Nhà Bè: Thăm căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Long An

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/01/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin đ&atilde; đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019&nbsp;tại ấp B&agrave;u Sen, x&atilde; Đức Lập Hạ, huyện Đức H&ograve;a, tỉnh Long An.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9274.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9288.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh vi&ecirc;n đo&agrave;n c&oacute; sự tham dự của C&ocirc; Trần Phi V&acirc;n (B&iacute; danh Ba Phi V&acirc;n), C&ocirc; Ng&ocirc; Thị Cẩm Hường (B&iacute; danh S&aacute;u Hường) &ndash; Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đ/c Trần Thanh Tr&agrave;, Ph&oacute; Ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thường trực Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp in bao b&igrave; Liksin v&agrave; Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;. Về ph&iacute;a ch&iacute;nh quyền địa phương c&oacute; sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thị L&yacute; Ng&acirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Đức Lập Hạ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9332.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31804/IMG_9333.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Được đến thăm Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đo&agrave;n &acirc;n cần thăm hỏi sức khỏe c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng. Đồng thời, &ocirc;n lại kỷ niệm một thời đấu tranh gian khổ, những kỷ niệm đẹp, chiến c&ocirc;ng vẻ vang của c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; qua suốt chặng đường đấu tranh gi&agrave;nh độc lập d&acirc;n tộc. Kh&ocirc;ng chỉ vậy, ngay sau ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh lập lại, c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; ngọn cờ ti&ecirc;n phong trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; kiến thiết qu&ecirc; hương đất nước.</p> <p style="text-align: justify;">Với truyền thống tốt đẹp &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo; v&agrave; nh&acirc;n dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ hợi 2019, Đo&agrave;n đ&atilde; tặng 51 phần qu&agrave; đến c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng tại địa b&agrave;n x&atilde; Đức Lập Hạ - nơi căn cứ đ&atilde; nu&ocirc;i dưỡng tinh thần đấu tranh quật khởi, ki&ecirc;n trung của c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ./.</p> <p style="text-align: right;">Minh T&acirc;m</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;