“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31916/P1200884.jpg" style="height:373px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng - Ảnh Kim S&aacute;ng</em></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Ngay sau lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; năm 2019, do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 24.2, gần 1.000 thanh ni&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện bắt tay v&agrave;o việc.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1840_immk.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện dọn dẹp, cải tạo cảnh quan ven rạch Đất S&eacute;t thuộc P.Thạnh Lộc, Q.12</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; được mọi người xem l&agrave; ph&aacute;i &ldquo;tay yếu ch&acirc;n mềm&rdquo;, nhưng hai c&ocirc; gi&aacute;o trẻ Lương Thị Thơm v&agrave; H&agrave; Thị Th&uacute;y Hồng, đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường Mầm non Họa Mi 1, P.Thới An, Q.12 (TP.HCM) vẫn xung phong cầm c&agrave;o v&agrave; liềm bước xuống con rạch Đất S&eacute;t thuộc P.Thạnh Lộc (Q.12) để vớt r&aacute;c, cắt cỏ v&agrave; k&eacute;o lục b&igrave;nh để chuyển l&ecirc;n xe &eacute;p r&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1820_rfiu.jpg" style="height:440px; width:660px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">H&agrave;ng ng&agrave;n bạn trẻ tham dự lễ khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức tại Q.12, TP.HCM (Ảnh: L&ecirc; Thanh)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Thơm cho biết: &ldquo;Nh&agrave; ở Q.Thủ Đức, c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 17km, ch&iacute;nh v&igrave; vậy s&aacute;ng nay m&igrave;nh thức dậy rất sớm để chuẩn bị h&agrave;nh trang đến đ&acirc;y dự lễ ra qu&acirc;n th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; bắt tay v&agrave;o thực hiện c&ocirc;ng việc dọn vệ sinh lu&ocirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lấy tay gạt những giọt mồ h&ocirc;i tr&ecirc;n tr&aacute;ng, c&ocirc; Th&uacute;y Hồng chia sẻ: &ldquo;Mặc d&ugrave; m&igrave;nh gắn với c&ocirc;ng việc dạy học mỗi ng&agrave;y, nhưng v&agrave;o cuối tuần hễ c&oacute; chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện l&agrave;m cho m&ocirc;i trường cuộc sống xanh, sạch hơn l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng bao giờ từ chối. Bởi, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nh&agrave;ng th&igrave; gian khổ sẽ d&agrave;nh phần ai?&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo; của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm nay, anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n TP.HCM, cho biết: &ldquo;C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố chung sức thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, hướng đến ho&agrave;n th&agrave;nh chỉ ti&ecirc;u mỗi cơ sở Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất mộ hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/81a52ea2a6a144ff1db0_jacq.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTNVN TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại Q.12 Ảnh: L&ecirc; Thanh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ trồng mới &iacute;t nhất 1.000 c&acirc;y xanh; cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại 5 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; 100% cơ sở Đo&agrave;n khối h&agrave;nh ch&iacute;nh tổ chức Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n, doanh nghiệp v&agrave; xử l&yacute; hồ sơ tồn đọng; ph&aacute;t triển mới 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; giới thiệu &iacute;t nhất 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp trong th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, đem kiến thức khoa học, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của tr&iacute; thức trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học, c&ocirc;ng nghệ trẻ (Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;, thu h&uacute;t sự tham gia của 35 đội h&igrave;nh tr&iacute; thức trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ sẽ thực hiện 14 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nu&ocirc;i v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tại 5 huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM : Cần Giờ, Nh&agrave; B&egrave;, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, H&oacute;c M&ocirc;n, Củ Chi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1810_ihug.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trao học bổng cho học sinh ngh&egrave;o, học giỏi tại buổi lễ Ảnh: L&ecirc; Thanh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ ph&aacute;t động, Ban tổ chức đ&atilde; trao 23 suất học bổng với tổng trị gi&aacute; 46 triệu đồng cho học sinh ngh&egrave;o hiếu học của Q.12 (TP.HCM). Đ&acirc;y l&agrave; nguồn kinh ph&iacute; của chương tr&igrave;nh Nu&ocirc;i heo đất &ldquo;Tết l&agrave;m điều hay, chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p cho học sinh ngh&egrave;o TPHCM&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ngay trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cũng tiến h&agrave;nh thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:center"><br /> <img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/cdebef38e23b0065592a_afmh.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng cho Nh&agrave; thiếu nhi Q.12 (Ảnh: L&ecirc; Thanh)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Đặng Mỹ Ly, B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM, cho biết: &ldquo;Ngay trong ng&agrave;y khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, đơn vị &nbsp;đ&atilde; c&oacute; gần 100 thợ điện trẻ t&igrave;nh nguyện tham gia sửa chữa hệ thống điện miễn ph&iacute; cho 60 hộ kh&oacute; khăn tại Q.12; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Tuyến hẻm c&oacute; hệ thống điện an to&agrave;n, mỹ quan, tiết kiệm nhằm cải tạo, b&oacute; gọn hệ thống lưới điện v&agrave; lắp đặt c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại Tuyến đường TL28, KP 3C, P.Thạnh Lộc, Q.12. Đặc biệt, l&agrave; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Chung tay sử dụng năng lượng xanh, t&agrave;i trợ lắp đặt 1 hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng cho Nh&agrave; thiếu nhi Q.12. Ngo&agrave;i ra, đơn vị n&agrave;y c&ograve;n tặng hơn 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, học giỏi. Tổng kinh ph&iacute; thực hiện trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n của đơn vị hơn 300 triệu đồng&rdquo;.<br /> <br /> Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n ghi nhận những việc l&agrave;m &yacute; nghĩa do thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực ngay trong ng&agrave;y lễ khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n tại TP.HCM</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/6c96e992619183cfda80_dmqw.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); margin-bottom: 0px; text-align: left; float: left; padding-left: 15px; border-left: 1px solid rgb(221, 221, 221); width: 613.797px; font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important;">.</div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/615926592b5ac904904b_nhoo.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/54752aafddac3ff266bd_vhdd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1837_crrv.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><br /> <strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; THANH - B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;