Nghĩ về nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ngh&#297; v&#7873; nét &#273;&#7897;c &#273;áo trong T&#432; t&#432;&#7903;</title> </head> <body> <p align="justify"><span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-size: 13pt" face="Verdana" color="#0750A9">Ngh&#297; v&#7873; nét &#273;&#7897;c &#273;áo trong T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh<br> </font><font face="Arial" size="2"><br> <img height="129" hspace="5" src="HCM4.jpg" width="180" align="left" vspace="5" border="0">&#272;&#7871;n nay &#7903; n&#432;&#7899;c ta có nhi&#7873;u công trình nghiên c&#7913;u v&#7873; T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh d&#432;&#7899;i nhi&#7873;u góc &#273;&#7897; khác nhau; nh&#432;ng v&#7873; c&#417; b&#7843;n các nhà nghiên c&#7913;u &#273;ã th&#7889;ng nh&#7845;t chung v&#7873; n&#7873;n t&#7843;ng c&#7911;a T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh và quá trình hình thành h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;ó; &#273;&#7891;ng th&#7901;i phân chia h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng ra làm 3 b&#7897; ph&#7853;n l&#7899;n: T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh, &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh và ph&#432;&#417;ng pháp phong cách H&#7891; Chí Minh. <br> <br> Trong khuôn kh&#7893; ph&#7841;m vi bài vi&#7873;t này xin nói lên c&#7843;m ngh&#297; v&#7873; m&#7897;t trong 3 b&#7897; ph&#7853;n nói trên c&#7911;a h&#7879; T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh, &#273;ó là &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh. Thi&#7871;t ngh&#297; &#273;ây là nét &#273;&#7897;c &#273;áo nh&#7845;t trong h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i. B&#7903;i l&#7869; b&#7897; ph&#7853;n &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c trong h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng nói trên &#273;&#432;&#7907;c th&#7871; hi&#7879;n là &#273;&#7863;c tr&#432;ng k&#7871;t h&#7907;p gi&#7919;a tinh hoa dân t&#7897;c v&#7899;i tinh hoa th&#7901;i &#273;&#7841;i, trong &#273;ó bao trùm là tính t&#432; t&#432;&#7903;ng nhân v&#259;n &#273;&#432;&#7907;c di&#7877;n &#273;&#7841;t m&#7897;t cách khái quát: &#273;&#7897;c l&#7853;p và th&#7889;ng nh&#7845;t cho T&#7893; qu&#7889;c, t&#7921; do và dân ch&#7911; cho nhân dân, công b&#7857;ng và h&#7841;nh phúc cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i; hòa bình và h&#7919;u ngh&#7883; cho các dân t&#7897;c, s&#7921; phát tri&#7875;n các quan h&#7879; v&#259;n hóa và nhân dân cho th&#7901;i &#273;&#7841;i. <br> <br> &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh &#273;&#432;&#7907;c các nhà nghiên c&#7913;u kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh là t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c l&#7899;n, là s&#7913;c m&#7841;nh chính tr&#7883;, tinh th&#7847;n to l&#7899;n cho toàn &#272;&#7843;ng, toàn dân noi theo. &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh bao g&#7895;m 2 b&#7897; ph&#7853;n là t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c và t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c. <br> <br> T&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a H&#7891; Chí Minh &#273;ã &#273;óng góp làm phong phú thêm t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c cách m&#7841;ng c&#7911;a &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c h&#7885;c Mác-Lênin, &#273;&#432;&#7907;c bi&#7875;u hi&#7879;n v&#7853;n d&#7909;ng nhu&#7847;n nhuy&#7877;n gi&#7919;a tính nhân v&#259;n c&#7911;a các dân t&#7897;c Vi&#7879;t Nam v&#7899;i &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c cách m&#7841;ng c&#7911;a giai c&#7845;p công nhân. <br> <br> T&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a Ngu&#7901;i là &#273;&#7881;nh cao &#273;&#7863;c tr&#432;ng con ng&#432;&#7901;i m&#7899;i. &#272;ó là: Su&#7889;t &#273;&#7901;i hy sinh cho dân t&#7897;c không m&#7897;t chút riêng t&#432;, h&#7871;t lòng yêu th&#432;&#417;ng nhân dân, l&#7845;y dân làm g&#7889;c; chí công vô t&#432;, c&#7847;n ki&#7879;m liêm chính; gi&#7843;n d&#7883;, khiêm t&#7889;n; su&#7895;t &#273;&#7901;i h&#7885;c t&#7853;p rèn luy&#7879;n v&#432;&#417;n lên. T&#7915; &#273;ó Ng&#432;&#7901;i &#273;ã h&#7871;t lòng vì s&#7921; nghi&#7879;p gi&#7843;i phóng con ng&#432;&#7901;i bao g&#7893;m: &#273;&#7891;ng bào b&#7883; &#273;au kh&#7893;, nhân lo&#7841;i b&#7883; áp b&#7913;c không phân bi&#7879;t màu da, ch&#7911;ng t&#7897;c… yêu con ng&#432;&#7901;i, tin vào s&#7913;c m&#7841;nh con ng&#432;&#7901;i và &#273;em lòng chí công vô t&#432; &#273;&#7875; &#273;&#7889;i x&#7917; v&#7899;i con ng&#432;&#7901;i. <br> <br> &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh còn &#273;&#432;&#7907;c th&#7875; hi&#7879;n rõ nét và &#273;&#7897;c &#273;áo trong cu&#7897;c &#273;&#7845;u tranh gi&#7843;i phóng dân t&#7897;c qua 2 th&#7901;i k&#7923;, Ng&#432;&#7901;i &#273;ã k&#7871; th&#7915;a và nâng cao truy&#7873;n thóng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a dân t&#7897;c Vi&#7879;t Nam trong &#273;&#7845;u tranh v&#7899;i k&#7867; thù: &quot;L&#7845;y chí nhân thay c&#432;&#7901;ng b&#7841;o, l&#7845;y &#273;&#7841;i ngh&#297;a th&#7855;ng hung tàn''. Ng&#432;&#7901;i không nh&#7919;ng th&#7871; hi&#7879;n lòng nhân &#273;&#7841;o &#273;&#7889;i v&#7899;i k&#7867; thù, c&#7843;m thông &#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng ai l&#7847;m &#273;&#432;&#7901;ng l&#7841;c l&#7889;i và v&#7899;i c&#7843; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i lính vi&#7877;n chinh, công c&#7909; c&#7911;a giai c&#7845;p bóc l&#7897;t c&#361;ng là n&#7841;n nhân c&#7911;a chi&#7871;n tranh phi ngh&#297;a. Sau Cách m&#7841;ng Tháng Tám thành công, Ng&#432;&#7901;i v&#7851;n m&#7901;i V&#297;nh Th&#7909;y (B&#7843;o &#272;&#7841;i) và giám m&#7909;c Lê H&#7919;u T&#7915; làm c&#7891; v&#7845;n cho Chính ph&#7911;. <br> <br> Khi l&#7853;p ra Nhà n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam Dân ch&#7911; C&#7897;ng hòa, Ng&#432;&#7901;i &#273;a ch&#7911; tr&#432;&#417;ng th&#7921;c hi&#7879;n chính sách thêm b&#7841;n b&#7899;t thù; &#273;ã c&#7917; các ông Nguy&#7877;n H&#7843;i Th&#7847;n làm Phó Ch&#7911; t&#7883;ch Chính ph&#7911;, Nguy&#7877;nT&#432;&#7901;ngTam, làm B&#7897; tr&#432;&#7903;ng Ngo&#7841;i giao, V&#361; H&#7891;ng Khanh làm Phó Ch&#7911; t&#7883;ch Quân &#7911;y h&#7897;i, cùng nhi&#7873;u nhân v&#7853;t khác c&#7911;a Qu&#7889;c dân &#272;&#7843;ng tham gia vào Ban Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Qu&#7889;c h&#7897;i. &#272;i&#7873;u &#273;ó nói lên &#273;&#7913;c khoan h&#7891;ng, &#273;&#7841;i &#273;&#7897; và b&#7843;n l&#297;nh c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i. Ngày 31-5-1946, trong th&#432; g&#7903;i &#273;&#7893;ng bào Nam B&#7897;, Ng&#432;&#7901;i vi&#7871;t: &quot;Tôi khuyên &#273;&#7891;ng bào &#273;oàn k&#7871;t ch&#7863;t ch&#7869; và r&#7897;ng rãi. N&#259;m ngón tay có ngón ng&#7855;n, ngón dài. Nh&#432;ng ng&#7855;n dài &#273;&#7873;u h&#7907;p l&#7841;i n&#417;i bàn tay, trong m&#7845;y tri&#7879;u ng&#432;&#7901;i c&#361;ng có ng&#432;&#7901;i th&#7871; này, ng&#432;&#7901;i th&#7871; khác, nh&#432;ng c&#7843; th&#7843;y &#273;&#7873;u là dòng dõi t&#7893; tiên ta. <br> <br> V&#7853;y nên ta ph&#7843;i khoan h&#7891;ng &#273;&#7841;i &#273;&#7897;, ta ph&#7843;i nh&#7853;n r&#7857;ng &#273;ã là con L&#7841;c cháu H&#7891;ng thì ai c&#361;ng có ít hay nhi&#7873;u lòng ái qu&#7889;c. &#272;&#7889;i v&#7899;i &#273;&#7891;ng bào l&#7841;c l&#7889;i l&#7847;m &#273;&#432;&#7901;ng, ta ph&#7843;i l&#7845;y tình thân ái mà c&#7843;m hóa h&#7885;; có th&#7871; m&#7899;i thành &#273;oàn k&#7871;t, có &#273;&#7841;i &#273;oàn k&#7871;t thì t&#432;&#417;ng lai ch&#7855;c ch&#7855;n s&#7869; v&#7867; vang''. Trong công cu&#7897;c gi&#7843;i phóng mi&#7873;n Nam, &#272;&#7843;ng và quân &#273;&#7897;i ta th&#7921;c hi&#7879;n t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i: ''&#272;ánh cho M&#7929; cút, &#273;ánh cho ng&#7909;y nhào&quot;. Tuy nhiên, ph&#7843;i &#273;ánh nh&#432; th&#7871; nào &#273;&#7873; mi&#7873;n Nam ít t&#7893;n th&#7845;t v&#7873; sinh m&#7841;ng và c&#7911;a c&#7843;i nhân dân. Th&#7875; hi&#7879;n tính nhân &#273;&#7841;o c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i, lúc sinh th&#7901;i là &#273;ánh th&#7871; nào làm tan rã v&#7873; t&#7895; ch&#7913;c c&#7911;a quân ng&#7909;y, &#273;ánh s&#7909;p &#273;&#7893; v&#7873; tinh th&#7847;n và ý chí, &#273;&#7891;ng th&#7901;i m&#7903; con &#273;&#432;&#7901;ng s&#7889;ng cho quân ng&#7909;y còn có ngày c&#7843;i tà qui chính quay v&#7873; v&#7899;i dân t&#7897;c. <br> <br> Ngày nay, &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c &#273;ang ti&#7871;p t&#7909;c s&#7921; nghi&#7879;p &#273;&#7893;i m&#7899;i d&#432;&#7899;i s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a &#272;&#7843;ng, vi&#7879;c phát huy nâng cao T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh là r&#7845;t to l&#7899;n. &#272;i&#7873;u &#273;ó s&#7869; giúp cho vi&#7879;c &#273;&#7893;i m&#7899;i ch&#7881;nh &#273;&#7889;n &#272;&#7843;ng trong s&#7841;ch v&#7919;ng m&#7841;nh; &#273;&#7891;ng th&#7901;i &#273;oàn k&#7871;t r&#7897;ng rãi m&#7885;i t&#7847;ng l&#7899;p nhân dân và ki&#7873;u bào &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài, c&#361;ng nh&#432; m&#7903; ra chính sách ngo&#7841;i giao làm b&#7847;u b&#7841;n các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i; nh&#7857;m huy &#273;&#7897;ng s&#7913;c m&#7841;nh t&#7893;ng h&#7907;p cho s&#7921; nghi&#7879;p xây d&#7921;ng và phát tri&#7875;n &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c.</font></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;