Những sinh viên '5 tốt' ham nghiên cứu khoa học

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai ch&agrave;ng trai c&oacute; nhiều điểm chung: m&ecirc; hoạt động phong tr&agrave;o, ham nghi&ecirc;n cứu khoa học v&agrave; nhiều năm liền đạt chuẩn &#39;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&#39; cấp th&agrave;nh phố.</span></strong></span></p> <div class="main-content-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 586px; position: relative; left: 56px;"> <div class="relate-container" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 10px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; background-color: rgb(246, 246, 246);"> <ul> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/xay-dung-eureka-thanh-thuong-hieu-khoa-hoc-uy-tin-20181124213147197.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Xây dựng Euréka thành thương hiệu khoa học uy tín">X&acirc;y dựng Eur&eacute;ka th&agrave;nh thương hiệu khoa học uy t&iacute;n</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/chat-chiu-niem-dam-me-khoa-hoc-2018112412494507.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Chắt chiu niềm đam mê khoa học">Chắt chiu niềm đam m&ecirc; khoa học</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://tuoitre.vn/san-choi-eureka-uom-qua-ngot-khoa-hoc-tre-2018112309552591.htm" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 2.08; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(34, 34, 34);" title="Sân chơi Euréka ươm quả ngọt khoa học trẻ">S&acirc;n chơi Eur&eacute;ka ươm quả ngọt khoa học trẻ</a></span></li> </ul> </div> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/tran-minh-phuong-nam-1547005656043843231154.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lúc nào cũng có thể tìm thấy Trần Minh Phương Nam trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Q.L."><img alt="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_4d8425c0-13c2-11e9-8e1b-2d3db3c098c5" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/tran-minh-phuong-nam-1547005656043843231154.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 1." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; thể t&igrave;m thấy Trần Minh Phương Nam trong ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm - Ảnh: Q.L.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở lần tuy&ecirc;n dương tối 9-1, Trần Minh Phương Nam (ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) lần thứ ba, c&ograve;n L&ecirc; Ch&iacute; Cường (ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM) lần thứ hai li&ecirc;n tiếp được nhận danh hiệu n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Sinh vi&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i b&aacute;o&nbsp;khoa học quốc tế</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&aacute;c giả v&agrave; đồng t&aacute;c giả bốn b&agrave;i b&aacute;o khoa học lĩnh vực y sinh, trong đ&oacute; hai b&agrave;i quốc tế v&agrave; hai b&agrave;i hội nghị quốc tế tổ chức tại VN l&agrave; h&agrave;nh trang khoa học của ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n năm cuối Trần Minh Phương Nam. Vậy nhưng khi chọn học kỹ thuật y sinh tại ĐH Quốc tế, Nam cũng phải đấu tranh kh&ocirc;ng &iacute;t bởi gia đ&igrave;nh chỉ muốn bạn trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh kh&ocirc;ng y&ecirc;n l&ograve;ng khi thấy người kh&aacute;c đau, m&igrave;nh kh&ocirc;ng mong l&agrave;m b&aacute;c sĩ nhưng lại rất muốn dấn th&acirc;n v&agrave;o con đường nghi&ecirc;n cứu y sinh, v&agrave; y học t&aacute;i tạo c&ograve;n kh&aacute; mới mẻ nhưng sẽ hữu &iacute;ch với nền y học tương lai&quot; - Nam giải th&iacute;ch l&yacute; do chọn bộ m&ocirc;n kỹ thuật y sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TS Nguyễn Thị Hiệp - trưởng bộ m&ocirc;n, cũng l&agrave; người hướng dẫn Nam nghi&ecirc;n cứu - đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;Cậu ấy c&oacute; tố chất nghi&ecirc;n cứu rất tốt, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m những g&igrave; thầy c&ocirc; hướng dẫn m&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch giải th&iacute;ch, t&igrave;m dữ liệu để trả lời cho từng nghi&ecirc;n cứu của m&igrave;nh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về xương nh&acirc;n tạo, keo sinh học, chế tạo m&agrave;ng phủ gelatin v&agrave; nano bạc kh&aacute;ng khuẩn l&agrave;m l&agrave;nh vết thương... m&agrave; Nam v&agrave; nh&oacute;m b&aacute;o c&aacute;o tại c&aacute;c hội nghị đều được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; sản phẩm tiềm năng trong tương lai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, n&oacute;i về học tr&ograve; của m&igrave;nh, nghi&ecirc;n cứu sinh Ng&ocirc; Cao Ho&agrave;i Linh, khoa quản trị kinh doanh ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM, đ&aacute;nh gi&aacute;: &quot;L&ecirc; Ch&iacute; Cường th&ocirc;ng minh, rất nỗ lực&quot;. Ho&agrave;i Linh n&oacute;i 10 b&agrave;i b&aacute;o khoa học Cường đ&atilde; c&ocirc;ng bố tr&ecirc;n c&aacute;c tạp ch&iacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh, trong đ&oacute; hai b&agrave;i ở hội thảo quốc gia, hai b&agrave;i ở hội thảo quốc tế l&agrave; một th&agrave;nh quả kh&ocirc;ng đơn giản với kiến thức v&agrave; tr&igrave;nh độ của một sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những nghi&ecirc;n cứu về du lịch của Cường cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, chia sẻ giải ph&aacute;p, mở ra hướng tiếp cận mới cho ph&aacute;t triển du lịch ở TP.HCM v&agrave; nhiều địa phương. Kh&ocirc;ng chỉ &quot;<a href="http://tuoitre.vn/sinh-vien-5-tot.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Sinh viên 5 tốt">Sinh vi&ecirc;n 5 tốt</a>&quot;, danh hiệu &quot;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&quot; Cường vừa nhận đầu năm nay ch&iacute;nh l&agrave; ghi nhận r&otilde; nhất cho h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; qua m&agrave; như Cường chia sẻ rằng &quot;sẽ c&ograve;n tiếp tục học cao l&ecirc;n, nghi&ecirc;n cứu chuy&ecirc;n s&acirc;u để c&oacute; thể đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn, chia sẻ th&ocirc;ng tin nhiều hơn&quot;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/cuong-1547005767746325046666.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Lê Chí Cường được tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” đầu năm nay - Ảnh: DUYÊN PHAN"><img alt="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_90f7c190-13c2-11e9-b462-b712537a4206" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/1/9/cuong-1547005767746325046666.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Những sinh viên 5 tốt ham nghiên cứu khoa học - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ch&iacute; Cường được tuy&ecirc;n dương &ldquo;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM&rdquo; đầu năm nay - Ảnh: DUY&Ecirc;N PHAN</span></p> </div> </div> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jofnkekp" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jofnkfjx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="AdAsia" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>X&acirc;y dựng phong tr&agrave;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng kh&ocirc;ng biết th&ocirc;ng tin, rồi c&oacute; th&ocirc;ng tin nhưng l&agrave;m hồ sơ v&agrave;... rớt n&ecirc;n L&ecirc; Ch&iacute; Cường muốn đem phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; đến được với c&agrave;ng nhiều sinh vi&ecirc;n c&agrave;ng tốt. L&yacute; do ấy dẫn đến sự ra đời của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ: sinh vi&ecirc;n 5 tốt, ngoại ngữ, sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học... của ĐH C&ocirc;ng nghiệp TP.HCM, như m&aacute;i nh&agrave; chung để sinh vi&ecirc;n c&oacute; m&ocirc;i trường r&egrave;n c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Ng&ocirc; Cao Ho&agrave;i Linh cho biết Cường l&agrave; hạt nh&acirc;n tạo m&ocirc; h&igrave;nh ban đầu ở khoa, sau đ&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh được nh&acirc;n rộng hiệu quả ra cấp trường n&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m cũng căn cơ hơn, b&agrave;i bản hơn. &quot;Nhiều sinh vi&ecirc;n biết đến, quan t&acirc;m hơn đến danh hiệu n&agrave;y của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn. Điển h&igrave;nh l&agrave; năm trước trường c&oacute; ba bạn th&igrave; năm nay đ&atilde; c&oacute; năm bạn đạt &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; cấp th&agrave;nh&quot; - thầy&nbsp;Linh n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng vậy, l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n từ thời THPT n&ecirc;n ngay cuối năm nhất, Phương Nam đ&atilde; tham gia ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, rồi trở th&agrave;nh b&iacute; thư Đo&agrave;n bộ m&ocirc;n kỹ thuật y sinh (ĐH Quốc tế). Nam n&oacute;i c&oacute; những ng&agrave;y rất &aacute;p lực, vừa phải học, nghi&ecirc;n cứu, vừa phải chạy phong tr&agrave;o song anh cảm ơn những th&aacute;ng ng&agrave;y đ&oacute; bởi &quot;m&igrave;nh xem ấy l&agrave; hoạt động ngoại kh&oacute;a, để học th&ecirc;m nhiều kỹ năng c&ograve;n thiếu, gi&uacute;p ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện đang học năm cuối, phải &quot;trả nợ&quot; một v&agrave;i m&ocirc;n tạm g&aacute;c lại trong kỳ thực tập ở Viện khoa học Weizmann (Israel) h&egrave; vừa rồi, nhưng kết quả học tập của Phương Nam vẫn đảm bảo ổn định. Kết quả ấy gi&uacute;p Nam giữ vững suất học bổng to&agrave;n phần nhận được từ ng&agrave;y tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường với vị tr&iacute; &aacute; khoa ng&agrave;nh kỹ thuật y sinh&nbsp;đến nay.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1547005554216" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vinh danh c&aacute; nh&acirc;n, tập thể &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">188 c&aacute; nh&acirc;n c&ugrave;ng bốn tập thể đạt danh hiệu &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; của c&aacute;c trường tại TP.HCM sẽ được Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM vinh danh v&agrave; trao thưởng tối nay, trong khu&ocirc;n khổ Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 69 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh - sinh vi&ecirc;n&nbsp;Việt Nam 9-1.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐH C&ocirc;ng nghệ TP.HCM dẫn đầu với 95 &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;. Bốn tập thể chia đều cho hai trường thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM gồm ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n v&agrave; ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, mỗi đơn vị hai tập thể.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></span></strong></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;