Đoàn Satra đồng hành cùng ngư dân bám biển tại Huyện Ba Tri – Tỉnh Bến Tre

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">S&aacute;ng 30/11, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV (Satra) đ&atilde; thực hiện chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c &quot;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ngư d&acirc;n b&aacute;m biển&quot; tại Huyện Ba Tri &ndash; Tỉnh Bến Tre.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/IMG_20181203_091307.jpg"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/IMG_20181203_091307.jpg" style="height:447px; width:750px" /></a></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Điểm dừng ch&acirc;n của đo&agrave;n l&agrave; x&atilde; An Thủy, Huyện Ba Tri, tại đ&acirc;y Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Satra đ&atilde; c&ugrave;ng Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Huyện Ba Tri đ&atilde; tổ chức lễ k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 &ndash; 2020 với c&aacute;c nội dung chủ yếu như: tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho ngư d&acirc;n v&agrave; con em ngư d&acirc;n; hỗ trợ ngư cụ; hoạt động an sinh x&atilde; hội trong chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng; c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, TDTT; c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo;&hellip;.</span></span></span></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Vương Thủy Ti&ecirc;n - B&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty -&nbsp;cho rằng đ&acirc;y l&agrave; hoạt động của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Satra nhằm x&acirc;y dựng mối quan hệ gắn b&oacute; mật thiết với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; b&agrave; con ngư d&acirc;n của huyện Ba Tri đang đ&aacute;nh bắt tr&ecirc;n biển, thực hiện tốt ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ ngư d&acirc;n b&aacute;m biển, g&oacute;p phần huy động mọi nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chiến lược l&agrave; x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa. Đại diện cho ngư d&acirc;n x&atilde; An Thủy v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Huyện Ba Tri, đồng ch&iacute; Đặng Ho&agrave;ng T&acirc;n, quyền B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; gửi lời tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; người lao động Satra đ&atilde; đồng l&ograve;ng, chung tay chia sẻ nhằm giảm thiểu những kh&oacute; khăn, gi&uacute;p cho b&agrave; con ngư d&acirc;n của Ba Tri chủ động được nguồn nước sinh hoạt, khắc phục được phần n&agrave;o kh&oacute; khăn để y&ecirc;n t&acirc;m, ổn định cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Cũng tại x&atilde; An Thủy, Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng 20 bồn chứa nước sạch (loại 500 l&iacute;t) cho 20 hộ ngư d&acirc;n trị gi&aacute; tr&ecirc;n 20 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/47238338_292308198076827_4124617017456066560_n.jpg"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31691/47238338_292308198076827_4124617017456066560_n.jpg" style="height:500px; width:750px" /></a></span></span></span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;