Nhiều hoạt động sôi nổi trong "Tháng Sinh viên Đại học Luật hiểu biết và tôn trọng pháp luật”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31609/NGAYPHAPLUAT-VIAGS.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Th&aacute;ng Sinh vi&ecirc;n Luật hiểu biết v&agrave; t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật nhằm ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y ph&aacute;p luật nước CHXHCN Việt Nam, Đo&agrave;n trường ĐH Luật TP.HCM đ&atilde; tổ chức 15 hoạt động hưởng ứng, tuy&ecirc;n truyền, t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;p luật.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh hiện đang giữ vị thế l&agrave; trường đại học c&oacute; uy t&iacute;n về chất lượng đ&agrave;o tạo Luật tốt nhất khu vực ph&iacute;a Nam, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n học tập tại trường kh&ocirc;ng chỉ được trau dồi kiến thức ph&aacute;p luật, m&agrave; c&ograve;n được Nh&agrave; trường, Đo&agrave;n trường v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n trường hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức, tham gia c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, c&aacute;c buổi hội nghị, tọa đ&agrave;m trao đổi về những vấn đề ph&aacute;p l&yacute; mang t&iacute;nh thời sự v&agrave; được quan t&acirc;m nhiều trong thời gian hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một trong những h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật phổ biến v&agrave; được triển khai nhiều nhất đến c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; ng&agrave;y ph&aacute;p luật Nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức v&agrave;o đầu th&aacute;ng 10/2018. Trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia c&aacute;c hoạt động như Gian h&agrave;ng t&igrave;m hiểu 7 lĩnh vực ph&aacute;p luật th&ocirc;ng qua c&aacute;c ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ, chuyến xe ph&aacute;p luật, rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng t&igrave;m hiểu ph&aacute;p luật, diễn đ&agrave;n th&ocirc;ng tin về quyền v&agrave; nghĩa vụ cơ bản của c&ocirc;ng d&acirc;n, phi&ecirc;n t&ograve;a giả định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với những vấn đề đang được cả x&atilde; hội quan t&acirc;m như trộm cắp t&agrave;i sản, h&agrave;nh vi bạo lực, vi phạm giao th&ocirc;ng&hellip;, c&aacute;c hoạt động &ldquo;Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định&rdquo; đ&atilde; t&aacute;i hiện lại những t&igrave;nh huống đời thực một c&aacute;ch gần gũi, gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n dễ d&agrave;ng tiếp cận với những lập luận v&agrave; tư duy ph&aacute;p l&yacute; để từ đ&oacute; n&acirc;ng cao hơn nữa hiệu quả của việc tuy&ecirc;n truyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31609/CLBPTTS-DIENANTAIDIAPHUONG2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua những buổi diễn &aacute;n ở c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; tại địa phương, c&oacute; thể khẳng định &ldquo;Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định&rdquo; l&agrave; hoạt động g&oacute;p phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần &ldquo;thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật&rdquo; đến với cộng đồng. T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y, trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra 04 hoạt động &ldquo;Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định&rdquo; do Đo&agrave;n trường c&ugrave;ng C&acirc;u lạc bộ Phi&ecirc;n t&ograve;a tập sự tổ chức. Ri&ecirc;ng hoạt động tuy&ecirc;n truyền của Đội Ulaw - C&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội chuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật do Đo&agrave;n trường tổ chức, đ&atilde; nhận được sự hưởng ứng của hơn 8000 học sinh dưới nhiều h&igrave;nh thức đa dạng như kịch diễn đ&agrave;n, phi&ecirc;n t&ograve;a giả định, c&acirc;u chuyện ph&aacute;p đ&igrave;nh&hellip; tại hơn 10 trường Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở đ&oacute;, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường c&ograve;n được tạo cơ hội để thể hiện tiếng n&oacute;i, quan điểm của m&igrave;nh trong một số hoạt động như Hội nghị lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; Luật Thanh ni&ecirc;n sửa đổi được diễn ra trong th&aacute;ng 10. Rất nhiều chương tr&igrave;nh, những buổi tọa đ&agrave;m, diễn đ&agrave;n ph&aacute;p luật cũng đ&atilde; li&ecirc;n tục được tổ chức mang đến cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;i nh&igrave;n tổng quan hơn về nghề Luật v&agrave; c&aacute;c lĩnh vực ph&aacute;p l&yacute;. Ti&ecirc;u biểu như Buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Legal Talk&rdquo; số đầu ti&ecirc;n với chủ đề &ldquo;Tổng quan về nghề Luật&rdquo;; Diễn đ&agrave;n th&ocirc;ng tin ph&aacute;p luật quốc tế lần V b&agrave;n luận về &ldquo;Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ v&agrave; t&aacute;c động đến thương mại to&agrave;n cầu&rdquo; do Khoa Luật Quốc tế tổ chức ...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31609/SVLuatVoiATGT.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Rất nhiều c&aacute;c s&acirc;n chơi cấp trường v&agrave; li&ecirc;n trường về ph&aacute;p luật cũng đ&atilde; được tổ chức như: Cuộc thi Giảng đường ph&aacute;p luật cấp li&ecirc;n trường, Cuộc thi Đấu tr&iacute; d&acirc;n Luật, Cuộc thi Olympic Quốc tế, Cuộc thi Tiếng n&oacute;i cử tri, Cuộc thi Bản quyền v&agrave; s&aacute;ng tạo năm 2018; Hội thi Học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố với ph&aacute;p luật.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n trường c&ograve;n phối hợp với những đơn vị kh&aacute;c mang lại cho sinh vi&ecirc;n những chương tr&igrave;nh bổ &iacute;ch, g&oacute;p phần đem kiến thức ph&aacute;p luật chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đến với sinh vi&ecirc;n một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng hơn. Một số chương tr&igrave;nh ti&ecirc;u biểu c&oacute; thể kể đến: Ng&agrave;y hội Sinh vi&ecirc;n Luật với An to&agrave;n giao th&ocirc;ng phối hợp c&ugrave;ng Honda Ph&aacute;t Tiến; Cuộc thi Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định phi&ecirc;n bản Việt &ndash; VMoot cấp trường năm 2018; &hellip;Trong th&aacute;ng 11 n&agrave;y, trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục vinh dự l&agrave; đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi Phi&ecirc;n t&ograve;a giả định phi&ecirc;n bản Việt &ndash; VMoot cấp Quốc gia năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31609/NCKHSV.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiều hoạt động thế mạnh, trong th&aacute;ng Sinh vi&ecirc;n Luật hiểu biết v&agrave; t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật vừa qua, Đo&agrave;n trường ĐH Luật TP.HCM đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; v&agrave; tinh thần xung k&iacute;ch đối với c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật, g&oacute;p phần thực hiện cuộc vận động &ldquo;Phong c&aacute;ch sinh vi&ecirc;n Luật&rdquo;. Với ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Luật đi đầu trong chấp h&agrave;nh v&agrave; t&ocirc;n trọng ph&aacute;p luật&rdquo;, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; những đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; nghĩa, lan tỏa tinh thần &ldquo;thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật&rdquo; m&agrave; trường muốn mang đến cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TH&Ugrave;Y DƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Truyền th&ocirc;ng Đại học Luật TP.Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;