Nhịp đập yêu thương vì người bệnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Tối 24-2, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ vinh danh 37 thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 6-2019.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31924/bacsi.jpg" style="height:327px; width:580px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Từ tr&aacute;i qua: B&aacute;c sĩ Trần Thị Mai Linh, Phạm Quang Th&ocirc;ng, Nguyễn Hữu Tuấn, L&ecirc; Th&agrave;nh Kh&aacute;nh Phong - Ảnh: K.ANH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy l&agrave; tập thể c&oacute; nhiều thầy thuốc trẻ được tuy&ecirc;n dương dịp n&agrave;y với bốn điển h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Th&ocirc;i th&uacute;c nghi&ecirc;n cứu v&igrave; người bệnh</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong bốn b&aacute;c sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy được tuy&ecirc;n dương, duy nhất c&oacute; nữ b&aacute;c sĩ hiếm hoi của khoa ngoại thần kinh Trần Thị Mai Linh (b&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc th&ugrave; của khoa Linh đang c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c ca mổ n&atilde;o n&ecirc;n b&aacute;c sĩ lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng &quot;căng như d&acirc;y đ&agrave;n&quot;. Tuy lịch trực, mổ cũng như c&aacute;c b&aacute;c sĩ nam nhưng Linh vẫn d&agrave;nh thời gian để học tiếp v&agrave; tốt nghiệp b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa I.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i đề t&agrave;i khoa học &quot;C&aacute;c yếu tố li&ecirc;n quan đến kết quả phẫu thuật u nguy&ecirc;n b&agrave;o mạch m&aacute;u ở hố sau: kinh nghiệm 10 năm điều trị&quot; được đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; Y Học, Linh c&ograve;n tham gia nghi&ecirc;n cứu để ứng dụng điều trị phẫu thuật đầu nước bằng phương ph&aacute;p chuyển lưu dịch n&atilde;o tủy thất v&agrave;o t&acirc;m nhĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghĩa l&agrave; dẫn cho dịch n&atilde;o đi v&agrave;o tim rồi cơ thể người bệnh tự đ&agrave;o thải ra ngo&agrave;i - một phương ph&aacute;p mang đến hi vọng cuối c&ugrave;ng để cứu người bệnh đầu nước (n&atilde;o &uacute;ng thủy).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;C&oacute; nhiều c&aacute;ch để xử tr&iacute; cho những bệnh nh&acirc;n đầu nước nhưng đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p mới tại Việt Nam, chưa c&oacute; nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o trước đ&acirc;y. Kết quả nghi&ecirc;n cứu l&agrave; cơ sở khoa học cho ứng dụng thực tiễn trong điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; sọ n&atilde;o&quot; - b&aacute;c sĩ Linh cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Phạm Quang Th&ocirc;ng (khoa giải phẫu bệnh), anh quan t&acirc;m thực hiện đề t&agrave;i &quot;Đột biến gen EGFR tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n ung thư phổi kh&ocirc;ng tế b&agrave;o nhỏ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy&quot; v&agrave; đề t&agrave;i &quot;Đặc điểm giải phẫu bệnh của u trung thất&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ kết quả c&oacute; được, Th&ocirc;ng đ&atilde; gi&uacute;p việc đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng đột biết gen EGFR ở bệnh nh&acirc;n v&agrave; c&oacute; hướng điều trị ung thư phổi hiệu quả nhờ sử dụng c&aacute;c thuốc ức chế Tyrosine kinase. Đồng thời, nghi&ecirc;n cứu c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c b&aacute;c sĩ điều trị biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về những dạng bệnh l&yacute; kh&oacute; như u trung thất để c&oacute; ph&aacute;c đồ điều trị tốt hơn cho người bệnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chọn đề t&agrave;i &quot;Khảo s&aacute;t gi&aacute; trị ti&ecirc;n đo&aacute;n xuất huyết của x&eacute;t nghiệm ROTEM tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy&quot;, b&aacute;c sĩ Nguyễn Hữu Tuấn (khoa huyết học) nhấn mạnh nhờ nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y m&agrave; b&aacute;c sĩ ti&ecirc;n đo&aacute;n được nguy cơ xuất huyết, c&oacute; hướng điều trị, giảm số lần truyền tiểu cầu, gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Tiểu cầu rất kh&oacute; được hiến tặng, trong khi mỗi khối tiểu cầu trị gi&aacute; khoảng 3 triệu đồng. Phương ph&aacute;p x&eacute;t nghiệm tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p b&aacute;c sĩ loại đi những trường hợp kh&ocirc;ng phải truyền tiểu cầu hằng ng&agrave;y, tiết kiệm chi ph&iacute; cho người bệnh&quot; - b&aacute;c sĩ Tuấn cho hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hết giờ tan ca, v&agrave;o giờ t&igrave;nh nguyện</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giờ trực ca k&iacute;p, l&ecirc;n lịch mổ, Linh d&agrave;nh thời gian cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do Đo&agrave;n bệnh viện tổ chức trong vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n. Khi xu&ocirc;i về v&ugrave;ng s&acirc;u c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, l&uacute;c lại đến với b&agrave; con miền n&uacute;i xa x&ocirc;i hay sang nước bạn L&agrave;o để chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Những nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i đến, người d&acirc;n rất cần b&aacute;c sĩ trang bị kiến thức ph&ograve;ng chống bệnh chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chữa những cơn đau m&agrave; họ đang g&aacute;nh chịu&quot; - nữ b&aacute;c sĩ kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; con nhỏ n&ecirc;n b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa I L&ecirc; Th&agrave;nh Kh&aacute;nh Phong (khoa g&acirc;y m&ecirc; phẫu thuật tim) lại c&agrave;ng phải sắp xếp thời gian một c&aacute;ch khoa học hơn để trọn vẹn mọi việc. Nhiều h&ocirc;m phải chuẩn bị sẵn h&agrave;nh l&yacute;, vừa giao ca xong anh &quot;l&ecirc;n đường&quot; c&ugrave;ng đồng nghiệp ngay. &quot;Những chuyến đi thiện nguyện lu&ocirc;n để lại trong l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i nhiều kỷ niệm v&agrave; cả sự đau đ&aacute;u, trăn trở&quot; - b&aacute;c sĩ Phong bộc bạch</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa trở về sau nửa năm đi học, chuyển giao kỹ thuật g&acirc;y m&ecirc; tại H&agrave;n Quốc, anh đ&atilde; tham gia nhiều ca g&acirc;y m&ecirc; phẫu thuật tim cho trẻ em. L&agrave;m sao để g&acirc;y m&ecirc; cho bệnh nh&acirc;n đạt được c&aacute;c chỉ số ph&ugrave; hợp với thời gian của ca mổ... đ&ograve;i hỏi người b&aacute;c sĩ phải t&iacute;nh to&aacute;n từng li, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh c&ograve;n thực hiện đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đưa ra nhận x&eacute;t về g&acirc;y m&ecirc; hồi sức với những trường hợp người sống hiến gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua đ&oacute; gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n diện v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c, c&ograve;n người hiến sẽ &iacute;t ảnh hưởng sức khỏe, đảm bảo cuộc sống tốt hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">N&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, r&egrave;n y đức</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Trần Thị Mai Linh, b&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy, th&ocirc;ng tin: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n vận động c&aacute;c thầy thuốc trẻ n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, r&egrave;n luyện y đức v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện; gương mẫu, nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c quy định do bệnh viện đề ra, nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh &quot;3 kh&ocirc;ng&quot; (kh&ocirc;ng thờ ơ, kh&ocirc;ng từ chối, kh&ocirc;ng nặng lời), &quot;3 y&ecirc;u cầu&quot; (xin ph&eacute;p, xin lỗi, xin cảm ơn), &quot;3 c&ocirc;ng đoạn&quot; (đ&oacute;n tiếp niềm nở, điều trị tận t&igrave;nh, dặn d&ograve; chu đ&aacute;o) với mục ti&ecirc;u l&agrave; &quot;l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng bệnh nh&acirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, đ&aacute;nh gi&aacute; Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy l&agrave; đơn vị xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP suốt thời gian d&agrave;i, nhiều điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học, được giới thiệu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM ANH&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;