Nhà Bè: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/01/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019&nbsp;tại ấp B&agrave;u Sen, x&atilde; Đức Lập Hạ, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9274.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9288.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&oacute; sự tham dự của C&ocirc; Trần Phi V&acirc;n (B&iacute; danh Ba Phi V&acirc;n), C&ocirc; Ng&ocirc; Thị Cẩm Hường (B&iacute; danh S&aacute;u Hường) &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;, Ph&oacute; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thường trực Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin v&agrave; Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. Về ph&iacute;a ch&iacute;nh quyền địa phương c&oacute; sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thị L&yacute; Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Đức Lập Hạ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9333.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại kỷ niệm một thời đấu tranh gian khổ, những kỷ niệm đẹp, chiến c&ocirc;ng vẻ vang của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">Với truyền thống tốt đẹp &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ hợi 2019, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 51 phần qu&agrave; đến c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng tại địa b&agrave;n x&atilde; Đức Lập Hạ - nơi căn cứ đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh quật khởi, ki&ecirc;n trung của c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ./.</p> <p style="text-align: right;">Minh T&acirc;m</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;