Quận 1: Ngày hội “Xuân và Tuổi trẻ” lần VIII năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 20/01, tại Sense Market (Phạm Ngũ L&atilde;o, Quận 1) Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 1 đ&atilde; tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Xu&acirc;n v&agrave; Tuổi trẻ&rdquo; lần VIII năm 2019 với mong muốn tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện v&agrave; chăm lo kịp thời cho c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 1 c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nh&acirc;n dịp Tết cổ truyền của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&oacute; sự tham gia của đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - ủy vi&ecirc;n Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Dương Ngọc Ch&acirc;u - c&aacute;n bộ Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; gần 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 1.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội &ldquo;Xu&acirc;n v&agrave; tuổi trẻ&rdquo; lần VIII &ndash; năm 2019 kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ v&agrave; b&agrave;y b&aacute;n c&aacute;c gian h&agrave;ng của c&aacute;c đội nh&oacute;m c&acirc;u lạc bộ t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n m&agrave; c&ograve;n tổ chức g&acirc;y quỹ hỗ trợ học sinh, thanh ni&ecirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31839/50480657_810935045909135_1951143710599151616_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Đỗ Nam Long, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 1 v&agrave; </span></span>c&ocirc; Dương Thị Năm &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m thương mại Sense Market trao qu&agrave; cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban Tổ chức tặng 100 suất cơm v&agrave; chụp h&igrave;nh miễn ph&iacute; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, vận động c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m, mạnh thường qu&acirc;n trao tặng 300 phần qu&agrave; với tổng trị gi&aacute; gần 90 triệu đồng. Đồng thời, tại chương tr&igrave;nh, Quận đo&agrave;n 1 v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n trao 85 phần qu&agrave; hỗ trợ cho c&aacute;c bạn học sinh, người lao động, đo&agrave;n vi&ecirc;n - thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 1.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>XU&Acirc;N PHƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;