Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện l&agrave; một nghệ sĩ rất t&iacute;ch cực trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Năm 2018, nam ca sĩ vinh dự l&agrave; một trong ch&iacute;n &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; được tuy&ecirc;n dương.</span></strong></p> <div class="fon34 mt3 mr2 fon43 detail-content" id="divNewsContent" style="margin: 15px 10px 9.39063px 0px; padding: 0px; outline: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 20px !important;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện sinh năm 1988 tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh, lai hai d&ograve;ng m&aacute;u với mẹ l&agrave; người Th&aacute;i c&ograve;n cha l&agrave; người Việt, ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; anh c&ograve;n c&oacute; biệt danh l&agrave; &ldquo;Ho&agrave;ng tử lai&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31764/IMG_7415.JPG" style="background-color:rgb(238, 238, 238); color:rgb(0, 0, 0); font-family:tahoma; font-size:16px; height:399px; text-align:justify; width:600px" /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&ugrave; đ&atilde; 30 tuổi nhưng Ch&iacute; Thiện vẫn rất trẻ trung, năng động.</span></span></em></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bắt đầu đi h&aacute;t từ năm 2007 với vai tr&ograve; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m La Thăng, sau đ&oacute; t&aacute;ch ra l&agrave;m diễn vi&ecirc;n v&agrave; ca h&aacute;t solo, Ch&iacute; Thiện l&agrave; gương mặt quen thuộc trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, phục vụ b&agrave; con v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, c&aacute;c hoạt động của Nghệ sĩ hướng về Bi&ecirc;n giới Hải đảo&hellip; Anh c&ograve;n thường xuy&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p gi&uacute;p đỡ c&aacute;c bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng việc ca h&aacute;t v&agrave; đ&oacute;ng phim, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n rất năng nổ trong c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội. Năm 2017, anh lập ra chương tr&igrave;nh &ldquo;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c&rdquo;, vừa tạo s&acirc;n khấu ca h&aacute;t cho c&aacute;c bạn nhỏ, vừa k&ecirc;u gọi c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n quy&ecirc;n g&oacute;p. Từ hoạt động n&agrave;y, anh đ&atilde; trao hơn 500 triệu đồng cho c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện; X&acirc;y dựng 4 căn nh&agrave; t&igrave;nh thương, cấp c&aacute;c suất học bổng to&agrave;n phần cho c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại B&igrave;nh Đại - Bến Tre.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 4." id="img_398698" src="https://dantricdn.com/thumb_w/640/b78705f365/2018/12/28/img20181228183852095-f59dd.jpg" style="border:none; display:inline; margin:0px auto; max-width:100%; outline:none; padding:0px; vertical-align:bottom; width:460px" title="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 4." /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: none; max-width: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Năm 2018, nam ca sĩ tiếp tục chương tr&igrave;nh &ldquo;M&oacute;n qu&agrave; cảm x&uacute;c 2&rdquo; v&agrave; quy&ecirc;n g&oacute;p được hơn 100 triệu đồng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra trong suốt 3 năm liền, Ch&iacute; Thiện c&ograve;n đồng h&agrave;nh v&agrave; giữ vai tr&ograve; người truyền cảm hứng trong chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội Chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới&nbsp;do Quỹ Ph&aacute;t triển Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNDP) tổ chức tại Việt Nam; 5 năm liền tham gia k&ecirc;u gọi cho chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c bệnh nhi ung bướu &quot;Ước mơ của Th&uacute;y&quot; do B&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức; l&agrave;m Đại sứ cho nhiều chương tr&igrave;nh như: chương tr&igrave;nh hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Feel In Jappan; chương tr&igrave;nh Giờ Tr&aacute;i Đất&hellip; Ch&iacute; Thiện cũng t&iacute;ch cực&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">huy động th&ecirc;m c&aacute;c&nbsp;mạnh thường qu&acirc;n, c&aacute;c doanh nghiệp c&ugrave;ng anh nh&acirc;n rộng sự gi&uacute;p đỡ đến nhiều nơi hơn tr&ecirc;n khắp cả nước, trong đ&oacute; c&oacute; chương tr&igrave;nh &quot;Gắn kết y&ecirc;u thương&quot; v&agrave; &quot;M&ugrave;a xu&acirc;n biển đảo&quot; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin-bottom: 9.1875px; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 460px; background-color: rgb(238, 238, 238); font-size: 13px; font-family: tahoma; margin-top: 0px !important; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important;"> <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; outline: none; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 5." id="img_398699" src="https://dantricdn.com/thumb_w/640/b78705f365/2018/12/28/img20181228183853546-1abe7.jpg" style="border:none; display:inline; margin:0px auto; max-width:100%; outline:none; padding:0px; vertical-align:bottom; width:460px" title="Ca sĩ Chí Thiện nhận giải “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” năm 2018 - Ảnh 5." /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px auto; padding: 5px; outline: none; max-width: 100%; text-align: center;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ch&iacute; Thiện v&agrave; diễn vi&ecirc;n Kim Tuyến trong &ldquo;Ng&agrave;y hội chung tay x&oacute;a bỏ định kiến giới&rdquo;.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Nhờ hoạt động bền bỉ v&agrave; mang đến nhiều gi&aacute; trị cho cộng đồng, Ch&iacute; Thiện vừa được xướng t&ecirc;n nhận giải &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; năm&nbsp;2018 c&ugrave;ng với 8 bạn trẻ kh&aacute;c. Trước đ&oacute;, Ch&iacute; Thiện đ&atilde; được trao tặng danh hiệu &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31764/4%20(1).JPG" style="height:805px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T.L.</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;