Nhịp đập yêu thương vì người bệnh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Tối 24-2, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM sẽ vinh danh 37 thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 6-2019.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31924/bacsi.jpg" style="height:327px; width:580px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Từ tr&aacute;i qua: B&aacute;c sĩ Trần Thị Mai Linh, Phạm Quang Th&ocirc;ng, Nguyễn Hữu Tuấn, L&ecirc; Th&agrave;nh Kh&aacute;nh Phong - Ảnh: K.ANH</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy l&agrave; tập thể c&oacute; nhiều thầy thuốc trẻ được tuy&ecirc;n dương dịp n&agrave;y với bốn điển h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Th&ocirc;i th&uacute;c nghi&ecirc;n cứu v&igrave; người bệnh</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong bốn b&aacute;c sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy được tuy&ecirc;n dương, duy nhất c&oacute; nữ b&aacute;c sĩ hiếm hoi của khoa ngoại thần kinh Trần Thị Mai Linh (b&iacute; thư Đo&agrave;n bệnh viện).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc th&ugrave; của khoa Linh đang c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave; c&aacute;c ca mổ n&atilde;o n&ecirc;n b&aacute;c sĩ lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng &quot;căng như d&acirc;y đ&agrave;n&quot;. Tuy lịch trực, mổ cũng như c&aacute;c b&aacute;c sĩ nam nhưng Linh vẫn d&agrave;nh thời gian để học tiếp v&agrave; tốt nghiệp b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa I.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i đề t&agrave;i khoa học &quot;C&aacute;c yếu tố li&ecirc;n quan đến kết quả phẫu thuật u nguy&ecirc;n b&agrave;o mạch m&aacute;u ở hố sau: kinh nghiệm 10 năm điều trị&quot; được đăng tr&ecirc;n tạp ch&iacute; Y Học, Linh c&ograve;n tham gia nghi&ecirc;n cứu để ứng dụng điều trị phẫu thuật đầu nước bằng phương ph&aacute;p chuyển lưu dịch n&atilde;o tủy thất v&agrave;o t&acirc;m nhĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghĩa l&agrave; dẫn cho dịch n&atilde;o đi v&agrave;o tim rồi cơ thể người bệnh tự đ&agrave;o thải ra ngo&agrave;i - một phương ph&aacute;p mang đến hi vọng cuối c&ugrave;ng để cứu người bệnh đầu nước (n&atilde;o &uacute;ng thủy).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;C&oacute; nhiều c&aacute;ch để xử tr&iacute; cho những bệnh nh&acirc;n đầu nước nhưng đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p mới tại Việt Nam, chưa c&oacute; nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o trước đ&acirc;y. Kết quả nghi&ecirc;n cứu l&agrave; cơ sở khoa học cho ứng dụng thực tiễn trong điều trị c&aacute;c bệnh l&yacute; sọ n&atilde;o&quot; - b&aacute;c sĩ Linh cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với thạc sĩ, b&aacute;c sĩ Phạm Quang Th&ocirc;ng (khoa giải phẫu bệnh), anh quan t&acirc;m thực hiện đề t&agrave;i &quot;Đột biến gen EGFR tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n ung thư phổi kh&ocirc;ng tế b&agrave;o nhỏ điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy&quot; v&agrave; đề t&agrave;i &quot;Đặc điểm giải phẫu bệnh của u trung thất&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ kết quả c&oacute; được, Th&ocirc;ng đ&atilde; gi&uacute;p việc đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng đột biết gen EGFR ở bệnh nh&acirc;n v&agrave; c&oacute; hướng điều trị ung thư phổi hiệu quả nhờ sử dụng c&aacute;c thuốc ức chế Tyrosine kinase. Đồng thời, nghi&ecirc;n cứu c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c b&aacute;c sĩ điều trị biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về những dạng bệnh l&yacute; kh&oacute; như u trung thất để c&oacute; ph&aacute;c đồ điều trị tốt hơn cho người bệnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chọn đề t&agrave;i &quot;Khảo s&aacute;t gi&aacute; trị ti&ecirc;n đo&aacute;n xuất huyết của x&eacute;t nghiệm ROTEM tr&ecirc;n bệnh nh&acirc;n xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy&quot;, b&aacute;c sĩ Nguyễn Hữu Tuấn (khoa huyết học) nhấn mạnh nhờ nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y m&agrave; b&aacute;c sĩ ti&ecirc;n đo&aacute;n được nguy cơ xuất huyết, c&oacute; hướng điều trị, giảm số lần truyền tiểu cầu, gi&uacute;p giảm chi ph&iacute; cho bệnh nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Tiểu cầu rất kh&oacute; được hiến tặng, trong khi mỗi khối tiểu cầu trị gi&aacute; khoảng 3 triệu đồng. Phương ph&aacute;p x&eacute;t nghiệm tr&ecirc;n sẽ gi&uacute;p b&aacute;c sĩ loại đi những trường hợp kh&ocirc;ng phải truyền tiểu cầu hằng ng&agrave;y, tiết kiệm chi ph&iacute; cho người bệnh&quot; - b&aacute;c sĩ Tuấn cho hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Hết giờ tan ca, v&agrave;o giờ t&igrave;nh nguyện</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i giờ trực ca k&iacute;p, l&ecirc;n lịch mổ, Linh d&agrave;nh thời gian cho c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do Đo&agrave;n bệnh viện tổ chức trong vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n. Khi xu&ocirc;i về v&ugrave;ng s&acirc;u c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, l&uacute;c lại đến với b&agrave; con miền n&uacute;i xa x&ocirc;i hay sang nước bạn L&agrave;o để chăm s&oacute;c sức khỏe người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Những nơi ch&uacute;ng t&ocirc;i đến, người d&acirc;n rất cần b&aacute;c sĩ trang bị kiến thức ph&ograve;ng chống bệnh chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chữa những cơn đau m&agrave; họ đang g&aacute;nh chịu&quot; - nữ b&aacute;c sĩ kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; con nhỏ n&ecirc;n b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa I L&ecirc; Th&agrave;nh Kh&aacute;nh Phong (khoa g&acirc;y m&ecirc; phẫu thuật tim) lại c&agrave;ng phải sắp xếp thời gian một c&aacute;ch khoa học hơn để trọn vẹn mọi việc. Nhiều h&ocirc;m phải chuẩn bị sẵn h&agrave;nh l&yacute;, vừa giao ca xong anh &quot;l&ecirc;n đường&quot; c&ugrave;ng đồng nghiệp ngay. &quot;Những chuyến đi thiện nguyện lu&ocirc;n để lại trong l&ograve;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i nhiều kỷ niệm v&agrave; cả sự đau đ&aacute;u, trăn trở&quot; - b&aacute;c sĩ Phong bộc bạch</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vừa trở về sau nửa năm đi học, chuyển giao kỹ thuật g&acirc;y m&ecirc; tại H&agrave;n Quốc, anh đ&atilde; tham gia nhiều ca g&acirc;y m&ecirc; phẫu thuật tim cho trẻ em. L&agrave;m sao để g&acirc;y m&ecirc; cho bệnh nh&acirc;n đạt được c&aacute;c chỉ số ph&ugrave; hợp với thời gian của ca mổ... đ&ograve;i hỏi người b&aacute;c sĩ phải t&iacute;nh to&aacute;n từng li, độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, anh c&ograve;n thực hiện đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave; đưa ra nhận x&eacute;t về g&acirc;y m&ecirc; hồi sức với những trường hợp người sống hiến gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua đ&oacute; gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n diện v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c, c&ograve;n người hiến sẽ &iacute;t ảnh hưởng sức khỏe, đảm bảo cuộc sống tốt hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">N&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, r&egrave;n y đức</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;c sĩ Trần Thị Mai Linh, b&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy, th&ocirc;ng tin: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n vận động c&aacute;c thầy thuốc trẻ n&acirc;ng cao chuy&ecirc;n m&ocirc;n, r&egrave;n luyện y đức v&agrave; t&iacute;ch cực tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện; gương mẫu, nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện c&aacute;c quy định do bệnh viện đề ra, nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh &quot;3 kh&ocirc;ng&quot; (kh&ocirc;ng thờ ơ, kh&ocirc;ng từ chối, kh&ocirc;ng nặng lời), &quot;3 y&ecirc;u cầu&quot; (xin ph&eacute;p, xin lỗi, xin cảm ơn), &quot;3 c&ocirc;ng đoạn&quot; (đ&oacute;n tiếp niềm nở, điều trị tận t&igrave;nh, dặn d&ograve; chu đ&aacute;o) với mục ti&ecirc;u l&agrave; &quot;l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng bệnh nh&acirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, đ&aacute;nh gi&aacute; Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy l&agrave; đơn vị xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n TP suốt thời gian d&agrave;i, nhiều điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu trong s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học, được giới thiệu tuy&ecirc;n dương c&aacute;c cấp.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM ANH&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;