Bí thư Chi đoàn tình nguyện đăng ký NVQS tại Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 4, phường H&ograve;a Thạnh - B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t l&agrave; một trong 4.400&nbsp;c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;21.02, B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996) sẽ l&ecirc;n đường v&agrave; thực hiện nhiệm vụ&nbsp;tại Bộ Tư lệnh v&ugrave;ng cảnh s&aacute;t biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh s&aacute;t biển Việt Nam).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31885/Phat%203.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996) tốt nghiệp Cử nh&acirc;n Đ&ocirc;ng phương học trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hơn 9 năm tham gia hoạt động Đo&agrave;n với Ph&aacute;t l&agrave; khoảng thời gian v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u, kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p thay đổi nhận thức m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p Ph&aacute;t bộc lộ được những năng khiếu, sở th&iacute;ch, đặc biệt l&agrave; khả năng &ldquo;thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo; với cương vị hiện tại l&agrave; một B&iacute; thư chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;M&igrave;nh gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n hơn 9 năm từ khi c&ograve;n l&agrave; thiếu nhi v&agrave;o năm 2010. Trước khi tham gia, em kh&ocirc;ng biết g&igrave; về tổ chức Đo&agrave;n, &iacute;t n&oacute;i, ngại n&oacute;i chuyện trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Khi học lớp 9, em c&oacute; cơ hội xem những phim, ph&oacute;ng sự về hoạt động t&igrave;nh nguyện của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố n&oacute;i về c&aacute;c anh chị chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh năng nổ, xung k&iacute;ch gi&uacute;p đỡ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm đ&oacute;, trường em c&oacute; hội thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo;, thuyết tr&igrave;nh về nghề nghiệp tương lai, kh&ocirc;ng biết c&oacute; duy&ecirc;n hay sao em đ&atilde; ra &yacute; tưởng với lớp lấy nghề &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; để dự thi, v&agrave; vui hơn nữa khi đạt giải Nhất Hội thi&rdquo;, Ph&aacute;t h&agrave;o hứng kể về cơ duy&ecirc;n gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; 3 anh chị em, Ph&aacute;t l&agrave; con thứ ba trong gia đ&igrave;nh. Ch&agrave;ng B&iacute; thư trẻ tự nhận m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; t&iacute;ch c&aacute;ch điềm đạm, hay cười, nhưng c&oacute; những khi lại nghi&ecirc;m t&uacute;c&nbsp;trong c&ocirc;ng việc&hellip; &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sinh hoạt với em thường gọi em l&agrave; &ldquo;&ocirc;ng cụ non&rdquo;, Ph&aacute;t h&agrave;i hước chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;ch cực hoạt động Đo&agrave;n từ rất sớm n&ecirc;n Ph&aacute;t đ&atilde; ghi được nhiều dấu ấn trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, nổi bật l&agrave; bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; như danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu TP. HCM&rdquo; năm 2017; Giải Nhất Hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2017; Gương &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; của Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; năm 2016, 2017; Gương &ldquo;Phụ tr&aacute;ch h&egrave; ti&ecirc;u biểu&rdquo; của quận T&acirc;n Ph&uacute; năm 2017 v&agrave; đặc biệt l&agrave; giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2018 của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy tất bật với c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội nhưng Ph&aacute;t vẫn xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ học tập v&agrave; l&agrave; điển h&igrave;nh gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;&nbsp;cấp trường năm 2016, 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t cũng ph&aacute;t động, triển khai v&agrave; thực hiện tốt c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của chi đo&agrave;n như: Phong tr&agrave;o &ldquo;B&aacute;n viết g&acirc;y quỹ Thanh ni&ecirc;n&rdquo; để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Nước uống miễn ph&iacute;, H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Du lịch học sử&rdquo; d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi tại địa đạo Củ Chi năm 2017, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi tại chung cư IDICO v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Sắc m&agrave;u tri thức&rdquo; ứng dụng trong thực tiễn, gi&uacute;p tạo ra s&acirc;n chơi vừa học vừa chơi, giao lưu, sinh hoạt lành mạnh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n khu phố v&agrave; đều nhận được những kết quả rất t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những nỗ lực của bạn, từ qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, bạn đ&atilde; vinh dự trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 6.2016.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c anh chị ở Đo&agrave;n phường, d&ugrave; giữa th&aacute;ng 01.2019 mới tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Nhật Bản học, Khoa Đ&ocirc;ng Phương của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HUFLIT), nhưng trước đ&oacute; 3 th&aacute;ng, Ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Kh&ocirc;ng luyến tiếc cơ hội l&agrave;m việc trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty của Nhật Bản với mức lương kh&aacute; cao, bạn cho biết đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mang theo l&ograve;ng nhiệt huyết, sức trẻ căng tr&agrave;n, kho&aacute;c ba l&ocirc; l&ecirc;n đường, Ph&aacute;t chia sẻ, bạn &ldquo;mong muốn ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, kỹ năng, bản lĩnh của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n để g&oacute;p sức m&igrave;nh tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31885/Phat%20info.png" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;