HCMUE: Gần 1000 đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 11/11/2018, hơn 1000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HCMUE) tập trung về cơ sở ch&iacute;nh tham dự Ng&agrave;y hội &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Sư phạm với Ph&aacute;p luật&rdquo; hưởng ứng Ng&agrave;y ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)</strong></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5838.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify">Chuỗi hoạt động tuy&ecirc;n truyền Ph&aacute;p luật được Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường ph&aacute;t động từ th&aacute;ng 10/2018 với Hội thi &ldquo;Tuổi trẻ HCMUE với Ph&aacute;p luật&rdquo; lần 5 - năm 2018 theo h&igrave;nh thức trực tuyến v&agrave; đồng đội thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia; chuỗi c&aacute;c video clip tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật v&agrave; đặc biệt l&agrave; tuần lễ &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Sư phạm h&agrave;nh động v&igrave; sự thượng t&ocirc;n Ph&aacute;p luật&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 04/11 đến ng&agrave;y 11/11/2018. Đặc biệt l&agrave; Ng&agrave;y hội &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Sư phạm với ph&aacute;p luật&rdquo; được diễn ra với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi như: Hội thi thiết kế tranh cổ động, Hội thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng; V&ograve;ng chung khảo phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến v&agrave; chung khảo phần thi đồng đội Hội thi Tuổi trẻ Sư phạm với Ph&aacute;p luật lần thứ 5 năm 2018.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5951.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify">Cuộc thi thiết kế tranh cổ động tuy&ecirc;n truyền Ph&aacute;p luật đ&atilde; thu h&uacute;t 20/20 Đo&agrave;n cơ sở triển khai v&agrave; thu về 11 sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp Trường. Nội dung c&aacute;c sản phẩm dự thi tập trung v&agrave;o Luật An ninh mạng, Luật Giao th&ocirc;ng Đường bộ v&agrave; Quy chế đ&agrave;o tạo HCMUE.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG-3097.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5938.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify">Hội thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng tuy&ecirc;n truyền Ph&aacute;p luật đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 130 đo&agrave;n vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham dự v&agrave; gần 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia cổ vũ.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_1249.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify">Từ 06g00 đến 07g30 c&ugrave;ng ng&agrave;y, chương tr&igrave;nh đạp xe đồng h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về Luật Giao th&ocirc;ng Đường bộ hưởng ứng ng&agrave;y Ph&aacute;p luật Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam với sự tham gia của 40 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Lộ tr&igrave;nh của chương tr&igrave;nh như sau: Điểm xuất ph&aacute;t l&agrave; K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Trường (351A Lạc Long Qu&acirc;n, P5, Q11) đi qua lộ tr&igrave;nh c&aacute;c tuyến đường Lạc Long Qu&acirc;n - &Acirc;u Cơ - L&ecirc; Đại H&agrave;nh - 3/2 - L&yacute; Thường Kiệt - Hồng B&agrave;ng v&agrave; điểm đến l&agrave; cơ sở ch&iacute;nh của Trường với lộ tr&igrave;nh gần 6km.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_1314.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y hội &ldquo;Sinh vi&ecirc;n HCMUE với Ph&aacute;p luật&rdquo; năm 2018 cũng ch&iacute;nh l&agrave; hoạt động đầu ti&ecirc;n Đo&agrave;n trường tiến h&agrave;nh thu thập &yacute; kiến dựa tr&ecirc;n bộ c&ocirc;ng cụ đ&aacute;nh gi&aacute; chuyển biến nhận thức của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khi tham gia c&aacute;c hoạt động do tổ chức Đo&agrave;n, Hội tổ chức.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh từ chương tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_1356.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5874.JPG " style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5884.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5903.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_5911.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_6040.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_6138.JPG" style="width:100%" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31603/IMG_6150.JPG" style="width:100%" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;