Lớp tin học thân thương của những người khiếm thị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31849/50626154_790326571319997_3463964104308293632_o.jpg" style="text-align:center" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Đặng Mạnh Cường (31 tuổi) bị khiếm thị bẩm sinh, tuy nhi&ecirc;n, thầy đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực chạm tới giấc mơ l&agrave;m &quot;người&nbsp;truyền cảm hứng&quot;. Hiện tại, thầy Mạnh Cường l&agrave; một trong mười gi&aacute;o&nbsp;vi&ecirc;n dạy lớp tin học miễn ph&iacute; cho c&aacute;c học vi&ecirc;n bị khiếm thị tại thư viện s&aacute;ch n&oacute;i d&agrave;nh cho người m&ugrave; (Quận 1, TP.HCM).</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đỡ tốn 50 ng&agrave;n đồng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i n&oacute;i tới đ&acirc;y c&aacute;c bạn theo kịp kh&ocirc;ng? C&aacute;c bạn đ&atilde; hiểu hết chưa?&quot; - thầy Cường ơi, chỗ n&agrave;y em chưa lưu được, m&aacute;y em b&aacute;o lỗi chỗ n&agrave;y thầy Cường ơi&hellip; kh&ocirc;ng kh&iacute; r&ocirc;m rả từ một lớp học đặc biệt d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho những học vi&ecirc;n đặc biệt, cộng đồng người khiếm thị. Khi vừa bước ch&acirc;n v&agrave;o lớp học, điều đầu ti&ecirc;n khiến t&ocirc;i kh&ocirc;ng khỏi ngạc nhi&ecirc;n l&agrave; sự trộn lẫn qu&aacute; nhiều &acirc;m thanh. Tiếng thầy dạy, tiếng học tr&ograve; hỏi v&agrave; tiếng của gi&aacute;o tr&igrave;nh. Ở lớp tin học đặc biệt n&agrave;y, gi&aacute;o tr&igrave;nh l&agrave; những tệp audio được thu sẵn để chỉ dẫn học vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31849/50472083_790324381320216_5814064367800418304_o.jpg" style="text-align:center" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Lớp tin học đặc biệt của thầy Mạnh Cường, Ảnh: XU&Acirc;N PHƯƠNG</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi được hỏi cơ duy&ecirc;n để thầy đến với lớp dạy tin học th&igrave; thầy kh&ocirc;ng ngần ngại chia sẻ. &ldquo;Ng&agrave;y đ&oacute; c&ograve;n nhỏ, m&igrave;nh hay nghịch ph&aacute; l&agrave;m m&aacute;y hư hỏng, xong phải đi sửa, mỗi lần m&aacute;y bị g&igrave; l&agrave; tốn 50 ng&agrave;n đồng. L&uacute;c đ&oacute; chưa biết tiếc tiền, nhưng bị mẹ nhăn nh&oacute; nhiều n&ecirc;n đ&atilde; m&agrave;y m&ograve; c&aacute;ch quản l&yacute; m&aacute;y vi t&iacute;nh để khỏi tốn 50 ng&agrave;n nữa&rdquo; n&oacute;i rồi thầy cười kho&aacute;i ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Những năm trung học ở trường khiếm thị Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu m&igrave;nh được học tin học v&agrave; m&igrave;nh bắt đầu cảm nhận được m&igrave;nh th&iacute;ch tin học, m&igrave;nh muốn học th&ecirc;m về n&oacute;.&rdquo; Thầy chia sẻ với những anh chị lớn ở trường, họ đi trước, họ biết n&ecirc;n họ gi&uacute;p thầy. Họ chỉ thầy học c&aacute;ch mở rộng ra, chỉ những điều ở tr&ecirc;n lớp thầy c&ocirc; kh&ocirc;ng chỉ. Cứ thế, thầy Cường học qua những người bạn, người anh chị. M&atilde;i đến năm 2006, thầy c&oacute; cơ hội tham gia v&agrave;o c&aacute;c diễn đ&agrave;n d&agrave;nh cho người khiếm thị trao đổi kiến thức về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. B&acirc;y giờ, thầy c&oacute; được một nền tảng để tự lượng được gi&aacute; trị bản th&acirc;n c&oacute; thể tiếp nhận. Đ&oacute; l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh gian nan, tự học, từ l&uacute;c thầy hỏi người ta chỉ đến l&uacute;c thầy chỉ lại được người kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nhỏ, thầy Mạnh Cường đ&atilde; nhen nh&oacute;m trong m&igrave;nh giấc mơ l&agrave;m gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy tin học, nhưng ng&agrave;nh sư phạm to&aacute;n tin của trường ĐH sư phạm TP.HCM lấy điểm chuẩn qu&aacute; cao, thầy đ&agrave;nh ngậm ng&ugrave;i dang dở giấc mơ, chọn cho m&igrave;nh ng&agrave;nh t&acirc;m l&yacute; học gi&aacute;o dục, &ldquo;kh&ocirc;ng l&agrave;m được thầy gi&aacute;o dạy tin học th&igrave; m&igrave;nh l&agrave;m người truyền cảm hứng, l&uacute;c đ&oacute; m&igrave;nh chỉ biết nghĩ vậy cho đỡ buồn&rdquo;, thầy Cường vừa n&oacute;i vừa nhoẻn miệng cười.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Cho đi để nhận lại</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đối với m&igrave;nh, việc được chọn l&agrave; một trong mười giảng vi&ecirc;n đứng lớp chia sẻ kiến thức tin học cho c&aacute;c bạn trong cộng đồng khiếm thị thật sự l&agrave; một may mắn. Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; ước mơ được l&agrave;m thầy gi&aacute;o từ ng&agrave;y nhỏ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; được chia sẻ kết nối với những người bạn chung ho&agrave;n cảnh.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy Cường chia sẻ, mặc d&ugrave; thầy được đ&agrave;o tạo sư phạm, được tiếp cận với phương ph&aacute;p giảng dạy nhưng vẫn thấy kh&oacute; khăn khi đứng lớp. Bởi lẽ, trong lớp học rất đa dạng học vi&ecirc;n, nhiều người c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học, nhiều người lại chưa học xong phổ th&ocirc;ng, c&oacute; người đ&atilde; từng sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh, c&oacute; người chưa bao giờ biết đến m&aacute;y vi t&iacute;nh, c&oacute; người trẻ, c&oacute; cả những người gi&agrave;, c&oacute; người ở th&agrave;nh phố, c&oacute; những người ở tận miền T&acirc;y&hellip; n&ecirc;n việc d&ugrave;ng phương ph&aacute;p hướng dẫn kh&ocirc;ng phải &aacute;p dụng như nhau với c&aacute;c học vi&ecirc;n. Để khắc phục điểm yếu đ&oacute;, thầy Cường kh&ocirc;ng ngừng học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ c&aacute;ch thầy c&ocirc; l&acirc;u năm, tự m&agrave;y m&ograve; c&aacute;c phương ph&aacute;p dạy sao cho ph&ugrave; hợp m&agrave; hiệu quả với từng học vi&ecirc;n của m&igrave;nh để họ dễ tiếp thu nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31849/50702980_790326614653326_2331063164549988352_o.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;Học vi&ecirc;n đủ mọi lứa tuổi trong&nbsp;lớp học của thầy Cường, Ảnh: XU&Acirc;N PHƯƠNG</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;i kh&oacute; khăn nhất của những người khiếm thị l&agrave; phải học từng bước, l&agrave;m quen với cấu tạo b&agrave;n ph&iacute;m, nhớ chức năng c&aacute;c ph&iacute;m lệnh, ph&iacute;m chức năng. Giai đoạn đầu, đặt tay l&ecirc;n từng người, hướng dẫn cho học vi&ecirc;n cấu tr&uacute;c m&aacute;y vi t&iacute;nh, c&aacute;c ph&iacute;m chức năng, n&oacute;i bằng miệng cho họ h&igrave;nh dung, một sộ người hiểu l&agrave;m được nhưng c&oacute; một số người kh&ocirc;ng hiểu, n&oacute;i trước qu&ecirc;n sau. Th&ecirc;m phần gi&aacute;o tr&igrave;nh chủ yếu bằng tiếng anh, học vi&ecirc;n đ&ocirc;i khi sẽ kh&ocirc;ng hiểu, họ sẽ l&agrave;m sai, c&aacute;c thầy phải nhạy &acirc;m thanh nghe học vi&ecirc;n g&otilde; ph&iacute;m l&agrave; biết để chấn chỉnh học vi&ecirc;n kh&ocirc;ng l&agrave; họ ph&aacute; hủy cả m&aacute;y t&iacute;nh. Tuy chỉ dạy người khi&ecirc;́m thị những bước cơ bản tr&ecirc;n máy tính như: làm quen với bàn phím, tạo l&acirc;̣p văn bản hay nghe nhạc, đọc báo,&hellip; Song m&ocirc;̃i giờ đứng lớp, thầy Cường gặp phải v&ocirc; s&ocirc;́ những khó khăn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31849/51007190_790324374653550_8543456852514439168_o.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy Cường cầm tay học vi&ecirc;n tận t&igrave;nh chỉ dẫn, Ảnh: XU&Acirc;N PHƯƠNG​</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thầy Cường lu&ocirc;n t&acirc;m niệm, thầy đ&atilde; may mắn hơn v&igrave; thầy được tiếp x&uacute;c với những kiến thức n&agrave;y trước, giờ đ&acirc;y thầy c&oacute; cơ hội chia sẻ tất cả những g&igrave; thầy đ&atilde; biết cho những người chưa biết. Trong cộng đồng n&agrave;y, c&oacute; những người bị bẩm sinh nhưng cũng c&oacute; những người do một tai nạn n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy &aacute;nh s&aacute;ng được nữa. Họ bị &ldquo;đ&oacute;i&rdquo; ngh&egrave;o th&ocirc;ng tin, muốn t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin qua s&aacute;ch, b&aacute;o, ti vi hoặc radio rất l&agrave; hạn chế. Qua việc học tin, họ c&oacute; thể tiếp cận với nhiều th&ocirc;ng tin như x&atilde; hội, ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a trong nước cũng như ngo&agrave;i nước rất nhạy, n&acirc;ng cao hiểu biết th&ecirc;m rất nhiều, gi&uacute;p họ tự tin hơn, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Hiểu được điều đ&oacute;, thầy Cường lu&ocirc;n tận lực với học vi&ecirc;n, thầy chỉ mong muốn học vi&ecirc;n của m&igrave;nh tự học v&agrave; chăm chỉ hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; lớp học của thầy Mạnh Cường l&uacute;c n&agrave;o cũng đầy tiếng cười, bởi thầy t&acirc;m niệm, m&ocirc;i trường học tập phải thoải m&aacute;i th&igrave; học vi&ecirc;n mới dễ tiếp thu. B&aacute;c Cẩm V&acirc;n, theo lớp tin học được 3 th&aacute;ng chia sẻ, &ldquo;thầy Cường l&agrave; một trong những giảng vi&ecirc;n đứng lớp m&agrave; b&aacute;c th&iacute;ch nhất, thầy rất thoải m&aacute;i, c&aacute;ch hướng dẫn dễ hiểu, kinh nghiệm. B&aacute;c tuổi cao, tr&iacute; nhớ k&eacute;m hay qu&ecirc;n trước qu&ecirc;n sau, vốn hiểu biết về tiếng anh cũng tệ cho n&ecirc;n cực cho thầy Cường lắm, b&aacute;c cứ hỏi đi hỏi lại nhưng thầy Cường ki&ecirc;n nhẫn, tận t&igrave;nh lắm&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31849/50428410_790326584653329_2000894545876746240_o.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; lớp học đặc biệt của thầy Cường, Ảnh: XU&Acirc;N PHƯƠNG</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của thầy Mạnh Cường l&agrave; ở trung t&acirc;m v&igrave; người m&ugrave; Sao Mai, thầy đ&atilde; xin ph&eacute;p b&ecirc;n đ&oacute; cho thầy được nghỉ hai buổi trong tuần để đi dạy lớp tin học. Nh&agrave; thầy Cường ở tận Thủ Đức, mỗi ng&agrave;y thầy phải dậy từ 4h s&aacute;ng để kịp đ&oacute;n 2 tuyến xe bu&yacute;t đến chỗ l&agrave;m. Trưa đến, thầy lại lặn lội đ&oacute;n xe bu&yacute;t sang trung t&acirc;m thư viện s&aacute;ch n&oacute;i để dạy tin học cho c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n. &ldquo;Mỗi ng&agrave;y đi l&agrave;m l&agrave;m một ng&agrave;y tham quan th&agrave;nh phố&rdquo;, thầy cười. Thu nhập của nghề dạy tin chẳng thấm th&aacute;p, đường đi lại xa x&ocirc;i nhưng thầy Cường chưa bỏ buổi đứng lớp n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Cho đi l&agrave; nhận lại, m&igrave;nh chỉ nghĩ như vậy m&agrave; cố gắng. M&igrave;nh c&oacute; thể tự dịch được một bản tin ngắn tr&ecirc;n b&aacute;o nước ngo&agrave;i nhờ sự hướng dẫn của c&ocirc; gi&aacute;o dạy ngoại ngữ hay tự đ&aacute;nh một đoạn nhạc piano đơn giản nhờ một nhạc c&ocirc;ng chỉ dạy. Họ l&agrave; những học vi&ecirc;n đi qua, m&igrave;nh dạy họ tin học, m&igrave;nh học từ họ những điều hay ho&rdquo;.</em> M&oacute;n qu&agrave; lớn nhất m&agrave; thầy Cường nhận được c&oacute; lẽ l&agrave; c&ocirc; vợ của m&igrave;nh, c&ocirc; ấy l&agrave; học vi&ecirc;n trong kh&oacute;a đầu ti&ecirc;n đứng lớp của thầy. C&oacute; người n&acirc;ng khen sửa t&uacute;i, c&ugrave;ng thầy vượt qua những năm th&aacute;ng c&ograve;n lại của cuộc đời, cho đi l&agrave; nhận lại&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">XU&Acirc;N PHƯƠNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;