Tuổi trẻ Phú Nhuận và Công an Thành phố đến tận nhà làm thẻ căn cước cho người già yếu, tàn tật

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31698/CAN%20CUOC%20CONG%20DAN%20-1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Những người gi&agrave; yếu, kh&ocirc;ng đi lại được, t&agrave;n tật, người bệnh t&acirc;m thần tại quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức trẻ&nbsp;phường 10 quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; chiến sĩ của C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố&nbsp;gi&uacute;p đỡ l&agrave;m thẻ căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n tại nh&agrave;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thiết thực thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh kết hợp c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 10, quận Ph&uacute; Nhuận, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Người cao tuổi phường 10, quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức l&agrave;m thủ tục cấp thẻ Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c đối tượng l&agrave; người gi&agrave; yếu, kh&ocirc;ng đi lại được, t&agrave;n tật, người bệnh t&acirc;m thần tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những nhu cầu ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n khi tham gia thực hiện c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh hiện nay phải tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng, kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian cũng như đi lại nhiều lần đặc biệt đối với người người gi&agrave; yếu, t&agrave;n tật, kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng đi lại tạo được sự an t&acirc;m, h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n,&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 10 đ&atilde; đề ra m&ocirc; h&igrave;nh l&agrave;m thủ tục cấp thẻ Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n tại nh&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c đối tượng tr&ecirc;n. M&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; được triển khai đến từng khu phố, tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng đến với nh&acirc;n d&acirc;n phường c&ugrave;ng với việc ph&aacute;t 3000 thẻ th&ocirc;ng tin v&agrave; nội dung đ&atilde; nhận được nhiều &yacute; kiến t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi nhận được th&ocirc;ng tin v&agrave; x&aacute;c minh c&aacute;c trường hợp c&oacute; nhu cầu cấp thẻ Căn cước, v&agrave;o ng&agrave;y 4/12/2018, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n phường c&ugrave;ng với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; trong ban chấp h&agrave;nh Hội Người cao tuổi, c&ocirc;ng an khu vực phường đ&atilde; hỗ trợ c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đến tận nh&agrave; thực hiện l&agrave;m c&aacute;c thủ tục cấp thẻ Căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n cho 5 trường hợp người gi&agrave; yếu, kh&ocirc;ng đi lại được, t&agrave;n tật, người bệnh t&acirc;m thần.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31698/CAN%20CUOC%20CONG%20DAN%20-%204.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng chức phường 10 đ&atilde; thực hiện l&agrave;m thẻ căn cước cho cụ&nbsp;Đỗ Đức Trung, sinh năm 1956, vừa&nbsp;bị bệnh t&acirc;m thần vừa bị khuyết tật tay, ch&acirc;n, hay trường hợp gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Phạm Văn Thanh sinh năm 1930 v&agrave; b&agrave; Đỗ Thị Li&ecirc;n sinh năm 1932 l&agrave; cha mẹ của liệt sĩ đều gi&agrave; yếu, bệnh nặng, đi lại kh&oacute; khăn. Đồng thời trong thời gian tới ch&iacute;nh quyền địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận th&ocirc;ng tin, củng số hồ sơ l&agrave;m thủ tục cấp thẻ Căn cước cho c&aacute;c trường hợp c&ograve;n lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31698/CHUNG%20THUC%20CHU%20KY%20-%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tiếp theo hoạt động của m&ocirc; h&igrave;nh, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường cũng đ&atilde; triển khai v&agrave; thực hiện nội dung chứng thực chữ k&yacute; tại nh&agrave; cho hơn 20 trường hợp với đối tượng l&agrave; người gi&agrave; yếu, neo đơn, t&agrave;n tật thuộc gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; nhu cầu giải quyết nhanh c&aacute;c hồ sơ, thủ tục li&ecirc;n quan đến ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; nước&nbsp; .</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">M&ocirc; h&igrave;nh Cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh kết hợp c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm mang lại lợi &iacute;ch cho người d&acirc;n, hỗ trợ gi&uacute;p đỡ c&aacute;c đối tượng c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn như gi&agrave; yếu, t&agrave;n tật, kh&ocirc;ng đi lại được&hellip; Qua đ&oacute; thể hiện được quan t&acirc;m của Đảng, ch&iacute;nh quyền địa phương trong c&ocirc;ng t&aacute;c an sinh x&atilde; hội, n&acirc;ng cao tinh thần thần tr&aacute;ch nhiệm, phục vụ thật tốt nh&acirc;n d&acirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong thời gian tới Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường c&ugrave;ng c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể phường sẽ tiếp tục tuy&ecirc;n truyền, vận động đến người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhằm thực hiện hiệu quả m&ocirc; h&igrave;nh, đồng thời tiếp nhận những th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p về m&ocirc; h&igrave;nh nhằm đảm bảo quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&oacute; sự điều chỉnh nhằm phục vụ người d&acirc;n được tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NGỌC B&Igrave;NH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Agile Việt Nam
;