Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y mai 21-2, hơn 4.400 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của TPHCM l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự (NVQS) v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n. Mỗi t&acirc;n binh c&oacute; những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o kh&aacute;c nhau nhưng tất cả đều chung l&ograve;ng nhiệt huyết phụng sự Tổ quốc, g&oacute;p phần g&igrave;n giữ b&igrave;nh y&ecirc;n biển đảo, qu&ecirc; hương.&nbsp;</span></p> </div> <div class="article-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="content cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nu&ocirc;i ước mơ v&agrave;o qu&acirc;n ngũ</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước ng&agrave;y giao qu&acirc;n, ng&ocirc;i nh&agrave; nhỏ của t&acirc;n binh Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c (sinh năm 1995) tại địa chỉ 947/45 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (phường 7 quận T&acirc;n B&igrave;nh) vốn y&ecirc;n tĩnh bỗng trở n&ecirc;n đ&ocirc;ng vui, n&aacute;o nhiệt. Ph&uacute;c l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n đầu ti&ecirc;n của phường 7 viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển qu&acirc;n năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Ph&uacute;c cho biết ba của em trước đ&acirc;y l&agrave; qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam, chiến đấu tại chiến trường nước bạn Campuchia. Ba thường kể cho Ph&uacute;c nghe rất nhiều về cuộc sống của người l&iacute;nh, nhất l&agrave; những c&acirc;u chuyện về l&ograve;ng dũng cảm của đồng đội tr&ecirc;n đất nước Ch&ugrave;a Th&aacute;p. Vậy n&ecirc;n, được v&agrave;o qu&acirc;n đội l&agrave; niềm mơ ước từ nhỏ của Ph&uacute;c.&nbsp;</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpbodoi_lipz.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc ảnh 1" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpbodoi_lipz.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; vertical-align:middle" /></a></span></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><em>Hồ Th&aacute;i Phương Thịnh (thứ 2 từ tr&aacute;i qua) v&agrave; c&aacute;c t&acirc;n binh phường Phạm Ngũ L&atilde;o c&ugrave;ng nhau lựa qu&acirc;n trang. Ảnh: QUANG HUY</em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;i mắt hoe đỏ, ngồi sắp xếp qu&acirc;n trang, đồ đạc v&agrave;o ba l&ocirc; cho con, b&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Yến, mẹ của Ph&uacute;c, n&oacute;i: &ldquo;Nh&agrave; c&oacute; 4 người, Ph&uacute;c l&agrave; con trưởng, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến tr&uacute;c TPHCM năm 2018. Vợ chồng t&ocirc;i l&agrave;m đủ việc, nu&ocirc;i hai anh em ăn học cũng chỉ mong chờ ch&uacute;ng n&oacute; c&oacute; việc l&agrave;m ổn định. Nhận được giấy tuyển gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ, Ph&uacute;c t&acirc;m sự rằng rất muốn được v&agrave;o qu&acirc;n đội. Ba ch&aacute;u v&agrave; t&ocirc;i đồng t&igrave;nh ủng hộ, động vi&ecirc;n con viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Vẫn biết con trai chỉ đi thời gian ngắn sẽ về, nhưng phải xa con t&ocirc;i cũng buồn. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i cảm thấy rất tự h&agrave;o khi con m&igrave;nh sống c&oacute; l&yacute; tưởng, biết cống hiến v&igrave; Tổ quốc &rdquo;.</span></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;L&uacute;c c&ograve;n nhỏ, nghe đến đi NVQS l&agrave; tự nhi&ecirc;n thấy sợ. Nhưng qua qu&aacute; tr&igrave;nh sinh hoạt h&egrave; v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ năm học lớp 8 đến nay, t&ocirc;i lại muốn được đi NVQS để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc v&agrave; được r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, mở mang kiến thức&rdquo;, đảng vi&ecirc;n trẻ B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996), Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 4 phường H&ograve;a Thạnh (quận T&acirc;n Ph&uacute;), bộc bạch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c anh chị ở Đo&agrave;n phường, d&ugrave; giữa th&aacute;ng 1-2019 mới tốt nghiệp ng&agrave;nh Nhật Bản học, Khoa Đ&ocirc;ng Phương của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT), nhưng trước đ&oacute; 3 th&aacute;ng, Ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Kh&ocirc;ng luyến tiếc cơ hội l&agrave;m việc trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty của Nhật Bản với mức lương kh&aacute; cao, bạn cho biết đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhiệt huyết, được nhận bằng khen &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2018, việc Ph&aacute;t t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; tham gia NVQS, một lần nữa khắc họa h&igrave;nh ảnh người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, xung k&iacute;ch đi đầu để c&aacute;c bạn trẻ noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ước mong cống hiến l&acirc;u d&agrave;i</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hai ch&agrave;ng trai trẻ Tống L&ecirc; Đăng Kh&ocirc;i (sinh năm 1994), cử nh&acirc;n sư phạm tiếng Ph&aacute;p v&agrave; Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1996), học thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM (c&ugrave;ng ngụ phường 2 quận T&acirc;n B&igrave;nh), c&oacute; chung mong muốn được cống hiến l&acirc;u d&agrave;i trong qu&acirc;n đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&acirc;n binh Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ, từ những năm học THPT, Sơn đ&atilde; c&oacute; định hướng được trở th&agrave;nh một chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. D&ugrave; biết rằng r&egrave;n luyện nơi thao trường nắng gi&oacute;, nề nếp, kỷ luật nghi&ecirc;m khắc của qu&acirc;n đội v&agrave; phải bắt đầu cuộc sống tự lập sẽ c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng Sơn tin bản th&acirc;n sẽ vượt qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sẵn s&agrave;ng hiến d&acirc;ng tuổi thanh xu&acirc;n để viết tiếp truyền thống c&aacute;ch mạng của cha &ocirc;ng l&agrave; l&yacute; do chung m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i được nghe nhiều t&acirc;n binh nhắc đến.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Vừa tốt nghiệp ng&agrave;nh Quản trị kinh doanh, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ thực phẩm TPHCM v&agrave;o th&aacute;ng 8-2018, bạn Trần Minh Nghĩa (d&acirc;n tộc Hoa, sinh năm 1996), ngụ 49/15 V&otilde; Văn Tần (phường 6 quận 3), quyết định viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ v&agrave; tr&uacute;ng tuyển NVQS tại Tiểu đo&agrave;n 11, Sư đo&agrave;n 367 - Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng - Kh&ocirc;ng qu&acirc;n.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <p><span style="font-size:14px">Hay như bạn Hồ Th&aacute;i Phương Thịnh (sinh năm 1996), ngụ 169/7 B&ugrave;i Viện (phường Phạm Ngũ L&atilde;o, quận 1), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh với c&ugrave;ng một l&uacute;c 2 chuy&ecirc;n ng&agrave;nh (Ng&ocirc;n ngữ Anh v&agrave; Thiết kế nội thất) đ&atilde; c&oacute; ngay việc l&agrave;m với mức lương 15 triệu đồng/th&aacute;ng tại một c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i, nhận lệnh của địa phương chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ, Thịnh quyết định nhanh ch&oacute;ng rời bỏ c&ocirc;ng việc để v&agrave;o bộ đội. Trong thời gian phấn đấu sắp tới, Thịnh n&oacute;i rằng sẽ đem hết năng lực bản th&acirc;n, kinh nghiệm nghề nghiệp của m&igrave;nh để cống hiến tốt cho qu&acirc;n đội.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Chuẩn bị chu đ&aacute;o</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Trao đổi về c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 7 quận T&acirc;n B&igrave;nh Đỗ V&otilde; An Trường cho biết: &ldquo;Năm 2019, phường 7 c&oacute; tr&ecirc;n 50 thanh ni&ecirc;n đủ ti&ecirc;u chuẩn cho qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển chọn c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ. C&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y được thực hiện nghi&ecirc;m, đảm bảo c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng khai, qua đ&oacute;, phường tuyển chọn đủ v&agrave; đạt 12 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; trong đợt n&agrave;y. Đặc biệt, trong c&aacute;c t&acirc;n binh, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c l&agrave; &ldquo;hạt giống qu&yacute;&rdquo; v&agrave; mong muốn sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh NVQS trở về địa phương, Ph&uacute;c sẽ nhận lời về c&ocirc;ng t&aacute;c tại UBND phường 7&rdquo;.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpct_nzco.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc ảnh 2" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpct_nzco.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; vertical-align:middle" /></a></span></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;n bộ, d&acirc;n qu&acirc;n Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh t&iacute;ch cực chuẩn bị cho lễ giao qu&acirc;n điểm của TPHCM</em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px">Năm nay, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh được giao chỉ ti&ecirc;u tuyển chọn 190 c&ocirc;ng d&acirc;n (tăng 2,63% so với năm 2018). Hội đồng NVQS huyện đ&atilde; trao lệnh gọi nhập ngũ cho 199 thanh ni&ecirc;n. Chất lượng thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển năm nay đạt kết quả cao, tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ 36,18%; đảng vi&ecirc;n chiếm 3,01%. C&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; sức khỏe loại 1, 2 so với chỉ ti&ecirc;u đạt 73,86%.</span></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vinh dự l&agrave; địa phương được giao tổ chức lễ giao qu&acirc;n điểm của TPHCM, hiện tại mọi c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, tổ chức từ s&acirc;n b&atilde;i, hậu cần đến c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an ninh trật tự... đ&atilde; được triển khai chu đ&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhận định về chỉ ti&ecirc;u được giao, theo Thượng t&aacute; Li&ecirc;u Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Hội đồng NVQS huyện thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh tuyển chọn v&agrave; gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ, kịp thời giải quyết c&aacute;c thắc mắc của nh&acirc;n d&acirc;n nhằm bảo đảm t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng, đ&uacute;ng luật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cơ quan qu&acirc;n sự huyện đ&atilde; c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ với c&ocirc;ng an huyện trong việc r&agrave; so&aacute;t, nắm v&agrave; quản l&yacute; thanh ni&ecirc;n trong độ tuổi nhập ngũ c&oacute; hộ khẩu tại địa phương nhưng lại tạm tr&uacute; v&agrave; l&agrave;m việc tại địa phương kh&aacute;c nhằm bảo đảm nguồn thanh ni&ecirc;n nhập ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quận 1 đợt n&agrave;y c&oacute; 185 thanh ni&ecirc;n đ&atilde; nhận lệnh gọi NVQS v&agrave; nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; quận từ 2 năm nay đ&atilde; c&oacute; nhiều c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo; như trước ng&agrave;y l&ecirc;n đường nhập ngũ, t&acirc;n binh v&agrave; người th&acirc;n được Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự quận kết hợp với Hội Phụ nữ, Quận đo&agrave;n tổ chức đưa đi thăm doanh trại, chỗ ăn nghỉ, thao trường nơi c&aacute;c t&acirc;n binh thực hiện NVQS... qua đ&oacute; gi&uacute;p t&acirc;n binh vững niềm tin l&ecirc;n đường nhập ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh NVQS trở về, quận phối hợp với đo&agrave;n thể, doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n giải quyết việc l&agrave;m ổn định cho những người xuất ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o về thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, Thượng t&aacute; Nguyễn Văn Ph&ograve;ng, Chỉ&nbsp; huy trưởng Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự quận 1, cho biết: &ldquo;Trong số 185 thanh ni&ecirc;n thực hiện NVQS v&agrave; nghĩa vụ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n năm 2019, c&oacute; 5 đảng vi&ecirc;n v&agrave; 49% c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Số c&ograve;n lại c&oacute; tr&igrave;nh độ trung học phổ th&ocirc;ng. Đa số thanh ni&ecirc;n đều c&oacute; sức khỏe tốt, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng r&otilde; r&agrave;ng&rdquo;.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <table class="notification" style="background:rgb(241, 241, 242); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; font-weight:700; max-width:100%; padding:10px; width:560px"> <tbody> <tr> <td> <p>Qu&acirc;n khu 7 đạt 100% chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n</p> <p>Năm 2019 l&agrave; năm thứ 4 c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n địa b&agrave;n Qu&acirc;n khu 7 thực hiện tuyển qu&acirc;n 1 đợt theo Luật NVQS sửa đổi. C&oacute; 109/109 quận, huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố thuộc 9 tỉnh, th&agrave;nh phố của qu&acirc;n khu giao qu&acirc;n. Chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n của Qu&acirc;n khu 7 l&agrave; 15.700 t&acirc;n binh; trong đ&oacute; TPHCM 3.800 t&acirc;n binh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u 1.400 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Dương 1.600 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Phước 1.000 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Thuận 1.300 t&acirc;n binh, tỉnh Đồng Nai 2.700 t&acirc;n binh, tỉnh L&acirc;m Đồng 1.000 t&acirc;n binh, tỉnh Long An 1.400 t&acirc;n binh v&agrave; tỉnh T&acirc;y Ninh 1.500 t&acirc;n binh.</p> <p>Theo Thiếu tướng Trần Hữu T&agrave;i, Ph&oacute; Chủ nhiệm Cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n khu 7, tất cả c&aacute;c địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh 100% chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n theo ph&aacute;p lệnh. Tỷ lệ thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển c&oacute; sức khỏe loại 1, 2 đạt 86,1% (tăng 2,8% so với năm 2018); thanh ni&ecirc;n c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia NVQS cao: TPHCM l&agrave; 38,87%, tỉnh Long An 42,85%, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u 39,35% v&agrave; tỉnh B&igrave;nh Dương 35,06%.&nbsp;<br /> Gần 4.600 thanh ni&ecirc;n TPHCM sẵn s&agrave;ng t&ograve;ng qu&acirc;n</p> <p>Năm 2019, TPHCM được giao tuyển chọn v&agrave; gọi 4.421 thanh ni&ecirc;n NVQS v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n về 24 đầu mối đơn vị. NVQS được ph&acirc;n bổ chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n cho Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n 300 c&ocirc;ng d&acirc;n. Đ&atilde; c&oacute; 2.180 thanh ni&ecirc;n viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm n&agrave;y, 3.994 c&ocirc;ng d&acirc;n/3.800 NVQS v&agrave; 600 nghĩa vụ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n nhận lệnh nhập ngũ. 100% thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho ng&agrave;y hội t&ograve;ng qu&acirc;n.</p> <p>Đại t&aacute; Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TPHCM, nhận định: Nổi bật nhất trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n năm nay của th&agrave;nh phố l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng trong nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được thực hiện một c&aacute;ch th&ocirc;ng suốt. C&aacute;c thanh ni&ecirc;n tham gia kh&aacute;m tuyển, nhận lệnh nhập ngũ đều x&aacute;c định r&otilde; tư tưởng, tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ x&acirc;y dựng qu&acirc;n đội, bảo vệ Tổ quốc. Về c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện t&acirc;n binh, Đại t&aacute; Nguyễn Trường Thắng khẳng định Trung đo&agrave;n Gia Định v&agrave; Trường Qu&acirc;n sự TP đ&atilde; chuẩn bị chu đ&aacute;o về mọi mặt, tổ chức bi&ecirc;n chế khung huấn luyện từ tiểu đội đến tiểu đo&agrave;n. S&acirc;n, b&atilde;i, thao trường, cơ sở vật chất... được đảm bảo theo quy định.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUANG HUY - &Aacute;I CH&Acirc;N&nbsp; </span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;