Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh (Bệnh viện quận 2, TP.HCM) v&agrave; b&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh (Bệnh viện Thống Nhất) đ&atilde; t&igrave;m những giải ph&aacute;p gi&uacute;p người bệnh giảm những cơn đau nhanh hơn.</span></span></strong></h2> <h2 style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-binh-minh-1550894164745496308304.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Lê Bình Minh hỗ trợ bệnh nhân tập vật lý trị liệu - Ảnh: K.ANH"><img alt="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_f6eb67c0-371e-11e9-a87b-ef268e9de25c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-binh-minh-1550894164745496308304.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 1." /></a></span></span></h2> <h2>&nbsp;</h2> <h2 style="text-align:center">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh hỗ trợ bệnh nh&acirc;n tập vật l&yacute; trị liệu - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24-2, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2019 cho hai thầy thuốc trẻ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đam m&ecirc;&nbsp;với y học cổ truyền</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở khoa vật l&yacute; trị liệu Bệnh viện quận 2, b&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh đang tr&ograve; chuyện với bệnh nh&acirc;n. C&ugrave;ng với c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n, khi ph&ograve;ng bệnh đ&ocirc;ng, b&aacute;c sĩ Minh cũng trực tiếp gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n tập vật l&yacute; trị liệu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhẹ nh&agrave;ng hướng dẫn, b&aacute;c sĩ d&ugrave;ng chiếc m&aacute;y xoa l&ecirc;n cổ tay bệnh nh&acirc;n bị mắc hội chứng ống cổ tay. Rồi chị chia sẻ c&aacute;ch để bệnh nh&acirc;n về nh&agrave; tập th&ecirc;m cho mau b&igrave;nh phục. Để gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n bị hội chứng ch&oacute;p xoay nhanh phục hồi hơn, c&ocirc; b&aacute;c sĩ đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu đề t&agrave;i khoa học:&nbsp;<em>Hiệu quả giảm đau của quang ch&acirc;m laser kết hợp vận động trị liệu tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n hội chứng ch&oacute;p xoay tại Bệnh viện quận 2</em>.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau một năm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; triển khai, hiệu quả gi&uacute;p người bệnh mau giảm cơn đau hơn so với phương ph&aacute;p đơn thuần trước đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh cho biết: &quot;Sau bốn tuần, c&aacute;c triệu chứng k&egrave;m theo như mệt mỏi, mất ngủ, cứng cơ hầu như khỏi ho&agrave;n to&agrave;n ở nh&oacute;m bệnh nh&acirc;n phối hợp. Quan trọng l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể xảy ra của quang ch&acirc;m&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trương Thế Lan, 55 tuổi (Q.9) l&agrave; bệnh nh&acirc;n được b&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh thăm kh&aacute;m hơn hai năm qua, cho biết: &quot;L&uacute;c trước nh&agrave; t&ocirc;i ở Q.2, nay đ&atilde; chuyển về Q.9 nhưng t&ocirc;i vẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m chữa bệnh ở đ&acirc;y. C&ocirc; B&igrave;nh Minh đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i tập luyện từ l&uacute;c ch&acirc;n đau kh&ocirc;ng đi được, tay cầm đ&ocirc;i đũa cũng kh&ocirc;ng thể, đến b&acirc;y giờ đ&atilde; gần hết bệnh lu&ocirc;n rồi. T&ocirc;i đi đứng v&agrave; cầm nắm thoải m&aacute;i&nbsp;hơn nhiều&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với nghề b&aacute;c sĩ y học cổ truyền, b&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh n&oacute;i &quot;nh&acirc;n duy&ecirc;n&quot; khi học lớp 7, B&igrave;nh Minh bỗng bị m&eacute;o miệng, mắt kh&ocirc;ng thể nhắm k&iacute;n lại sau một đ&ecirc;m thức giấc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;L&uacute;c đ&oacute; ba đ&atilde; chở m&igrave;nh đến một ph&ograve;ng kh&aacute;m của b&aacute;c sĩ y học cổ truyền, được day ấn huyện, x&ocirc;ng ngải cứu, khoảng một th&aacute;ng sau m&igrave;nh đ&atilde; được trả lại gương mặt như cũ&quot; - b&aacute;c sĩ Minh kể. Từ đ&oacute;, Minh th&ocirc;i th&uacute;c học v&agrave; thi v&agrave;o Đại học Y dược TP.HCM chuy&ecirc;n khoa y học cổ truyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; b&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện quận 2, b&aacute;c sĩ Minh c&ugrave;ng c&aacute;c thầy thuốc trẻ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đem chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, chăm s&oacute;c sức khỏe cho b&agrave; con ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, biển đảo. H&egrave; năm 2018, Minh c&ograve;n g&oacute;p mặt c&ugrave;ng đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của TP.HCM đến nước bạn L&agrave;o thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ chăm s&oacute;c sức khỏe, ph&aacute;t triển cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đau đ&aacute;u v&igrave; người bệnh</strong></span></span></p> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 10px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-bui-van-anh-155089412868454066176.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Bùi Văn Anh (trái) chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi sau khi mổ khớp gối - Ảnh: K.ANH"><img alt="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e0fcc800-371e-11e9-8533-0b2d40b17b9a" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-bui-van-anh-155089412868454066176.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh (tr&aacute;i) chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n lớn tuổi sau khi mổ khớp gối - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp Học viện Qu&acirc;n y H&agrave; Nội, B&ugrave;i Văn Anh (qu&ecirc; Hải Dương) v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), l&agrave;m b&aacute;c sĩ chấn thương chỉnh h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp b&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh sau ca trực, anh chia sẻ: &quot;C&ocirc;ng việc của b&aacute;c sĩ khoa n&agrave;y kh&ocirc;ng kể giờ giấc. Khi c&oacute; ca cấp cứu, chỉ cần nghe th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; phải c&oacute; mặt sau v&agrave;i ph&uacute;t mới kịp thời cứu bệnh nh&acirc;n được. Do vậy việc vừa tan ca, về đến nh&agrave; chưa kịp bưng ch&eacute;n cơm l&ecirc;n đ&atilde; quay v&agrave;o bệnh viện ngay khi gặp ca cần sự huy động của nhiều người l&agrave; chuyện thường xuy&ecirc;n ở bệnh viện&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng dừng lại ở những phương ph&aacute;p chữa trị đang được &aacute;p dụng, b&aacute;c sĩ Anh tham gia nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m đề t&agrave;i điều trị phẫu thuật g&atilde;y đầu dưới xương quay (ở cổ tay) bằng nẹp v&iacute;t kh&oacute;a cho người lớn tuổi tại Bệnh viện Thống Nhất.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bệnh nh&acirc;n tại bệnh viện đa phần l&agrave; người lớn tuổi, lo&atilde;ng xương n&ecirc;n rất kh&oacute; khăn cho việc ti&ecirc;n lượng điều trị g&atilde;y đầu dưới xương quay. Thay v&igrave; d&ugrave;ng nẹp th&ocirc;ng thường như trước, việc sử dụng phương ph&aacute;p d&ugrave;ng nẹp v&iacute;t kh&oacute;a m&agrave; b&aacute;c sĩ Anh v&agrave; cộng sự nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; mang lại hiệu quả tốt cho bệnh nh&acirc;n bị g&atilde;y xương phạm khớp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng bị biến chứng v&agrave; phục hồi nhanh hơn; chỉ sau ba th&aacute;ng c&oacute; thể cầm, x&aacute;ch được vật nặng.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1550893911512" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS.BS Tăng Ch&iacute; Thượng, ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng đội ngũ thầy thuốc trẻ của TP đ&atilde; g&oacute;p phần c&ugrave;ng ng&agrave;nh y tế chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n. &quot;C&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, s&aacute;ng tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học trong c&aacute;ch điều trị cho người bệnh&quot; - &ocirc;ng Thượng n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo BS Thượng, cuộc vận động thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cũng gắn liền với quan điểm chỉ đạo chung của ng&agrave;nh y tế, lấy người bệnh l&agrave;m trung t&acirc;m, hướng đến sự h&agrave;i l&ograve;ng của bệnh nh&acirc;n l&agrave; thước đo gi&aacute; trị, hiệu quả của người thầy thuốc.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1550893862824" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh v&igrave; cộng đồng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="cd" id="img_a20f5b20-371f-11e9-bfc0-adfdd3610239" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/cd-15508944521951523751973.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="cd" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thầy thuốc trẻ tặng xe đạp cho học sinh kh&oacute; khăn - Ảnh: Kh&aacute;nh Duy</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 22-2, những thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu được x&eacute;t tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM b&igrave;nh chọn đ&atilde; tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Thầy thuốc trẻ TP.HCM v&igrave; cộng đồng&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho khoảng 200 người d&acirc;n x&atilde; Thuận B&igrave;nh, huyện Thạnh H&oacute;a, tỉnh Long An. Đo&agrave;n c&ograve;n trao tặng 10 chiếc xe đạp v&agrave; 200 quyển tập cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; thăm, tặng qu&agrave; cho đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thuận B&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ vinh danh 37 gương thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu trong r&egrave;n luyện y đức, y nghiệp v&agrave; tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện dự kiến diễn ra tối 24-2.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>K.ANH</strong></span></span></p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;