Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện l&agrave; một nghệ sĩ rất t&iacute;ch cực trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Năm 2018, nam ca sĩ vinh dự l&agrave; một trong ch&iacute;n &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; được tuy&ecirc;n dương.</span></strong></p> <div class="fon34 mt3 mr2 fon43 detail-content" id="divNewsContent" style="margin: 15px 10px 9.39063px 0px; padding: 0px; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px !important;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện sinh năm 1988 tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh, lai hai d&ograve;ng m&aacute;u với mẹ l&agrave; người Th&aacute;i c&ograve;n cha l&agrave; người Việt, ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; anh c&ograve;n c&oacute; biệt danh l&agrave; &ldquo;Ho&agrave;ng tử lai&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31764/IMG_7415.JPG" style="background-color:rgb(238, 238, 238); color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma; font-size:16px; height:399px; text-align:justify; width:600px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; đ&atilde; 30 tuổi nhưng Ch&iacute; Thiện vẫn rất trẻ trung, năng động.</span></span></em></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bắt đầu đi h&aacute;t từ năm 2007 với vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m La Thăng, sau đ&oacute; t&aacute;ch ra l&agrave;m diễn vi&ecirc;n v&agrave; ca h&aacute;t solo, Ch&iacute; Thiện l&agrave; gương mặt quen thuộc trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, phục vụ b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c hoạt động của Nghệ sĩ hướng về Bi&ecirc;n giới Hải đảo&hellip; Anh c&ograve;n thường xuy&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc ca h&aacute;t v&agrave; đ&oacute;ng phim, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n rất năng nổ trong c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. Năm 2017, anh lập ra chương tr&igrave;nh &ldquo;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c&rdquo;, vừa tạo s&acirc;n khấu ca h&aacute;t cho c&aacute;c bạn nhỏ, vừa k&ecirc;u gọi c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n quy&ecirc;n g&oacute;p. Từ hoạt động n&agrave;y, anh đ&atilde; trao hơn 500 triệu đồng cho c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện; X&acirc;y dựng 4 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương, cấp c&aacute;c suất học bổng to&agrave;n phần cho c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại B&igrave;nh Đại - Bến Tre.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 4." id="img_398698" src="https://dantricdn.com/thumb_w/640/b78705f365/2018/12/28/img20181228183852095-f59dd.jpg" style="border:none; display:inline; margin:0px auto; max-width:100%; outline:none; padding:0px; vertical-align:bottom; width:460px" title="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 4." /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: none; max-width: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2018, nam ca sĩ tiếp tục chương tr&igrave;nh &ldquo;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c 2&rdquo; v&agrave; quy&ecirc;n g&oacute;p được hơn 100 triệu đồng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra trong suốt 3 năm liền, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n đồng h&agrave;nh v&agrave; giữ vai tr&ograve; người truyền cảm hứng trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội Chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới&nbsp;do Quỹ Ph&aacute;t triển Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNDP) tổ chức tại Việt Nam; 5 năm liền tham gia k&ecirc;u gọi cho chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c bệnh nhi ung bướu &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; do B&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức; l&agrave;m Đại sứ cho nhiều chương tr&igrave;nh như: chương tr&igrave;nh hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Feel In Jappan; chương tr&igrave;nh Giờ Tr&aacute;i Đất&hellip; Ch&iacute; Thiện cũng t&iacute;ch cực&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">huy động th&ecirc;m c&aacute;c&nbsp;mạnh thường qu&acirc;n, c&aacute;c doanh nghiệp c&ugrave;ng anh nh&acirc;n rộng sự gi&uacute;p đỡ đến nhiều nơi hơn tr&ecirc;n khắp cả nước, trong đ&oacute; c&oacute; chương tr&igrave;nh &quot;Gắn kết y&ecirc;u thương&quot; v&agrave; &quot;M&ugrave;a xu&acirc;n biển đảo&quot; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 5." id="img_398699" src="https://dantricdn.com/thumb_w/640/b78705f365/2018/12/28/img20181228183853546-1abe7.jpg" style="border:none; display:inline; margin:0px auto; max-width:100%; outline:none; padding:0px; vertical-align:bottom; width:460px" title="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 5." /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: none; max-width: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện v&agrave; diễn vi&ecirc;n Kim Tuyến trong &ldquo;Ng&agrave;y hội chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới&rdquo;.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nhờ hoạt động bền bỉ v&agrave; mang đến nhiều gi&aacute; trị cho cộng đồng, Ch&iacute; Thiện vừa được xướng t&ecirc;n nhận giải &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm&nbsp;2018 c&ugrave;ng với 8 bạn trẻ kh&aacute;c. Trước đ&oacute;, Ch&iacute; Thiện đ&atilde; được trao tặng danh hiệu &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31764/4%20(1).JPG" style="height:805px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.L.</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;