Nguyễn Quốc Bảo: Người cán bộ Đoàn tình nguyện lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2019, Quận 7 c&oacute; 158 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ. Trong đó c&oacute; nhiều thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tốt nghiệp Đại học v&agrave; c&oacute; việc l&agrave;m ổn định nhưng vẫn tự nguyện l&ecirc;n đường, ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ đối với qu&ecirc; hương đất nước. Một trong những tấm gương ti&ecirc;u biểu đ&oacute; l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1999, l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, phường T&acirc;n Hưng.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31900/a251ad483231d06f8920.jpg" style="height:960px; width:720px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; mặt trong Ng&agrave;y Hội t&ograve;ng qu&acirc;n, ấn tượng đầu ti&ecirc;n khi gặp Bảo l&agrave; một ch&agrave;ng trai c&oacute; ngoại h&igrave;nh nhỏ nhắn, nước da ng&acirc;m đen nhưng khỏe khoắn, n&eacute;t mặt lu&ocirc;n rạng ngời, đ&ocirc;i mắt &aacute;nh l&ecirc;n niềm vui sướng khi tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự. Sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo theo học hệ vừa học, vừa l&agrave;m ng&agrave;nh Luật tại trường Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố; th&aacute;ng 12/2017 đến nay, anh l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, phường T&acirc;n Hưng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động tại địa phương, Bảo kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao như trực sẵn s&agrave;ng chiến đấu, phối hợp với C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c lực lượng chức năng thường xuy&ecirc;n tuần tra, canh g&aacute;c để giữ g&igrave;n an ninh trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường... Bảo đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều Giấy khen c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cấp phường năm 2016 2017, Giấy khen cấp quận về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2017 , Giấy khen c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; th&agrave;nh phố năm 2018&hellip; Ng&agrave;y 17/12/2018 Bảo vinh dự được cấp ủy Chi bộ Khu phố 1 phường T&acirc;n Hưng kết nạp v&agrave;o Đảng cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31900/ca0924c2b9bb5be502aa.jpg" style="height:720px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp của ng&agrave;y Hội T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019 v&agrave; niềm phấn khởi của m&igrave;nh, Bảo chia sẻ: &ldquo;C&aacute;i may mắn của t&ocirc;i l&agrave; đ&atilde; c&oacute; thời gian hoạt động trong lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n được bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, t&ocirc;i x&aacute;c định r&otilde; qu&acirc;n đội l&agrave; một m&ocirc;i trường m&agrave; ở đ&oacute; mỗi thanh ni&ecirc;n sẽ được tiếp cận, trải nghiệm, học tập v&agrave; t&iacute;ch lũy cho m&igrave;nh nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, v&igrave; vậy d&ugrave; kh&oacute; khăn, vất vả đến đ&acirc;u, t&ocirc;i tin rằng bản th&acirc;n sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao&rdquo;. Những nhận thức đ&uacute;ng đắn v&agrave; &yacute; thức tự gi&aacute;c của Nguyễn Quốc Bảo thực sự l&agrave; tấm gương s&aacute;ng, ti&ecirc;u biểu để c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; noi theo. Hi vọng với l&ograve;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ, &yacute; ch&iacute; v&agrave; sự nỗ lực phấn đấu kh&ocirc;ng mệt mỏi của bản th&acirc;n sẽ l&agrave; h&agrave;nh trang gi&uacute;p Bảo vượt qua mọi thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những nhiệm vụ được giao, xứng đ&aacute;ng l&agrave; niềm tự h&agrave;o của gia đ&igrave;nh, địa phương v&agrave; đơn vị. </span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;