Nguyễn Văn Hoàng – Điển hình công chức trẻ làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;&ldquo;Người c&aacute;ch mạng phải c&oacute; đạo đức, kh&ocirc;ng c&oacute; đạo đức th&igrave; d&ugrave; t&agrave;i giỏi đến mấy cũng kh&ocirc;ng l&atilde;nh đạo được Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; </em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lời dạy của B&aacute;c Hồ lu&ocirc;n l&agrave; phương ch&acirc;m sống, l&agrave;m việc của bạn Nguyễn Văn Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường (Đo&agrave;n&nbsp;Khối&nbsp;D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh), một trong những gương C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tuy&ecirc;n dương năm 2018.</span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31673/v%20hoang%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến H&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những ng&agrave;y c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia cơ sở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Văn Ho&agrave;ng lu&ocirc;n l&agrave; &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; của hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại học viện với vai tr&ograve; Lớp ph&oacute; học tập KS12 Quản l&yacute; c&ocirc;ng, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n Học viện, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&hellip; v&agrave; li&ecirc;n tục 4 năm liền thời sinh vi&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại học viện, phụ tr&aacute;ch Đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n với nhiệm vụ tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hỗ trợ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế bạn c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia kiến tập tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp của huyện Cần Giờ, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 6, phường 10 của quận 10, tham gia hoạt động t&igrave;m hiểu c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh trong Hội thi &ldquo;Sinh vi&ecirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Người c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức tương lai&rdquo; được tổ chức h&agrave;ng năm. Từ những kinh nghiệm thời sinh vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p bạn hiểu th&ecirc;m về hoạt động của ch&iacute;nh quyền cơ sở v&agrave; c&oacute; điều kiện vận dụng kiến thức đ&atilde; học từ giảng đường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2015, bạn được Đo&agrave;n Khối C&aacute;c cơ quan Trung ương trao tặng giải thưởng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; giải thưởng &quot;Sao th&aacute;ng gi&ecirc;ng&quot; cấp Khối, đ&acirc;y l&agrave; niềm động vi&ecirc;n th&ocirc;i th&uacute;c bạn trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp loại giỏi, Văn Ho&agrave;ng tr&uacute;ng tuyển Chương tr&igrave;nh tạo nguồn quy hoạch c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; trẻ tuổi của Th&agrave;nh ủy v&agrave; được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Văn Ho&agrave;ng lu&ocirc;n t&iacute;ch cực học hỏi c&aacute;c anh, chị đồng nghiệp đi trước để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm cho c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đặc biệt l&agrave; tinh thần tận tụy với c&ocirc;ng việc, t&iacute;ch cực học hỏi s&aacute;ng tạo. C&ugrave;ng với&nbsp;c&aacute;c anh, chị&nbsp;đồng nghiệp, bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh s&aacute;ng kiến: &ldquo;Tham mưu x&acirc;y dựng Đề &aacute;n vị tr&iacute; việc l&agrave;m v&agrave; cơ cấu ngạch c&ocirc;ng chức của Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y, bạn đ&atilde; tham mưu l&atilde;nh đạo Sở v&agrave; Văn ph&ograve;ng x&aacute;c định vị tr&iacute; việc l&agrave;m gi&uacute;p cho c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức thấy được vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong tổ chức, hợp l&yacute; h&oacute;a c&aacute;c quy tr&igrave;nh, nghiệp vụ, thủ tục trong c&ocirc;ng việc, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;S&aacute;ng kiến về cơ bản được thực hiện với mong muốn tham mưu l&atilde;nh đạo sở x&acirc;y dựng khung năng lực trong đề &aacute;n vị tr&iacute; việc l&agrave;m gi&uacute;p x&aacute;c định c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; trọng yếu tuyển dụng c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức ph&ugrave; hợp với từng vị tr&iacute; l&agrave;m việc; tiếp cận thị trường nh&acirc;n lực dồi d&agrave;o hơn tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; tuyển dụng v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute; việc l&agrave;m trong lĩnh vực c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng được minh bạch, cụ thể; giảm chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh từ những quyết định tuyển dụng kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ; tạo dựng h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại cho hoạt động của sở</em>,...&rdquo; &ndash; Ho&agrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31673/v%20hoang%205.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&ocirc;i nổi trong hoạt động phong tr&agrave;o...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&acirc;m niệm &ldquo;<em>Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, thanh ni&ecirc;n phải sống sao cho khỏi x&oacute;t xa, &acirc;n hận v&igrave; những năm th&aacute;ng đ&atilde; sống ho&agrave;i, sống ph&iacute;&rdquo;</em>, b&ecirc;n cạnh&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, với vai tr&ograve; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở, Văn Ho&agrave;ng lại c&ugrave;ng với c&aacute;c anh, chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Sở tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động vừa tạo s&acirc;n chơi vừa l&agrave; m&ocirc;i trường để bản th&acirc;n c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh như chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, ng&agrave;y hội Giọt m&aacute;u hồng, &hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa qua, bạn cũng đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Chi đo&agrave;n Cơ quan Sở thực hiện c&ocirc;ng &ldquo;</span>Ư<span style="font-size:14px">ơm&nbsp;mầm tương lai&rdquo; tại một số trường tiểu học ở huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh với hoạt động hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi thực hiện c&aacute;c vật dụng t&aacute;i chế v&agrave; tạo mảng xanh trong trường học v&agrave; ở nh&agrave; m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, bạn được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; l&agrave; gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c khối c&aacute;c cơ quan tỉnh, th&agrave;nh phố cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. Năm 2018, bạn được C&ocirc;ng Đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức TP. Hồ Ch&iacute; Minh tuy&ecirc;n dương danh hiệu Gương s&aacute;ng Đảng vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với Văn Ho&agrave;ng, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng phải l&agrave; một &ldquo;nấc thang&rdquo; cũng như l&agrave; đ&iacute;ch đến cuối c&ugrave;ng của sự phấn đấu. Ho&agrave;ng t&acirc;m sự: <em>&ldquo;L&yacute; tưởng t&ocirc;i đang theo đuổi l&agrave; g&oacute;p phần c&ugrave;ng với c&aacute;c đảng vi&ecirc;n kh&aacute;c chung tay x&acirc;y dựng một đất nước Việt Nam độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;. </em>Theo bạn, người đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu về đạo đức, c&oacute; niềm tin ch&iacute;nh trị v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng học tập để n&acirc;ng cao tri thức g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, m&agrave; trước hết l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những nhiệm vụ được giao trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;