Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu - người luôn lắng nghe và thổn thức với nhịp đập của đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tuần l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng của năm cũ - cũng l&agrave; tuần l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng của cuộc đời m&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tranh thủ sắp lịch l&agrave;m việc về đề &aacute;n sữa học đường, về chủ trương đầu tư, n&acirc;ng cấp bệnh viện. &Iacute;t ai biết rằng đ&oacute; cũng l&agrave; thời gian đồng ch&iacute;&nbsp;phải chịu đựng những cơn đau.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn th&acirc;n lo lắng cho sức khỏe của đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị&nbsp;Thu&nbsp;th&igrave; nhận được c&acirc;u trả lời: <em>&quot;M&igrave;nh c&ograve;n r&aacute;ng được!&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31903/chi-thu_201716970.jpg" style="height:396px; width:622px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn Thị Thu chụp&nbsp;ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;-&nbsp;Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thổn thức với nhịp đập của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;chia sẻ: <em>&quot;Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu thừa hưởng truyền thống y&ecirc;u nước của gia đ&igrave;nh từ khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường, b&ecirc;n cạnh việc học, đồng ch&iacute; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n, thể hiện r&otilde; tố chất l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&ocirc;i nổi, nhiệt huyết, gi&agrave;u s&aacute;ng kiến.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trong 35 năm c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; ngần ấy thời gian đồng ch&iacute; Thu gắn b&oacute; với thanh thiếu ni&ecirc;n trong hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; gắn với c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau, với bản lĩnh v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lắng nghe v&agrave; thổn thức với nhịp đập của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, của c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; người lao động;&nbsp;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Kh&ocirc;ng tự bằng l&ograve;ng với kết quả đạt được m&agrave; lu&ocirc;n trăn trở, suy nghĩ vận dụng kiến thức, nhận thức của m&igrave;nh để t&igrave;m kiếm c&aacute;ch l&agrave;m mới, tổ chức những phong tr&agrave;o thiết thực, với mong muốn ch&aacute;y bỏng l&agrave; l&agrave;m sao đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc chung hiệu quả nhất, mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho người d&acirc;n, nhất l&agrave; đồng b&agrave;o ngh&egrave;o&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Ngọc T&uacute; - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Thể dục - Thể thao quận 5 - kể anh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu c&oacute; thời gian d&agrave;i hoạt động c&ugrave;ng Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5, nhất l&agrave; thời đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu l&agrave;m B&iacute; thư Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n. Anh T&uacute; chia sẻ đồng ch&iacute; Thu rất đam m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Thời kỳ đồng ch&iacute; Thu l&agrave;m B&iacute; thư l&agrave; thời kỳ Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5 ph&aacute;t triển rất mạnh, hai năm liền l&agrave; l&aacute; cờ đầu của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng theo anh T&uacute;, điểm đặc biệt l&agrave; đồng ch&iacute; Thu lu&ocirc;n l&agrave; người truyền lửa, y&ecirc;u thương thế hệ đ&agrave;n em, lu&ocirc;n tạo động lực đổi mới trong hoạt động Đo&agrave;n. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, l&agrave;m việc với đồng ch&iacute; lu&ocirc;n thấy phấn khởi v&agrave; học được nhiều điều về điều h&agrave;nh, l&atilde;nh đạo, cũng như s&aacute;ng tạo để phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n đi v&agrave;o thực tế, kh&ocirc;ng c&ograve;n mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong&nbsp;nh&oacute;m đại diện Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5 đến viếng tại nh&agrave; ri&ecirc;ng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu c&oacute; một th&agrave;nh vi&ecirc;n đi ri&ecirc;ng nhập v&agrave;o đo&agrave;n, đ&oacute; l&agrave; b&agrave; Trần Dĩnh &Acirc;n (53 tuổi), sinh sống tại quận 5. B&agrave; &Acirc;n v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch Nguyễn Thị Thu học chung trường THPT. Hai người c&ugrave;ng l&agrave;m c&aacute;n bộ lớp n&ecirc;n c&oacute; điều kiện hoạt động Đo&agrave;n chung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave; &Acirc;n chia sẻ: <em>&quot;Thu l&agrave; người sống vui vẻ, gi&agrave;u t&igrave;nh cảm, h&ograve;a đồng, lu&ocirc;n chia sẻ v&agrave; nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave;. Khi tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, c&ocirc; ấy hoạt động rất năng nổ, được nhiều người thương qu&yacute;&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với Chủ tịch&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n​&nbsp;huyện Củ Chi&nbsp;Nguyễn Hữu Ho&agrave;i Ph&uacute;,&nbsp;đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh cảm của một người em đ&atilde; th&acirc;n thiết v&agrave; gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với người chị, người nữ l&atilde;nh đạo với hai từ &ldquo;quyết đo&aacute;n&rdquo;. Từ năm 1998, l&uacute;c ấy đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị&nbsp;Thu&nbsp;l&agrave; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 5, c&ograve;n &ocirc;ng Ph&uacute; khi ấy B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở N&ocirc;ng nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. T&iacute;nh c&aacute;ch quyết đo&aacute;n của b&agrave; Thu - một người l&atilde;nh đạo, nhưng lại rất gần gũi với mọi người&hellip; l&agrave; những điều m&agrave; &ocirc;ng ấn tượng v&agrave; học hỏi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&acirc;m huyết với sự ph&aacute;t triển của thế hệ trẻ</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31903/img-8895.jpg" style="height:468px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Nguyễn Thị Thu thăm hỏi t&igrave;nh h&igrave;nh&nbsp;học tập của học sinh -&nbsp;Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong k&yacute;&nbsp;ức v&agrave;&nbsp;tr&aacute;i&nbsp;tim của&nbsp;m&igrave;nh, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n được h&igrave;nh ảnh một người tiền bối trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;bản lĩnh, lu&ocirc;n nhiệt huyết, tận t&acirc;m, với nụ cười rạng rỡ, tự tin, phong th&aacute;i đĩnh đạc, x&ocirc;ng x&aacute;o, giọng n&oacute;i mang đầy kh&iacute; chất;&nbsp;lu&ocirc;n tận tụy với c&ocirc;ng việc, một t&aacute;c phong gần gũi, vừa mạnh mẽ, dứt kho&aacute;t, quyết liệt trong điều h&agrave;nh, xử l&yacute; c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y hoặc những suy tư, trăn trở cho sự ph&aacute;t triển lĩnh vực văn h&oacute;a - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố, cho sự ph&aacute;t triển của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những t&igrave;nh cảm đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn x&uacute;c động ghi trong sổ tang: <em>&quot;Chị thương mến! Những ng&agrave;y qua, d&ugrave; đ&atilde; chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; nhưng tụi em kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng b&agrave;ng ho&agrave;ng khi biết tin chị đ&atilde; ra đi m&atilde;i m&atilde;i. Anh em Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thương của chị. Mới đ&acirc;y th&ocirc;i trong buổi l&agrave;m việc của Th&agrave;nh ủy - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố với Th&agrave;nh Đo&agrave;n, d&ugrave; rất đau đớn với bệnh tật nhưng chị vẫn d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm th&acirc;n thương cho tụi em. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Chị đến dự v&agrave; c&oacute; những động vi&ecirc;n, gợi mở định hướng để tụi em c&ocirc;ng t&aacute;c tốt hơn trong thời gian tới. D&ugrave; ở nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau từ quận 5, đến Nh&agrave; B&egrave;, từ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố đến Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, chị lu&ocirc;n d&agrave;nh cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố những t&igrave;nh cảm hết sức đặc biệt, chị cũng l&agrave; người rất quyết liệt trong chỉ đạo để c&aacute;c ng&agrave;nh tạo cơ chế tốt cho hoạt động của Đo&agrave;n. Nhưng từ h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng em sẽ kh&ocirc;ng bao giờ c&ograve;n được gặp chị nữa, ch&uacute;ng em mong chị an nghỉ nơi c&otilde;i vĩnh hằng. Hằng ng&agrave;y, hằng giờ ch&uacute;ng em vẫn tiếp tục lao động, học tập để đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn cho sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u n&agrave;y. Thương chị nhiều lắm!&nbsp;&ldquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn&nbsp;Ng&ocirc; Thị Ngọc &Aacute;nh, sinh vi&ecirc;n Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, vẫn gọi Ph&oacute; Chủ tịch l&agrave; <em>&quot;M&aacute; Thu&quot;. </em>C&ocirc; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m được những giọt nước mắt khi hay tin người &acirc;n nh&acirc;n, người trợ cấp học bổng cho m&igrave;nh ra đi. <em>&quot;Gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, để nu&ocirc;i ước mơ đại học ba mẹ v&agrave; em phải nỗ lực rất nhiều. Ngọc &Aacute;nh phải đi dạy k&egrave;m, ba em th&igrave; nhận bất kỳ c&ocirc;ng việc n&agrave;o m&agrave; người quen thu&ecirc; mướn. V&igrave; vậy, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh học bổng 1+1, em rất vui mừng được &quot;M</em></span><em>&aacute;&nbsp;<span style="font-size:14px">Thu&quot; nhận đỡ đầu hết những năm đại học&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;<em>Những c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo rất bận rộn, nhiều c&ocirc;ng việc, nhưng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn d&agrave;nh thời gian, d&agrave;nh sự quan t&acirc;m của m&igrave;nh đến thế hệ trẻ, vẫn lo lắng cho những ho&agrave;n cảnh như tụi con để sau n&agrave;y trở th&agrave;nh những người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội hơn. Con thấy rất qu&yacute;, con sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để kh&ocirc;ng ph&ugrave; l&ograve;ng mong mỏi của M&aacute; Thu đ&atilde; đặt niềm tin ở con</em>&quot;, Ngọc &Aacute;nh bộc bạch.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000033"><strong>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu từng kinh qua c&aacute;c chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh (1989 &ndash; 1990); Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 5, Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh, Trưởng Khối Phổ th&ocirc;ng trung học, Trưởng Khối C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 5, B&iacute; thư Chi bộ Cơ quan, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a VII (2001 &ndash; 2005). Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu l&agrave; học vi&ecirc;n của lớp Trung cấp Ch&iacute;nh trị, Trung cấp Thanh vận (Hệ tập trung) tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng kh&oacute;a đầu ti&ecirc;n (1987 &ndash; 1988).</strong></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tổng hợp: HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;