Từ chối lương 1.500 USD vì mê việc pháp lý

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn Hải Long, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy, Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM, vừa được bầu chọn l&agrave; một trong ch&iacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của TP năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31761/DSCF5164.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với quan niệm l&agrave;m việc g&igrave; cũng đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; người d&acirc;n để thấu hiểu, anh Long đ&atilde; t&igrave;m ra giải ph&aacute;p v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c cộng sự x&acirc;y dựng kho dữ liệu chung về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh (TTHC) tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM. Trong tương lai, người d&acirc;n d&ugrave; ngồi nh&agrave; vẫn c&oacute; thể l&agrave;m TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; của người d&acirc;n để thấu hiểu</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ra trường năm 2010, anh Long v&agrave;o Sở Tư ph&aacute;p với vị tr&iacute; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy. Đến th&aacute;ng 8-2016, anh đ&atilde; được bổ nhiệm l&agrave;m ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Kiểm so&aacute;t TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đề cập đến sự kiện n&agrave;y, anh Long cho rằng đ&acirc;y l&agrave; bước ngoặt rất lớn trong sự nghiệp của một c&ocirc;ng chức trẻ như anh. L&uacute;c đ&oacute; TP đang thực hiện chuẩn h&oacute;a thủ tục tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Sở Tư ph&aacute;p được cấp 6 tỉ đồng để thực hiện dự &aacute;n về TTHC.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Xuất ph&aacute;t từ thực tế, c&aacute;c TTHC ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n website của từng đơn vị chưa đồng bộ khiến người d&acirc;n rất kh&oacute; khăn để l&agrave;m c&aacute;c TTHC, t&ocirc;i đề xuất n&ecirc;n c&oacute; một kho dữ liệu chung về TTHC phục vụ người d&acirc;n TP, cũng như gi&uacute;p hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; của Nh&agrave; nước. Qua qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng bản thuyết minh dự &aacute;n, th&ocirc;ng qua c&aacute;c giải ph&aacute;p t&iacute;ch hợp, dự &aacute;n được chấp thuận với kinh ph&iacute; hơn 5 tỉ đồng&rdquo; - anh Long n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Long cho biết th&ecirc;m dự &aacute;n đ&atilde; được triển khai từ cuối th&aacute;ng 12-2017, đến thời điểm n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 1, đang được vận h&agrave;nh thử nghiệm trong nội bộ cơ quan nh&agrave; nước. V&agrave; theo kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư ph&aacute;p v&agrave; Văn ph&ograve;ng UBND TP, hiện dự &aacute;n được chuyển giao về Văn ph&ograve;ng UBND TP tiếp tục quản l&yacute;, vận h&agrave;nh. Trong thời gian tới, sau khi kết th&uacute;c giai đoạn thử nghiệm, dự &aacute;n sẽ được c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i đến người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Kết quả m&agrave; dự &aacute;n hướng đến l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh kho dữ liệu TTHC chung, thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n TP. Từ đ&oacute; người d&acirc;n d&ugrave; ở nh&agrave; vẫn dễ d&agrave;ng tiếp cận th&ocirc;ng tin v&agrave; c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c TTHC&rdquo; - anh Long cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;nh gi&aacute; về dự &aacute;n, chị Đo&agrave;n Kim V&acirc;n Quỳnh, Ph&oacute; ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy Sở Tư ph&aacute;p, cho hay: &ldquo;TTHC kh&aacute; nhiều, lại nằm rải r&aacute;c. Cho n&ecirc;n việc gom lại, chuẩn h&oacute;a, h&igrave;nh th&agrave;nh kho cơ sở dữ liệu gốc để người d&acirc;n dễ d&agrave;ng t&igrave;m thấy v&agrave; tiếp cận l&agrave; việc n&ecirc;n l&agrave;m. Để thực hiện điều đ&oacute; kh&ocirc;ng phải đơn giản nhưng anh Long đ&atilde; từng bước thực hiện v&agrave; đang đạt được những kết quả nhất định&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Hải Long lu&ocirc;n trăn trở nhiều giải ph&aacute;p gi&uacute;p giảm thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh rườm r&agrave; cho người d&acirc;n. Ảnh: HL</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Chạy Uber để tăng cơ hội giao tiếp</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&oacute; một thời gian, ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc của một c&ocirc;ng chức nh&agrave; nước, anh Long c&ograve;n tranh thủ chạy xe &ocirc;m c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o l&uacute;c rảnh rỗi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;T&ocirc;i chạy Uber từ th&aacute;ng 9-2016 đến th&aacute;ng 8-2017. Tuy chỉ một năm &iacute;t ỏi nhưng nghề n&agrave;y đ&atilde; đem đến cho t&ocirc;i nhiều th&uacute; vị. Khi đ&oacute; vợ chồng t&ocirc;i quyết định sẽ c&oacute; th&ecirc;m b&eacute; thứ hai. Mặt kh&aacute;c, t&ocirc;i tự thấy điểm yếu lớn nhất của m&igrave;nh l&agrave; hạn chế về mặt giao tiếp trong khi vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c mới của t&ocirc;i v&agrave;o thời điểm đ&oacute; rất cần yếu tố n&agrave;y. Cho n&ecirc;n t&ocirc;i đăng k&yacute; chạy Uber để vừa c&oacute; th&ecirc;m kinh tế, vừa tăng khả năng giao tiếp&rdquo; - anh Long kể lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong một năm chạy xe &ocirc;m, t&ocirc;i đ&atilde; nhận được ba lời mời về l&agrave;m việc. Nhưng t&ocirc;i ấn tượng nhất l&agrave; c&acirc;u chuyện đến từ một Việt kiều Canada. H&ocirc;m đ&oacute;, c&oacute; một vị kh&aacute;ch bắt xe từ L&ecirc; Th&aacute;nh T&ocirc;n về Nguyễn Hữu Cảnh, họ muốn t&ocirc;i chờ họ 15 ph&uacute;t rồi chở về. T&ocirc;i nhận lời chờ nhưng đến 30 ph&uacute;t sau người n&agrave;y mới trở lại, rất ngạc nhi&ecirc;n khi t&ocirc;i vẫn chờ. Tr&ecirc;n qu&atilde;ng đường đi sau đ&oacute;, t&ocirc;i v&agrave; anh ta tr&ograve; chuyện kh&aacute; nhiều về đam m&ecirc;, sở th&iacute;ch, c&ocirc;ng việc. Khi xuống xe, vị kh&aacute;ch đ&oacute; đưa t&ocirc;i một danh thiếp, anh n&oacute;i đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao về khả năng cầu tiến v&agrave; nỗ lực của t&ocirc;i, đề nghị t&ocirc;i khi n&agrave;o cảm thấy c&ocirc;ng việc nh&agrave; nước kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp th&igrave; li&ecirc;n hệ với anh v&agrave; mức lương m&agrave; vị kh&aacute;ch đưa ra l&agrave; 1.500 USD/th&aacute;ng&rdquo; - anh Long nhớ lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trước c&acirc;u hỏi v&igrave; sao anh kh&ocirc;ng nhận lời mời hấp dẫn đ&oacute;, anh Long n&oacute;i: &ldquo;V&igrave; t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; niềm đam m&ecirc; với c&ocirc;ng việc hiện tại. T&ocirc;i muốn được d&ugrave;ng những kiến thức m&igrave;nh đ&atilde; học để tiếp tục với c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, tham mưu tư vấn tại ph&ograve;ng Văn bản ph&aacute;p quy để c&oacute; thể hỗ trợ th&aacute;o gỡ những kh&oacute; khăn, vướng mắc của người d&acirc;n. Mặt kh&aacute;c, đến thời điểm n&agrave;y gia đ&igrave;nh vẫn đang l&agrave; điểm tựa, vẫn tạo điều kiện để t&ocirc;i sống với đam m&ecirc; của m&igrave;nh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-size-adjust: 100%; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 2rem; font-family: roboto, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="5" style="background:none rgb(238, 238, 238); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:1px solid black; box-sizing:border-box; line-height:2rem; margin:5px; outline:0px; padding:0px; text-size-adjust:100%; vertical-align:baseline"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify; vertical-align:baseline"> <p><strong>Y&ecirc;n t&acirc;m giao việc kh&oacute; cho anh Long</strong></p> <p>Ban gi&aacute;m đốc đ&aacute;nh gi&aacute; cao &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p của anh Hải Long về việc x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu chung về TTHC cho người d&acirc;n TP.</p> <p>Khi giải quyết c&ocirc;ng việc, anh Long c&oacute; tư duy phản biện v&agrave; cầu thị, chủ động trao đổi &yacute; kiến với cấp tr&ecirc;n v&agrave; đồng nghiệp để c&aacute;c hồ sơ tư vấn lu&ocirc;n thể hiện tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, hướng đến bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n. Do vậy, ban gi&aacute;m đốc rất y&ecirc;n t&acirc;m khi giao c&aacute;c c&ocirc;ng việc kh&oacute;, phức tạp cho anh Long.</p> <p>&Ocirc;ng&nbsp;<strong>L&Ecirc; ĐỨC THANH</strong>,&nbsp;<em>Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;<a href="http://plo.vn/tags/U-G7nyBUxrAgcGjDoXAgVFAuSENN/so-tu-phap-tphcm.html" style="box-sizing: border-box; background: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2rem; text-decoration-line: none !important;">Sở Tư ph&aacute;p TP.HCM</a></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp; <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">NGUYỄN QUY&Ecirc;N (B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;