Thầy thuốc trẻ với 17 năm gắn bó với công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; anh Trần Minh Phương (30 tuổi), Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong 37 thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM vinh danh nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 6 năm 2019 v&agrave;o ng&agrave;y 24/02 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/h%C3%ACnh%201.jpg" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&eacute;n duy&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu của anh Minh Phương l&agrave; khảo s&aacute;t th&agrave;nh phần h&oacute;a học cao ethyl acetat c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y (<em>Ampelopsis Cantoniensis</em> Planch.) họ Nho v&agrave; g&oacute;p phần thiết lập chất đối chiếu h&oacute;a học phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm nghiệm. &ldquo;M&igrave;nh chọn đề t&agrave;i n&agrave;y, một phần n&oacute; gắn liền với c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n hiện tại của m&igrave;nh, nhưng hơn nữa, sản phẩm sau c&ugrave;ng c&oacute; thể ứng dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm nghiệm dược liệu. Bởi nước ta hiện nay, ch&egrave; d&acirc;y v&agrave; c&aacute;c chế phẩm từ ch&egrave; d&acirc;y được sử dụng v&agrave; b&agrave;y b&aacute;n rộng r&atilde;i như l&aacute; ch&egrave; d&acirc;y đ&atilde; phơi kh&ocirc;, tr&agrave; ch&egrave; d&acirc;y dạng t&uacute;i lọc, vi&ecirc;n nang cao ch&egrave; d&acirc;y &hellip; Do đ&oacute; việc nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu, x&aacute;c định th&agrave;nh phần h&oacute;a học, h&agrave;m lượng c&aacute;c hợp chất trong c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y l&agrave; việc cần thiết, g&oacute;p phần t&igrave;m hiểu th&agrave;nh phần h&oacute;a học c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra chất lượng dược liệu v&agrave; c&aacute;c chế phẩm c&oacute; chứa dược liệu ch&egrave; d&acirc;y tr&ecirc;n thị trường&rdquo;, anh Minh Phương cười hiền chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những năm tiểu học, anh Minh Phương đ&atilde; biết quan t&acirc;m đến mọi người, đều đặn tham gia c&aacute;c hoạt động sinh hoạt ở Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 1. Khi l&ecirc;n cấp trung học, anh dần chạm gần đến c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện từ những c&acirc;u lạc bộ thiền nguyện, anh kh&ocirc;ng ngần ngại, đặt b&uacute;t đăng k&yacute; tham gia ngay. Kể từ đấy, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện từ địa phương đến trường học, anh đều cố gắng tham gia. &ldquo;Những ng&agrave;y đi t&igrave;nh nguyện kỷ niệm vui, buồn cũng nhiều lắm. Nhưng nhớ nhất l&agrave; những ng&agrave;y tham gia chiến dịch T&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh năm 2009 tại ấp Cồn C&ugrave;, x&atilde; D&acirc;n Th&agrave;nh, huyện Duy&ecirc;n Hải, tỉnh Tr&agrave; Vinh. Gần 1 th&aacute;ng tham gia chiến dịch, c&ugrave;ng sống, sinh hoạt v&agrave; l&agrave;m việc với những người bạn mới quen, mới người d&acirc;n địa phương đ&atilde; cho m&igrave;nh những kỉ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n&rdquo;, anh Phương t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, m&igrave;nh c&oacute; tham gia c&aacute;c hoạt động như M&ugrave;a H&egrave; Xanh, Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện, H&agrave;nh tr&igrave;nh đạp xe v&igrave; m&ocirc;i trường từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ra Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, tham gia cuộc thi học thuật Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học S-Idea. Năm 3 v&agrave; năm 4 đại học, m&igrave;nh c&oacute; tham gia 2 hội thi: S&aacute;ng M&atilde;i T&ecirc;n Người, v&agrave; C&aacute;c M&ocirc;n Khoa Học M&aacute;c &ndash; Lenin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức, đội của m&igrave;nh đ&atilde; gi&agrave;nh được 2 giải nh&igrave;&rdquo;, Anh Minh Phương bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/DSC_0625.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y c&ograve;n đi học, anh Minh Phương cũng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc sắp xếp giữa việc học v&agrave; tham gia t&igrave;nh nguyện. Anh chia sẻ, anh chọn học khoa h&oacute;a học tại trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh, đặc th&ugrave; của h&oacute;a học l&agrave; một trong những m&ocirc;n khoa học cơ bản n&ecirc;n khối lượng kiến thức rất lớn, thời gian học l&yacute; thuyết v&agrave; b&agrave;i tập nhiều, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những buổi thực tập ở cả 2 cơ sở của trường, vừa ở Quận 5 vừa ở Thủ Đức, đi học cả thứ 7 v&agrave; chủ nhật n&ecirc;n anh phải chọn đăng k&yacute; c&aacute;c m&ocirc;n học, c&aacute;c m&ocirc;n thực tập sao cho kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng nhau để c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội của Khoa, của Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những m&oacute;n qu&agrave; tinh thần ngọt ng&agrave;o</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại, d&ugrave; bận bịu với lịch tr&igrave;nh d&agrave;y đặc ở cơ quan nhưng ch&agrave;ng trai 30 tuổi n&agrave;y vẫn tham gia nhiều hoạt động của cơ sở, địa phương tổ chức, thậm ch&iacute; anh c&ograve;n tham gia tổ chức chương tr&igrave;nh với vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n. Để l&agrave;m được điều đ&oacute;, anh đ&atilde; sắp xếp c&ocirc;ng việc theo thứ tự ưu ti&ecirc;n, việc n&agrave;o quan trọng v&agrave; gấp th&igrave; ưu ti&ecirc;n giải quyết trước. Nếu tự bản th&acirc;n kh&ocirc;ng thể giải quyết hết th&igrave; nhờ quyền trợ gi&uacute;p của đồng nghiệp, của c&aacute;c bạn trong Chi đo&agrave;n. Nếu trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&ocirc;ng thể giải quyết hết c&ocirc;ng việc th&igrave; ở lại l&agrave;m th&ecirc;m giờ để giải quyết. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc ở Viện Kiểm Nghiệm Thuốc, anh Phương xoắn tay ngay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, từ c&aacute;c hoạt động do C&ocirc;ng đo&agrave;n Khối c&aacute;c Cơ quan Bộ Y Tế tổ chức như Hội thao, văn nghệ ch&agrave;o mừng ng&agrave;nh Y tế đến c&aacute;c hoạt động thiện nguyện trong ng&agrave;nh Y tế, c&aacute;c hoạt động phối hợp với Bệnh viện Ung Bứu, Bệnh viện Quận 1...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/1.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi tham gia c&aacute;c hoạt động, được gặp gỡ, l&agrave;m việc với c&aacute;c bạn trẻ năng động, s&aacute;ng tạo gi&uacute;p m&igrave;nh học hỏi được nhiều điều, m&igrave;nh được tiếp th&ecirc;m năng lượng, th&ecirc;m lửa. C&oacute; những thời điểm gặp &aacute;p lực cao từ c&ocirc;ng việc, từ việc học nhưng ch&iacute;nh những l&uacute;c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoạt động t&igrave;nh nguyện mỗi người một tay c&ugrave;ng bạn b&egrave; anh em hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ, chia sẻ kh&oacute; khăn với b&agrave; con ngh&egrave;o kh&oacute; v&agrave; ch&iacute;nh những nụ cười hạnh ph&uacute;c của mọi người l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; để kh&iacute;ch lệ m&igrave;nh cố gắng hơn, nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Những nụ cười hạnh ph&uacute;c đấy cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực gi&uacute;p m&igrave;nh giữ được nhiệt huyết cho đến h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/2.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Minh Phương cũng vui vẻ chia sẻ định hướng tương lai, anh sẽ tiếp tục học l&ecirc;n để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, phục vụ tốt hơn cho c&ocirc;ng việc, t&igrave;m v&agrave; thực hiện nhiều đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao trong c&ocirc;ng việc v&agrave; đời sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hơn c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>XU&Acirc;N PHƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;