Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu - người luôn lắng nghe và thổn thức với nhịp đập của đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Tuần l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng của năm cũ - cũng l&agrave; tuần l&agrave;m việc cuối c&ugrave;ng của cuộc đời m&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tranh thủ sắp lịch l&agrave;m việc về đề &aacute;n sữa học đường, về chủ trương đầu tư, n&acirc;ng cấp bệnh viện. &Iacute;t ai biết rằng đ&oacute; cũng l&agrave; thời gian đồng ch&iacute;&nbsp;phải chịu đựng những cơn đau.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn th&acirc;n lo lắng cho sức khỏe của đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị&nbsp;Thu&nbsp;th&igrave; nhận được c&acirc;u trả lời: <em>&quot;M&igrave;nh c&ograve;n r&aacute;ng được!&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31903/chi-thu_201716970.jpg" style="height:396px; width:622px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute;​&nbsp;Nguyễn Thị Thu chụp&nbsp;ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c bạn chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh&nbsp;-&nbsp;Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thổn thức với nhịp đập của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;chia sẻ: <em>&quot;Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu thừa hưởng truyền thống y&ecirc;u nước của gia đ&igrave;nh từ khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường, b&ecirc;n cạnh việc học, đồng ch&iacute; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n, thể hiện r&otilde; tố chất l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n s&ocirc;i nổi, nhiệt huyết, gi&agrave;u s&aacute;ng kiến.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trong 35 năm c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; ngần ấy thời gian đồng ch&iacute; Thu gắn b&oacute; với thanh thiếu ni&ecirc;n trong hoạt động của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; gắn với c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trong từng thời điểm kh&aacute;c nhau, với bản lĩnh v&agrave; nhiệt huyết của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n lắng nghe v&agrave; thổn thức với nhịp đập của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, của c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; người lao động;&nbsp;&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Kh&ocirc;ng tự bằng l&ograve;ng với kết quả đạt được m&agrave; lu&ocirc;n trăn trở, suy nghĩ vận dụng kiến thức, nhận thức của m&igrave;nh để t&igrave;m kiếm c&aacute;ch l&agrave;m mới, tổ chức những phong tr&agrave;o thiết thực, với mong muốn ch&aacute;y bỏng l&agrave; l&agrave;m sao đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o việc chung hiệu quả nhất, mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho người d&acirc;n, nhất l&agrave; đồng b&agrave;o ngh&egrave;o&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Ngọc T&uacute; - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Thể dục - Thể thao quận 5 - kể anh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu c&oacute; thời gian d&agrave;i hoạt động c&ugrave;ng Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5, nhất l&agrave; thời đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu l&agrave;m B&iacute; thư Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n. Anh T&uacute; chia sẻ đồng ch&iacute; Thu rất đam m&ecirc; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n. Thời kỳ đồng ch&iacute; Thu l&agrave;m B&iacute; thư l&agrave; thời kỳ Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5 ph&aacute;t triển rất mạnh, hai năm liền l&agrave; l&aacute; cờ đầu của Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng theo anh T&uacute;, điểm đặc biệt l&agrave; đồng ch&iacute; Thu lu&ocirc;n l&agrave; người truyền lửa, y&ecirc;u thương thế hệ đ&agrave;n em, lu&ocirc;n tạo động lực đổi mới trong hoạt động Đo&agrave;n. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, l&agrave;m việc với đồng ch&iacute; lu&ocirc;n thấy phấn khởi v&agrave; học được nhiều điều về điều h&agrave;nh, l&atilde;nh đạo, cũng như s&aacute;ng tạo để phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n đi v&agrave;o thực tế, kh&ocirc;ng c&ograve;n mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ograve;a trong&nbsp;nh&oacute;m đại diện Quận </span>Đ<span style="font-size:14px">o&agrave;n 5 đến viếng tại nh&agrave; ri&ecirc;ng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu c&oacute; một th&agrave;nh vi&ecirc;n đi ri&ecirc;ng nhập v&agrave;o đo&agrave;n, đ&oacute; l&agrave; b&agrave; Trần Dĩnh &Acirc;n (53 tuổi), sinh sống tại quận 5. B&agrave; &Acirc;n v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch Nguyễn Thị Thu học chung trường THPT. Hai người c&ugrave;ng l&agrave;m c&aacute;n bộ lớp n&ecirc;n c&oacute; điều kiện hoạt động Đo&agrave;n chung.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave; &Acirc;n chia sẻ: <em>&quot;Thu l&agrave; người sống vui vẻ, gi&agrave;u t&igrave;nh cảm, h&ograve;a đồng, lu&ocirc;n chia sẻ v&agrave; nhiệt t&igrave;nh gi&uacute;p đỡ bạn b&egrave;. Khi tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, c&ocirc; ấy hoạt động rất năng nổ, được nhiều người thương qu&yacute;&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với Chủ tịch&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n​&nbsp;huyện Củ Chi&nbsp;Nguyễn Hữu Ho&agrave;i Ph&uacute;,&nbsp;đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh cảm của một người em đ&atilde; th&acirc;n thiết v&agrave; gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i với người chị, người nữ l&atilde;nh đạo với hai từ &ldquo;quyết đo&aacute;n&rdquo;. Từ năm 1998, l&uacute;c ấy đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị&nbsp;Thu&nbsp;l&agrave; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 5, c&ograve;n &ocirc;ng Ph&uacute; khi ấy B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở N&ocirc;ng nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n. T&iacute;nh c&aacute;ch quyết đo&aacute;n của b&agrave; Thu - một người l&atilde;nh đạo, nhưng lại rất gần gũi với mọi người&hellip; l&agrave; những điều m&agrave; &ocirc;ng ấn tượng v&agrave; học hỏi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&acirc;m huyết với sự ph&aacute;t triển của thế hệ trẻ</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31903/img-8895.jpg" style="height:468px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Nguyễn Thị Thu thăm hỏi t&igrave;nh h&igrave;nh&nbsp;học tập của học sinh -&nbsp;Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong k&yacute;&nbsp;ức v&agrave;&nbsp;tr&aacute;i&nbsp;tim của&nbsp;m&igrave;nh, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n được h&igrave;nh ảnh một người tiền bối trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;bản lĩnh, lu&ocirc;n nhiệt huyết, tận t&acirc;m, với nụ cười rạng rỡ, tự tin, phong th&aacute;i đĩnh đạc, x&ocirc;ng x&aacute;o, giọng n&oacute;i mang đầy kh&iacute; chất;&nbsp;lu&ocirc;n tận tụy với c&ocirc;ng việc, một t&aacute;c phong gần gũi, vừa mạnh mẽ, dứt kho&aacute;t, quyết liệt trong điều h&agrave;nh, xử l&yacute; c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y hoặc những suy tư, trăn trở cho sự ph&aacute;t triển lĩnh vực văn h&oacute;a - x&atilde; hội của th&agrave;nh phố, cho sự ph&aacute;t triển của thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những t&igrave;nh cảm đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn x&uacute;c động ghi trong sổ tang: <em>&quot;Chị thương mến! Những ng&agrave;y qua, d&ugrave; đ&atilde; chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; nhưng tụi em kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng b&agrave;ng ho&agrave;ng khi biết tin chị đ&atilde; ra đi m&atilde;i m&atilde;i. Anh em Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n h&igrave;nh ảnh th&acirc;n thương của chị. Mới đ&acirc;y th&ocirc;i trong buổi l&agrave;m việc của Th&agrave;nh ủy - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố với Th&agrave;nh Đo&agrave;n, d&ugrave; rất đau đớn với bệnh tật nhưng chị vẫn d&agrave;nh những t&igrave;nh cảm th&acirc;n thương cho tụi em. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Chị đến dự v&agrave; c&oacute; những động vi&ecirc;n, gợi mở định hướng để tụi em c&ocirc;ng t&aacute;c tốt hơn trong thời gian tới. D&ugrave; ở nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau từ quận 5, đến Nh&agrave; B&egrave;, từ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố đến Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, chị lu&ocirc;n d&agrave;nh cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố những t&igrave;nh cảm hết sức đặc biệt, chị cũng l&agrave; người rất quyết liệt trong chỉ đạo để c&aacute;c ng&agrave;nh tạo cơ chế tốt cho hoạt động của Đo&agrave;n. Nhưng từ h&ocirc;m nay, ch&uacute;ng em sẽ kh&ocirc;ng bao giờ c&ograve;n được gặp chị nữa, ch&uacute;ng em mong chị an nghỉ nơi c&otilde;i vĩnh hằng. Hằng ng&agrave;y, hằng giờ ch&uacute;ng em vẫn tiếp tục lao động, học tập để đ&oacute;ng g&oacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều hơn cho sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u n&agrave;y. Thương chị nhiều lắm!&nbsp;&ldquo;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn&nbsp;Ng&ocirc; Thị Ngọc &Aacute;nh, sinh vi&ecirc;n Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, vẫn gọi Ph&oacute; Chủ tịch l&agrave; <em>&quot;M&aacute; Thu&quot;. </em>C&ocirc; sinh vi&ecirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng k&igrave;m được những giọt nước mắt khi hay tin người &acirc;n nh&acirc;n, người trợ cấp học bổng cho m&igrave;nh ra đi. <em>&quot;Gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, để nu&ocirc;i ước mơ đại học ba mẹ v&agrave; em phải nỗ lực rất nhiều. Ngọc &Aacute;nh phải đi dạy k&egrave;m, ba em th&igrave; nhận bất kỳ c&ocirc;ng việc n&agrave;o m&agrave; người quen thu&ecirc; mướn. V&igrave; vậy, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh học bổng 1+1, em rất vui mừng được &quot;M</em></span><em>&aacute;&nbsp;<span style="font-size:14px">Thu&quot; nhận đỡ đầu hết những năm đại học&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;<em>Những c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo rất bận rộn, nhiều c&ocirc;ng việc, nhưng c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; vẫn d&agrave;nh thời gian, d&agrave;nh sự quan t&acirc;m của m&igrave;nh đến thế hệ trẻ, vẫn lo lắng cho những ho&agrave;n cảnh như tụi con để sau n&agrave;y trở th&agrave;nh những người c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội hơn. Con thấy rất qu&yacute;, con sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để kh&ocirc;ng ph&ugrave; l&ograve;ng mong mỏi của M&aacute; Thu đ&atilde; đặt niềm tin ở con</em>&quot;, Ngọc &Aacute;nh bộc bạch.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#000033"><strong>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu từng kinh qua c&aacute;c chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh (1989 &ndash; 1990); Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 5, Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh, Trưởng Khối Phổ th&ocirc;ng trung học, Trưởng Khối C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 5, B&iacute; thư Chi bộ Cơ quan, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n kh&oacute;a VII (2001 &ndash; 2005). Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu l&agrave; học vi&ecirc;n của lớp Trung cấp Ch&iacute;nh trị, Trung cấp Thanh vận (Hệ tập trung) tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng kh&oacute;a đầu ti&ecirc;n (1987 &ndash; 1988).</strong></span></span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tổng hợp: HỒNG TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;