4 nhà khoa học trẻ thành phố được tặng giải thưởng “Quả cầu vàng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(56).JPG" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Trong 10 gương mặt khoa học trẻ được tặng giải thưởng Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thanh ni&ecirc;n </strong><strong>&ldquo;Quả cầu v&agrave;ng&rdquo; năm nay, c&oacute; 4 nh&agrave; khoa học trẻ đến từ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 28/12,&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; Bộ Khoa học C&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tổ chức&nbsp;Lễ trao Giải thưởng Khoa học c&ocirc;ng nghệ Thanh ni&ecirc;n &ldquo;Quả Cầu V&agrave;ng&rdquo;&nbsp;2018, diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự&nbsp;v&agrave; ch&uacute;c mừng 10 t&agrave;i năng khoa học trẻ được nhận giải thưởng c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thanh B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a Gi&aacute;o dục Thanh ni&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng Quốc hội, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n BCH TW Đảng, B&iacute; thư thứ nhất TW Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Huỳnh Th&agrave;nh Đạt &ndash; Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đồng ch&iacute; &nbsp;Nguyễn Anh Tuấn &ndash; B&iacute; thư thường trực BCH TW Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội dồng x&eacute;t trao giải thưởng Qủa cầu v&agrave;ng năm 2018, c&ugrave;ng&nbsp;l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; đ&ocirc;ng đảo gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Giải thưởng do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh chủ tr&igrave; phối hợp với Bộ Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ tổ chức h&agrave;ng năm cho 10 t&agrave;i năng trẻ xuất sắc về khoa học kỹ thuật từ năm 2003. Năm 2018, Giải thưởng&nbsp;Quả Cầu V&agrave;ng được ph&aacute;t động v&agrave; tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến thanh thiếu nhi Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau gần 08&nbsp;th&aacute;ng ph&aacute;t động, cơ quan thường trực Giải thưởng đ&atilde; nhận được 61 hồ sơ&nbsp; của 31&nbsp;đơn vị đề cử. Trong đ&oacute; lĩnh vực C&ocirc;ng nghệ sinh học: 06 hồ sơ, C&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường: 15 hồ sơ, C&ocirc;ng nghệ y - dược: 11 hồ sơ (01 hồ sơ kh&ocirc;ng hợp lệ v&igrave; qu&aacute; tuổi), C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng: 13 hồ sơ v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu mới: 16 hồ sơ. So với những năm trước, năm nay c&oacute; nhiều hồ sơ của c&aacute;c ứng vi&ecirc;n đang học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c ở nước ngo&agrave;i; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt v&agrave; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Giải thưởng KHCN Thanh ni&ecirc;n Quả Cầu V&agrave;ng tiến h&agrave;nh b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n&nbsp;trực tuyến&nbsp;tr&ecirc;n c&aacute;c cổng th&ocirc;ng tin điện tử,&nbsp;nhằm n&acirc;ng cao uy t&iacute;n, gi&aacute; trị v&agrave; tầm ảnh hưởng của Giải thưởng đối với cộng đồng c&aacute;c nh&agrave; khoa học, với thanh ni&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội. Sau 10 ng&agrave;y b&igrave;nh chọn trực tuyến tại c&aacute;c b&aacute;o điện tử với tổng số phiếu b&igrave;nh chọn đạt 409618&nbsp;phiếu, Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; họp phi&ecirc;n thứ hai thảo luận, bỏ phiếu k&iacute;n&nbsp;v&agrave; chọn ra danh s&aacute;ch 10 gương mặt Quả Cầu V&agrave;ng 2018.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được trao giải thưởng gồm, lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ y &ndash; dược:&nbsp;TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long (Giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM), ThS Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute; (Giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(27).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px">TS V&ograve;ng B&iacute;nh Long - giảng vi&ecirc;n&nbsp;</span></em></span><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(29).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ThS Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute; - giảng vi&ecirc;n Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ m&ocirc;i trường: TS Đ&agrave;o Sỹ Đức (Ph&oacute; trưởng Bộ m&ocirc;n C&ocirc;ng nghệ H&oacute;a học, Khoa H&oacute;a học, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia H&agrave; Nội), TS Phạm Thị Phương Thủy (Giảng vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP HCM), TS Đinh Minh Quang (Trưởng ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm Động vật học, Khoa Sư phạm, Đại học Cần Thơ).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(32).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Phạm Thị Phương Thủy - giảng vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghiệp Thực phẩm TP HCM</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ sinh học: TS Chu Đ&igrave;nh Tới (Giảng vi&ecirc;n Đại học Sư phạm H&agrave; Nội), TS Trịnh Kiều Thế Loan (Trợ l&yacute; Gi&aacute;o sư Khoa C&ocirc;ng nghệ Sinh học Nano, Đại học Gachon, H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ vật liệu mới:&nbsp;TS Nguyễn Đại Hải (Trưởng ph&ograve;ng Vật liệu Y-Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện H&agrave;n l&acirc;m Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam), TS Phạm Văn Việt (Ph&oacute; Trưởng khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(48).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Phạm Văn Việt - Ph&oacute; Trưởng khoa Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n, Đại học Quốc gia TP HCM.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng:&nbsp;ThS Đ&agrave;o Như Ngọc (Nghi&ecirc;n cứu sinh Khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, Đại học Chung-Ang, H&agrave;n Quốc).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng, Trung ương Đo&agrave;n cũng trao giải cho 20 nữ sinh ti&ecirc;u biểu thuộc c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, điện, điện tử v&agrave; cơ kh&iacute;. Ban tổ chức cho biết, đ&acirc;y l&agrave; những ng&agrave;nh học &iacute;t được sinh vi&ecirc;n nữ lựa chọn n&ecirc;n cần được khuyến kh&iacute;ch.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh: &ldquo;C&oacute; 6 yếu tố để gi&uacute;p người trẻ s&aacute;ng tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&oacute; l&agrave;:&nbsp;&Yacute; ch&iacute; s&aacute;ng tạo, sự tự tin, được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, c&oacute; thầy hướng dẫn tận t&igrave;nh, sự chia sẻ, động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; &nbsp;cuối c&ugrave;ng l&agrave; cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch của nh&agrave; nước. C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt giải thưởng l&agrave; những tấm gương đại diện cho đất nước v&agrave; cần được tuy&ecirc;n truyền rộng r&atilde;i đến thế hệ trẻ&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31759/QCV%20(65).JPG" style="height:415px; width:600px" /><br /> <em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c mừng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng 2018</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;đặt nhiều kỳ&nbsp;vọng c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả cầu v&agrave;ng năm nay&nbsp;sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự ph&aacute;t triển của nền khoa học đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG - ĐỨC DUY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;