Nguyễn Quốc Bảo: Người cán bộ Đoàn tình nguyện lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2019, Quận 7 c&oacute; 158 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ. Trong đó c&oacute; nhiều thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tốt nghiệp Đại học v&agrave; c&oacute; việc l&agrave;m ổn định nhưng vẫn tự nguyện l&ecirc;n đường, ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ đối với qu&ecirc; hương đất nước. Một trong những tấm gương ti&ecirc;u biểu đ&oacute; l&agrave; đảng vi&ecirc;n trẻ Nguyễn Quốc Bảo, sinh năm 1999, l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, phường T&acirc;n Hưng.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31900/a251ad483231d06f8920.jpg" style="height:960px; width:720px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; mặt trong Ng&agrave;y Hội t&ograve;ng qu&acirc;n, ấn tượng đầu ti&ecirc;n khi gặp Bảo l&agrave; một ch&agrave;ng trai c&oacute; ngoại h&igrave;nh nhỏ nhắn, nước da ng&acirc;m đen nhưng khỏe khoắn, n&eacute;t mặt lu&ocirc;n rạng ngời, đ&ocirc;i mắt &aacute;nh l&ecirc;n niềm vui sướng khi tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự. Sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo theo học hệ vừa học, vừa l&agrave;m ng&agrave;nh Luật tại trường Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố; th&aacute;ng 12/2017 đến nay, anh l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, phường T&acirc;n Hưng. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động tại địa phương, Bảo kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu, r&egrave;n luyện ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao như trực sẵn s&agrave;ng chiến đấu, phối hợp với C&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c lực lượng chức năng thường xuy&ecirc;n tuần tra, canh g&aacute;c để giữ g&igrave;n an ninh trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường... Bảo đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều Giấy khen c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cấp phường năm 2016 2017, Giấy khen cấp quận về c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2017 , Giấy khen c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; th&agrave;nh phố năm 2018&hellip; Ng&agrave;y 17/12/2018 Bảo vinh dự được cấp ủy Chi bộ Khu phố 1 phường T&acirc;n Hưng kết nạp v&agrave;o Đảng cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31900/ca0924c2b9bb5be502aa.jpg" style="height:720px; width:720px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp của ng&agrave;y Hội T&ograve;ng qu&acirc;n năm 2019 v&agrave; niềm phấn khởi của m&igrave;nh, Bảo chia sẻ: &ldquo;C&aacute;i may mắn của t&ocirc;i l&agrave; đ&atilde; c&oacute; thời gian hoạt động trong lĩnh vực c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n được bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, t&ocirc;i x&aacute;c định r&otilde; qu&acirc;n đội l&agrave; một m&ocirc;i trường m&agrave; ở đ&oacute; mỗi thanh ni&ecirc;n sẽ được tiếp cận, trải nghiệm, học tập v&agrave; t&iacute;ch lũy cho m&igrave;nh nhiều kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, v&igrave; vậy d&ugrave; kh&oacute; khăn, vất vả đến đ&acirc;u, t&ocirc;i tin rằng bản th&acirc;n sẽ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao&rdquo;. Những nhận thức đ&uacute;ng đắn v&agrave; &yacute; thức tự gi&aacute;c của Nguyễn Quốc Bảo thực sự l&agrave; tấm gương s&aacute;ng, ti&ecirc;u biểu để c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n học tập v&agrave; noi theo. Hi vọng với l&ograve;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ, &yacute; ch&iacute; v&agrave; sự nỗ lực phấn đấu kh&ocirc;ng mệt mỏi của bản th&acirc;n sẽ l&agrave; h&agrave;nh trang gi&uacute;p Bảo vượt qua mọi thử th&aacute;ch để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt những nhiệm vụ được giao, xứng đ&aacute;ng l&agrave; niềm tự h&agrave;o của gia đ&igrave;nh, địa phương v&agrave; đơn vị. </span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;