Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh (Bệnh viện quận 2, TP.HCM) v&agrave; b&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh (Bệnh viện Thống Nhất) đ&atilde; t&igrave;m những giải ph&aacute;p gi&uacute;p người bệnh giảm những cơn đau nhanh hơn.</span></span></strong></h2> <h2 style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-binh-minh-1550894164745496308304.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Lê Bình Minh hỗ trợ bệnh nhân tập vật lý trị liệu - Ảnh: K.ANH"><img alt="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_f6eb67c0-371e-11e9-a87b-ef268e9de25c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-binh-minh-1550894164745496308304.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 1." /></a></span></span></h2> <h2>&nbsp;</h2> <h2 style="text-align:center">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh hỗ trợ bệnh nh&acirc;n tập vật l&yacute; trị liệu - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 24-2, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ trao Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2019 cho hai thầy thuốc trẻ n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đam m&ecirc;&nbsp;với y học cổ truyền</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở khoa vật l&yacute; trị liệu Bệnh viện quận 2, b&aacute;c sĩ L&ecirc; B&igrave;nh Minh đang tr&ograve; chuyện với bệnh nh&acirc;n. C&ugrave;ng với c&aacute;c kỹ thuật vi&ecirc;n, khi ph&ograve;ng bệnh đ&ocirc;ng, b&aacute;c sĩ Minh cũng trực tiếp gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n tập vật l&yacute; trị liệu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhẹ nh&agrave;ng hướng dẫn, b&aacute;c sĩ d&ugrave;ng chiếc m&aacute;y xoa l&ecirc;n cổ tay bệnh nh&acirc;n bị mắc hội chứng ống cổ tay. Rồi chị chia sẻ c&aacute;ch để bệnh nh&acirc;n về nh&agrave; tập th&ecirc;m cho mau b&igrave;nh phục. Để gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n bị hội chứng ch&oacute;p xoay nhanh phục hồi hơn, c&ocirc; b&aacute;c sĩ đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu đề t&agrave;i khoa học:&nbsp;<em>Hiệu quả giảm đau của quang ch&acirc;m laser kết hợp vận động trị liệu tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n hội chứng ch&oacute;p xoay tại Bệnh viện quận 2</em>.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau một năm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; triển khai, hiệu quả gi&uacute;p người bệnh mau giảm cơn đau hơn so với phương ph&aacute;p đơn thuần trước đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh cho biết: &quot;Sau bốn tuần, c&aacute;c triệu chứng k&egrave;m theo như mệt mỏi, mất ngủ, cứng cơ hầu như khỏi ho&agrave;n to&agrave;n ở nh&oacute;m bệnh nh&acirc;n phối hợp. Quan trọng l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể xảy ra của quang ch&acirc;m&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trương Thế Lan, 55 tuổi (Q.9) l&agrave; bệnh nh&acirc;n được b&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh thăm kh&aacute;m hơn hai năm qua, cho biết: &quot;L&uacute;c trước nh&agrave; t&ocirc;i ở Q.2, nay đ&atilde; chuyển về Q.9 nhưng t&ocirc;i vẫn đăng k&yacute; kh&aacute;m chữa bệnh ở đ&acirc;y. C&ocirc; B&igrave;nh Minh đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i tập luyện từ l&uacute;c ch&acirc;n đau kh&ocirc;ng đi được, tay cầm đ&ocirc;i đũa cũng kh&ocirc;ng thể, đến b&acirc;y giờ đ&atilde; gần hết bệnh lu&ocirc;n rồi. T&ocirc;i đi đứng v&agrave; cầm nắm thoải m&aacute;i&nbsp;hơn nhiều&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với nghề b&aacute;c sĩ y học cổ truyền, b&aacute;c sĩ B&igrave;nh Minh n&oacute;i &quot;nh&acirc;n duy&ecirc;n&quot; khi học lớp 7, B&igrave;nh Minh bỗng bị m&eacute;o miệng, mắt kh&ocirc;ng thể nhắm k&iacute;n lại sau một đ&ecirc;m thức giấc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;L&uacute;c đ&oacute; ba đ&atilde; chở m&igrave;nh đến một ph&ograve;ng kh&aacute;m của b&aacute;c sĩ y học cổ truyền, được day ấn huyện, x&ocirc;ng ngải cứu, khoảng một th&aacute;ng sau m&igrave;nh đ&atilde; được trả lại gương mặt như cũ&quot; - b&aacute;c sĩ Minh kể. Từ đ&oacute;, Minh th&ocirc;i th&uacute;c học v&agrave; thi v&agrave;o Đại học Y dược TP.HCM chuy&ecirc;n khoa y học cổ truyền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; b&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện quận 2, b&aacute;c sĩ Minh c&ugrave;ng c&aacute;c thầy thuốc trẻ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đem chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, chăm s&oacute;c sức khỏe cho b&agrave; con ngh&egrave;o v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, biển đảo. H&egrave; năm 2018, Minh c&ograve;n g&oacute;p mặt c&ugrave;ng đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của TP.HCM đến nước bạn L&agrave;o thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ chăm s&oacute;c sức khỏe, ph&aacute;t triển cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đau đ&aacute;u v&igrave; người bệnh</strong></span></span></p> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jp0wci2d" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 10px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jp0wcj5a" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-bui-van-anh-155089412868454066176.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bác sĩ Bùi Văn Anh (trái) chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi sau khi mổ khớp gối - Ảnh: K.ANH"><img alt="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e0fcc800-371e-11e9-8533-0b2d40b17b9a" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/bs-bui-van-anh-155089412868454066176.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Trao giải Phạm Ngọc Thạch cho bác sĩ giúp giảm cơn đau nhanh - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh (tr&aacute;i) chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n lớn tuổi sau khi mổ khớp gối - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp Học viện Qu&acirc;n y H&agrave; Nội, B&ugrave;i Văn Anh (qu&ecirc; Hải Dương) v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), l&agrave;m b&aacute;c sĩ chấn thương chỉnh h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gặp b&aacute;c sĩ B&ugrave;i Văn Anh sau ca trực, anh chia sẻ: &quot;C&ocirc;ng việc của b&aacute;c sĩ khoa n&agrave;y kh&ocirc;ng kể giờ giấc. Khi c&oacute; ca cấp cứu, chỉ cần nghe th&ocirc;ng b&aacute;o l&agrave; phải c&oacute; mặt sau v&agrave;i ph&uacute;t mới kịp thời cứu bệnh nh&acirc;n được. Do vậy việc vừa tan ca, về đến nh&agrave; chưa kịp bưng ch&eacute;n cơm l&ecirc;n đ&atilde; quay v&agrave;o bệnh viện ngay khi gặp ca cần sự huy động của nhiều người l&agrave; chuyện thường xuy&ecirc;n ở bệnh viện&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng dừng lại ở những phương ph&aacute;p chữa trị đang được &aacute;p dụng, b&aacute;c sĩ Anh tham gia nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m đề t&agrave;i điều trị phẫu thuật g&atilde;y đầu dưới xương quay (ở cổ tay) bằng nẹp v&iacute;t kh&oacute;a cho người lớn tuổi tại Bệnh viện Thống Nhất.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bệnh nh&acirc;n tại bệnh viện đa phần l&agrave; người lớn tuổi, lo&atilde;ng xương n&ecirc;n rất kh&oacute; khăn cho việc ti&ecirc;n lượng điều trị g&atilde;y đầu dưới xương quay. Thay v&igrave; d&ugrave;ng nẹp th&ocirc;ng thường như trước, việc sử dụng phương ph&aacute;p d&ugrave;ng nẹp v&iacute;t kh&oacute;a m&agrave; b&aacute;c sĩ Anh v&agrave; cộng sự nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; mang lại hiệu quả tốt cho bệnh nh&acirc;n bị g&atilde;y xương phạm khớp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng bị biến chứng v&agrave; phục hồi nhanh hơn; chỉ sau ba th&aacute;ng c&oacute; thể cầm, x&aacute;ch được vật nặng.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1550893911512" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS.BS Tăng Ch&iacute; Thượng, ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng đội ngũ thầy thuốc trẻ của TP đ&atilde; g&oacute;p phần c&ugrave;ng ng&agrave;nh y tế chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n. &quot;C&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, s&aacute;ng tạo v&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học trong c&aacute;ch điều trị cho người bệnh&quot; - &ocirc;ng Thượng n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo BS Thượng, cuộc vận động thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cũng gắn liền với quan điểm chỉ đạo chung của ng&agrave;nh y tế, lấy người bệnh l&agrave;m trung t&acirc;m, hướng đến sự h&agrave;i l&ograve;ng của bệnh nh&acirc;n l&agrave; thước đo gi&aacute; trị, hiệu quả của người thầy thuốc.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1550893862824" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh v&igrave; cộng đồng</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="cd" id="img_a20f5b20-371f-11e9-bfc0-adfdd3610239" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/2/23/cd-15508944521951523751973.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="cd" /></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thầy thuốc trẻ tặng xe đạp cho học sinh kh&oacute; khăn - Ảnh: Kh&aacute;nh Duy</span></span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 22-2, những thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu được x&eacute;t tặng Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM b&igrave;nh chọn đ&atilde; tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Thầy thuốc trẻ TP.HCM v&igrave; cộng đồng&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c b&aacute;c sĩ đ&atilde; kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho khoảng 200 người d&acirc;n x&atilde; Thuận B&igrave;nh, huyện Thạnh H&oacute;a, tỉnh Long An. Đo&agrave;n c&ograve;n trao tặng 10 chiếc xe đạp v&agrave; 200 quyển tập cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; thăm, tặng qu&agrave; cho đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Thuận B&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ vinh danh 37 gương thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu trong r&egrave;n luyện y đức, y nghiệp v&agrave; tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện dự kiến diễn ra tối 24-2.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>K.ANH</strong></span></span></p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;