Những sinh viên '5 tốt' ham nghiên cứu khoa học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai ch&agrave;ng trai c&oacute; nhiều điểm chung: m&ecirc; hoạt động phong tr&agrave;o, ham nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; nhiều năm liền đạt chuẩn &#39;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&#39; cấp th&agrave;nh phố.</span></strong></span></p> <div class="main-content-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 586px; position: relative; left: 56px;"> <div class="relate-container" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 10px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background-color: rgb(246, 246, 246);"> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/xay-dung-eureka-thanh-thuong-hieu-khoa-hoc-uy-tin-20181124213147197.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Xây dựng Euréka thành thương hiệu khoa học uy tín">X&acirc;y dựng Eur&eacute;ka th&agrave;nh thương hiệu khoa học uy t&iacute;n</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/chat-chiu-niem-dam-me-khoa-hoc-2018112412494507.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Chắt chiu niềm đam mê khoa học">Chắt chiu niềm đam m&ecirc; khoa học</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/san-choi-eureka-uom-qua-ngot-khoa-hoc-tre-2018112309552591.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Sân chơi Euréka ươm quả ngọt khoa học trẻ">S&acirc;n chơi Eur&eacute;ka ươm quả ngọt khoa học trẻ</a></span></li> </ul> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/tran-minh-phuong-nam-1547005656043843231154.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lúc nào cũng có thể tìm thấy Trần Minh Phương Nam trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Q.L."><img alt="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_4d8425c0-13c2-11e9-8e1b-2d3db3c098c5" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/tran-minh-phuong-nam-1547005656043843231154.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 1." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; thể t&igrave;m thấy Trần Minh Phương Nam trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở lần tuy&ecirc;n dương tối 9-1, Trần Minh Phương Nam (ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) lần thứ ba, c&ograve;n L&ecirc; Ch&iacute; Cường (ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM) lần thứ hai li&ecirc;n tiếp được nhận danh hiệu n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i b&aacute;o&nbsp;khoa học quốc tế</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c giả v&agrave; đồng t&aacute;c giả bốn b&agrave;i b&aacute;o khoa học lĩnh vực y sinh, trong đ&oacute; hai b&agrave;i quốc tế v&agrave; hai b&agrave;i hội nghị quốc tế tổ chức tại VN l&agrave; h&agrave;nh trang khoa học của ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n năm cuối Trần Minh Phương Nam. Vậy nhưng khi chọn học kỹ thuật y sinh tại ĐH Quốc tế, Nam cũng phải đấu tranh kh&ocirc;ng &iacute;t bởi gia đ&igrave;nh chỉ muốn bạn trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh kh&ocirc;ng y&ecirc;n l&ograve;ng khi thấy người kh&aacute;c đau, m&igrave;nh kh&ocirc;ng mong l&agrave;m b&aacute;c sĩ nhưng lại rất muốn dấn th&acirc;n v&agrave;o con đường nghi&ecirc;n cứu y sinh, v&agrave; y học t&aacute;i tạo c&ograve;n kh&aacute; mới mẻ nhưng sẽ hữu &iacute;ch với nền y học tương lai&quot; - Nam giải th&iacute;ch l&yacute; do chọn bộ m&ocirc;n kỹ thuật y sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Nguyễn Thị Hiệp - trưởng bộ m&ocirc;n, cũng l&agrave; người hướng dẫn Nam nghi&ecirc;n cứu - đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;Cậu ấy c&oacute; tố chất nghi&ecirc;n cứu rất tốt, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m những g&igrave; thầy c&ocirc; hướng dẫn m&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch giải th&iacute;ch, t&igrave;m dữ liệu để trả lời cho từng nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về xương nh&acirc;n tạo, keo sinh học, chế tạo m&agrave;ng phủ gelatin v&agrave; nano bạc kh&aacute;ng khuẩn l&agrave;m l&agrave;nh vết thương... m&agrave; Nam v&agrave; nh&oacute;m b&aacute;o c&aacute;o tại c&aacute;c hội nghị đều được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; sản phẩm tiềm năng trong tương lai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, n&oacute;i về học tr&ograve; của m&igrave;nh, nghi&ecirc;n cứu sinh Ng&ocirc; Cao Ho&agrave;i Linh, khoa quản trị kinh doanh ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM, đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;L&ecirc; Ch&iacute; Cường th&ocirc;ng minh, rất nỗ lực&quot;. Ho&agrave;i Linh n&oacute;i 10 b&agrave;i b&aacute;o khoa học Cường đ&atilde; c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, trong đ&oacute; hai b&agrave;i ở hội thảo quốc gia, hai b&agrave;i ở hội thảo quốc tế l&agrave; một th&agrave;nh quả kh&ocirc;ng đơn giản với kiến thức v&agrave; tr&igrave;nh độ của một sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những nghi&ecirc;n cứu về du lịch của Cường cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, chia sẻ giải ph&aacute;p, mở ra hướng tiếp cận mới cho ph&aacute;t triển du lịch ở TP.HCM v&agrave; nhiều địa phương. Kh&ocirc;ng chỉ &quot;<a href="http://tuoitre.vn/sinh-vien-5-tot.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Sinh viên 5 tốt">Sinh vi&ecirc;n 5 tốt</a>&quot;, danh hiệu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&quot; Cường vừa nhận đầu năm nay ch&iacute;nh l&agrave; ghi nhận r&otilde; nhất cho h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; qua m&agrave; như Cường chia sẻ rằng &quot;sẽ c&ograve;n tiếp tục học cao l&ecirc;n, nghi&ecirc;n cứu chuy&ecirc;n s&acirc;u để c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn, chia sẻ th&ocirc;ng tin nhiều hơn&quot;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/cuong-1547005767746325046666.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lê Chí Cường được tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” đầu năm nay - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_90f7c190-13c2-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/cuong-1547005767746325046666.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ch&iacute; Cường được tuy&ecirc;n dương &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&rdquo; đầu năm nay - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></p> </div> </div> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jofnkekp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="AdAsia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng phong tr&agrave;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng kh&ocirc;ng biết th&ocirc;ng tin, rồi c&oacute; th&ocirc;ng tin nhưng l&agrave;m hồ sơ v&agrave;... rớt n&ecirc;n L&ecirc; Ch&iacute; Cường muốn đem phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; đến được với c&agrave;ng nhiều sinh vi&ecirc;n c&agrave;ng tốt. L&yacute; do ấy dẫn đến sự ra đời của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ: sinh vi&ecirc;n 5 tốt, ngoại ngữ, sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học... của ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM, như m&aacute;i nh&agrave; chung để sinh vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Ng&ocirc; Cao Ho&agrave;i Linh cho biết Cường l&agrave; hạt nh&acirc;n tạo m&ocirc; h&igrave;nh ban đầu ở khoa, sau đ&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh được nh&acirc;n rộng hiệu quả ra cấp trường n&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m cũng căn cơ hơn, b&agrave;i bản hơn. &quot;Nhiều sinh vi&ecirc;n biết đến, quan t&acirc;m hơn đến danh hiệu n&agrave;y của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn. Điển h&igrave;nh l&agrave; năm trước trường c&oacute; ba bạn th&igrave; năm nay đ&atilde; c&oacute; năm bạn đạt &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; cấp th&agrave;nh&quot; - thầy&nbsp;Linh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng vậy, l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ thời THPT n&ecirc;n ngay cuối năm nhất, Phương Nam đ&atilde; tham gia ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, rồi trở th&agrave;nh b&iacute; thư Đo&agrave;n bộ m&ocirc;n kỹ thuật y sinh (ĐH Quốc tế). Nam n&oacute;i c&oacute; những ng&agrave;y rất &aacute;p lực, vừa phải học, nghi&ecirc;n cứu, vừa phải chạy phong tr&agrave;o song anh cảm ơn những th&aacute;ng ng&agrave;y đ&oacute; bởi &quot;m&igrave;nh xem ấy l&agrave; hoạt động ngoại kh&oacute;a, để học th&ecirc;m nhiều kỹ năng c&ograve;n thiếu, gi&uacute;p ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện đang học năm cuối, phải &quot;trả nợ&quot; một v&agrave;i m&ocirc;n tạm g&aacute;c lại trong kỳ thực tập ở Viện khoa học Weizmann (Israel) h&egrave; vừa rồi, nhưng kết quả học tập của Phương Nam vẫn đảm bảo ổn định. Kết quả ấy gi&uacute;p Nam giữ vững suất học bổng to&agrave;n phần nhận được từ ng&agrave;y tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường với vị tr&iacute; &aacute; khoa ng&agrave;nh kỹ thuật y sinh&nbsp;đến nay.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1547005554216" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vinh danh c&aacute; nh&acirc;n, tập thể &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">188 c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng bốn tập thể đạt danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; của c&aacute;c trường tại TP.HCM sẽ được Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM vinh danh v&agrave; trao thưởng tối nay, trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh - sinh vi&ecirc;n&nbsp;Việt Nam 9-1.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐH C&ocirc;ng nghệ TP.HCM dẫn đầu với 95 &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;. Bốn tập thể chia đều cho hai trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM gồm ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mỗi đơn vị hai tập thể.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;