Sáng kiến lắp đặt bảng thông tin xe buýt trực tuyến trên nhà chờ xe buýt của viên chức trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Với s&aacute;ng kiến &ldquo;Lắp đặt bảng th&ocirc;ng tin xe bu&yacute;t trực tuyến tr&ecirc;n nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t&rdquo;, Kỹ sư trẻ Nguyễn Ho&agrave;ng Triệu (Trung t&acirc;m Quản l&yacute; giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng, Sở Giao th&ocirc;ng &ndash; Vận tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; g&oacute;p phần&nbsp;n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch khi chờ xe bu&yacute;t.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31674/H%C3%8CNH%20L%C3%80M%20VI%E1%BB%86C.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại đơn vị, Ho&agrave;ng Triệu lu&ocirc;n suy nghĩ về việc cải thiện trạm dừng xe bu&yacute;t. Cụ thể, h&agrave;nh kh&aacute;ch sử dụng xe bu&yacute;t tại c&aacute;c trạm dừng kh&ocirc;ng thể x&aacute;c định được thời gian xe đến trạm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trạm xe bu&yacute;t thường ghi thời gian chờ xe từ 5 - 10 ph&uacute;t/chuyến hay 10 - 15 ph&uacute;t/chuyến. Tuy nhi&ecirc;n, đ&ocirc;i l&uacute;c thời gian n&agrave;y thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c do điều kiện kh&aacute;ch quan như kẹt xe, xe hư&hellip; ảnh hưởng đến t&acirc;m l&yacute;, thời gian của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, bảng th&ocirc;ng tin điện tự nh&agrave; chờ v&agrave; điểm dừng đ&atilde; đưa v&agrave;o hoạt động từ kh&aacute; l&acirc;u. C&aacute;c bảng th&ocirc;ng tin hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin cho kh&aacute;ch chờ xe bu&yacute;t. V&igrave; thế, m&igrave;nh mong muốn &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để đưa xe bu&yacute;t gần hơn với người d&acirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;, Triệu cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau một th&aacute;ng nghi&ecirc;n cứu, dự &aacute;n đ&atilde; ho&agrave;n thiện. Hiện nay, trung t&acirc;m đ&atilde; quản l&yacute; hệ thống EBMS (bao gồm dữ liệu GPS trạm dừng xe bu&yacute;t, dữ liệu GPS tr&ecirc;n xe, camera h&agrave;nh tr&igrave;nh được lắp đặt tr&ecirc;n xe bu&yacute;t) v&agrave; phần mềm Busmap qua hệ thống c&oacute; thể tr&iacute;ch xuất c&aacute;c y&ecirc;u cầu như: Thời gian xe đến trạm, th&ocirc;ng tin tuyến xe bu&yacute;t tại c&aacute;c trạm, khoảng c&aacute;ch xe bu&yacute;t đến trạm&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&oacute;m của anh đ&atilde; th&iacute; điểm th&agrave;nh c&ocirc;ng hai nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t tại Quận 1 v&agrave; Quận 5 như thể hiện th&ocirc;ng tin thời gian thực xe bu&yacute;t đến trạm, khoảng c&aacute;ch xe bu&yacute;t đến trạm; cải tạo lại lối đi cho người khuyết tật; sơn, sửa chữa nh&agrave; chờ, lắp bổ sung biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng; sơn kẻ &ocirc; dừng xe bu&yacute;t; lắp th&ecirc;m bảng tuy&ecirc;n truyền ng&agrave;y lễ&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31674/215356-img_3091.JPG" style="height:324px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Triệu kể: &ldquo;Đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng được lấy &yacute; kiến đều h&agrave;i l&ograve;ng với những lợi &iacute;ch m&agrave; bảng th&ocirc;ng tin xe bu&yacute;t trực tiếp mang lại. Nh&oacute;m m&igrave;nh cảm thấy rất vui v&igrave; đ&atilde; n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch, gi&uacute;p h&agrave;nh kh&aacute;ch tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng n&ocirc;n n&oacute;ng thời gian chờ xe tới, lỡ chuyến khi kh&ocirc;ng tập trung quan s&aacute;t, đi nhầm xe&hellip; so với trước đ&acirc;y. Từ đ&oacute;, h&agrave;nh kh&aacute;ch chủ động thời gian của m&igrave;nh hơn khi chờ đ&oacute;n xe bus v&agrave; thu h&uacute;t người d&acirc;n sử dụng phương tiện c&ocirc;ng cộng nhiều hơn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến &ldquo;Lắp đặt bảng th&ocirc;ng tin xe bu&yacute;t trực tuyến tr&ecirc;n nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p Ho&agrave;ng Triệu nhận giải thưởng &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; lần 8, năm 2018., g&oacute;p phần thu hút người d&acirc;n sử dụng vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng làm phương ti&ecirc;̣n đi lại nhằm triển khai hiệu quả theo chỉ đạo Th&agrave;nh ủy theo tinh thần Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động số 14-CtrHĐ/TU ng&agrave;y 25/10/2016 của Th&agrave;nh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần X, &nbsp;hướng tới hạ tầng giao th&ocirc;ng hiện đại nền tảng x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Triệu chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Sắp tới, m&igrave;nh tiếp tục nghi&ecirc;n cứu việc kết hợp c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o quản l&yacute; vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch c&ocirc;ng cộng để đem lại nhiều tiện &iacute;ch cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố như wifi ở nh&agrave; chờ xe bu&yacute;t, thẻ điện tử xe bu&yacute;t th&ocirc;ng minh,&hellip;&rdquo;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31674/H%C3%8CNH%20TUY%C3%8AN%20TRUY%E1%BB%80N%20XE%20BU%C3%9DT.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;