Tưng bừng Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&shy;&shy;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/11, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c tưng bừng tham gia khai mạc Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 9 năm 2018 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1). Năm nay li&ecirc;n hoan thu h&uacute;t 36 gian h&agrave;ng đến từ 47 đơn vị tham gia với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, th&uacute; vị.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150983.JPG" style="height:379px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự li&ecirc;n hoan c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&ugrave;i Minh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; gần 15.000 người đ&atilde; về dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại li&ecirc;n hoan, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhấn mạnh: &ldquo;Năm 2018 l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017- 2022 với chủ đề &ldquo;Năm Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo&rdquo;. Ph&aacute;t huy kết quả của những năm qua, c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p, m&ocirc; h&igrave;nh, hoạt động khơi gợi, ph&aacute;t huy, cổ vũ t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ th&agrave;nh phố; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội tại c&aacute;c đơn vị, địa phương&rdquo;. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ ph&aacute;t huy hết khả năng, tạo nhiều kết quả tốt trong năm tuổi trẻ s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan l&agrave; nơi giới thiệu, triển l&atilde;m đề t&agrave;i, m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng, c&aacute;c giải ph&aacute;p kỹ thuật s&aacute;ng tạo&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; kh&ocirc;ng gian tổ chức c&aacute;c cuộc thi, s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, diễn đ&agrave;n cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, Điển h&igrave;nh l&agrave; giải thưởng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm &ldquo;Thiết kế, chế tạo ứng dụng&rdquo; lần 6 năm 2018, chung kết cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo lần 10 năm 2018 với chủ đề &ldquo;V&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, v&ograve;ng chung kết cuộc thi Lắp r&aacute;p v&agrave; lập tr&igrave;nh robot lần 2 năm 2018&nbsp; với chủ đề &ldquo;Robot cứu hỏa&rdquo;, Ng&agrave;y hội đổi s&aacute;ch, s&acirc;n chơi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng, talkshow Truyền th&ocirc;ng 4.0 v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đa phương tiện&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Li&ecirc;n hoan c&ograve;n c&oacute; nhiều trải nghiệm cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n như: khu vực sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo với c&ocirc;ng nghệ 4.0, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong đời sống, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong truyền th&ocirc;ng v&agrave;&nbsp;chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 20 năm v&agrave; tổng kết trao giải &ldquo;Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eur&eacute;ka&rdquo; lần 20 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan do Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh trong Li&ecirc;n hoan:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150974.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150985.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/IMG_1557.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150990.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG &ndash; MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;