Công chức, viên chức trẻ thành phố thực hiện nhiều công trình thiết thực cho người dân Bình Chánh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7074.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đo&agrave;n&nbsp; Khối&nbsp; D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố tổ chức kh&aacute;nh th&agrave;nh đường giao th&ocirc;ng tổ 5, ấp 4, x&atilde; Đa Phước, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh c&ugrave;ng nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực kh&aacute;c v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 1/12.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động của Ng&agrave;y hội &ldquo;Ph&aacute;t huy v&agrave; kết nối C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ&rdquo; năm 2018 tổ chức v&agrave;o s&aacute;ng 1/12. Tham dự ng&agrave;y Hội c&oacute; 56 gương &ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; 2018, hơn 1000 c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ ti&ecirc;u biểu của c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Sở Y Tế, Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; x&atilde; hội, Đo&agrave;n Sở Giao th&ocirc;ng Vận tải&nbsp; &hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7037.JPG" style="height:407px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, 300 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện trong ng&agrave;y Hội, tổ chức s&acirc;n chơi, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi nhiễm chất độc m&agrave;u da cam, tư vấn hướng dẫn, tổ chức, kh&aacute;m ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 200 thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Đo&agrave;n khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh - Đảng đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh đường giao th&ocirc;ng cho b&agrave; con tổ 5, ấp 4, x&atilde; Đa Phước, x&atilde; Đa Phước. Đồng ch&iacute; Trương Thoại Linh - Chủ tịch Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n x&atilde; Đa Phước cho biết b&agrave; con ở đ&acirc;y đều cảm thấy phấn khởi sau khi đoạn đường được b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7074.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&acirc;y, mỗi lần trời mưa, nhiều em nữ sinh đi học lấm lem quần &aacute;o, mưa lớn trơn trượt đi lại kh&oacute; khăn.&nbsp; Sau khi được c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức hỗ trợ, người d&acirc;n đều&nbsp; c&ugrave;ng cố gắng ủng hộ c&ocirc;ng sức, tiền bạc khởi c&ocirc;ng tuyến hẻm nhanh ch&oacute;ng. V&igrave; vậy, sau khi đường x&acirc;y xong, người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m hơn, cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n h&igrave;nh ảnh lội nước kh&oacute; khăn trước nữa.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kể về ng&agrave;y khởi c&ocirc;ng với người d&acirc;n anh Nguyễn Ho&agrave;ng Duy Lưu, 29 tuổi, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Ban quản l&yacute; Lhu n&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao, huyện Củ Chi vẫn kh&ocirc;ng qu&ecirc;n được h&igrave;nh ảnh b&agrave; con đem nước uống, thức ăn, c&ugrave;ng n&oacute;i chuyện, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c anh chị l&agrave;m việc. Đo&agrave;n hơn 30 người cả nam nữ, h&igrave; hục x&uacute;c c&aacute;t, đập đ&aacute;, sạn, b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&agrave;y tỏ mong muốn con đường b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a sẽ gắn kết c&aacute;c c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức c&aacute;c cụm Đo&agrave;n &nbsp;với b&agrave; con địa phương tham gia c&aacute;c hoạt động g&oacute;p phần x&acirc;y dựng cuộc sống ấm no, hạnh ph&uacute;c, tốt đẹp cho người d&acirc;n. Kh&ocirc;ng chỉ vận dụng c&aacute;c kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; cần ph&aacute;t huy, hỗ trợ, gắn kết, phối hợp với c&aacute;c đồng ch&iacute; ở địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31693/IMG_7091.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y Hội &ldquo;Ph&aacute;t huy v&agrave; kết nối C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ&rdquo; l&agrave; hoạt động ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức trẻ, giao lưu c&ocirc;ng chức to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;