Đoàn Satra đồng hành cùng ngư dân bám biển tại Huyện Ba Tri – Tỉnh Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">S&aacute;ng 30/11, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Satra) đ&atilde; thực hiện chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c &quot;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ngư d&acirc;n b&aacute;m biển&quot; tại Huyện Ba Tri &ndash; Tỉnh Bến Tre.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/IMG_20181203_091307.jpg"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/IMG_20181203_091307.jpg" style="height:447px; width:750px" /></a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điểm dừng ch&acirc;n của đo&agrave;n l&agrave; x&atilde; An Thủy, Huyện Ba Tri, tại đ&acirc;y Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Satra đ&atilde; c&ugrave;ng Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Huyện Ba Tri đ&atilde; tổ chức lễ k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 &ndash; 2020 với c&aacute;c nội dung chủ yếu như: tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho ngư d&acirc;n v&agrave; con em ngư d&acirc;n; hỗ trợ ngư cụ; hoạt động an sinh x&atilde; hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng; c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, TDTT; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;&hellip;.</span></span></span></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Vương Thủy Ti&ecirc;n - B&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty -&nbsp;cho rằng đ&acirc;y l&agrave; hoạt động của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Satra nhằm x&acirc;y dựng mối quan hệ gắn b&oacute; mật thiết với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; b&agrave; con ngư d&acirc;n của huyện Ba Tri đang đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n biển, thực hiện tốt ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ ngư d&acirc;n b&aacute;m biển, g&oacute;p phần huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chiến lược l&agrave; x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa. Đại diện cho ngư d&acirc;n x&atilde; An Thủy v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Huyện Ba Tri, đồng ch&iacute; Đặng Ho&agrave;ng T&acirc;n, quyền B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; gửi lời tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; người lao động Satra đ&atilde; đồng l&ograve;ng, chung tay chia sẻ nhằm giảm thiểu những kh&oacute; khăn, gi&uacute;p cho b&agrave; con ngư d&acirc;n của Ba Tri chủ động được nguồn nước sinh hoạt, khắc phục được phần n&agrave;o kh&oacute; khăn để y&ecirc;n t&acirc;m, ổn định cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cũng tại x&atilde; An Thủy, Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng 20 bồn chứa nước sạch (loại 500 l&iacute;t) cho 20 hộ ngư d&acirc;n trị gi&aacute; tr&ecirc;n 20 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/47238338_292308198076827_4124617017456066560_n.jpg"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/47238338_292308198076827_4124617017456066560_n.jpg" style="height:500px; width:750px" /></a></span></span></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;