Hình ảnh đẹp của các chiến sĩ trẻ thành phố hết mình giúp dân vượt bão

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/TOP.jpg" style="height:402px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sự hỗ trợ rất nhanh ch&oacute;ng v&agrave; kịp thời của lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ v&agrave; c&aacute;c chiến sĩ trẻ đ&atilde; gi&uacute;p nhiều người d&acirc;n được an to&agrave;n trong cơn mưa lớn g&acirc;y ngập to&agrave;n th&agrave;nh phố h&ocirc;m 25/11.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(2).JPG" style="height:398px; width:600px" /><br /> Ngay trước khi b&atilde;o đổ bộ v&agrave;o, c&aacute;c chiến sĩ đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Thạnh đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng gi&uacute;p người d&acirc;n huyện Cần Giờ gia cố nh&agrave; cửa v&agrave; hệ thống đ&ecirc; k&egrave; để người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m đi sơ&nbsp;t&aacute;n đến những nơi tr&aacute;nh tr&uacute; b&atilde;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(4).JPG" style="height:444px; width:600px" /><br /> Ngay khi vừa đổ bộ, cơn b&atilde;o đ&atilde; l&agrave;m ng&atilde; đổ h&agrave;ng chục c&acirc;y cổ thụ, tốc m&aacute;i nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; v&agrave; l&agrave;m hư hại nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng, g&acirc;y một số thiệt hại cho khu vực 5 huyện ngoại th&agrave;nh, c&aacute;c chiến sĩ Bộ Tư lệnh th&agrave;nh phố đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng c&oacute; mặt tại c&aacute;c điểm &quot;n&oacute;ng&quot; để khắc phục hậu quả, đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; t&iacute;nh mạng của người d&acirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy.JPG" style="height:378px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(9).JPG" style="height:449px; width:600px" /><br /> B&atilde;o đ&atilde; g&acirc;y mưa lớn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i khiến cả th&agrave;nh phố đều bị ngập nước. Trong đ&oacute; ngập nặng nhất l&agrave; ở c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh như B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Củ Chi, H&oacute;c M&ocirc;n, nước d&acirc;ng cao đến gần 1 m&eacute;t. Mặc d&ugrave; vậy, c&aacute;c chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n trẻ vẫn kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, lội nước k&eacute;o phao cứu hộ đến nhiều nh&agrave; d&acirc;n gi&uacute;p những người cao tuổi v&agrave; trẻ em đi&nbsp;sơ t&aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(16).JPG" style="height:360px; width:600px" /><br /> Hết m&igrave;nh hỗ trợ những người đau bệnh, gi&agrave; yếu vượt lũ đến nơi an to&agrave;n</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(3).JPG" style="height:387px; width:600px" /><br /> Nhiều người d&acirc;n bị kiệt sức khi cố gắng vượt d&ograve;ng nước lớn, được c&aacute;c chiến sĩ d&acirc;n qu&acirc;n kh&ocirc;ng ngại mệt mỏi c&otilde;ng qua đoạn nước ngập đến nơi kh&ocirc; r&aacute;o để nghỉ ngơi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(9)%20-%20Copy.JPG" style="height:440px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(10)%20-%20Copy%20-%20Copy.JPG" style="height:800px; width:600px" /><br /> Kh&ocirc;ng chỉ hỗ trợ người d&acirc;n vượt qua những đoạn đường ngập, c&aacute;c chiến sĩ trẻ c&ograve;n t&igrave;nh nguyện sửa xe miễn ph&iacute; từ s&aacute;ng đến tối mịt, với&nbsp;mong muốn ai cũng sẽ&nbsp;được về đến nh&agrave;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(5).JPG" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(7).JPG" style="height:440px; width:600px" /><br /> Tại c&aacute;c quận 7 v&agrave; 12&nbsp;c&aacute;c đội D&acirc;n qu&acirc;n tự vệ ph&acirc;n c&ocirc;ng nhau t&uacute;c trực suốt cả ng&agrave;y tr&ecirc;n những con đường thường xuy&ecirc;n bị ngập như đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t, sẵn s&agrave;ng ứng cứu cho người d&acirc;n ngay khi họ gặp sự cố, đẩy những chiếc xe chết m&aacute;y tho&aacute;t ra khỏi&nbsp;những đọan ngập s&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(8)%20-%20Copy.JPG" style="height:402px; width:600px" /><br /> C&aacute;c chiến sĩ Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng d&ugrave;ng xe tải đặc chủng để chở h&agrave;ng chục xe m&aacute;y v&agrave; nhiều người d&acirc;n vượt qua những con đường ngập s&acirc;u</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(8).JPG" style="height:333px; width:600px" /><br /> Một chiến sĩ Cảnh s&aacute;t Giao th&ocirc;ng d&ugrave;ng xe m&ocirc; t&ocirc; đặc chủng để chặn trước một cống tho&aacute;t nước với d&ograve;ng nước chảy rất xiết&nbsp;nhằm cảnh b&aacute;o nguy hiểm cho người d&acirc;n. C&agrave;ng về chiều tối, mưa c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng to nhưng c&aacute;c chiến sĩ vẫn b&aacute;m trụ, dầm mưa để kiểm so&aacute;t những khu vực nguy hiểm v&agrave; tiếp tục căng sức gi&uacute;p đỡ h&agrave;ng trăm người d&acirc;n về nh&agrave; an to&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31671/572A9059%20-%20Copy%20(10)%20-%20Copy.JPG" style="height:374px; width:600px" /><br /> Nhiều đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cũng ra tham gia g&oacute;p sức c&ugrave;ng c&aacute;c chiến sĩ v&agrave; lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n, gi&uacute;p người d&acirc;n vượt mưa b&atilde;o</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những h&igrave;nh ảnh dầm mưa, lội lũ, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn của c&aacute;c chiến sĩ trẻ để gi&uacute;p đỡ hết người n&agrave;y đến người kh&aacute;c trong cơn b&atilde;o lớn&nbsp;đ&atilde; được người d&acirc;n th&agrave;nh phố ghi lại v&agrave; chia sẻ tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội. Kh&ocirc;ng chỉ nhận được h&agrave;ng triệu lời khen ngợi v&agrave; được gọi l&agrave; &quot;Những anh h&ugrave;ng gi&uacute;p d&acirc;n chống b&atilde;o&quot;, h&igrave;nh ảnh đẹp của c&aacute;c chiến sĩ trẻ c&ograve;n gi&uacute;p lan tỏa l&yacute; tưởng sống cao đẹp v&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; của cả thế hệ trẻ Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Tổng hợp từ c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;