Bí thư Chi đoàn giỏi không chỉ là một danh hiệu thi đua mà còn là sự nhắc nhở trách nhiệm

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;lời nhắn nhủ của đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TP. Hồ CH&iacute; Minh tại Lễ Tuy&ecirc;n dương B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2018 được tổ chức tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng ng&agrave;y 24.11.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/Hinh%20chung.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung nhấn mạnh: <em>&ldquo;</em></span></span><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Cuộc hội ngộ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam bộ h&ocirc;m nay với 178 bạn được b&igrave;nh chọn từ c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4 th&ecirc;m một lần nữa khẳng định sức sống chi đo&agrave;n, sự dẫn truyền, lan tỏa mạnh mẽ trong c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &quot;d&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m&quot;, l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n noi theo.&nbsp;C&aacute;c bạn đ&atilde; thể hiện vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;tại cơ sở, đ&atilde; trực tiếp tạo động lực mạnh mẽ v&agrave; truyền cảm hứng th&uacute;c đẩy đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tập thể chi đo&agrave;n của m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu vươn l&ecirc;n v&igrave; những gi&aacute; trị tốt đẹp của cuộc sống&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;<em>&ldquo;B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một danh hiệu thi đua m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một sự nhắc nhở tr&aacute;ch nhiệm của người đứng đầu chi đo&agrave;n, tinh thần n&ecirc;u gương của người c&aacute;n bộ đo&agrave;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c D&acirc;n vận của Đo&agrave;n, của Đảng</em>&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2018 được trong hai&nbsp;ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/11/2018 d&agrave;nh cho 178 B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n giỏi c&aacute;c tỉnh Miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; dịp để đội ngũ B&iacute; thư Chi đo&agrave;n trong cụm được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi chia sẻ những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/giao%20luu.jpg" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">178 đại biểu Li&ecirc;n hoan đ&atilde; c&oacute; dịp giao lưu với 4 gương ti&ecirc;u biểu</span><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit"> Như Nguyễn Minh Hậu (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ấp Thanh Hải, Đo&agrave;n x&atilde; Thanh Lương, thị x&atilde; B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước) đ&atilde; 12 năm gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n ở ấp Thanh Hải, lấy ch&iacute;nh bản th&acirc;n l&agrave;m tấm gương vượt kh&oacute; tho&aacute;t ngh&egrave;o để thuyết phục v&agrave; tập hợp thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n lập th&acirc;n, lập nghiệp. Phạm Thị Thanh Hương (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n nh&agrave; trọ, phường Ph&uacute; Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh B&igrave;nh Dương) lấy việc thấu hiểu, chia sẻ c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, bảo vệ quyền lợi cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; phương ch&acirc;m hoạt động. Trần Trung Hiếu (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Tiểu đo&agrave;n bộ, Đo&agrave;n cơ sở Tiểu đo&agrave;n Vệ binh 180, Qu&acirc;n khu 7) nỗ lực ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội đo&agrave;n kết như trong gia đ&igrave;nh trong mọi hoạt động, gi&uacute;p c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n mới nhập ngũ dễ d&agrave;ng h&ograve;a nhập m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội kỷ luật. Đ&agrave;o Thị Ngọc Huyền (B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Y2014, Khoa Y, Đại học Y - Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chủ trương c&aacute;c hoạt động phải gắn với lợi &iacute;ch thiết thực của sinh vi&ecirc;n Y khoa, như đề xuất m&ocirc; h&igrave;nh Nhịp cầu kinh nghiệm, m&ocirc; h&igrave;nh Kh&oacute;a học Cận l&acirc;m s&agrave;ng&hellip; gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1068.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại Lễ tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thưTh&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng với đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo&nbsp;đ&atilde; tặng bằng khen Trung ương Đo&agrave;n cho 45 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&nbsp; ti&ecirc;u biểu của Cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1073.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31664/572A1094.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit">Diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 2 ng&agrave;y 23 v&agrave; 24.11, Li&ecirc;n hoan B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ l&agrave; dịp c&aacute;c thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay củng cố, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động chi đo&agrave;n - nền tảng x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN - ĐỨC DUY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;