Công chức, viên chức trẻ thành phố thực hiện nhiều công trình thiết thực cho người dân Bình Chánh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7074.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đo&agrave;n&nbsp; Khối&nbsp; D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức kh&aacute;nh th&agrave;nh đường giao th&ocirc;ng tổ 5, ấp 4, x&atilde; Đa Phước, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh c&ugrave;ng nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực kh&aacute;c v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 1/12.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động của Ng&agrave;y hội &ldquo;Ph&aacute;t huy v&agrave; kết nối C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ&rdquo; năm 2018 tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng 1/12. Tham dự ng&agrave;y Hội c&oacute; 56 gương &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; 2018, hơn 1000 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ ti&ecirc;u biểu của c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Y Tế, Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; x&atilde; hội, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải&nbsp; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7037.JPG" style="height:407px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện trong ng&agrave;y Hội, tổ chức s&acirc;n chơi, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi nhiễm chất độc m&agrave;u da cam, tư vấn hướng dẫn, tổ chức, kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 200 thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh - Đảng đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh đường giao th&ocirc;ng cho b&agrave; con tổ 5, ấp 4, x&atilde; Đa Phước, x&atilde; Đa Phước. Đồng ch&iacute; Trương Thoại Linh - Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n x&atilde; Đa Phước cho biết b&agrave; con ở đ&acirc;y đều cảm thấy phấn khởi sau khi đoạn đường được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7074.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&acirc;y, mỗi lần trời mưa, nhiều em nữ sinh đi học lấm lem quần &aacute;o, mưa lớn trơn trượt đi lại kh&oacute; khăn.&nbsp; Sau khi được c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức hỗ trợ, người d&acirc;n đều&nbsp; c&ugrave;ng cố gắng ủng hộ c&ocirc;ng sức, tiền bạc khởi c&ocirc;ng tuyến hẻm nhanh ch&oacute;ng. V&igrave; vậy, sau khi đường x&acirc;y xong, người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m hơn, cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n h&igrave;nh ảnh lội nước kh&oacute; khăn trước nữa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kể về ng&agrave;y khởi c&ocirc;ng với người d&acirc;n anh Nguyễn Ho&agrave;ng Duy Lưu, 29 tuổi, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Ban quản l&yacute; Lhu n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao, huyện Củ Chi vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n được h&igrave;nh ảnh b&agrave; con đem nước uống, thức ăn, c&ugrave;ng n&oacute;i chuyện, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c anh chị l&agrave;m việc. Đo&agrave;n hơn 30 người cả nam nữ, h&igrave; hục x&uacute;c c&aacute;t, đập đ&aacute;, sạn, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&agrave;y tỏ mong muốn con đường b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a sẽ gắn kết c&aacute;c c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức c&aacute;c cụm Đo&agrave;n &nbsp;với b&agrave; con địa phương tham gia c&aacute;c hoạt động g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, tốt đẹp cho người d&acirc;n. Kh&ocirc;ng chỉ vận dụng c&aacute;c kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; cần ph&aacute;t huy, hỗ trợ, gắn kết, phối hợp với c&aacute;c đồng ch&iacute; ở địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7091.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y Hội &ldquo;Ph&aacute;t huy v&agrave; kết nối C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ&rdquo; l&agrave; hoạt động ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ, giao lưu c&ocirc;ng chức to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền tháng Công nhân năm 2018, tối ngày 27/5, Quận đoàn đã tổ chức chương trình “Thông điệp pháp luật” dành cho thanh niên công nhân tại 02 khu nhà trọ trên địa bàn quận.

Agile Việt Nam
;