Giao ban dư luận xã hội quý I năm 2019 và ra mắt sách lịch sử Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 1/3, tại Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; diễn ra Hội nghị giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; I năm 2019 v&agrave; ra mắt s&aacute;ch &ldquo;Lược sử Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 1954 &ndash; 1975&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31953/2.JPG" style="height:290px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ - Nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Vương Thanh Liễu &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trực thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng đ&atilde; về dự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; &ocirc;n lại những c&acirc;u chuyện lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của thế hệ thanh ni&ecirc;n trong phong tr&agrave;o đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc. Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, cuốn s&aacute;ch l&agrave; nh&acirc;n chứng sống, l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh vĩ đại qua c&aacute;c thời k&igrave; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, của CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n. L&agrave; xương m&aacute;u của một thế hệ đ&atilde; kh&ocirc;ng ngần ngại hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuốn s&aacute;ch &ldquo;Lược sử Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 1954 &ndash; 1975&rdquo; gồm 5 phần: Diễn biến của phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 &ndash; 1975); Những phong tr&agrave;o đấu tranh đặc th&ugrave;, tổ chức l&atilde;nh đạo phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954 &ndash; 1975; T&iacute;nh chất, đặc điểm phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n học sinh sinh vi&ecirc;n thời kỳ chống Mỹ v&agrave; Những b&agrave;i học kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 1954 &ndash; 1975.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra mắt s&aacute;ch, hội nghị giao ban dư luận x&atilde; hội qu&yacute; I năm 2019 đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n. Theo đ&oacute;, hội nghị đ&atilde; trao đổi một số vấn đề trọng t&acirc;m như: Hoạt động đ&oacute;n Tết Kỷ Hợi 2019, dư luận đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về c&ocirc;ng cuộc đấu tranh ph&ograve;ng, chống tham nhũng của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta, c&aacute;c tr&agrave;o lưu mới trong thanh thiếu nhi&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31953/1.JPG" style="height:334px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội nghị, Th&agrave;nh đo&agrave;n cũng đ&atilde; trao nhiều phần qu&agrave; cho c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;