n&agrave;y trong &quot;Cảm ơn người lớn&quot;, khi họ đ&atilde; l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng bố, b&agrave; mẹ U.50 với những cảm x&uacute;c tiếc nuối, nhớ nhung về một tuổi thơ huy ho&agrave;ng đ&atilde; xa.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">19 chương s&aacute;ch của &quot;Cảm ơn người lớn&quot; v&iacute; như phần 2 để tiếp nối cho những cảm x&uacute;c trong t&aacute;c phẩm &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; xuất bản 10 năm trước. Những nh&acirc;n vật &quot;trẻ con - người lớn&quot; ấy vẫn sẽ tiếp tục những buổi đi chơi nhảy nh&oacute;t hồn nhi&ecirc;n, vẫn giữ đ&uacute;ng c&aacute;i tinh thần trọng nghĩa kh&iacute; &quot;thấy chuyện bất b&igrave;nh chẳng tha&quot;, y&ecirc;u thương x&oacute;m giềng v&agrave; thấy ai ngh&egrave;o khổ th&igrave; t&igrave;m mọi c&aacute;ch gi&uacute;p đỡ. Thế giới của đ&aacute;m trẻ con trong k&yacute; ức của những nh&acirc;n vật vẫn lu&ocirc;n đẹp v&agrave; kết th&uacute;c c&oacute; hậu, để khi những đứa&nbsp;trẻ&nbsp;đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh người lớn, họ vẫn lu&ocirc;n&nbsp;bao dung với nhau, v&agrave; nh&igrave;n lại tuổi thơ để chia sẻ v&agrave;&nbsp;cư xử với con c&aacute;i m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0020.jpg" style="height:406px; width:600px" /></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Mặc d&ugrave; đ&atilde; hơn 60 tuổi, nhưng nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh vẫn say m&ecirc; đọc thơ v&agrave;&nbsp;li&ecirc;n tục c&oacute; những c&acirc;u n&oacute;i đ&ugrave;a vui khi chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c độc giả với tinh thần v&agrave; phong th&aacute;i tươi trẻ. T&aacute;c giả cho biết quyển &quot;Cảm ơn người lớn&quot; l&agrave; truyện được &ocirc;ng đưa những b&agrave;i thơ v&agrave;o nhiều hơn tất cả c&aacute;c truyện ngắn trước đ&acirc;y.&nbsp;</span></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Theo lời nh&agrave; xuất bản, đ&acirc;y sẽ l&agrave; một tấm v&eacute; trở lại tuổi thơ đ&uacute;ng nghĩa, kh&ocirc;ng chỉ của c&aacute;c nh&acirc;n vật trong truyện, m&agrave; c&ograve;n của h&agrave;ng triệu c&ocirc; cậu học tr&ograve; đ&atilde; từng đọc &quot;Cho t&ocirc;i xin một v&eacute; đi tuổi thơ&quot; 10 năm về trước nay đ&atilde; trở th&agrave;nh người lớn. T&aacute;c phẩm mới &quot;Cảm ơn người lớn&quot; sẽ được NXB trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh với 2 phi&ecirc;n bản b&igrave;a v&agrave;ng v&agrave; b&igrave;a trắng, với 150.000 bản trong lần in đầu ti&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 20.000 bản b&igrave;a cứng. Đặc biệt, đ&acirc;y cũng l&agrave; quyển s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n được NXB Trẻ ph&aacute;t h&agrave;nh c&ugrave;ng l&uacute;c tại Việt Nam v&agrave; c&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i như ch&acirc;u &Acirc;u, Đ&agrave;i Loan, Nhật Bản v&agrave; Mỹ.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31595/DSC_0079.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><em>Rất đ&ocirc;ng c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; đến dự buổi ra mắt s&aacute;ch &quot;Cảm ơn người lớn&quot; để được giao lưu c&ugrave;ng nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Khi được c&aacute;c độc giả&nbsp;hỏi về dự định đưa truyện ngắn mới n&agrave;y chuyển thể th&agrave;nh phim điện ảnh như &quot;T&ocirc;i thấy hoa v&agrave;ng tr&ecirc;n cỏ xanh&quot; hay &quot;C&ocirc; g&aacute;i đến từ h&ocirc;m qua&quot;, nh&agrave; văn cho biết &ocirc;ng v&agrave; NXB Trẻ sẽ c&acirc;n nhắc để chắc chắn rằng khi th&agrave;nh phim sẽ l&agrave; một điểm cộng gi&uacute;p t&aacute;c phẩm nổi tiếng hơn.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Quyển &quot;Cảm ơn người lớn&quot; sẽ ch&iacute;nh thức ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 17/11/2018 tr&ecirc;n to&agrave;n quốc v&agrave; c&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i. Đặc biệt nh&agrave; văn Nguyễn Nhật &Aacute;nh sẽ tổ chức&nbsp;hai buổi k&yacute; tặng tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; H&agrave; Nội.&nbsp;Buổi k&yacute; tặng tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 8:30 s&aacute;ng ng&agrave;y 17/11 tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh, c&ograve;n tại H&agrave; Nội sẽ diễn ra từ 8:30 s&aacute;ng ng&agrave;y 9/12 tại Thư viện H&agrave; Nội số 47 B&agrave; Triệu.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><font color="#000000">ĐỨC DUY</font></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;