Hội thao chào mừng 21 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Bến Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 15/12/2018, tại s&acirc;n vận động Cung văn h&oacute;a lao động th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n phối hợp với tổ chức C&ocirc;ng Đo&agrave;n, Hội Cựu Chiến binh Tổng C&ocirc;ng ty tổ chức Hội thao ch&agrave;o mừng 21 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh TNHH - MTV (26/12/1997 - 26/12/2018).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thao l&agrave; hoạt động&nbsp;thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 74 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Việt Nam (22/12/1944 &ndash; 22/12/2018), kỷ niệm&nbsp;29 năm kỷ niệm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Hội Cựu Chiến Binh&nbsp;Việt Nam (06/12/1989 &ndash; 06/12/2018) v&agrave; đặc biệt 21 năm th&agrave;nh lập Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh (26/12/1997 &ndash; 26/12/2018).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thao với 7 m&ocirc;n thi đấu: Quần vợt, b&oacute;ng b&agrave;n, cầu l&ocirc;ng, bơi lội, k&eacute;o co, cờ tướng, nhảy bao bố, tổng cộng c&oacute; 25 nội dung thi đấu, 6444 vận động vi&ecirc;n tham gia v&agrave; hơn 1000 cổ động vi&ecirc;n đ&atilde; tạo cho kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y hội s&ocirc;i nổi, vui tươi.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31724/_DSC0644.JPG" style="font-size:14px; height:425px; text-align:justify; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Lễ khai mạc Hội thao tại s&acirc;n thi đấu Cung Văn h&oacute;a lao động Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31724/_DSC0662.JPG" style="font-size:14px; height:425px; text-align:justify; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ban L&atilde;nh đạo Tổng C&ocirc;ng ty trao cờ lưu niệm đến c&aacute;c doanh nghiệp tham dự</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thao Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh l&agrave; một hoạt động truyền thống h&agrave;ng năm v&agrave;o dịp kỷ niệm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Tổng c&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, l&agrave; n&eacute;t văn h&oacute;a của Tổng c&ocirc;ng ty, l&agrave; dịp để to&agrave;n thể CBCNV sinh hoạt, giao lưu v&agrave; thi đua với nhau qua c&aacute;c bộ m&ocirc;n TDTT, x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o tập luyện TDTT v&agrave; vui chơi giải tr&iacute; trong CBCNV; ngo&agrave;i ra c&ograve;n mang &yacute; nghĩa quan trọng hơn, đ&oacute; l&agrave; đo&agrave;n kết giữa CBCNV c&aacute;c đơn vị, sự gắn b&oacute; doanh nghiệp trong to&agrave;n hệ thống Tổng c&ocirc;ng ty, x&acirc;y dựng v&agrave; phối hợp trong mọi hoạt động trong hệ thống Tổng c&ocirc;ng ty.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31724/_DSC0721.JPG" style="font-size:14px; height:425px; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31724/_DSC0741.JPG" style="font-size:14px; height:425px; text-align:justify; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết th&uacute;c Hội thao với 126 giải thưởng được trao đ&atilde; lưu lại những h&igrave;nh ảnh đẹp về tinh thần đo&agrave;n kết, tinh thần thể dục thể thảo của những vận động vi&ecirc;n, cổ động vi&ecirc;n trong hệ thống cho ng&agrave;y đặc biệt sinh nhật lần thứ&nbsp;21 của Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh TNHH - MTV.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC TUẤN</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;