Bí thư Chi đoàn tình nguyện đăng ký NVQS tại Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 4, phường H&ograve;a Thạnh - B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t l&agrave; một trong 4.400&nbsp;c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y&nbsp;21.02, B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996) sẽ l&ecirc;n đường v&agrave; thực hiện nhiệm vụ&nbsp;tại Bộ Tư lệnh v&ugrave;ng cảnh s&aacute;t biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh s&aacute;t biển Việt Nam).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31885/Phat%203.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996) tốt nghiệp Cử nh&acirc;n Đ&ocirc;ng phương học trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hơn 9 năm tham gia hoạt động Đo&agrave;n với Ph&aacute;t l&agrave; khoảng thời gian v&ocirc; c&ugrave;ng qu&yacute; b&aacute;u, kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p thay đổi nhận thức m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p Ph&aacute;t bộc lộ được những năng khiếu, sở th&iacute;ch, đặc biệt l&agrave; khả năng &ldquo;thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo; với cương vị hiện tại l&agrave; một B&iacute; thư chi đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;M&igrave;nh gắn với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n hơn 9 năm từ khi c&ograve;n l&agrave; thiếu nhi v&agrave;o năm 2010. Trước khi tham gia, em kh&ocirc;ng biết g&igrave; về tổ chức Đo&agrave;n, &iacute;t n&oacute;i, ngại n&oacute;i chuyện trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng. Khi học lớp 9, em c&oacute; cơ hội xem những phim, ph&oacute;ng sự về hoạt động t&igrave;nh nguyện của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố n&oacute;i về c&aacute;c anh chị chiến sĩ t&igrave;nh nguyện m&ugrave;a h&egrave; xanh năng nổ, xung k&iacute;ch gi&uacute;p đỡ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm đ&oacute;, trường em c&oacute; hội thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo;, thuyết tr&igrave;nh về nghề nghiệp tương lai, kh&ocirc;ng biết c&oacute; duy&ecirc;n hay sao em đ&atilde; ra &yacute; tưởng với lớp lấy nghề &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; để dự thi, v&agrave; vui hơn nữa khi đạt giải Nhất Hội thi&rdquo;, Ph&aacute;t h&agrave;o hứng kể về cơ duy&ecirc;n gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; 3 anh chị em, Ph&aacute;t l&agrave; con thứ ba trong gia đ&igrave;nh. Ch&agrave;ng B&iacute; thư trẻ tự nhận m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; t&iacute;ch c&aacute;ch điềm đạm, hay cười, nhưng c&oacute; những khi lại nghi&ecirc;m t&uacute;c&nbsp;trong c&ocirc;ng việc&hellip; &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sinh hoạt với em thường gọi em l&agrave; &ldquo;&ocirc;ng cụ non&rdquo;, Ph&aacute;t h&agrave;i hước chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;ch cực hoạt động Đo&agrave;n từ rất sớm n&ecirc;n Ph&aacute;t đ&atilde; ghi được nhiều dấu ấn trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, nổi bật l&agrave; bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; như danh hiệu &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu TP. HCM&rdquo; năm 2017; Giải Nhất Hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2017; Gương &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu&rdquo; của Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; năm 2016, 2017; Gương &ldquo;Phụ tr&aacute;ch h&egrave; ti&ecirc;u biểu&rdquo; của quận T&acirc;n Ph&uacute; năm 2017 v&agrave; đặc biệt l&agrave; giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2018 của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy tất bật với c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội nhưng Ph&aacute;t vẫn xuất sắc ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ học tập v&agrave; l&agrave; điển h&igrave;nh gương &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot;&nbsp;cấp trường năm 2016, 2017.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t cũng ph&aacute;t động, triển khai v&agrave; thực hiện tốt c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o của chi đo&agrave;n như: Phong tr&agrave;o &ldquo;B&aacute;n viết g&acirc;y quỹ Thanh ni&ecirc;n&rdquo; để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n &ldquo;Nước uống miễn ph&iacute;, H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Du lịch học sử&rdquo; d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi tại địa đạo Củ Chi năm 2017, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi tại chung cư IDICO v&agrave; s&acirc;n chơi &ldquo;Sắc m&agrave;u tri thức&rdquo; ứng dụng trong thực tiễn, gi&uacute;p tạo ra s&acirc;n chơi vừa học vừa chơi, giao lưu, sinh hoạt lành mạnh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n khu phố v&agrave; đều nhận được những kết quả rất t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ghi nhận những nỗ lực của bạn, từ qu&aacute; tr&igrave;nh phấn đấu, bạn đ&atilde; vinh dự trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave;o th&aacute;ng 6.2016.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c anh chị ở Đo&agrave;n phường, d&ugrave; giữa th&aacute;ng 01.2019 mới tốt nghiệp chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Nhật Bản học, Khoa Đ&ocirc;ng Phương của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HUFLIT), nhưng trước đ&oacute; 3 th&aacute;ng, Ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Kh&ocirc;ng luyến tiếc cơ hội l&agrave;m việc trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty của Nhật Bản với mức lương kh&aacute; cao, bạn cho biết đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mang theo l&ograve;ng nhiệt huyết, sức trẻ căng tr&agrave;n, kho&aacute;c ba l&ocirc; l&ecirc;n đường, Ph&aacute;t chia sẻ, bạn &ldquo;mong muốn ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, kỹ năng, bản lĩnh của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n để g&oacute;p sức m&igrave;nh tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31885/Phat%20info.png" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;