Thiếu nhi kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp gỡ của 170 bạn đội vi&ecirc;n&nbsp;với l&atilde;nh đạo TP. Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;dịp đầu xu&acirc;n Kỷ Hợi 2019 s&aacute;ng 16-2 c&oacute; chủ đề về &quot;Đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố&nbsp;chung tay bảo vệ&nbsp;m&ocirc;i trường&quot;. C&aacute;c em nhỏ đ&atilde; nh&igrave;n ra rất nhiều c&acirc;u chuyện về r&aacute;c thải, &ocirc; nhiễm k&ecirc;nh rạch&hellip; v&agrave; đề xuất nhiều hoạt động để bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></strong></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-1550303247960876254976.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Ông Nguyễn Thành Phong - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - trò chuyện với các em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_1972f6b0-31bf-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-1550303247960876254976.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong - </span>Ủy&nbsp;vi&ecirc;n&nbsp;Trung&nbsp;ương Đảng,<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP. H</span>ồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tr&ograve; chuyện với c&aacute;c em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&quot;Trường em đ&atilde; thực hiện ph&acirc;n loại r&aacute;c v&agrave; c&oacute; hai th&ugrave;ng r&aacute;c đựng r&aacute;c t&aacute;i chế v&agrave; r&aacute;c c&ograve;n lại. Nhưng một bạn của em đ&atilde; nh&igrave;n thấy c&ocirc; lao c&ocirc;ng đổ chung hai loại r&aacute;c ấy với nhau. N&oacute;i chuyện với c&ocirc;, ch&uacute;ng em biết rằng c&aacute;c xe đổ r&aacute;c cũng trộn chung như vậy.&nbsp;Em nghĩ, nếu kh&ocirc;ng gom r&aacute;c ri&ecirc;ng th&igrave; việc ch&uacute;ng em đang l&agrave;m ph&acirc;n loại r&aacute;c ở trường l&agrave; v&ocirc; nghĩa&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em Nguyễn Anh Thy - học sinh lớp 8A16 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - kể một c&acirc;u chuyện mắt thấy tai nghe ở trường học. Mong muốn của Thy l&agrave; TP c&oacute; thể tổ chức thu gom r&aacute;c tốt hơn để c&aacute;c bạn học sinh thấy được việc m&igrave;nh l&agrave;m c&oacute; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: inherit; font-size: inherit; letter-spacing: -0.2px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/gapgo-thieu-nhi-3-1550297098259719757289.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Các em thiếu nhi đã mạnh dạn đặt ra nhiều vấn đề về môi trường tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_c82fed20-31b0-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/gapgo-thieu-nhi-3-1550297098259719757289.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; mạnh dạn đặt ra nhiều vấn đề về m&ocirc;i trường tại buổi gặp gỡ với l&atilde;nh đạo TP - Ảnh: VŨ THỦY</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ở lứa tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 nhưng c&aacute;c em đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m đến m&ocirc;i trường xung quanh bằng những c&acirc;u chuyện &quot;tưởng nhỏ m&agrave; kh&ocirc;ng nhỏ&quot;. C&aacute;c em đ&atilde; quan s&aacute;t v&agrave; đặt vấn đề với l&atilde;nh đạo TP.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Em T&ocirc; Ngọc Ch&acirc;u - lớp 8/8 Trường THCS T&acirc;n Xu&acirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n - n&oacute;i về con k&ecirc;nh đen h&ocirc;i thối, đầy r&aacute;c thải b&ecirc;n cạnh Bệnh viện Đa khoa H&oacute;c M&ocirc;n. Em Ng&ocirc; Triệu Vy kể về t&igrave;nh trạng đốt r&aacute;c thải độc hại của một c&ocirc;ng ty tại quận Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c em học sinh ở Cần Giờ n&oacute;i về c&acirc;u chuyện xả r&aacute;c bừa b&atilde;i ở b&atilde;i biển 30-4 khiến biển đầy r&aacute;c. C&aacute;c em học sinh ở quận 4 th&igrave; nhận ra nhiều tuyến đường thiếu th&ugrave;ng r&aacute;c v&agrave; mong muốn c&aacute;c con đường ở quận m&igrave;nh &quot;cũng được lắp đủ th&ugrave;ng r&aacute;c như c&aacute;c quận trung t&acirc;m&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c em học sinh cũng n&oacute;i về c&acirc;u chuyện d&ugrave;ng t&uacute;i vải, t&uacute;i giấy, ống h&uacute;t tre&hellip; thay cho t&uacute;i nylon, ống h&uacute;t nhựa để hạn chế r&aacute;c thải. &quot;Em mong th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; nhiều c&ocirc;ng ty sản xuất t&uacute;i giấy, ống h&uacute;t th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường&quot;, cậu học tr&ograve; Minh Mẫn - lớp 9A2, Trường THCS B&igrave;nh An, quận 8 - n&ecirc;u mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lắng nghe &yacute; kiến của c&aacute;c em học sinh tại buổi gặp mặt, l&atilde;nh đạo TP v&agrave; c&aacute;c sở ng&agrave;nh&nbsp;đ&atilde; chia sẻ, trao đổi nhiều th&ocirc;ng tin về những vấn đề c&aacute;c em quan t&acirc;m về m&ocirc;i trường, gi&aacute;o dục, giao th&ocirc;ng, an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm&hellip; Ban tổ chức cũng th&ocirc;ng tin kết quả giải quyết những vấn đề m&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi đưa ra trong cuộc gặp gỡ dịp đầu xu&acirc;n năm ngo&aacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP - điểm lại tất cả những chia sẻ, &yacute; kiến của c&aacute;c em v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở, ng&agrave;nh nắm bắt v&agrave; giải quyết. &Ocirc;ng cũng th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c em những chủ trương, c&aacute;c cuộc vận động lớn m&agrave; TP đang thực hiện, từ chủ trương di dời nh&agrave; tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch, chương tr&igrave;nh ph&acirc;n loại r&aacute;c thải, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuối buổi gặp gỡ, &ocirc;ng Nguyễn Th&agrave;nh Phong &quot;đặt h&agrave;ng&quot; thiếu nhi TP tiếp tục tham gia cuộc vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c của TP v&agrave; vận động cả gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n c&ugrave;ng tham gia, đồng thời c&oacute; lời khuy&ecirc;n c&aacute;c em kh&ocirc;ng n&ecirc;n lạm dụng smartphone. &Ocirc;ng cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở ng&agrave;nh phải tăng cường tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đưa c&aacute;c em đến tham quan c&aacute;c bảo t&agrave;ng miễn ph&iacute;, đẩy mạnh văn h&oacute;a đọc ở học sinh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-15503032516581847498324.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Tuy tuổi nhỏ nhưng nhiều bạn thiếu nhi TP đã thực sự quan tâm đến môi trường, không chỉ là ý thức giữ gìn môi trường mà còn quan tâm đến vấn đề tái chế, rác thải nhựa, túi nylon - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_1be57d50-31bf-11e9-8f49-8df8ba39bbf4" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-1-15503032516581847498324.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant:inherit; font-weight:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 3." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tuổi nhỏ nhưng nhiều bạn thiếu nhi TP đ&atilde; thực sự quan t&acirc;m đến m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; &yacute; thức giữ g&igrave;n m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n quan t&acirc;m đến vấn đề t&aacute;i chế, r&aacute;c thải nhựa, t&uacute;i nylon - Ảnh: VŨ THỦY</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Roboto; font-size: 11px; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-3-1550303251660881700492.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; cursor: zoom-in; font-size: 13px; letter-spacing: normal;" target="_blank" title="Anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành đoàn TP.HCM - trao đổi với các em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY"><img alt="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_1bccc530-31bf-11e9-bcfb-bfa3a323c24f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/16/photo-3-1550303251660881700492.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; font-stretch:inherit; font-variant-numeric:inherit; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:586px" title="Thiếu nhi nói chuyện về môi trường với lãnh đạo TP.HCM - Ảnh 4." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:13px">Anh Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;trao đổi với c&aacute;c em thiếu nhi - Ảnh: VŨ THỦY</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:13px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31882/Lanh%20dao%20TP.JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ph&oacute;&nbsp;B&iacute;&nbsp;thư&nbsp;Th&agrave;nh ủy&nbsp;V&otilde;&nbsp;Thị&nbsp;Dung, Chủ&nbsp;tịch UBND&nbsp;TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong, Chủ&nbsp;tịch HĐND&nbsp;TP Nguyễn Thị&nbsp;Quyết T&acirc;m, Chủ&nbsp;tịch Ủy&nbsp;ban Mặt trận Tổ&nbsp;quốc Việt Nam TP T&ocirc;&nbsp;Thị&nbsp;B&iacute;ch Ch&acirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;l&atilde;nh&nbsp;đạo chụp&nbsp;ảnh lưu niệm với&nbsp;c&aacute;c bạn&nbsp;đội vi&ecirc;n -&nbsp;Ảnh:&nbsp;Đức Duy</span></span></p> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 586px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.952941); text-align: right;"><strong><span style="font-size:13px">VŨ THỦY&nbsp;(Tuổi Trẻ)</span></strong></div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;