Tưng bừng Khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần 9 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>&shy;&shy;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/11, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c tưng bừng tham gia khai mạc Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 9 năm 2018 tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh Ni&ecirc;n (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1). Năm nay li&ecirc;n hoan thu h&uacute;t 36 gian h&agrave;ng đến từ 47 đơn vị tham gia với nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi, th&uacute; vị.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150983.JPG" style="height:379px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự li&ecirc;n hoan c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; B&ugrave;i Minh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; Đ&agrave;o Quang Dũng - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; Triệu Lệ Kh&aacute;nh &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; gần 15.000 người đ&atilde; về dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại li&ecirc;n hoan, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhấn mạnh: &ldquo;Năm 2018 l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017- 2022 với chủ đề &ldquo;Năm Tuổi trẻ S&aacute;ng tạo&rdquo;. Ph&aacute;t huy kết quả của những năm qua, c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p, m&ocirc; h&igrave;nh, hoạt động khơi gợi, ph&aacute;t huy, cổ vũ t&iacute;nh s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ th&agrave;nh phố; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế, văn h&oacute;a, x&atilde; hội tại c&aacute;c đơn vị, địa phương&rdquo;. Đồng thời, đồng ch&iacute; cũng mong muốn c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ ph&aacute;t huy hết khả năng, tạo nhiều kết quả tốt trong năm tuổi trẻ s&aacute;ng tạo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan l&agrave; nơi giới thiệu, triển l&atilde;m đề t&agrave;i, m&ocirc; h&igrave;nh, &yacute; tưởng, c&aacute;c giải ph&aacute;p kỹ thuật s&aacute;ng tạo&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; kh&ocirc;ng gian tổ chức c&aacute;c cuộc thi, s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, diễn đ&agrave;n cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, Điển h&igrave;nh l&agrave; giải thưởng cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm &ldquo;Thiết kế, chế tạo ứng dụng&rdquo; lần 6 năm 2018, chung kết cuộc thi &Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo lần 10 năm 2018 với chủ đề &ldquo;V&igrave; th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, v&ograve;ng chung kết cuộc thi Lắp r&aacute;p v&agrave; lập tr&igrave;nh robot lần 2 năm 2018&nbsp; với chủ đề &ldquo;Robot cứu hỏa&rdquo;, Ng&agrave;y hội đổi s&aacute;ch, s&acirc;n chơi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng, talkshow Truyền th&ocirc;ng 4.0 v&agrave; c&ocirc;ng nghệ đa phương tiện&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, Li&ecirc;n hoan c&ograve;n c&oacute; nhiều trải nghiệm cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n như: khu vực sinh vi&ecirc;n s&aacute;ng tạo với c&ocirc;ng nghệ 4.0, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong đời sống, khu vực sinh vi&ecirc;n với s&aacute;ng tạo trong truyền th&ocirc;ng v&agrave;&nbsp;chương tr&igrave;nh Kỷ niệm 20 năm v&agrave; tổng kết trao giải &ldquo;Giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học &ndash; Eur&eacute;ka&rdquo; lần 20 năm 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan do Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh trong Li&ecirc;n hoan:</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150974.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150985.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/IMG_1557.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150990.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31663/P1150996.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG &ndash; MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;