Từ chối lương 1.500 USD vì mê việc pháp lý

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn Hải Long, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM, vừa được bầu chọn l&agrave; một trong ch&iacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của TP năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31761/DSCF5164.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với quan niệm l&agrave;m việc g&igrave; cũng đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; người d&acirc;n để thấu hiểu, anh Long đ&atilde; t&igrave;m ra giải ph&aacute;p v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c cộng sự x&acirc;y dựng kho dữ liệu chung về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh (TTHC) tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM. Trong tương lai, người d&acirc;n d&ugrave; ngồi nh&agrave; vẫn c&oacute; thể l&agrave;m TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; của người d&acirc;n để thấu hiểu</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ra trường năm 2010, anh Long v&agrave;o Sở Tư ph&aacute;p với vị tr&iacute; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy. Đến th&aacute;ng 8-2016, anh đ&atilde; được bổ nhiệm l&agrave;m ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Kiểm so&aacute;t TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đề cập đến sự kiện n&agrave;y, anh Long cho rằng đ&acirc;y l&agrave; bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của một c&ocirc;ng chức trẻ như anh. L&uacute;c đ&oacute; TP đang thực hiện chuẩn h&oacute;a thủ tục tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Sở Tư ph&aacute;p được cấp 6 tỉ đồng để thực hiện dự &aacute;n về TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Xuất ph&aacute;t từ thực tế, c&aacute;c TTHC ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n website của từng đơn vị chưa đồng bộ khiến người d&acirc;n rất kh&oacute; khăn để l&agrave;m c&aacute;c TTHC, t&ocirc;i đề xuất n&ecirc;n c&oacute; một kho dữ liệu chung về TTHC phục vụ người d&acirc;n TP, cũng như gi&uacute;p hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của Nh&agrave; nước. Qua qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bản thuyết minh dự &aacute;n, th&ocirc;ng qua c&aacute;c giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp, dự &aacute;n được chấp thuận với kinh ph&iacute; hơn 5 tỉ đồng&rdquo; - anh Long n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Long cho biết th&ecirc;m dự &aacute;n đ&atilde; được triển khai từ cuối th&aacute;ng 12-2017, đến thời điểm n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1, đang được vận h&agrave;nh thử nghiệm trong nội bộ cơ quan nh&agrave; nước. V&agrave; theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư ph&aacute;p v&agrave; Văn ph&ograve;ng UBND TP, hiện dự &aacute;n được chuyển giao về Văn ph&ograve;ng UBND TP tiếp tục quản l&yacute;, vận h&agrave;nh. Trong thời gian tới, sau khi kết th&uacute;c giai đoạn thử nghiệm, dự &aacute;n sẽ được c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i đến người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Kết quả m&agrave; dự &aacute;n hướng đến l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh kho dữ liệu TTHC chung, thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n TP. Từ đ&oacute; người d&acirc;n d&ugrave; ở nh&agrave; vẫn dễ d&agrave;ng tiếp cận th&ocirc;ng tin v&agrave; c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c TTHC&rdquo; - anh Long cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; về dự &aacute;n, chị Đo&agrave;n Kim V&acirc;n Quỳnh, Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p, cho hay: &ldquo;TTHC kh&aacute; nhiều, lại nằm rải r&aacute;c. Cho n&ecirc;n việc gom lại, chuẩn h&oacute;a, h&igrave;nh th&agrave;nh kho cơ sở dữ liệu gốc để người d&acirc;n dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy v&agrave; tiếp cận l&agrave; việc n&ecirc;n l&agrave;m. Để thực hiện điều đ&oacute; kh&ocirc;ng phải đơn giản nhưng anh Long đ&atilde; từng bước thực hiện v&agrave; đang đạt được những kết quả nhất định&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Hải Long lu&ocirc;n trăn trở nhiều giải ph&aacute;p gi&uacute;p giảm thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh rườm r&agrave; cho người d&acirc;n. Ảnh: HL</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chạy Uber để tăng cơ hội giao tiếp</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&oacute; một thời gian, ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc của một c&ocirc;ng chức nh&agrave; nước, anh Long c&ograve;n tranh thủ chạy xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o l&uacute;c rảnh rỗi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i chạy Uber từ th&aacute;ng 9-2016 đến th&aacute;ng 8-2017. Tuy chỉ một năm &iacute;t ỏi nhưng nghề n&agrave;y đ&atilde; đem đến cho t&ocirc;i nhiều th&uacute; vị. Khi đ&oacute; vợ chồng t&ocirc;i quyết định sẽ c&oacute; th&ecirc;m b&eacute; thứ hai. Mặt kh&aacute;c, t&ocirc;i tự thấy điểm yếu lớn nhất của m&igrave;nh l&agrave; hạn chế về mặt giao tiếp trong khi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới của t&ocirc;i v&agrave;o thời điểm đ&oacute; rất cần yếu tố n&agrave;y. Cho n&ecirc;n t&ocirc;i đăng k&yacute; chạy Uber để vừa c&oacute; th&ecirc;m kinh tế, vừa tăng khả năng giao tiếp&rdquo; - anh Long kể lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong một năm chạy xe &ocirc;m, t&ocirc;i đ&atilde; nhận được ba lời mời về l&agrave;m việc. Nhưng t&ocirc;i ấn tượng nhất l&agrave; c&acirc;u chuyện đến từ một Việt kiều Canada. H&ocirc;m đ&oacute;, c&oacute; một vị kh&aacute;ch bắt xe từ L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n về Nguyễn Hữu Cảnh, họ muốn t&ocirc;i chờ họ 15 ph&uacute;t rồi chở về. T&ocirc;i nhận lời chờ nhưng đến 30 ph&uacute;t sau người n&agrave;y mới trở lại, rất ngạc nhi&ecirc;n khi t&ocirc;i vẫn chờ. Tr&ecirc;n qu&atilde;ng đường đi sau đ&oacute;, t&ocirc;i v&agrave; anh ta tr&ograve; chuyện kh&aacute; nhiều về đam m&ecirc;, sở th&iacute;ch, c&ocirc;ng việc. Khi xuống xe, vị kh&aacute;ch đ&oacute; đưa t&ocirc;i một danh thiếp, anh n&oacute;i đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao về khả năng cầu tiến v&agrave; nỗ lực của t&ocirc;i, đề nghị t&ocirc;i khi n&agrave;o cảm thấy c&ocirc;ng việc nh&agrave; nước kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp th&igrave; li&ecirc;n hệ với anh v&agrave; mức lương m&agrave; vị kh&aacute;ch đưa ra l&agrave; 1.500 USD/th&aacute;ng&rdquo; - anh Long nhớ lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trước c&acirc;u hỏi v&igrave; sao anh kh&ocirc;ng nhận lời mời hấp dẫn đ&oacute;, anh Long n&oacute;i: &ldquo;V&igrave; t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; niềm đam m&ecirc; với c&ocirc;ng việc hiện tại. T&ocirc;i muốn được d&ugrave;ng những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học để tiếp tục với c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, tham mưu tư vấn tại ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy để c&oacute; thể hỗ trợ th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn, vướng mắc của người d&acirc;n. Mặt kh&aacute;c, đến thời điểm n&agrave;y gia đ&igrave;nh vẫn đang l&agrave; điểm tựa, vẫn tạo điều kiện để t&ocirc;i sống với đam m&ecirc; của m&igrave;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2rem; font-family: roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5" style="background:none rgb(238, 238, 238); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:1px solid black; box-sizing:border-box; line-height:2rem; margin:5px; outline:0px; padding:0px; text-size-adjust:100%; vertical-align:baseline"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify; vertical-align:baseline"> <p><strong>Y&ecirc;n t&acirc;m giao việc kh&oacute; cho anh Long</strong></p> <p>Ban gi&aacute;m đốc đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p của anh Hải Long về việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung về TTHC cho người d&acirc;n TP.</p> <p>Khi giải quyết c&ocirc;ng việc, anh Long c&oacute; tư duy phản biện v&agrave; cầu thị, chủ động trao đổi &yacute; kiến với cấp tr&ecirc;n v&agrave; đồng nghiệp để c&aacute;c hồ sơ tư vấn lu&ocirc;n thể hiện tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, hướng đến bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n. Do vậy, ban gi&aacute;m đốc rất y&ecirc;n t&acirc;m khi giao c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&oacute;, phức tạp cho anh Long.</p> <p>&Ocirc;ng&nbsp;<strong>L&Ecirc; ĐỨC THANH</strong>,&nbsp;<em>Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;<a href="http://plo.vn/tags/U-G7nyBUxrAgcGjDoXAgVFAuSENN/so-tu-phap-tphcm.html" style="box-sizing: border-box; background: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2rem; text-decoration-line: none !important;">Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM</a></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp; <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">NGUYỄN QUY&Ecirc;N (B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;