Thiếu nhi kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp gỡ của 170 bạn đội vi&ecirc;n&nbsp;với l&atilde;nh đạo TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;dịp đầu xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019 s&aacute;ng 16-2 c&oacute; chủ đề về &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố&nbsp;chung tay bảo vệ&nbsp;m&ocirc;i trường&quot;. C&aacute;c em nhỏ đ&atilde; nh&igrave;n ra rất nhiều c&acirc;u chuyện về r&aacute;c thải, &ocirc; nhiễm k&ecirc;nh rạch&hellip; v&agrave; đề xuất nhiều hoạt động để bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></strong></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-1550303247960876254976.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Ông Nguyễn Thành Phong - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - trò chuyện với các em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_1972f6b0-31bf-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-1550303247960876254976.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong - </span>Ủy&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;Trung&nbsp;ương Đảng,<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP. H</span>ồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tr&ograve; chuyện với c&aacute;c em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Trường em đ&atilde; thực hiện ph&acirc;n loại r&aacute;c v&agrave; c&oacute; hai th&ugrave;ng r&aacute;c đựng r&aacute;c t&aacute;i chế v&agrave; r&aacute;c c&ograve;n lại. Nhưng một bạn của em đ&atilde; nh&igrave;n thấy c&ocirc; lao c&ocirc;ng đổ chung hai loại r&aacute;c ấy với nhau. N&oacute;i chuyện với c&ocirc;, ch&uacute;ng em biết rằng c&aacute;c xe đổ r&aacute;c cũng trộn chung như vậy.&nbsp;Em nghĩ, nếu kh&ocirc;ng gom r&aacute;c ri&ecirc;ng th&igrave; việc ch&uacute;ng em đang l&agrave;m ph&acirc;n loại r&aacute;c ở trường l&agrave; v&ocirc; nghĩa&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em Nguyễn Anh Thy - học sinh lớp 8A16 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - kể một c&acirc;u chuyện mắt thấy tai nghe ở trường học. Mong muốn của Thy l&agrave; TP c&oacute; thể tổ chức thu gom r&aacute;c tốt hơn để c&aacute;c bạn học sinh thấy được việc m&igrave;nh l&agrave;m c&oacute; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: inherit; font-size: inherit; letter-spacing: -0.2px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/gapgo-thieu-nhi-3-1550297098259719757289.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Các em thiếu nhi đã mạnh dạn đặt ra nhiều vấn đề về môi trường tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_c82fed20-31b0-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/gapgo-thieu-nhi-3-1550297098259719757289.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; mạnh dạn đặt ra nhiều vấn đề về m&ocirc;i trường tại buổi gặp gỡ với l&atilde;nh đạo TP - Ảnh: VŨ THỦY</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở lứa tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 nhưng c&aacute;c em đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m đến m&ocirc;i trường xung quanh bằng những c&acirc;u chuyện &quot;tưởng nhỏ m&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ&quot;. C&aacute;c em đ&atilde; quan s&aacute;t v&agrave; đặt vấn đề với l&atilde;nh đạo TP.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em T&ocirc; Ngọc Ch&acirc;u - lớp 8/8 Trường THCS T&acirc;n Xu&acirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n - n&oacute;i về con k&ecirc;nh đen h&ocirc;i thối, đầy r&aacute;c thải b&ecirc;n cạnh Bệnh viện Đa khoa H&oacute;c M&ocirc;n. Em Ng&ocirc; Triệu Vy kể về t&igrave;nh trạng đốt r&aacute;c thải độc hại của một c&ocirc;ng ty tại quận Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em học sinh ở Cần Giờ n&oacute;i về c&acirc;u chuyện xả r&aacute;c bừa b&atilde;i ở b&atilde;i biển 30-4 khiến biển đầy r&aacute;c. C&aacute;c em học sinh ở quận 4 th&igrave; nhận ra nhiều tuyến đường thiếu th&ugrave;ng r&aacute;c v&agrave; mong muốn c&aacute;c con đường ở quận m&igrave;nh &quot;cũng được lắp đủ th&ugrave;ng r&aacute;c như c&aacute;c quận trung t&acirc;m&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c em học sinh cũng n&oacute;i về c&acirc;u chuyện d&ugrave;ng t&uacute;i vải, t&uacute;i giấy, ống h&uacute;t tre&hellip; thay cho t&uacute;i nylon, ống h&uacute;t nhựa để hạn chế r&aacute;c thải. &quot;Em mong th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty sản xuất t&uacute;i giấy, ống h&uacute;t th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường&quot;, cậu học tr&ograve; Minh Mẫn - lớp 9A2, Trường THCS B&igrave;nh An, quận 8 - n&ecirc;u mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lắng nghe &yacute; kiến của c&aacute;c em học sinh tại buổi gặp mặt, l&atilde;nh đạo TP v&agrave; c&aacute;c sở ng&agrave;nh&nbsp;đ&atilde; chia sẻ, trao đổi nhiều th&ocirc;ng tin về những vấn đề c&aacute;c em quan t&acirc;m về m&ocirc;i trường, gi&aacute;o dục, giao th&ocirc;ng, an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm&hellip; Ban tổ chức cũng th&ocirc;ng tin kết quả giải quyết những vấn đề m&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi đưa ra trong cuộc gặp gỡ dịp đầu xu&acirc;n năm ngo&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP - điểm lại tất cả những chia sẻ, &yacute; kiến của c&aacute;c em v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở, ng&agrave;nh nắm bắt v&agrave; giải quyết. &Ocirc;ng cũng th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c em những chủ trương, c&aacute;c cuộc vận động lớn m&agrave; TP đang thực hiện, từ chủ trương di dời nh&agrave; tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch, chương tr&igrave;nh ph&acirc;n loại r&aacute;c thải, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối buổi gặp gỡ, &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong &quot;đặt h&agrave;ng&quot; thiếu nhi TP tiếp tục tham gia cuộc vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c của TP v&agrave; vận động cả gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n c&ugrave;ng tham gia, đồng thời c&oacute; lời khuy&ecirc;n c&aacute;c em kh&ocirc;ng n&ecirc;n lạm dụng smartphone. &Ocirc;ng cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở ng&agrave;nh phải tăng cường tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đưa c&aacute;c em đến tham quan c&aacute;c bảo t&agrave;ng miễn ph&iacute;, đẩy mạnh văn h&oacute;a đọc ở học sinh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-15503032516581847498324.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Tuy tuổi nhỏ nhưng nhiều bạn thiếu nhi TP đã thực sự quan tâm đến môi trường, không chỉ là ý thức giữ gìn môi trường mà còn quan tâm đến vấn đề tái chế, rác thải nhựa, túi nylon - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_1be57d50-31bf-11e9-8f49-8df8ba39bbf4" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-15503032516581847498324.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 3." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tuổi nhỏ nhưng nhiều bạn thiếu nhi TP đ&atilde; thực sự quan t&acirc;m đến m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; &yacute; thức giữ g&igrave;n m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n quan t&acirc;m đến vấn đề t&aacute;i chế, r&aacute;c thải nhựa, t&uacute;i nylon - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-3-1550303251660881700492.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; cursor: zoom-in; font-size: 13px; letter-spacing: normal;" target="_blank" title="Anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành đoàn TP.HCM - trao đổi với các em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_1bccc530-31bf-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-3-1550303251660881700492.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; font-stretch:inherit; font-variant-numeric:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 4." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:13px">Anh Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;trao đổi với c&aacute;c em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:13px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31882/Lanh%20dao%20TP.JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ph&oacute;&nbsp;B&iacute;&nbsp;thư&nbsp;Th&agrave;nh ủy&nbsp;V&otilde;&nbsp;Thị&nbsp;Dung, Chủ&nbsp;tịch UBND&nbsp;TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Chủ&nbsp;tịch HĐND&nbsp;TP Nguyễn Thị&nbsp;Quyết T&acirc;m, Chủ&nbsp;tịch Ủy&nbsp;ban Mặt trận Tổ&nbsp;quốc Việt Nam TP T&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;B&iacute;ch Ch&acirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh&nbsp;đạo chụp&nbsp;ảnh lưu niệm với&nbsp;c&aacute;c bạn&nbsp;đội vi&ecirc;n -&nbsp;Ảnh:&nbsp;Đức Duy</span></span></p> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 586px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); text-align: right;"><strong><span style="font-size:13px">VŨ THỦY&nbsp;(Tuổi Trẻ)</span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;