Bí thư Chi đoàn giỏi không chỉ là một danh hiệu thi đua mà còn là sự nhắc nhở trách nhiệm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;lời nhắn nhủ của đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ CH&iacute; Minh tại Lễ Tuy&ecirc;n dương B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng ng&agrave;y 24.11.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/Hinh%20chung.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung nhấn mạnh: <em>&ldquo;</em></span></span><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cuộc hội ngộ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ h&ocirc;m nay với 178 bạn được b&igrave;nh chọn từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4 th&ecirc;m một lần nữa khẳng định sức sống chi đo&agrave;n, sự dẫn truyền, lan tỏa mạnh mẽ trong c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &quot;d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m&quot;, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n noi theo.&nbsp;C&aacute;c bạn đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;tại cơ sở, đ&atilde; trực tiếp tạo động lực mạnh mẽ v&agrave; truyền cảm hứng th&uacute;c đẩy đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tập thể chi đo&agrave;n của m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu vươn l&ecirc;n v&igrave; những gi&aacute; trị tốt đẹp của cuộc sống&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;<em>&ldquo;B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một danh hiệu thi đua m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một sự nhắc nhở tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu chi đo&agrave;n, tinh thần n&ecirc;u gương của người c&aacute;n bộ đo&agrave;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đo&agrave;n, của Đảng</em>&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2018 được trong hai&nbsp;ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/11/2018 d&agrave;nh cho 178 B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n giỏi c&aacute;c tỉnh Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; dịp để đội ngũ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n trong cụm được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi chia sẻ những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/giao%20luu.jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">178 đại biểu Li&ecirc;n hoan đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu với 4 gương ti&ecirc;u biểu</span><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit"> Như Nguyễn Minh Hậu (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ấp Thanh Hải, Đo&agrave;n x&atilde; Thanh Lương, thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước) đ&atilde; 12 năm gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n ở ấp Thanh Hải, lấy ch&iacute;nh bản th&acirc;n l&agrave;m tấm gương vượt kh&oacute; tho&aacute;t ngh&egrave;o để thuyết phục v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp. Phạm Thị Thanh Hương (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n nh&agrave; trọ, phường Ph&uacute; Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh B&igrave;nh Dương) lấy việc thấu hiểu, chia sẻ c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, bảo vệ quyền lợi cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; phương ch&acirc;m hoạt động. Trần Trung Hiếu (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Tiểu đo&agrave;n bộ, Đo&agrave;n cơ sở Tiểu đo&agrave;n Vệ binh 180, Qu&acirc;n khu 7) nỗ lực ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội đo&agrave;n kết như trong gia đ&igrave;nh trong mọi hoạt động, gi&uacute;p c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n mới nhập ngũ dễ d&agrave;ng h&ograve;a nhập m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội kỷ luật. Đ&agrave;o Thị Ngọc Huyền (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Y2014, Khoa Y, Đại học Y - Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chủ trương c&aacute;c hoạt động phải gắn với lợi &iacute;ch thiết thực của sinh vi&ecirc;n Y khoa, như đề xuất m&ocirc; h&igrave;nh Nhịp cầu kinh nghiệm, m&ocirc; h&igrave;nh Kh&oacute;a học Cận l&acirc;m s&agrave;ng&hellip; gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1068.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thưTh&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng với đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo&nbsp;đ&atilde; tặng bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho 45 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&nbsp; ti&ecirc;u biểu của Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1073.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1094.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit">Diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 2 ng&agrave;y 23 v&agrave; 24.11, Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ l&agrave; dịp c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay củng cố, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động chi đo&agrave;n - nền tảng x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN - ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;