Nguyễn Văn Hoàng – Điển hình công chức trẻ làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>&nbsp;&ldquo;Người c&aacute;ch mạng phải c&oacute; đạo đức, kh&ocirc;ng c&oacute; đạo đức th&igrave; d&ugrave; t&agrave;i giỏi đến mấy cũng kh&ocirc;ng l&atilde;nh đạo được Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; </em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lời dạy của B&aacute;c Hồ lu&ocirc;n l&agrave; phương ch&acirc;m sống, l&agrave;m việc của bạn Nguyễn Văn Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường (Đo&agrave;n&nbsp;Khối&nbsp;D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh), một trong những gương C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tuy&ecirc;n dương năm 2018.</span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31673/v%20hoang%203.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&ldquo;C&acirc;y s&aacute;ng kiến H&agrave;nh ch&iacute;nh&rdquo;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những ng&agrave;y c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia cơ sở TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Văn Ho&agrave;ng lu&ocirc;n l&agrave; &ldquo;c&acirc;y s&aacute;ng kiến&rdquo; của hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại học viện với vai tr&ograve; Lớp ph&oacute; học tập KS12 Quản l&yacute; c&ocirc;ng, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Đo&agrave;n Học viện, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Học viện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, phong tr&agrave;o Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&hellip; v&agrave; li&ecirc;n tục 4 năm liền thời sinh vi&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại học viện, phụ tr&aacute;ch Đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n với nhiệm vụ tuy&ecirc;n truyền v&agrave; hỗ trợ cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ thế bạn c&ograve;n t&iacute;ch cực tham gia kiến tập tại Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp của huyện Cần Giờ, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 6, phường 10 của quận 10, tham gia hoạt động t&igrave;m hiểu c&aacute;c cơ quan h&agrave;nh ch&iacute;nh trong Hội thi &ldquo;Sinh vi&ecirc;n H&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; Người c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức tương lai&rdquo; được tổ chức h&agrave;ng năm. Từ những kinh nghiệm thời sinh vi&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p bạn hiểu th&ecirc;m về hoạt động của ch&iacute;nh quyền cơ sở v&agrave; c&oacute; điều kiện vận dụng kiến thức đ&atilde; học từ giảng đường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2015, bạn được Đo&agrave;n Khối C&aacute;c cơ quan Trung ương trao tặng giải thưởng &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo; v&agrave; giải thưởng &quot;Sao th&aacute;ng gi&ecirc;ng&quot; cấp Khối, đ&acirc;y l&agrave; niềm động vi&ecirc;n th&ocirc;i th&uacute;c bạn trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tốt nghiệp loại giỏi, Văn Ho&agrave;ng tr&uacute;ng tuyển Chương tr&igrave;nh tạo nguồn quy hoạch c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; trẻ tuổi của Th&agrave;nh ủy v&agrave; được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&ocirc;ng t&aacute;c tại Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n &ndash; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Văn Ho&agrave;ng lu&ocirc;n t&iacute;ch cực học hỏi c&aacute;c anh, chị đồng nghiệp đi trước để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm cho c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đặc biệt l&agrave; tinh thần tận tụy với c&ocirc;ng việc, t&iacute;ch cực học hỏi s&aacute;ng tạo. C&ugrave;ng với&nbsp;c&aacute;c anh, chị&nbsp;đồng nghiệp, bạn đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh s&aacute;ng kiến: &ldquo;Tham mưu x&acirc;y dựng Đề &aacute;n vị tr&iacute; việc l&agrave;m v&agrave; cơ cấu ngạch c&ocirc;ng chức của Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với s&aacute;ng kiến n&agrave;y, bạn đ&atilde; tham mưu l&atilde;nh đạo Sở v&agrave; Văn ph&ograve;ng x&aacute;c định vị tr&iacute; việc l&agrave;m gi&uacute;p cho c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức thấy được vị tr&iacute;, vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong tổ chức, hợp l&yacute; h&oacute;a c&aacute;c quy tr&igrave;nh, nghiệp vụ, thủ tục trong c&ocirc;ng việc, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;S&aacute;ng kiến về cơ bản được thực hiện với mong muốn tham mưu l&atilde;nh đạo sở x&acirc;y dựng khung năng lực trong đề &aacute;n vị tr&iacute; việc l&agrave;m gi&uacute;p x&aacute;c định c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; trọng yếu tuyển dụng c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức ph&ugrave; hợp với từng vị tr&iacute; l&agrave;m việc; tiếp cận thị trường nh&acirc;n lực dồi d&agrave;o hơn tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; tuyển dụng v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute; việc l&agrave;m trong lĩnh vực c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng được minh bạch, cụ thể; giảm chi ph&iacute; ph&aacute;t sinh từ những quyết định tuyển dụng kh&ocirc;ng c&oacute; căn cứ; tạo dựng h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp, hiện đại cho hoạt động của sở</em>,...&rdquo; &ndash; Ho&agrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31673/v%20hoang%205.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&ocirc;i nổi trong hoạt động phong tr&agrave;o...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&acirc;m niệm &ldquo;<em>Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, thanh ni&ecirc;n phải sống sao cho khỏi x&oacute;t xa, &acirc;n hận v&igrave; những năm th&aacute;ng đ&atilde; sống ho&agrave;i, sống ph&iacute;&rdquo;</em>, b&ecirc;n cạnh&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, với vai tr&ograve; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở, Văn Ho&agrave;ng lại c&ugrave;ng với c&aacute;c anh, chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Sở tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hoạt động vừa tạo s&acirc;n chơi vừa l&agrave; m&ocirc;i trường để bản th&acirc;n c&ugrave;ng với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh như chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, ng&agrave;y hội Giọt m&aacute;u hồng, &hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa qua, bạn cũng đ&atilde; c&ugrave;ng với tập thể Chi đo&agrave;n Cơ quan Sở thực hiện c&ocirc;ng &ldquo;</span>Ư<span style="font-size:14px">ơm&nbsp;mầm tương lai&rdquo; tại một số trường tiểu học ở huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh với hoạt động hướng dẫn c&aacute;c em thiếu nhi thực hiện c&aacute;c vật dụng t&aacute;i chế v&agrave; tạo mảng xanh trong trường học v&agrave; ở nh&agrave; m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, bạn được tuy&ecirc;n dương danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; to&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; l&agrave; gương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c khối c&aacute;c cơ quan tỉnh, th&agrave;nh phố cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ. Năm 2018, bạn được C&ocirc;ng Đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức TP. Hồ Ch&iacute; Minh tuy&ecirc;n dương danh hiệu Gương s&aacute;ng Đảng vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với Văn Ho&agrave;ng, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức kh&ocirc;ng phải l&agrave; một &ldquo;nấc thang&rdquo; cũng như l&agrave; đ&iacute;ch đến cuối c&ugrave;ng của sự phấn đấu. Ho&agrave;ng t&acirc;m sự: <em>&ldquo;L&yacute; tưởng t&ocirc;i đang theo đuổi l&agrave; g&oacute;p phần c&ugrave;ng với c&aacute;c đảng vi&ecirc;n kh&aacute;c chung tay x&acirc;y dựng một đất nước Việt Nam độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo;. </em>Theo bạn, người đảng vi&ecirc;n phải gương mẫu về đạo đức, c&oacute; niềm tin ch&iacute;nh trị v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng học tập để n&acirc;ng cao tri thức g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, m&agrave; trước hết l&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những nhiệm vụ được giao trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;