Dấu xưa – Câu chuyện giàu giá trị nhân văn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 15/11, Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố (169, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3) nhanh ch&oacute;ng được lắp đầy bởi đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến xem vở kịch Dấu Xưa &ndash; T&aacute;c phẩm học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh (Kịch bản: Thanh B&igrave;nh, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc) với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uy&ecirc;n, NS Ch&aacute;nh Trực, NS Cao Việt Hưng, &hellip;c&ugrave;ng c&aacute;c diễn vi&ecirc;n của Nh&agrave; h&aacute;t kịch s&acirc;n khấu nhỏ 5B V&otilde; Văn Tần.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31626/IMG_0695.JPG" style="height:310px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở kịch Dấu Xưa lấy bối cảnh v&agrave;o những năm miền Bắc đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội gặp nhiều kh&oacute; khăn. H&igrave;nh ảnh B&aacute;c Hồ dưới sự h&oacute;a th&acirc;n của NSƯT Thanh Điền được kh&aacute;n giả đ&aacute;nh gi&aacute; cao, tạo ấn tượng qua từng cử chỉ, d&aacute;ng đi, lời n&oacute;i. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute; khơi gợi cho kh&aacute;n giả thấy được h&igrave;nh tượng giản dị v&agrave; gần gũi của vị l&atilde;nh tụ, truyền cảm hứng từ những h&agrave;nh động, c&acirc;u n&oacute;i nhỏ, thể hiện tư tưởng, t&aacute;c phong, đạo đức của Người. R&otilde; r&agrave;ng nhất c&oacute; thể thấy l&agrave; việc B&aacute;c kh&ocirc;ng đồng &yacute; đi &ocirc; t&ocirc; mới để đi c&ocirc;ng t&aacute;c bởi &ocirc; t&ocirc; cũ c&ograve;n chạy tốt hay việc B&aacute;c cho ph&eacute;p c&aacute;c đồng ch&iacute; cận vệ v&agrave;o ph&ograve;ng kh&aacute;ch của m&igrave;nh để nghỉ ngơi sau giờ trực để đảm bảo sức khỏe tốt, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dấu Xưa l&agrave; vở kịch đ&atilde; nhận được giải thưởng của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Hội Nghệ sĩ s&acirc;n khấu Việt Nam, Hội Li&ecirc;n hiệp Văn học nghệ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở được Nh&agrave; h&aacute;t kịch s&acirc;n khấu nhỏ 5B đầu tư d&agrave;n dựng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o cuối năm 2016. Từ năm 2017 đến nay, vở kịch đ&atilde; c&oacute; nhiều&nbsp; suất diễn tại c&aacute;c địa phương, đơn vị, trường học kh&aacute;c nhau tuy&ecirc;n truyền về việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31626/vhvn-dauxua-anh2_uove.jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Một cảnh trong vở kịch, B&aacute;c Hồ đang chia cam cho c&aacute;c đồng ch&iacute; cận vệ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vở kịch đ&atilde; thu h&uacute;t kh&aacute;n giả nhờ lối d&agrave;n dựng hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn, đan xen những t&igrave;nh tiết của qu&aacute; khứ v&agrave; hiện tại, đ&ocirc;i l&uacute;c c&oacute; đ&iacute;nh k&egrave;m chi tiết h&agrave;i hước, ch&acirc;m biếm, gi&uacute;p kh&aacute;n giả li&ecirc;n tưởng đến những vấn đề n&oacute;ng bỏng thời sự của x&atilde; hội hiện nay như: chuyện giải tỏa đất đai, c&ocirc;ng t&aacute;c đền b&ugrave;, c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n vận, việc bổ nhiệm chức vụ, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ kh&ocirc;ng hợp l&yacute; hay t&igrave;nh trạng quan li&ecirc;u, tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; của c&ocirc;ng, &hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">D&ugrave; l&agrave; đề t&agrave;i truyền thống thường bị &ldquo;mặc định&rdquo; l&agrave; kh&ocirc; khan, xơ cứng nhưng &ldquo;Dấu Xưa&rdquo;&nbsp;đang ho&agrave;n th&agrave;nh sứ mệnh của m&igrave;nh một c&aacute;ch rất ri&ecirc;ng, rất kh&aacute;c. C&oacute; thể n&oacute;i, &quot;Dấu xưa&quot; kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; một vở diễn hưởng ứng việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; c&ograve;n gửi gắm th&ocirc;ng điệp đến những người c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; người l&atilde;nh đạo h&ocirc;m nay về b&agrave;i học của mu&ocirc;n đời &ldquo;gần d&acirc;n&rdquo; m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vẫn l&agrave; tấm gương s&aacute;ng nhất.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;