Thầy thuốc trẻ với 17 năm gắn bó với công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; anh Trần Minh Phương (30 tuổi), Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong 37 thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM vinh danh nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 6 năm 2019 v&agrave;o ng&agrave;y 24/02 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/h%C3%ACnh%201.jpg" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&eacute;n duy&ecirc;n t&igrave;nh nguyện</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu của anh Minh Phương l&agrave; khảo s&aacute;t th&agrave;nh phần h&oacute;a học cao ethyl acetat c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y (<em>Ampelopsis Cantoniensis</em> Planch.) họ Nho v&agrave; g&oacute;p phần thiết lập chất đối chiếu h&oacute;a học phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm nghiệm. &ldquo;M&igrave;nh chọn đề t&agrave;i n&agrave;y, một phần n&oacute; gắn liền với c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n hiện tại của m&igrave;nh, nhưng hơn nữa, sản phẩm sau c&ugrave;ng c&oacute; thể ứng dụng trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm nghiệm dược liệu. Bởi nước ta hiện nay, ch&egrave; d&acirc;y v&agrave; c&aacute;c chế phẩm từ ch&egrave; d&acirc;y được sử dụng v&agrave; b&agrave;y b&aacute;n rộng r&atilde;i như l&aacute; ch&egrave; d&acirc;y đ&atilde; phơi kh&ocirc;, tr&agrave; ch&egrave; d&acirc;y dạng t&uacute;i lọc, vi&ecirc;n nang cao ch&egrave; d&acirc;y &hellip; Do đ&oacute; việc nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu, x&aacute;c định th&agrave;nh phần h&oacute;a học, h&agrave;m lượng c&aacute;c hợp chất trong c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y l&agrave; việc cần thiết, g&oacute;p phần t&igrave;m hiểu th&agrave;nh phần h&oacute;a học c&acirc;y ch&egrave; d&acirc;y, phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra chất lượng dược liệu v&agrave; c&aacute;c chế phẩm c&oacute; chứa dược liệu ch&egrave; d&acirc;y tr&ecirc;n thị trường&rdquo;, anh Minh Phương cười hiền chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những năm tiểu học, anh Minh Phương đ&atilde; biết quan t&acirc;m đến mọi người, đều đặn tham gia c&aacute;c hoạt động sinh hoạt ở Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 1. Khi l&ecirc;n cấp trung học, anh dần chạm gần đến c&aacute;c chương tr&igrave;nh t&igrave;nh nguyện từ những c&acirc;u lạc bộ thiền nguyện, anh kh&ocirc;ng ngần ngại, đặt b&uacute;t đăng k&yacute; tham gia ngay. Kể từ đấy, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện từ địa phương đến trường học, anh đều cố gắng tham gia. &ldquo;Những ng&agrave;y đi t&igrave;nh nguyện kỷ niệm vui, buồn cũng nhiều lắm. Nhưng nhớ nhất l&agrave; những ng&agrave;y tham gia chiến dịch T&igrave;nh nguyện M&ugrave;a H&egrave; Xanh năm 2009 tại ấp Cồn C&ugrave;, x&atilde; D&acirc;n Th&agrave;nh, huyện Duy&ecirc;n Hải, tỉnh Tr&agrave; Vinh. Gần 1 th&aacute;ng tham gia chiến dịch, c&ugrave;ng sống, sinh hoạt v&agrave; l&agrave;m việc với những người bạn mới quen, mới người d&acirc;n địa phương đ&atilde; cho m&igrave;nh những kỉ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n&rdquo;, anh Phương t&acirc;m sự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Khi c&ograve;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n, m&igrave;nh c&oacute; tham gia c&aacute;c hoạt động như M&ugrave;a H&egrave; Xanh, Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện, H&agrave;nh tr&igrave;nh đạp xe v&igrave; m&ocirc;i trường từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh ra Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội, tham gia cuộc thi học thuật Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học S-Idea. Năm 3 v&agrave; năm 4 đại học, m&igrave;nh c&oacute; tham gia 2 hội thi: S&aacute;ng M&atilde;i T&ecirc;n Người, v&agrave; C&aacute;c M&ocirc;n Khoa Học M&aacute;c &ndash; Lenin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức, đội của m&igrave;nh đ&atilde; gi&agrave;nh được 2 giải nh&igrave;&rdquo;, Anh Minh Phương bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/DSC_0625.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y c&ograve;n đi học, anh Minh Phương cũng gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc sắp xếp giữa việc học v&agrave; tham gia t&igrave;nh nguyện. Anh chia sẻ, anh chọn học khoa h&oacute;a học tại trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - Đại học Quốc gia Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh, đặc th&ugrave; của h&oacute;a học l&agrave; một trong những m&ocirc;n khoa học cơ bản n&ecirc;n khối lượng kiến thức rất lớn, thời gian học l&yacute; thuyết v&agrave; b&agrave;i tập nhiều, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những buổi thực tập ở cả 2 cơ sở của trường, vừa ở Quận 5 vừa ở Thủ Đức, đi học cả thứ 7 v&agrave; chủ nhật n&ecirc;n anh phải chọn đăng k&yacute; c&aacute;c m&ocirc;n học, c&aacute;c m&ocirc;n thực tập sao cho kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng nhau để c&ograve;n tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội của Khoa, của Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những m&oacute;n qu&agrave; tinh thần ngọt ng&agrave;o</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện tại, d&ugrave; bận bịu với lịch tr&igrave;nh d&agrave;y đặc ở cơ quan nhưng ch&agrave;ng trai 30 tuổi n&agrave;y vẫn tham gia nhiều hoạt động của cơ sở, địa phương tổ chức, thậm ch&iacute; anh c&ograve;n tham gia tổ chức chương tr&igrave;nh với vai tr&ograve; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n. Để l&agrave;m được điều đ&oacute;, anh đ&atilde; sắp xếp c&ocirc;ng việc theo thứ tự ưu ti&ecirc;n, việc n&agrave;o quan trọng v&agrave; gấp th&igrave; ưu ti&ecirc;n giải quyết trước. Nếu tự bản th&acirc;n kh&ocirc;ng thể giải quyết hết th&igrave; nhờ quyền trợ gi&uacute;p của đồng nghiệp, của c&aacute;c bạn trong Chi đo&agrave;n. Nếu trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&ocirc;ng thể giải quyết hết c&ocirc;ng việc th&igrave; ở lại l&agrave;m th&ecirc;m giờ để giải quyết. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng việc ở Viện Kiểm Nghiệm Thuốc, anh Phương xoắn tay ngay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, từ c&aacute;c hoạt động do C&ocirc;ng đo&agrave;n Khối c&aacute;c Cơ quan Bộ Y Tế tổ chức như Hội thao, văn nghệ ch&agrave;o mừng ng&agrave;nh Y tế đến c&aacute;c hoạt động thiện nguyện trong ng&agrave;nh Y tế, c&aacute;c hoạt động phối hợp với Bệnh viện Ung Bứu, Bệnh viện Quận 1...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/1.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi tham gia c&aacute;c hoạt động, được gặp gỡ, l&agrave;m việc với c&aacute;c bạn trẻ năng động, s&aacute;ng tạo gi&uacute;p m&igrave;nh học hỏi được nhiều điều, m&igrave;nh được tiếp th&ecirc;m năng lượng, th&ecirc;m lửa. C&oacute; những thời điểm gặp &aacute;p lực cao từ c&ocirc;ng việc, từ việc học nhưng ch&iacute;nh những l&uacute;c tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoạt động t&igrave;nh nguyện mỗi người một tay c&ugrave;ng bạn b&egrave; anh em hỗ trợ, gi&uacute;p đỡ, chia sẻ kh&oacute; khăn với b&agrave; con ngh&egrave;o kh&oacute; v&agrave; ch&iacute;nh những nụ cười hạnh ph&uacute;c của mọi người l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; để kh&iacute;ch lệ m&igrave;nh cố gắng hơn, nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Những nụ cười hạnh ph&uacute;c đấy cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn động lực gi&uacute;p m&igrave;nh giữ được nhiệt huyết cho đến h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/2/31937/2.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Minh Phương cũng vui vẻ chia sẻ định hướng tương lai, anh sẽ tiếp tục học l&ecirc;n để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, phục vụ tốt hơn cho c&ocirc;ng việc, t&igrave;m v&agrave; thực hiện nhiều đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao trong c&ocirc;ng việc v&agrave; đời sống. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hơn c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>XU&Acirc;N PHƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;