Về thăm vùng căn cứ Củ Chi "đất thép anh hùng"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31860/IMG_6315.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 26/1, c&aacute;n bộ Th&agrave;nh đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ đ&atilde; về&nbsp;gặp mặt th&acirc;n mật với nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời kh&aacute;ng chiến tại x&atilde;&nbsp;&nbsp;Nhuận Đức, </strong></span></span><strong>huyện Củ Chi <span style="font-size:12px">nh&acirc;n dịp Tết Kỷ Hợi 2019</span></strong></p> <p style="text-align:justify">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019 sắp đến, c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o, anh chị cựu giao li&ecirc;n, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng v&agrave; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ đ&atilde; được gặp gỡ, &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; trao tặng những phần qu&agrave; xu&acirc;n &yacute; nghĩa.</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ - Nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm&nbsp;CLB truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, đại diện l&atilde;nh đạo địa phương v&agrave; đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ Củ Chi cũng c&oacute; mặt đ&ocirc;ng đủ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đối với c&aacute;c ba, m&aacute;, anh chị, giao li&ecirc;n, c&aacute;c gia đ&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh đo&agrave;n trong suốt thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao nhiều phần qu&agrave; &yacute; nghĩa cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh thuộc 10 x&atilde; của huyện Củ Chi như: Trung Lập Hạ, Ph&uacute; H&ograve;a Đ&ocirc;ng, Nhuận Đức, T&acirc;n Ph&uacute; Trung, Phước Vĩnh An, Th&aacute;i Mỹ, Phước Hiệp&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đ</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">ồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; t</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">rưởng b</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">an Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">o&agrave;n, c&ugrave;ng đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang &ndash; t</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">rưởng b</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">an T</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">ổ chức Th&agrave;nh Đ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">o&agrave;n cũng đ&atilde; đến thăm, tặng qu&agrave; 4 mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Củ Chi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31860/P1190691.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang đến ch&uacute;c tết v&agrave; tặng qu&agrave; cho Mẹ VNAH tại huyện Củ Chi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">Trong buổi gặp mặt đầy x&uacute;c động, ch&uacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực &ndash; Chủ nhiệm CLB truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; &ocirc;n lại những c&acirc;u chuyện về căn cứ c&aacute;ch mạng oai h&ugrave;ng năm xưa, suốt 15 năm kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, nh&igrave;n lại qu&aacute; tr&igrave;nh lịch sử của m&igrave;nh. &ldquo;Căn cứ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia định l&uacute;c ấy l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh đồ sộ v&agrave; đ&aacute;ng tự h&agrave;o&rdquo; &ndash; ch&uacute; n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31860/IMG_6308.JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <em>Ch&uacute;&nbsp;Phạm Ch&aacute;nh Trực x&uacute;c động khi gặp lại những gia đ&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tronng những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, ch&uacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực cũng kể cho b&agrave; con&nbsp;những th&agrave;nh tựu m&agrave;&nbsp;th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt&nbsp;l&agrave; kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Xu&acirc;n Mậu th&acirc;n 1968, 17 chỉ ti&ecirc;u quan trọng của th&agrave;nh phố hay chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a &ndash; thương mại c&aacute;c nước ASEAN&hellip; Ch&uacute; cũng b&agrave;y tỏ mong muốn c&aacute;c thế hệ trẻ Củ Chi đất th&eacute;p th&agrave;nh đồng sẽ giữ g&igrave;n v&agrave; tiếp bước l&agrave;m rạng ngời trang sử của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ tổ quốc Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM S&Aacute;NG &ndash; MINH TUẤN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;