Hamizah - Nữ sinh người Chăm học giỏi, tài năng và yêu võ Teakwondo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&agrave;i năng trẻ Taekwondo </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hamizah</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> l&agrave; học sinh sinh lớp 10C Trường THPT Ng&ocirc; Quyền, Quận 7, Vận động vi&ecirc;n Li&ecirc;n đo&agrave;n Taekwondo TP. Hồ Ch&iacute; Minh một trong 12 T&agrave;i năng trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2018.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31688/IMG_5442.jpeg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:901px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&agrave;i năng trẻ Taekwondo </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hamizah</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> - Học sinh lớp 10C, trường THPT Ng&ocirc; Quyền, Quận 7,&nbsp;Vận động vi&ecirc;n Li&ecirc;n đo&agrave;n Taekwondo TP. Hồ Ch&iacute; Minh một trong 12 T&agrave;i năng trẻ Th&agrave;nh phố năm 2018, đ&acirc;y l&agrave; phần thưởng xứng đ&aacute;ng cho c&ocirc; b&eacute; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc cả trong học tập v&agrave; thi đấu thể thao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hoa kh&ocirc;i mới của l&agrave;ng v&otilde;&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Taekwondo</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hamizah xuất th&acirc;n trong một gia đ&igrave;nh lao động v&agrave; l&agrave; người d&acirc;n tộc&nbsp;Chăm. Nh&igrave;n vẻ ngo&agrave;i mảnh mai của bạn cứ tưởng bạn l&agrave; một c&ocirc; b&eacute; trầm t&iacute;nh &iacute;t ai nghĩ bạn lại l&agrave; một Lớp ph&oacute; văn thể mỹ năng động v&agrave; suốt 9 năm liền l&agrave; gương mặt ti&ecirc;u biểu của trường, của quận, của th&agrave;nh phố về th&agrave;nh t&iacute;ch thể thao đ&aacute;ng ngưỡng mộ. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; kết quả học tập đ&aacute;ng nể với 9 năm xếp loại Giỏi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ xuất sắc trong học tập, bạn c&oacute; bề d&agrave;y th&agrave;nh t&iacute;ch hoạt động Đội, hoạt động thể thao như sau: Đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ Th&agrave;nh phố năm 2017.&nbsp;</span><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif">Bạn đ&atilde; &ldquo;sở hữu&rdquo; nhiều bộ Huy chương v&agrave;ng, Huy chương Bạc giải v&ocirc; địch học sinh cấp quận m&ocirc;n Teakwondo trong c&aacute;c năm 2013, 2014, 2015, 2016 v&agrave; 2017, đạt danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo; cấp Quận năm học 2014 &ndash; 2015, đạt danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo; cấp Th&agrave;nh phố năm học 2014 &ndash; 2015, đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gặp gỡ thiếu nhi nh&acirc;n dịp Xu&acirc;n Đinh Dậu&rdquo; năm 2017. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ thế, bạn c&ograve;n đoạt 2 Huy chương v&agrave;ng giải học sinh cấp Th&agrave;nh phố m&ocirc;n Teakwondo năm học 2014 &ndash; 2015; </span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif">2 Huy chương v&agrave;ng giải học sinh To&agrave;n quốc m&ocirc;n Teakwondo năm học 2014 &ndash; 2015; </span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif">1 Huy chương v&agrave;ng giải Trẻ To&agrave;n quốc m&ocirc;n Teakwondo năm học 2014 &ndash; 2015; 1 huy chương v&agrave;ng, 1 huy chương bạc giải học sinh to&agrave;n quốc m&ocirc;n Teakwondo năm học 2015 &ndash; 2016; 1 Huy chương v&agrave;ng giải trẻ To&agrave;n quốc m&ocirc;n Teakwondo năm học 2015 &ndash; 2016; 2 Huy chương v&agrave;ng v&ocirc; địch Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; m&ocirc;n Teakwondo năm học 2015 &ndash; 2016; 1 Huy chương v&agrave;ng, 1 huy chương đồng v&ocirc; địch Ch&acirc;u &Aacute; m&ocirc;n Teakwondo năm học 2015 &ndash; 2016; 1 huy chương bạc v&ocirc; địch C&acirc;u lạc bộ Quốc Tế m&ocirc;n Teakwondo năm học 2015 &ndash; 2016; 1 huy chương v&agrave;ng giải học sinh To&agrave;n quốc m&ocirc;n Teakwondo năm học 2016 &ndash; 2017; 1 huy chương v&agrave;ng giải v&ocirc; địch Quốc Tế m&ocirc;n Teakwondo năm học 2016 &ndash; 2017; 01 huy chương v&agrave;ng thế giới m&ocirc;n Taekwondo tại Peru năm 2016.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif">Bạn cũng&nbsp;Gương ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu được nhận Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7 trong hai năm li&ecirc;n tiếp 2015 - 2016; 2016 &ndash; 2017; gương học sinh ti&ecirc;u biểu nhận học bổng Vừ A D&iacute;nh của Trung ương Đo&agrave;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31688/IMG_2007.jpeg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&oacute; phương ph&aacute;p l&agrave;m việc khoa học</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hamizah cho biết: &quot;M&igrave;nh&nbsp;bắt đầu học học Teakwondo từ năm lớp 2 v&igrave; thấy c&aacute;c bạn tham gia nhiều, bạn&nbsp;chỉ tham gia để vui th&ocirc;i. Nhưng sau đạt giải thưởng đầu ti&ecirc;n Huy chương v&agrave;ng Teakwondo cấp Th&agrave;nh phố th&igrave; m&igrave;nh&nbsp;y&ecirc;u Teakwondo&nbsp;hơn hẳn v&agrave;&nbsp; đam m&ecirc; cho đến b&acirc;y giờ. M&igrave;nh&nbsp;học v&otilde; thuật kh&ocirc;ng đơn thuần l&agrave; tập thể dục - thể thao m&agrave; c&ograve;n l&agrave; r&egrave;n luyện t&iacute;nh kh&iacute;, đạo đức. V&otilde; thuật c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng cụ tự vệ - chiến đấu (bao gồm c&aacute;c phương ph&aacute;p, kỹ thuật)&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thầy Nguyễn Văn Tường &ndash; Trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền đ&atilde; d&ugrave;ng từ &quot;tuyệt vời&quot; khi n&oacute;i về c&ocirc; học tr&ograve; xinh xắn n&agrave;y. Thầy cho biết Hamizah l&agrave; c&ocirc; b&eacute; đ&aacute;ng kh&acirc;m phục về mọi mặt kh&ocirc;ng chỉ giỏi thể thao, học giỏi m&agrave; c&aacute;c hoạt động nh&agrave; trường đều xuất sắc. Hamizah lu&ocirc;n biết c&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh mọi c&ocirc;ng việc một c&aacute;ch tốt nhất&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Nguyễn Tr&acirc;n Trần Thị - Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm lớp 10C trường THPT Ng&ocirc; Quyền cho biết: &quot;Trong lớp Hamizah l&agrave; học sinh ngoan ngo&atilde;n, dễ thương. Ngo&agrave;i việc học, Hamizah c&ograve;n l&agrave; gương mặt quen thuộc trong tất cả c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn h&oacute;a - nghệ thuật&nbsp;do Đo&agrave;n trường tổ chức&quot;. &nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c thầy c&ocirc; của nh&agrave; trường cảm thấy tự h&agrave;o với những th&agrave;nh t&iacute;ch em Hamizah đạt được.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Hồ Linh</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;