Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem; margin-bottom: 10px; font-weight: 700;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y mai 21-2, hơn 4.400 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của TPHCM l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự (NVQS) v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n. Mỗi t&acirc;n binh c&oacute; những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o kh&aacute;c nhau nhưng tất cả đều chung l&ograve;ng nhiệt huyết phụng sự Tổ quốc, g&oacute;p phần g&igrave;n giữ b&igrave;nh y&ecirc;n biển đảo, qu&ecirc; hương.&nbsp;</span></p> </div> <div class="article-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="content cms-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.4rem; line-height: 1.9rem;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nu&ocirc;i ước mơ v&agrave;o qu&acirc;n ngũ</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước ng&agrave;y giao qu&acirc;n, ng&ocirc;i nh&agrave; nhỏ của t&acirc;n binh Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c (sinh năm 1995) tại địa chỉ 947/45 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m (phường 7 quận T&acirc;n B&igrave;nh) vốn y&ecirc;n tĩnh bỗng trở n&ecirc;n đ&ocirc;ng vui, n&aacute;o nhiệt. Ph&uacute;c l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n đầu ti&ecirc;n của phường 7 viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển qu&acirc;n năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&acirc;m sự với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Ph&uacute;c cho biết ba của em trước đ&acirc;y l&agrave; qu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Việt Nam, chiến đấu tại chiến trường nước bạn Campuchia. Ba thường kể cho Ph&uacute;c nghe rất nhiều về cuộc sống của người l&iacute;nh, nhất l&agrave; những c&acirc;u chuyện về l&ograve;ng dũng cảm của đồng đội tr&ecirc;n đất nước Ch&ugrave;a Th&aacute;p. Vậy n&ecirc;n, được v&agrave;o qu&acirc;n đội l&agrave; niềm mơ ước từ nhỏ của Ph&uacute;c.&nbsp;</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpbodoi_lipz.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc ảnh 1" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpbodoi_lipz.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; vertical-align:middle" /></a></span></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><em>Hồ Th&aacute;i Phương Thịnh (thứ 2 từ tr&aacute;i qua) v&agrave; c&aacute;c t&acirc;n binh phường Phạm Ngũ L&atilde;o c&ugrave;ng nhau lựa qu&acirc;n trang. Ảnh: QUANG HUY</em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;i mắt hoe đỏ, ngồi sắp xếp qu&acirc;n trang, đồ đạc v&agrave;o ba l&ocirc; cho con, b&agrave; Nguyễn Thị Ngọc Yến, mẹ của Ph&uacute;c, n&oacute;i: &ldquo;Nh&agrave; c&oacute; 4 người, Ph&uacute;c l&agrave; con trưởng, tốt nghiệp Trường Đại học Kiến tr&uacute;c TPHCM năm 2018. Vợ chồng t&ocirc;i l&agrave;m đủ việc, nu&ocirc;i hai anh em ăn học cũng chỉ mong chờ ch&uacute;ng n&oacute; c&oacute; việc l&agrave;m ổn định. Nhận được giấy tuyển gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ, Ph&uacute;c t&acirc;m sự rằng rất muốn được v&agrave;o qu&acirc;n đội. Ba ch&aacute;u v&agrave; t&ocirc;i đồng t&igrave;nh ủng hộ, động vi&ecirc;n con viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Vẫn biết con trai chỉ đi thời gian ngắn sẽ về, nhưng phải xa con t&ocirc;i cũng buồn. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i cảm thấy rất tự h&agrave;o khi con m&igrave;nh sống c&oacute; l&yacute; tưởng, biết cống hiến v&igrave; Tổ quốc &rdquo;.</span></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;L&uacute;c c&ograve;n nhỏ, nghe đến đi NVQS l&agrave; tự nhi&ecirc;n thấy sợ. Nhưng qua qu&aacute; tr&igrave;nh sinh hoạt h&egrave; v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ năm học lớp 8 đến nay, t&ocirc;i lại muốn được đi NVQS để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc v&agrave; được r&egrave;n luyện bản th&acirc;n, mở mang kiến thức&rdquo;, đảng vi&ecirc;n trẻ B&ugrave;i Văn Ph&aacute;t (sinh năm 1996), Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 4 phường H&ograve;a Thạnh (quận T&acirc;n Ph&uacute;), bộc bạch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự động vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c anh chị ở Đo&agrave;n phường, d&ugrave; giữa th&aacute;ng 1-2019 mới tốt nghiệp ng&agrave;nh Nhật Bản học, Khoa Đ&ocirc;ng Phương của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT), nhưng trước đ&oacute; 3 th&aacute;ng, Ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Kh&ocirc;ng luyến tiếc cơ hội l&agrave;m việc trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty của Nhật Bản với mức lương kh&aacute; cao, bạn cho biết đ&atilde; sẵn s&agrave;ng thực hiện nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n nhiệt huyết, được nhận bằng khen &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc&rdquo; của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2018, việc Ph&aacute;t t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; tham gia NVQS, một lần nữa khắc họa h&igrave;nh ảnh người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, xung k&iacute;ch đi đầu để c&aacute;c bạn trẻ noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ước mong cống hiến l&acirc;u d&agrave;i</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hai ch&agrave;ng trai trẻ Tống L&ecirc; Đăng Kh&ocirc;i (sinh năm 1994), cử nh&acirc;n sư phạm tiếng Ph&aacute;p v&agrave; Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1996), học thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM (c&ugrave;ng ngụ phường 2 quận T&acirc;n B&igrave;nh), c&oacute; chung mong muốn được cống hiến l&acirc;u d&agrave;i trong qu&acirc;n đội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&acirc;n binh Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ, từ những năm học THPT, Sơn đ&atilde; c&oacute; định hướng được trở th&agrave;nh một chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. D&ugrave; biết rằng r&egrave;n luyện nơi thao trường nắng gi&oacute;, nề nếp, kỷ luật nghi&ecirc;m khắc của qu&acirc;n đội v&agrave; phải bắt đầu cuộc sống tự lập sẽ c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, nhưng Sơn tin bản th&acirc;n sẽ vượt qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sẵn s&agrave;ng hiến d&acirc;ng tuổi thanh xu&acirc;n để viết tiếp truyền thống c&aacute;ch mạng của cha &ocirc;ng l&agrave; l&yacute; do chung m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i được nghe nhiều t&acirc;n binh nhắc đến.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Vừa tốt nghiệp ng&agrave;nh Quản trị kinh doanh, Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ thực phẩm TPHCM v&agrave;o th&aacute;ng 8-2018, bạn Trần Minh Nghĩa (d&acirc;n tộc Hoa, sinh năm 1996), ngụ 49/15 V&otilde; Văn Tần (phường 6 quận 3), quyết định viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ v&agrave; tr&uacute;ng tuyển NVQS tại Tiểu đo&agrave;n 11, Sư đo&agrave;n 367 - Qu&acirc;n chủng Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng - Kh&ocirc;ng qu&acirc;n.</span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <p><span style="font-size:14px">Hay như bạn Hồ Th&aacute;i Phương Thịnh (sinh năm 1996), ngụ 169/7 B&ugrave;i Viện (phường Phạm Ngũ L&atilde;o, quận 1), vừa tốt nghiệp Trường Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh với c&ugrave;ng một l&uacute;c 2 chuy&ecirc;n ng&agrave;nh (Ng&ocirc;n ngữ Anh v&agrave; Thiết kế nội thất) đ&atilde; c&oacute; ngay việc l&agrave;m với mức lương 15 triệu đồng/th&aacute;ng tại một c&ocirc;ng ty nước ngo&agrave;i, nhận lệnh của địa phương chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ, Thịnh quyết định nhanh ch&oacute;ng rời bỏ c&ocirc;ng việc để v&agrave;o bộ đội. Trong thời gian phấn đấu sắp tới, Thịnh n&oacute;i rằng sẽ đem hết năng lực bản th&acirc;n, kinh nghiệm nghề nghiệp của m&igrave;nh để cống hiến tốt cho qu&acirc;n đội.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Chuẩn bị chu đ&aacute;o</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Trao đổi về c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n, B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 7 quận T&acirc;n B&igrave;nh Đỗ V&otilde; An Trường cho biết: &ldquo;Năm 2019, phường 7 c&oacute; tr&ecirc;n 50 thanh ni&ecirc;n đủ ti&ecirc;u chuẩn cho qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển chọn c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ. C&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y được thực hiện nghi&ecirc;m, đảm bảo c&ocirc;ng bằng, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng khai, qua đ&oacute;, phường tuyển chọn đủ v&agrave; đạt 12 thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; trong đợt n&agrave;y. Đặc biệt, trong c&aacute;c t&acirc;n binh, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy Nguyễn Ho&agrave;ng Ph&uacute;c l&agrave; &ldquo;hạt giống qu&yacute;&rdquo; v&agrave; mong muốn sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh NVQS trở về địa phương, Ph&uacute;c sẽ nhận lời về c&ocirc;ng t&aacute;c tại UBND phường 7&rdquo;.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; text-align: justify;"> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><a class="photo" href="http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpct_nzco.jpg" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(220, 50, 50); text-decoration-line: none; transition-property: color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: ease-out; display: block; width: 560px; margin-bottom: 15px; font-weight: 700;"><img alt="Trái tim trẻ với nhiệt huyết lên đường bảo vệ Tổ quốc ảnh 2" class="cms-photo" src="http://image.sggp.org.vn/w560/Uploaded/2019/bsugpivp/2019_02_20/sggpct_nzco.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; margin-bottom:5px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; vertical-align:middle" /></a></span></div> <div class="full-img" style="box-sizing: border-box; width: 560px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;n bộ, d&acirc;n qu&acirc;n Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh t&iacute;ch cực chuẩn bị cho lễ giao qu&acirc;n điểm của TPHCM</em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px;"><span style="font-size:14px">Năm nay, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh được giao chỉ ti&ecirc;u tuyển chọn 190 c&ocirc;ng d&acirc;n (tăng 2,63% so với năm 2018). Hội đồng NVQS huyện đ&atilde; trao lệnh gọi nhập ngũ cho 199 thanh ni&ecirc;n. Chất lượng thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển năm nay đạt kết quả cao, tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ 36,18%; đảng vi&ecirc;n chiếm 3,01%. C&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; sức khỏe loại 1, 2 so với chỉ ti&ecirc;u đạt 73,86%.</span></div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vinh dự l&agrave; địa phương được giao tổ chức lễ giao qu&acirc;n điểm của TPHCM, hiện tại mọi c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị, tổ chức từ s&acirc;n b&atilde;i, hậu cần đến c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an ninh trật tự... đ&atilde; được triển khai chu đ&aacute;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhận định về chỉ ti&ecirc;u được giao, theo Thượng t&aacute; Li&ecirc;u Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Hội đồng NVQS huyện thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh tuyển chọn v&agrave; gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ, kịp thời giải quyết c&aacute;c thắc mắc của nh&acirc;n d&acirc;n nhằm bảo đảm t&iacute;nh c&ocirc;ng bằng, đ&uacute;ng luật.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cơ quan qu&acirc;n sự huyện đ&atilde; c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ với c&ocirc;ng an huyện trong việc r&agrave; so&aacute;t, nắm v&agrave; quản l&yacute; thanh ni&ecirc;n trong độ tuổi nhập ngũ c&oacute; hộ khẩu tại địa phương nhưng lại tạm tr&uacute; v&agrave; l&agrave;m việc tại địa phương kh&aacute;c nhằm bảo đảm nguồn thanh ni&ecirc;n nhập ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quận 1 đợt n&agrave;y c&oacute; 185 thanh ni&ecirc;n đ&atilde; nhận lệnh gọi NVQS v&agrave; nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; quận từ 2 năm nay đ&atilde; c&oacute; nhiều c&aacute;ch l&agrave;m s&aacute;ng tạo; như trước ng&agrave;y l&ecirc;n đường nhập ngũ, t&acirc;n binh v&agrave; người th&acirc;n được Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự quận kết hợp với Hội Phụ nữ, Quận đo&agrave;n tổ chức đưa đi thăm doanh trại, chỗ ăn nghỉ, thao trường nơi c&aacute;c t&acirc;n binh thực hiện NVQS... qua đ&oacute; gi&uacute;p t&acirc;n binh vững niềm tin l&ecirc;n đường nhập ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh NVQS trở về, quận phối hợp với đo&agrave;n thể, doanh nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n giải quyết việc l&agrave;m ổn định cho những người xuất ngũ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o về thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, Thượng t&aacute; Nguyễn Văn Ph&ograve;ng, Chỉ&nbsp; huy trưởng Ban Chỉ huy qu&acirc;n sự quận 1, cho biết: &ldquo;Trong số 185 thanh ni&ecirc;n thực hiện NVQS v&agrave; nghĩa vụ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n năm 2019, c&oacute; 5 đảng vi&ecirc;n v&agrave; 49% c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Số c&ograve;n lại c&oacute; tr&igrave;nh độ trung học phổ th&ocirc;ng. Đa số thanh ni&ecirc;n đều c&oacute; sức khỏe tốt, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng r&otilde; r&agrave;ng&rdquo;.</span></p> <div style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;"> <table class="notification" style="background:rgb(241, 241, 242); border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; font-weight:700; max-width:100%; padding:10px; width:560px"> <tbody> <tr> <td> <p>Qu&acirc;n khu 7 đạt 100% chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n</p> <p>Năm 2019 l&agrave; năm thứ 4 c&aacute;c địa phương tr&ecirc;n địa b&agrave;n Qu&acirc;n khu 7 thực hiện tuyển qu&acirc;n 1 đợt theo Luật NVQS sửa đổi. C&oacute; 109/109 quận, huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố thuộc 9 tỉnh, th&agrave;nh phố của qu&acirc;n khu giao qu&acirc;n. Chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n của Qu&acirc;n khu 7 l&agrave; 15.700 t&acirc;n binh; trong đ&oacute; TPHCM 3.800 t&acirc;n binh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u 1.400 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Dương 1.600 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Phước 1.000 t&acirc;n binh, tỉnh B&igrave;nh Thuận 1.300 t&acirc;n binh, tỉnh Đồng Nai 2.700 t&acirc;n binh, tỉnh L&acirc;m Đồng 1.000 t&acirc;n binh, tỉnh Long An 1.400 t&acirc;n binh v&agrave; tỉnh T&acirc;y Ninh 1.500 t&acirc;n binh.</p> <p>Theo Thiếu tướng Trần Hữu T&agrave;i, Ph&oacute; Chủ nhiệm Cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n khu 7, tất cả c&aacute;c địa phương ho&agrave;n th&agrave;nh 100% chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n theo ph&aacute;p lệnh. Tỷ lệ thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển c&oacute; sức khỏe loại 1, 2 đạt 86,1% (tăng 2,8% so với năm 2018); thanh ni&ecirc;n c&oacute; tr&igrave;nh độ đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia NVQS cao: TPHCM l&agrave; 38,87%, tỉnh Long An 42,85%, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u 39,35% v&agrave; tỉnh B&igrave;nh Dương 35,06%.&nbsp;<br /> Gần 4.600 thanh ni&ecirc;n TPHCM sẵn s&agrave;ng t&ograve;ng qu&acirc;n</p> <p>Năm 2019, TPHCM được giao tuyển chọn v&agrave; gọi 4.421 thanh ni&ecirc;n NVQS v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n về 24 đầu mối đơn vị. NVQS được ph&acirc;n bổ chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n cho Qu&acirc;n chủng Hải qu&acirc;n 300 c&ocirc;ng d&acirc;n. Đ&atilde; c&oacute; 2.180 thanh ni&ecirc;n viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ. Đến thời điểm n&agrave;y, 3.994 c&ocirc;ng d&acirc;n/3.800 NVQS v&agrave; 600 nghĩa vụ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n nhận lệnh nhập ngũ. 100% thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho ng&agrave;y hội t&ograve;ng qu&acirc;n.</p> <p>Đại t&aacute; Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TPHCM, nhận định: Nổi bật nhất trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển qu&acirc;n năm nay của th&agrave;nh phố l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng trong nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được thực hiện một c&aacute;ch th&ocirc;ng suốt. C&aacute;c thanh ni&ecirc;n tham gia kh&aacute;m tuyển, nhận lệnh nhập ngũ đều x&aacute;c định r&otilde; tư tưởng, tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ x&acirc;y dựng qu&acirc;n đội, bảo vệ Tổ quốc. Về c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện t&acirc;n binh, Đại t&aacute; Nguyễn Trường Thắng khẳng định Trung đo&agrave;n Gia Định v&agrave; Trường Qu&acirc;n sự TP đ&atilde; chuẩn bị chu đ&aacute;o về mọi mặt, tổ chức bi&ecirc;n chế khung huấn luyện từ tiểu đội đến tiểu đo&agrave;n. S&acirc;n, b&atilde;i, thao trường, cơ sở vật chất... được đảm bảo theo quy định.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUANG HUY - &Aacute;I CH&Acirc;N&nbsp; </span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;