Đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á giao lưu cùng đoàn viên, thanh niên Quận 2

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/20181203_120608.jpg" style="height:900px; width:1200px" /><strong>(C&aacute;c đại biểu t&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản giao lưu c&ugrave;ng&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2, Đo&agrave;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải </strong></p> <p style="text-align:center"><strong>Tp. Hồ Ch&iacute; Minh)</strong>&nbsp; &nbsp;</p> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 03/12/2018, Nhằm tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 c&oacute; cơ hội giao lưu về văn h&oacute;a, phong tục, tập qu&aacute;n của c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản, qua đ&oacute; thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước trong khu vực ASEAN v&agrave; Nhật Bản, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2, Đo&agrave;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải Tp. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu giữa đại biểu t&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản năm 2018 với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2 với chủ đề: Ng&agrave;y Tết Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đến với chương tr&igrave;nh, 30 đại biểu chương tr&igrave;nh t&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản đ&atilde; được trải nghiệm, giao lưu với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận ở c&aacute;c nội dung: tr&ograve; chơi d&acirc;n gian Việt Nam, trang tr&iacute; m&acirc;m ngũ quả, cắm hoa, trang tr&iacute; c&acirc;y mai ng&agrave;y Tết, trang tr&iacute; n&oacute;n l&aacute;, viết thư ph&aacute;p, xếp c&agrave;o c&agrave;o l&aacute; tre,&hellip;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện c&aacute;c chậu mai rực rỡ m&agrave;u sắc, c&aacute;c m&acirc;m ngũ quả truyền thống của ng&agrave;y Tết Việt Nam trong kh&ocirc;ng kh&iacute; th&acirc;n mật, vui tươi v&agrave; hữu nghị. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a, mong muốn sẽ thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh đo&agrave;n kết, tinh thần quốc tế thanh ni&ecirc;n giữa c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5883.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><em>(30 đại biểu T&agrave;u Thanh ni&ecirc;n Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; Nhật Bản về tham dự chương tr&igrave;nh giao lưu s&aacute;ng ng&agrave;y 03/12 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 2)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5893.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(Đại diện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2 v&agrave; Đo&agrave;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải Tp. Hồ Ch&iacute; Minh, đ/c Trần Quốc Minh - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 2 ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh)</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5895.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><em>(Một đại biểu tham gia giao lưu tại chương tr&igrave;nh)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5928.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(Với c&aacute;c nội dung như trang tr&iacute; n&oacute;n l&aacute;, m&acirc;m ngũ quả, c&aacute;c đại biểu rất th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c hoạt động c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2, Đại học GTVT, Tp. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5933.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5938.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><em>(Khu vực trang tr&iacute; c&acirc;y mai ng&agrave;y Tết được c&aacute;c đại biểu quan t&acirc;m, chăm ch&uacute; thực hiện)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5945.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trải nghiệm viết thư ph&aacute;p bằng Tiếng Việt th&aacute;ch thức&nbsp;sự tập trung v&agrave; ki&ecirc;n nhẫn&nbsp;của c&aacute;c đại biểu)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5975.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(Một nh&oacute;m c&aacute;c đại biểu đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh thử th&aacute;ch trang tr&iacute; n&oacute;n l&aacute; v&agrave; c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5986.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(C&aacute;c đại biểu với khu vực cắm hoa, trong ảnh l&agrave; một đại biểu Việt Nam đang hướng dẫn cho c&aacute;c đại biểu kh&aacute;c thực hiện)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5989.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(H&igrave;nh ảnh c&acirc;y tre Việt Nam được một đại biểu Nhật Bản trang tr&iacute; tr&ecirc;n một chiếc n&oacute;n l&aacute;)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_6018.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(Một nh&oacute;m c&aacute;c đại biểu đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh trang tr&iacute; c&acirc;y mai ng&agrave;y Tết v&agrave; tận hưởng th&agrave;nh quả)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5941.JPG" style="height:800px; width:1200px" />(02 đại biểu đang thử sức với thử th&aacute;ch l&agrave;m c&agrave;o c&agrave;o l&aacute; tre, một loại h&igrave;nh tr&ograve; chơi d&acirc;n gian của Việt Nam)</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_5957.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31694/IMG_6031.JPG" style="height:800px; width:1200px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>(Đại diện c&aacute;c đại biểu tặng qu&agrave; lưu niệm cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 2, Đo&agrave;n trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải Tp. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU THIỆN</strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;