Nghĩ về nét độc đáo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>Ngh&#297; v&#7873; nét &#273;&#7897;c &#273;áo trong T&#432; t&#432;&#7903;</title> </head> <body> <p align="justify"><span id="PageContent_News_NewsDetail"> <font style="font-size: 13pt" face="Verdana" color="#0750A9">Ngh&#297; v&#7873; nét &#273;&#7897;c &#273;áo trong T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh<br> </font><font face="Arial" size="2"><br> <img height="129" hspace="5" src="HCM4.jpg" width="180" align="left" vspace="5" border="0">&#272;&#7871;n nay &#7903; n&#432;&#7899;c ta có nhi&#7873;u công trình nghiên c&#7913;u v&#7873; T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh d&#432;&#7899;i nhi&#7873;u góc &#273;&#7897; khác nhau; nh&#432;ng v&#7873; c&#417; b&#7843;n các nhà nghiên c&#7913;u &#273;ã th&#7889;ng nh&#7845;t chung v&#7873; n&#7873;n t&#7843;ng c&#7911;a T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh và quá trình hình thành h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;ó; &#273;&#7891;ng th&#7901;i phân chia h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng ra làm 3 b&#7897; ph&#7853;n l&#7899;n: T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh, &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh và ph&#432;&#417;ng pháp phong cách H&#7891; Chí Minh. <br> <br> Trong khuôn kh&#7893; ph&#7841;m vi bài vi&#7873;t này xin nói lên c&#7843;m ngh&#297; v&#7873; m&#7897;t trong 3 b&#7897; ph&#7853;n nói trên c&#7911;a h&#7879; T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh, &#273;ó là &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh. Thi&#7871;t ngh&#297; &#273;ây là nét &#273;&#7897;c &#273;áo nh&#7845;t trong h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i. B&#7903;i l&#7869; b&#7897; ph&#7853;n &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c trong h&#7879; t&#432; t&#432;&#7903;ng nói trên &#273;&#432;&#7907;c th&#7871; hi&#7879;n là &#273;&#7863;c tr&#432;ng k&#7871;t h&#7907;p gi&#7919;a tinh hoa dân t&#7897;c v&#7899;i tinh hoa th&#7901;i &#273;&#7841;i, trong &#273;ó bao trùm là tính t&#432; t&#432;&#7903;ng nhân v&#259;n &#273;&#432;&#7907;c di&#7877;n &#273;&#7841;t m&#7897;t cách khái quát: &#273;&#7897;c l&#7853;p và th&#7889;ng nh&#7845;t cho T&#7893; qu&#7889;c, t&#7921; do và dân ch&#7911; cho nhân dân, công b&#7857;ng và h&#7841;nh phúc cho m&#7885;i ng&#432;&#7901;i; hòa bình và h&#7919;u ngh&#7883; cho các dân t&#7897;c, s&#7921; phát tri&#7875;n các quan h&#7879; v&#259;n hóa và nhân dân cho th&#7901;i &#273;&#7841;i. <br> <br> &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh &#273;&#432;&#7907;c các nhà nghiên c&#7913;u kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh là t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c l&#7899;n, là s&#7913;c m&#7841;nh chính tr&#7883;, tinh th&#7847;n to l&#7899;n cho toàn &#272;&#7843;ng, toàn dân noi theo. &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh bao g&#7895;m 2 b&#7897; ph&#7853;n là t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c và t&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c. <br> <br> T&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a H&#7891; Chí Minh &#273;ã &#273;óng góp làm phong phú thêm t&#432; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c cách m&#7841;ng c&#7911;a &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c h&#7885;c Mác-Lênin, &#273;&#432;&#7907;c bi&#7875;u hi&#7879;n v&#7853;n d&#7909;ng nhu&#7847;n nhuy&#7877;n gi&#7919;a tính nhân v&#259;n c&#7911;a các dân t&#7897;c Vi&#7879;t Nam v&#7899;i &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c cách m&#7841;ng c&#7911;a giai c&#7845;p công nhân. <br> <br> T&#7845;m g&#432;&#417;ng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a Ngu&#7901;i là &#273;&#7881;nh cao &#273;&#7863;c tr&#432;ng con ng&#432;&#7901;i m&#7899;i. &#272;ó là: Su&#7889;t &#273;&#7901;i hy sinh cho dân t&#7897;c không m&#7897;t chút riêng t&#432;, h&#7871;t lòng yêu th&#432;&#417;ng nhân dân, l&#7845;y dân làm g&#7889;c; chí công vô t&#432;, c&#7847;n ki&#7879;m liêm chính; gi&#7843;n d&#7883;, khiêm t&#7889;n; su&#7895;t &#273;&#7901;i h&#7885;c t&#7853;p rèn luy&#7879;n v&#432;&#417;n lên. T&#7915; &#273;ó Ng&#432;&#7901;i &#273;ã h&#7871;t lòng vì s&#7921; nghi&#7879;p gi&#7843;i phóng con ng&#432;&#7901;i bao g&#7893;m: &#273;&#7891;ng bào b&#7883; &#273;au kh&#7893;, nhân lo&#7841;i b&#7883; áp b&#7913;c không phân bi&#7879;t màu da, ch&#7911;ng t&#7897;c… yêu con ng&#432;&#7901;i, tin vào s&#7913;c m&#7841;nh con ng&#432;&#7901;i và &#273;em lòng chí công vô t&#432; &#273;&#7875; &#273;&#7889;i x&#7917; v&#7899;i con ng&#432;&#7901;i. <br> <br> &#272;&#7841;o &#273;&#7913;c H&#7891; Chí Minh còn &#273;&#432;&#7907;c th&#7875; hi&#7879;n rõ nét và &#273;&#7897;c &#273;áo trong cu&#7897;c &#273;&#7845;u tranh gi&#7843;i phóng dân t&#7897;c qua 2 th&#7901;i k&#7923;, Ng&#432;&#7901;i &#273;ã k&#7871; th&#7915;a và nâng cao truy&#7873;n thóng &#273;&#7841;o &#273;&#7913;c c&#7911;a dân t&#7897;c Vi&#7879;t Nam trong &#273;&#7845;u tranh v&#7899;i k&#7867; thù: &quot;L&#7845;y chí nhân thay c&#432;&#7901;ng b&#7841;o, l&#7845;y &#273;&#7841;i ngh&#297;a th&#7855;ng hung tàn''. Ng&#432;&#7901;i không nh&#7919;ng th&#7871; hi&#7879;n lòng nhân &#273;&#7841;o &#273;&#7889;i v&#7899;i k&#7867; thù, c&#7843;m thông &#273;&#7889;i v&#7899;i nh&#7919;ng ai l&#7847;m &#273;&#432;&#7901;ng l&#7841;c l&#7889;i và v&#7899;i c&#7843; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i lính vi&#7877;n chinh, công c&#7909; c&#7911;a giai c&#7845;p bóc l&#7897;t c&#361;ng là n&#7841;n nhân c&#7911;a chi&#7871;n tranh phi ngh&#297;a. Sau Cách m&#7841;ng Tháng Tám thành công, Ng&#432;&#7901;i v&#7851;n m&#7901;i V&#297;nh Th&#7909;y (B&#7843;o &#272;&#7841;i) và giám m&#7909;c Lê H&#7919;u T&#7915; làm c&#7891; v&#7845;n cho Chính ph&#7911;. <br> <br> Khi l&#7853;p ra Nhà n&#432;&#7899;c Vi&#7879;t Nam Dân ch&#7911; C&#7897;ng hòa, Ng&#432;&#7901;i &#273;a ch&#7911; tr&#432;&#417;ng th&#7921;c hi&#7879;n chính sách thêm b&#7841;n b&#7899;t thù; &#273;ã c&#7917; các ông Nguy&#7877;n H&#7843;i Th&#7847;n làm Phó Ch&#7911; t&#7883;ch Chính ph&#7911;, Nguy&#7877;nT&#432;&#7901;ngTam, làm B&#7897; tr&#432;&#7903;ng Ngo&#7841;i giao, V&#361; H&#7891;ng Khanh làm Phó Ch&#7911; t&#7883;ch Quân &#7911;y h&#7897;i, cùng nhi&#7873;u nhân v&#7853;t khác c&#7911;a Qu&#7889;c dân &#272;&#7843;ng tham gia vào Ban Th&#432;&#7901;ng tr&#7921;c Qu&#7889;c h&#7897;i. &#272;i&#7873;u &#273;ó nói lên &#273;&#7913;c khoan h&#7891;ng, &#273;&#7841;i &#273;&#7897; và b&#7843;n l&#297;nh c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i. Ngày 31-5-1946, trong th&#432; g&#7903;i &#273;&#7893;ng bào Nam B&#7897;, Ng&#432;&#7901;i vi&#7871;t: &quot;Tôi khuyên &#273;&#7891;ng bào &#273;oàn k&#7871;t ch&#7863;t ch&#7869; và r&#7897;ng rãi. N&#259;m ngón tay có ngón ng&#7855;n, ngón dài. Nh&#432;ng ng&#7855;n dài &#273;&#7873;u h&#7907;p l&#7841;i n&#417;i bàn tay, trong m&#7845;y tri&#7879;u ng&#432;&#7901;i c&#361;ng có ng&#432;&#7901;i th&#7871; này, ng&#432;&#7901;i th&#7871; khác, nh&#432;ng c&#7843; th&#7843;y &#273;&#7873;u là dòng dõi t&#7893; tiên ta. <br> <br> V&#7853;y nên ta ph&#7843;i khoan h&#7891;ng &#273;&#7841;i &#273;&#7897;, ta ph&#7843;i nh&#7853;n r&#7857;ng &#273;ã là con L&#7841;c cháu H&#7891;ng thì ai c&#361;ng có ít hay nhi&#7873;u lòng ái qu&#7889;c. &#272;&#7889;i v&#7899;i &#273;&#7891;ng bào l&#7841;c l&#7889;i l&#7847;m &#273;&#432;&#7901;ng, ta ph&#7843;i l&#7845;y tình thân ái mà c&#7843;m hóa h&#7885;; có th&#7871; m&#7899;i thành &#273;oàn k&#7871;t, có &#273;&#7841;i &#273;oàn k&#7871;t thì t&#432;&#417;ng lai ch&#7855;c ch&#7855;n s&#7869; v&#7867; vang''. Trong công cu&#7897;c gi&#7843;i phóng mi&#7873;n Nam, &#272;&#7843;ng và quân &#273;&#7897;i ta th&#7921;c hi&#7879;n t&#432; t&#432;&#7903;ng c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i: ''&#272;ánh cho M&#7929; cút, &#273;ánh cho ng&#7909;y nhào&quot;. Tuy nhiên, ph&#7843;i &#273;ánh nh&#432; th&#7871; nào &#273;&#7873; mi&#7873;n Nam ít t&#7893;n th&#7845;t v&#7873; sinh m&#7841;ng và c&#7911;a c&#7843;i nhân dân. Th&#7875; hi&#7879;n tính nhân &#273;&#7841;o c&#7911;a Ng&#432;&#7901;i, lúc sinh th&#7901;i là &#273;ánh th&#7871; nào làm tan rã v&#7873; t&#7895; ch&#7913;c c&#7911;a quân ng&#7909;y, &#273;ánh s&#7909;p &#273;&#7893; v&#7873; tinh th&#7847;n và ý chí, &#273;&#7891;ng th&#7901;i m&#7903; con &#273;&#432;&#7901;ng s&#7889;ng cho quân ng&#7909;y còn có ngày c&#7843;i tà qui chính quay v&#7873; v&#7899;i dân t&#7897;c. <br> <br> Ngày nay, &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c &#273;ang ti&#7871;p t&#7909;c s&#7921; nghi&#7879;p &#273;&#7893;i m&#7899;i d&#432;&#7899;i s&#7921; lãnh &#273;&#7841;o c&#7911;a &#272;&#7843;ng, vi&#7879;c phát huy nâng cao T&#432; t&#432;&#7903;ng H&#7891; Chí Minh là r&#7845;t to l&#7899;n. &#272;i&#7873;u &#273;ó s&#7869; giúp cho vi&#7879;c &#273;&#7893;i m&#7899;i ch&#7881;nh &#273;&#7889;n &#272;&#7843;ng trong s&#7841;ch v&#7919;ng m&#7841;nh; &#273;&#7891;ng th&#7901;i &#273;oàn k&#7871;t r&#7897;ng rãi m&#7885;i t&#7847;ng l&#7899;p nhân dân và ki&#7873;u bào &#7903; n&#432;&#7899;c ngoài, c&#361;ng nh&#432; m&#7903; ra chính sách ngo&#7841;i giao làm b&#7847;u b&#7841;n các n&#432;&#7899;c trên th&#7871; gi&#7899;i; nh&#7857;m huy &#273;&#7897;ng s&#7913;c m&#7841;nh t&#7893;ng h&#7907;p cho s&#7921; nghi&#7879;p xây d&#7921;ng và phát tri&#7875;n &#273;&#7845;t n&#432;&#7899;c.</font></span></p> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;