“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31916/P1200884.jpg" style="height:373px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng - Ảnh Kim S&aacute;ng</em></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Ngay sau lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; năm 2019, do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 24.2, gần 1.000 thanh ni&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện bắt tay v&agrave;o việc.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1840_immk.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; t&igrave;nh nguyện dọn dẹp, cải tạo cảnh quan ven rạch Đất S&eacute;t thuộc P.Thạnh Lộc, Q.12</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; được mọi người xem l&agrave; ph&aacute;i &ldquo;tay yếu ch&acirc;n mềm&rdquo;, nhưng hai c&ocirc; gi&aacute;o trẻ Lương Thị Thơm v&agrave; H&agrave; Thị Th&uacute;y Hồng, đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại Trường Mầm non Họa Mi 1, P.Thới An, Q.12 (TP.HCM) vẫn xung phong cầm c&agrave;o v&agrave; liềm bước xuống con rạch Đất S&eacute;t thuộc P.Thạnh Lộc (Q.12) để vớt r&aacute;c, cắt cỏ v&agrave; k&eacute;o lục b&igrave;nh để chuyển l&ecirc;n xe &eacute;p r&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1820_rfiu.jpg" style="height:440px; width:660px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">H&agrave;ng ng&agrave;n bạn trẻ tham dự lễ khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức tại Q.12, TP.HCM (Ảnh: L&ecirc; Thanh)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; Thơm cho biết: &ldquo;Nh&agrave; ở Q.Thủ Đức, c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 17km, ch&iacute;nh v&igrave; vậy s&aacute;ng nay m&igrave;nh thức dậy rất sớm để chuẩn bị h&agrave;nh trang đến đ&acirc;y dự lễ ra qu&acirc;n th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n v&agrave; sau đ&oacute; bắt tay v&agrave;o thực hiện c&ocirc;ng việc dọn vệ sinh lu&ocirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lấy tay gạt những giọt mồ h&ocirc;i tr&ecirc;n tr&aacute;ng, c&ocirc; Th&uacute;y Hồng chia sẻ: &ldquo;Mặc d&ugrave; m&igrave;nh gắn với c&ocirc;ng việc dạy học mỗi ng&agrave;y, nhưng v&agrave;o cuối tuần hễ c&oacute; chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện l&agrave;m cho m&ocirc;i trường cuộc sống xanh, sạch hơn l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng bao giờ từ chối. Bởi, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nh&agrave;ng th&igrave; gian khổ sẽ d&agrave;nh phần ai?&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng&rdquo; của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm nay, anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n TP.HCM, cho biết: &ldquo;C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố chung sức thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, hướng đến ho&agrave;n th&agrave;nh chỉ ti&ecirc;u mỗi cơ sở Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất mộ hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/81a52ea2a6a144ff1db0_jacq.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTNVN TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại Q.12 Ảnh: L&ecirc; Thanh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện sẽ trồng mới &iacute;t nhất 1.000 c&acirc;y xanh; cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại 5 tuyến k&ecirc;nh, rạch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố; 100% cơ sở Đo&agrave;n khối h&agrave;nh ch&iacute;nh tổ chức Ng&agrave;y thứ bảy t&igrave;nh nguyện giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh cho người d&acirc;n, doanh nghiệp v&agrave; xử l&yacute; hồ sơ tồn đọng; ph&aacute;t triển mới 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; giới thiệu &iacute;t nhất 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp trong th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, đem kiến thức khoa học, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của tr&iacute; thức trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học, c&ocirc;ng nghệ trẻ (Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo;, thu h&uacute;t sự tham gia của 35 đội h&igrave;nh tr&iacute; thức trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; khoa học trẻ sẽ thực hiện 14 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nu&ocirc;i v&agrave; kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường tại 5 huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM : Cần Giờ, Nh&agrave; B&egrave;, B&igrave;nh Ch&aacute;nh, H&oacute;c M&ocirc;n, Củ Chi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1810_ihug.jpg" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trao học bổng cho học sinh ngh&egrave;o, học giỏi tại buổi lễ Ảnh: L&ecirc; Thanh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong buổi lễ ph&aacute;t động, Ban tổ chức đ&atilde; trao 23 suất học bổng với tổng trị gi&aacute; 46 triệu đồng cho học sinh ngh&egrave;o hiếu học của Q.12 (TP.HCM). Đ&acirc;y l&agrave; nguồn kinh ph&iacute; của chương tr&igrave;nh Nu&ocirc;i heo đất &ldquo;Tết l&agrave;m điều hay, chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p cho học sinh ngh&egrave;o TPHCM&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Ngay trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n của Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cũng tiến h&agrave;nh thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa.</span></p> <p style="text-align:center"><br /> <img alt="" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/cdebef38e23b0065592a_afmh.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng cho Nh&agrave; thiếu nhi Q.12 (Ảnh: L&ecirc; Thanh)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chị Đặng Mỹ Ly, B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM, cho biết: &ldquo;Ngay trong ng&agrave;y khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, đơn vị &nbsp;đ&atilde; c&oacute; gần 100 thợ điện trẻ t&igrave;nh nguyện tham gia sửa chữa hệ thống điện miễn ph&iacute; cho 60 hộ kh&oacute; khăn tại Q.12; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Tuyến hẻm c&oacute; hệ thống điện an to&agrave;n, mỹ quan, tiết kiệm nhằm cải tạo, b&oacute; gọn hệ thống lưới điện v&agrave; lắp đặt c&aacute;c bộ đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng d&acirc;n lập tại Tuyến đường TL28, KP 3C, P.Thạnh Lộc, Q.12. Đặc biệt, l&agrave; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh Chung tay sử dụng năng lượng xanh, t&agrave;i trợ lắp đặt 1 hệ thống điện năng lượng mặt trời tặng cho Nh&agrave; thiếu nhi Q.12. Ngo&agrave;i ra, đơn vị n&agrave;y c&ograve;n tặng hơn 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng v&agrave; học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, học giỏi. Tổng kinh ph&iacute; thực hiện trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n của đơn vị hơn 300 triệu đồng&rdquo;.<br /> <br /> Ch&ugrave;m ảnh do ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Thanh ni&ecirc;n ghi nhận những việc l&agrave;m &yacute; nghĩa do thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thực ngay trong ng&agrave;y lễ khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n tại TP.HCM</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 5" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/6c96e992619183cfda80_dmqw.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> <div class="pswp-content__caption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; line-height: 30px !important;"> <div class="imgcaption" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(85, 85, 85); margin-bottom: 0px; text-align: left; float: left; padding-left: 15px; border-left: 1px solid rgb(221, 221, 221); width: 613.797px; font-size: 14px !important; line-height: 1.42857 !important;">.</div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 6" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/615926592b5ac904904b_nhoo.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 7" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/54752aafddac3ff266bd_vhdd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> </tbody> </table> <table align="center" class="imagefull" style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; box-sizing:border-box; color:rgb(17, 17, 17); font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif; font-size:18px; height:auto; line-height:30px !important; width:auto"> <tbody> <tr> <td> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(89, 89, 89); margin-bottom: 0px; text-align: center; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__wrapimage" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); position: relative; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <div class="pswp-content__image" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 30px !important;"> <p><img alt="“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - ảnh 8" class="loaded" src="https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/lethanh/2019_02_24/img_1837_crrv.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; height:auto; line-height:30px !important; margin-bottom:0px; margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:100%; min-height:1px; vertical-align:middle" /></p> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><br /> <strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; THANH - B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;