Đảng viên trẻ Phạm Thanh Dinh: "Tôi muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong>&ldquo;T&ocirc;i l&ecirc;n đường gia nhập qu&acirc;n ngũ v&igrave; muốn ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ v&agrave; v&igrave; muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc&rdquo; -&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; những lời chia sẻ của Đảng vi&ecirc;n trẻ&nbsp;Phạm Thanh Dinh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Phước Long A, Quận 9.</strong></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường từ năm 2016, đến năm 2017, Phạm Thanh Dinh nhận nhiệm vụ mới l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Thanh Dinh lu&ocirc;n thể hiện l&ograve;ng say m&ecirc;, nhiệt huyết, tinh thần xung k&iacute;ch của tuổi trẻ, l&agrave; người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n năng động, hết l&ograve;ng tham gia x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n. 3 năm liền (2016 - 2018), bạn&nbsp;li&ecirc;n tục nhận được bằng khen, giấy khen từ cấp th&agrave;nh&nbsp;v&agrave; địa phương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31890/12.jpg" style="height:533px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>\</em>Ph&oacute; b&iacute; thư Quận Đ</span><span style="font-size:14px">o&agrave;n 9&nbsp;Phan Ngọc Đoan Trang cho biết: <em>&ldquo;Phạm Thanh&nbsp;Dinh l&agrave; một người h&ograve;a đồng, vui vẻ với mọi người. Trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, bạn&nbsp;đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực, thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch của một người c&aacute;n bộ trẻ, đồng ch&iacute; đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn đối với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại phường Phước Long A, cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi quận 9&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017,&nbsp;Phạm Thanh Dinh vinh dự&nbsp;đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&igrave;nh y&ecirc;u Đo&agrave;n v&agrave; với vai tr&ograve; l&agrave; một đảng vi&ecirc;n trẻ,&nbsp;Phạm Thanh Dinh chia sẻ, bạn mong muốn&nbsp;nguyện đem sức trẻ của m&igrave;nh để cống hiến x&acirc;y dựng cho qu&ecirc; hương, cho Tổ quốc.&nbsp;&ldquo;Việc tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự kh&ocirc;ng chỉ vừa thể hiện tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ m&agrave; tr&ecirc;n hết t&ocirc;i l&agrave; Đảng vi&ecirc;n trẻ, l&agrave; người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&nbsp;th&igrave;&nbsp;t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu&nbsp;c&agrave;ng r&otilde; hơn, s&acirc;u sắc hơn&rdquo; - Dinh chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ograve;a chung v&agrave;o n</span><span style="font-size:14px">g&agrave;y</span><span style="font-size:14px">&nbsp;</span><span style="font-size:14px">hội T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019, Phạm Thanh Dinh c&ugrave;ng hơn 4.400 c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c&nbsp;sẽ&nbsp;l&ecirc;n đường thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự</span><span style="font-size:14px">&nbsp;v&agrave; thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n. Mỗi t&acirc;n binh c&oacute; những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o kh&aacute;c nhau nhưng tất cả đều chung l&ograve;ng nhiệt huyết phụng sự Tổ quốc, g&oacute;p phần g&igrave;n giữ b&igrave;nh y&ecirc;n cho&nbsp;qu&ecirc; hương.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>LAN ANH</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;